Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Оцінка руху персоналу та його використання в підприємстві транспортної галузі

Карточка работы:3094б
Цена:
Тема: Оцінка руху персоналу та його використання в підприємстві транспортної галузі
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київська Національна Академія Водного Транспорту (КНАВТ)
Содержание: ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 6 1.1 Визначення сутності персоналу підприємства 6 1.2 Структура персоналу підприємства 9 1.3 Методологічні основи аналізу руху персоналу та його використання 14 2. АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КИЇВ ШИППІНГ» 21 2.1 Характеристика підприємства ТОВ «Київ Шиппінг» 21 2.2 Аналіз якісного складу і руху персоналу 22 2.3 Аналіз показників використання персоналу підприємства ТОВ «Київ Шиппінг» 25 2.4 Аналіз фінансових результатів ТОВ «Київ Шиппінг» 31 2.5 SWOT – аналіз ТОВ «Київ Шиппінг» 42 2.6 Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами 44 3. АЛГОРИТМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОВ «КИЇВ-ШИППІНГ» 46 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ
Курс:6
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого підприємства. Уміло підібраний трудовий колектив — одне з головних завдань підприємця. Це повинна бути команда однодумців і партнерів, здатних усвідомлювати, розуміти і реалізовувати задуми керівництва підприємства. Тільки вона с запорукою успіху підприємницької діяльності і процвітання підприємства. В організаційному відношенні управління персоналом охоплює всіх працівників і всі структурні підрозділи підприємства, які несуть відповідальність за роботу з персоналом. Персонал підприємства є ключовим фактором розвитку, тому що коли підприємство проявляє турботу про своїх працівників, ці результати обов’язково позначаються на його діяльності. Місце і роль управління використанням трудових ресурсів визначаються зростанням значимості людського фактора у виробництві, посиленням залежності результатів діяльності від якості, мотивації та характеру використання робочої сили. До головних завдань системи управління людськими ресурсами належать: забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами; створення необхідних умов для ефективного використання знань, навичок і досвіду працівників; удосконалення системи оплати праці і мотивації; підвищення задоволеності працею всіх категорій персоналу; надання працівникам можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації і професійного росту; стимулювання творчої активності; формування і збереження сприятливого морально-психологічного клімату; удосконалювання методів оцінки персоналу; управління внутрішніми переміщеннями і кар'єрою працівників; участь у розробці організаційної стратегії. Ось чому персоналом треба управляти на основі найважливіших аспектів теорії і практики менеджменту. Персонал є рушійною силою будь-якої організації. Сучасний зміст функцій управління трудовими ресурсами визначається відношенням до трудових ресурсів, як до основного ресурсу підприємства, джерела його конкурентної переваги. Результати діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їхньої роботи з кадрами свідчить, що формування виробничих колективів, забезпечення ефективного використання персоналу є вирішальними факторами забезпечення ефективної діяльності підприємств. Тому саме даній категорії приділяється багато уваги в економічних дослідженнях. Більшість науковців розглядає окремі категорії персоналу підприємства, намагаючись таким чином дослідити його ефективність. Отже, тема щодо аналізу руху персоналу і його використання э дуже важливою і актуальною. Мета курсової роботи – визначення шляхів підвищення ефективності використання персоналу на підприємстві транспортної галузі. 1. визначити сутність, структуру персоналу підприємства 2. виявити методологічні основи аналізу руху персоналу та його використання 3. дати характеристику підприємства ТОВ «Київ Шиппінг» 4. провести аналіз складу, руху та використання персоналу підприємства 5. проаналізувати фінансові результати діяльності ТОВ «Київ Шиппінг» 6. здійснити SWOT-аналіз підприємства 5. розглянути напрямки підвищення ефективності використання персоналу підприємства Об’єкт дослідження – це діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Шиппінг». Джерелами інформації є навчальна література з курсу «Управління персоналом», «Менеджмент персоналу», періодичні видання, зокрема статті наукового економічного журналу «Актуальні проблеми економіки», а також матеріали підприємства, на прикладі якого виконується курсова робота. Методи дослідження та аналізу практичного матеріалу: економіко-статистичні і графічні методи, метод вибіркового спостереження, метод абсолютних та відносних відхилень.
Объём работы:
49
Выводы: Отже, трудові ресурси підприємства - це кадровий персонал, що виступає як сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві. До персоналу ми відносимо всіх робітників, які виконують роботи та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці. Робочі, або виробничий персонал, здійснюють трудову діяльність у матеріальному виробництві з переважною долею фізичної праці. Результатом праці виробничого персоналу є продукція у речовій формі (будівлі, автомобілі, телевізори, меблі, продукти харчування, одяг та ін). Службовці, або керівний персонал, здійснюють свою трудову діяльність у процесі керування виробництвом із переважною долею розумової праці. Вони зайняті переробкою інформації з використанням технічних засобів керування. Основним результатом їх трудової діяльності є вивчення проблем керування, створення нової інформації, зміна її складу та форми, підготовка управлінських рішень, а після вибору керівником найбільш ефективного варіанта — реалізація та контроль виконання рішень. Керівний персонал поділяється на дві основні групи: керівники та спеціалісти. Успіх будь-якої трудової діяльності характеризується її ефективністю. Під ефективністю праці треба розуміти соціально-економічну категорію, яка визначає ступінь досягнення тої чи іншої цілі, співвіднесеної зі ступенем раціональності витрачання використаних при цьому ресурсів. На підвищення ефективності праці суттєво впливають не тільки фактори ефективності праці як рушійна сила її росту, але й резерви росту ефективності праці. Достатня забезпеченість підприємств працівниками, що мають необхідні знання і навички, раціональне використання їх, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Від забезпеченості підприємства персоналом та ефективності використання його залежать обсяг і вчасність виконання всіх робіт, ступінь використання устаткування, механізмів, і як результат – обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та інші економічні показники. У ТОВ “Київ Шиппінг” був зроблений аналіз забезпеченості трудовими ресурсами та ефективності їх використання, в результаті якого було виявлено, що серед груп категорій працівників фактична чисельність робітників, керівників і службовців у 2009 році зросла щодо попереднього року в зв’язку зі збільшенням чисельності робітників на 7 чол. Співвідношення частки працівників по групах категорій, як за планом, так і фактично, у 2010 році здебільшого зменшувалося, окрім підвищення службовців на 1 чол. більше, ніж було заплановано. Був зроблений аналіз якісного складу і руху робочої сили у 2008 – 2010 роках. Найбільша питома вага робітників в загальній чисельності персоналу. Також у ТОВ “Київ Шиппінг” достатня забезпеченість фахівцями, що відображається на якісній роботі підприємства, оскільки на підприємстві 31,3% спеціалістів - фахівців. Також 80,6% мають стаж роботи від 5 до 25 років, а 4,48% більше 20 років. Підприємство приймало на роботу нових працівників, їх питома вага – 4,48%. Було виявлено, що ТОВ «Київ Шиппінг» використовує виробничий персонал в 2010 році, порівняно з 2008 роком недостатньо повно. Тому були розглянуті різні напрямки підвищення ефективності використання персоналу підприємства. В результаті було запропоновано покращити умови праці робітникам, які зайняті безпосередньо судоремонтними корпусними роботами.
Вариант:нет
Литература: 1. Алексєєва Т.І. Удосконалення управління персоналом на підприємстві// Вісник економіки транспорту і промисловості - № 34 – 2011 – с. 253 – 255 2. Балабанова Л.В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Професіонал, 2006. – 512с. 3. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навчальний посібник/ Д.П.Богиня, О.А. Грішнова.- К.: Знання-Прес, 2007.- 313с 4. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004 – 412 с. 5. Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації трудового потенціалу // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 29-30. 6. Ганза І.В. Теоретико – методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством // Міжнародний збірник наукових праць – 2010 - Випуск 1(19) – с. 98 - 103 7. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пос. для вузов. / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2008. – 303с 8. Енциклопедія «Вікіпедія» Електронний ресурс. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Персонал 9. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник .- К.: Кондор,2005 – 413 с. 10. Замора О.І. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів / О.І. Замора // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №4. - С. 85-91 11. Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами / Є.П. Качан: навч. посібник. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2005. - 358с 12. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В. М.Петюха. — К.: КНЕУ, 2006. — 398 с 13. Николенко Н.П. Менеджмент человеческих ресурсов: монографія /Н.П. Николенко. – М.: Страховое ревю, 2004. – 358с. 14. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. Навчальний посібник. Кив: Кондор, 2008 – 224 с. 15. Петрович Й.М., Леськів М.Р. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом // Актуальні проблеми економіки - №4 (106) – 2010 – с.127 – 132 16. Решміділова С.Л. Організація праці: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей/ С.Л.Решміділова, М.І.Приступа.- Хмельницький: ХНУ, 2006.- 54с 17. Рижиков В.С., Панков В.А. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2007. – 272с. 18. Романишин В.О. Рынок труда Украины: современное положение и пути реформирования / В.О.Романишин // Актуальные проблемы экономики. - 2009. - №6. - С.214-219 19. Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Економіка підприємства: навч. Посібник: вид 2-ге. Перероб. та доп. – К.: Центр навч. літератури, 2008 – 328 с. 20. Тимош І.М. Економіка праці: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2006.- 347 с. 21. Філософія управління персоналом: монографія / Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Попов О.М. та ін. ; за ред. В.Г. Воронкової. – Запоріжжя: ЗДІА, 2007. – 472с 22. Хміль Ф.І. Управління персоналом. / Ф.І. Хміль – К.: Основа, 2008. – 759 с.
Дополнительная информация: Додається: Баланс за 2008-2010 рр., Звіт про фінансові результати за 2008-2010 рр., Звіт з праці за січень-грудень 2008, 2009, 2010 рр. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)