Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Конституційне право »

Конституційно-правовий статус Ради Національної безпеки та оборони України

Карточка работы:695-2012ф
Цена:
Тема: Конституційно-правовий статус Ради Національної безпеки та оборони України
Предмет:Конституційне право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 Розділ І Загально-теоретичні визначення поняття національної безпеки України 5 1.1.Поняття національної безпеки і конституційно-правового статусу Ради національної безпеки і оборони України 5 1.2.Основні принципи формування і діяльності Ради національної безпеки і оборони України 10 Розділ ІІ Характеристика Ради національної безпеки і оборони України 15 2.1 Роль держави в галузі національної безпеки 15 2.2 Функції та повноваження Президента України в галузі національної безпеки 16 2.3 Функції Ради національної безпеки і оборони України 22 Розділ ІІІ Структура Ради національної безпеки і оборони України 24 3.1 Поняття і основні елементи структури Ради національної безпеки і оборони України 24 3.2 Основні методи діяльності Ради національної безпеки і оборони України 31 Висновок 33 Список використаних джерел 35  
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Актуальність теми. Науковий інтерес до проблем національної безпеки в Україні, принципових засад організації та функціонування її системи органів, їх взаємовідносин з іншими органами державної влади має стійку тенденцію до зростання, адже з утворенням незалежної держави виникла нагальна потреба у створенні ефективного механізму національної безпеки. Розв’язання проблеми конституційно-правових основ національної безпеки на науковому рівні зумовлює на сьогодні вироблення певних уніфікованих стандартів і теоретичних положень, які б спрямовувалися на практичне формування та законодавче закріплення відповідних моделей організації національної безпеки України. Така актуалізація свідчить про формування нового самостійного напряму в сучасному конституційному праві – конституційні основи національної безпеки. Одним із найважливіших суб’єктів, покликаних забезпечувати національну безпеку України та передбачених Конституцією України, є Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБО України). Ст. 107 Конституції України встановлює, що «Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України». Зазначимо, що цей інститут є принципово новим у механізмі держави і системі органів державної влади. Нині майже відсутні наукові дослідження щодо нього, хоча роль цього інституту, відповідно до Конституції, є значною. Вітчизняні дослідження в галузі теоретичного обґрунтування сутності й змісту конституційно–правових основ механізму національної безпеки та місця в цьому механізмі РНБО поки що перебувають на початковій стадії, хоч уже є окремі надбання у цьому напрямі. Серед українських учених-правознавців, які торкалися вказаних проблем, слід відзначити праці В.Б. Авер’янова, В.О. Антонова, А.П. Зайця, В.М. Кампа, В.С. Картавцева, М.І. Козюбри, В.В. Копєйчикова, Л.Т. Кривенко, Є.Я. Кравця, Є.Б. Кубка, М.Г. Мельника, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, В.М. Селіванова, Ю.М. Тодики, Є.А. Тихонової, О.Ф. Фрицького, В.В. Цвєткова, В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка та ін. Мета роботи. Мета роботи полягає в обґрунтуванні конституційно-правового статусу РНБО України. Відповідно до вказаної мети в роботі поставлені наступні завдання: - Навести поняття національної безпеки і конституційно-правового статусу Ради національної безпеки і оборони України; - Визначити Основні принципи формування і діяльності Ради національної безпеки і оборони України - характеризувати Раду національної безпеки і оборони України - визначити структуру та основні методи діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Об’єктом є система органів національної безпеки України. Предметом є конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Використані методи. В основу методології покладено загальнотеоретичні методи, принципи і підходи, а саме: метод діалектичної логіки – для розкриття конституційно–правового механізму національної безпеки в забезпеченні стабільності конституційного ладу України; соціологічний метод – для аналізу ситуацій, що виникають у процесі забезпечення органами національної безпеки стабільності конституційного ладу України, а також аналізу процесів і результатів рішень РНБО України та інших органів національної безпеки; формально-логічний метод – для визначення основних понять юридичних конструкцій, правових засад вирішення колізій законодавства України в сфері національної безпеки та оборони; порівняльно-правовий метод – для аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду організації та функціонування органів національної безпеки.
Объём работы:
32
Выводы: Проблема забезпечення національної безпеки наприкінці XX — початку XXI століть стає все більш актуальною для багатьох держав світу. Це пов'язано з процесом глобалізації, посиленням міжнаціональної і расової ворожнечі, тероризмом, наркобізнесом, який набирає транснаціонального характеру. Забезпечення національної безпеки — це обов'язок, насамперед, органів державної влади, оскільки вони володіють необхідними засобами впливу на відповідні процеси. Через державний апарат реалізується внутрішня і зовнішня політика держави, визначаються її пріоритети. Так, згідно з п. 5 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради відноситься визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики. Це та сфера, де мають тісно співробітничати всі гілки державної влади, оскільки йдеться про національну безпеку. Проте це не тільки завдання державного механізму. Так, Конституція (ст. 17) встановлює, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями не тільки держави, а й справою всього українського народу. Таким чином, справа структур громадянського суспільства. Проте разом з цим існують й різні можливості в забезпеченні національної безпеки державними інституціями і структурами громадянського суспільства. Національна безпека як стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави є об'єктивною передумовою становлення та розвитку державної самостійності України, чинником утвердження демократичного суспільства. У процесі функціонування національної безпеки реалізуються національні інтереси України — фундаментальні цінності, потреби, прагнення українського народу, без яких неможливе його існування. Захист національних інтересів України передбачає діяльність із виявлення, попередження та усунення загроз для національної безпеки в усіх важливих сферах життєдіяльності. Національна безпека України як інтегральне явище охоплює такі види безпеки: політична, економічна, державна, соціальна, інформаційна, економічна, гуманітарна, військова тощо. Національна безпека — це один із рівнів функціонування міжнародної безпеки як діяльності держав зі створення відносин між народом і державою, які унеможливлюють реальні загрози розвитку суспільства. Рада національної безпеки і оборони України керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, зокрема Указом Президента України «Про Раду національної безпеки і оборони України» із змінами і доповненнями, внесеними указами Президента України від 10 червня 1997 р., від 23 червня 1997 р., від 26 серпня 1997 р., від 9 вересня 1998 р. Аналізуючи усе вищевикладене, можна дійти висновку, що найбільш актуальним завданням українського суспільства і держави у цій сфері є створення і забезпечення реалізації на засадах системності повноцінної Концепції національної безпеки і оборони України, її головне завдання — забезпечити одноманітність у здійсненні всіх видів охоронної діяльності, про які йшлося, а кінцева, найбільш загальна мета — гарантування національної безпеки України.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України прийнята V сесією Верховної Ради України від 28 червня 1996 року № 256к/ 96-ВР 2. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст.237 3. Актуальні проблеми реформування сфери безпеки і оборони України: Матеріали міжнар. конф., м. Київ, 11-12 травня 2005 р. / Верховна Рада України ; Міністерство оборони України ; Женевський центр демократичного контролю над збройними силами ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України / О.С. Бодрук (заг.ред.). — К. : НІПМБ, 2005. — 192с. 4. Буравльов Є. П.. Глобалізація: проблеми безпеки / Рада національної безпеки і оборони України; Інститут проблем національної безпеки. — К. : Ін-т проблем нац. безпеки, 2007. — 160с. 5. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности. // Гос. и право. — 2001. - № 12. - С. 89. 6. Горбулін Володимир Павлович, Литвиненко О. В.. Національна безпека: український вимір / Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. — К. : Інтертехнологія, 2008. — 104 с. 7. Даник Юрій Григорович, Катков Юрій Ігорович, Пічугін Михайло Федорович. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям / Національна академія оборони України. Житомирський військовий ін-т радіоелектроніки ім. С.П.Корольова. — Житомир : Рута, 2006. — 387 с. 8. Данільян Олег Геннадійович, Дзьобань Олександр Петрович, Панов Микола Іванович. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації: Навч. посіб.. — Х. : Фоліо, 2002. — 285 с. 9. Дзьобань О. П.. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій: Методологія дослідження та забезпечення / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Константа, 2006. — 438с. 10. Дзьобань Олександр Петрович. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс. — Х. : Майдан, 2007. — 284 c. 11. Ліпкан Володимир Анатолійович. Національна безпека і національні інтереси України. — К. : КНТ, 2006. — 68с. 12. Ліпкан Володимир Анатолійович. Національна безпека України: навч. посібник. — 2-ге вид. — К. : КНТ, 2009. — 574 c. 13. Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки; редкол.: Горбулін В.П. (голов. ред.) та ін.. – К., 2009. – Вип. 4 (23). – 96 c. 14. Національна безпека: український вимір / Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2008. – №4 (23). – 96 c. 15. Нижник Ніна Романівна, Ситник Григорій Петрович, Білоус Віктор Тарасович. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. для вищих навч. закладів / Українська Академія держ. управління при Президентові України; Академія держ. податкової служби України. — К. : Преса України, 2000. — 304 с. 16. Петрів Ігор Миколайович. Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку: монографія / Служба безпеки України; Інститут оперативної діяльності та держ. безпеки. — Х. : Право, 2009. — 159 с. 17. Фурашев В. М., Джердж С. Ф. Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс: монографія / Науково-дослідний центр інформатики Академії правових наук України. — К. : Синопсис, 2009. — 176 с. 18. Циганов Віктор Васильович. Національна безпека України: Посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 100 с. 19. Чекаленко Людмила Дмитрівна. Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Рада національної безпеки і оборони України. Національний ін-т проблем міжнародної безпеки — К., 2007. — 437.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (252)