Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Історія економічних учень»

Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.

Карточка работы:706-2012п
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.
Предмет:Історія економічних учень
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Теоретичні питання 1. Господарство країн Європи та США у період генези індустріального суспільства (XVI – XVIIІ ст.). Зрушення у розвитку продуктивних сил Європи 2. Дослідження основних проблем функціонування ринкового господарства у працях А.Сміта, Д.Рікардо, Дж. Мілля, Т.Мальтуса та Ж.Б.Сея 3. Особливості розвитку змішаних ринкових систем та корпоративних форм господарювання провідних країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.) 4. Монетарна концепція чиказької школи монетаризму та її зв'язок з висновками М.Фрідмена та «конструкцією кривої Філліпса» Розкриття змісту категорій і понять Фабричне виробництво; промисловий переворот; централізація капіталу; циклічна криза; „християнський комунізм”; суспільство справедливості; фаланга; центрально-керована економіка; політика “воєнного комунізму”; нова економічна політика; технологічний уклад; державний соціалізм; “дирижизм”. Тести 1. Центральною ідеєю канонічної доктрини Середньовіччя було: а) вчення про “справедливу ціну”, як встановлену Богом; б) впровадження ідеї “справедливої ціни”, під якою розуміли ціну, що дорівнювала витратам праці, а привласнення торгівельного прибутку і відсотку розглядалось як порушення обміну по “справедливій ціні”; в) дотримання античної традиції, пов’язаної з поглядами Аристотеля; г) спрямування діяльності людей на отримання прибутку та нагромадження багатства у формі грошей. 2. На думку меркантилістів основним джерелом багатства країни є: а) сільськогосподарське виробництво; б) промислове виробництво; в) зовнішня торгівля; г) внутрішня торгівля. 3. Позитивна оцінка змісту та економічних наслідків політики меркантилізму була дана: а) А. Смітом; б) представниками класичної школи; в) представниками утопічної школи; г) Дж. М. Кейнсом. 4. Що з нижче перерахованого не відповідає принципам меркантилізму: а) заохочення експорту готових товарів; б) заборона вивозу золота та срібла; в) заборона імпорту сировини; г) заохочення пріоритетного розвитку виробничих галузей. 5. Суть економічної політики пізнього меркантилізму зводилась до: а) активного “торгового балансу”; б) активного “грошового балансу”; в) обмеження імпорту; г) обмеження експорту готової продукції. 6. Представниками віденської школи граничної корисності були а) К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер; б) Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, В. Зомбарт; в) А. Маршалл, В. Парето, Дж. Б. Кларк; г) К. Менгер, Г. Шмоллер, Е. Дюринг. 7. На думку економістів віденської школи, вартість засобів виробництва визначається: а) граничними витратами факторів виробництва; б) граничною корисністю граничного продукту виробництва; в) витратами праці у виробництві; г) суб’єктивною оцінкою їх корисності у споживанні. 8. А. Маршалла вважають засновником неокласичної традиції в її сучасному вигляді тому, що він: а) поєднав теорії граничної корисності та факторів виробництва в моделі попиту і пропозиції; б) запровадив граничний аналіз економічних змінних; в) створив теорію загальної ринкової рівноваги; г) впровадив в економічний аналіз оцінку еластичності попиту. 9. Спільним для засновників всіх шкіл неокласичного напрямку було: а) визнання трудової теорії вартості; б) пояснення вартості товарів витратами факторів виробництва; в) застосування методу граничного аналізу змінних; г) використання економіко-математичні теорії економічної поведінки споживача. 10. Автором теорії економічної статики та динаміки є: а) Дж. М. Кейнс; б) Дж. Б. Кларк; в) Р. Харрод; г) Дж. Хікс.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Теоретичні питання 3 1. Господарство країн Європи та США у період генези індустріального суспільства (XVI – XVIIІ ст.). Зрушення у розвитку продуктивних сил Європи 3 2. Дослідження основних проблем функціонування ринкового господарства у працях А.Сміта, Д.Рікардо, Дж.Мілля, Т.Мальтуса та Ж.Б.Сея 19 3. Особливості розвитку змішаних ринкових систем та корпоративних форм господарювання провідних країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.) 28 4. Монетарна концепція чиказької школи монетаризму та її зв'язок з висновками М.Фрідмена та «конструкцією кривої Філліпса» 29 Розкриття змісту категорій і понять 33 Тести 37 Список використаної літератури 39
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
36
Выводы:
Вариант:2
Литература: 1. Економічна історія України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович и др. ; ред. Б. В. Лановик. - К. : Юридична книга, 2004. - 455 с. 2. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : Навч. Посібник / В.М. Лісовський. – К. : ЦУЛ, 2004. – 220 с. 3. Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : Навч. Посібник / П.П. Мазурок. – 2-е вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 477 с. 4. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень : Курс лекцій / О.П. Нестеренко. - К. : МАУП, 2002. - 128 с. 5. Реверчук С., Полулях І. Історія економічних вчень / Навч. Посібник / С. Реверчук. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 352 с. 6. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : Навч. Посіб / О.О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. 7. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень : Підручник / П.І. Юхименко. – К. : Знання, 2005. – 583 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (90)