Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Аналіз ефективності та залучення кредиту

Карточка работы:55691б
Цена:
Тема: Аналіз ефективності та залучення кредиту
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Торговельно-економічний коледж при Київському Національному Торговельному Університеті
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Сутність кредиту та його необхідність 6 1.1. Сутність кредиту 6 1.2. Кредитний договір та порядок його укладання 10 Розділ 2. Аналіз ефективності та залучення кредиту на прикладі ТОВ ТД „КиВін” 16 2.1. Техніко – економічна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз ефективності та залучення кредиту в ТОВ ТД „КиВін” 21 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління кредитами на підприємстві 29 Висновки 32 Список літератури 35
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Формування прогресивної економічної системи в Україні передбачає трансформування старих та створення нових, конкурентноздатних сфер та комплексів господарства, структурну перебудову промисловості та аграрного сектора, формування належних інституцій у фінансово-кредитній системі. Державна форма власності, що переважала до недавнього часу, припускала в основному централізоване бюджетне фінансування підприємств. Система, що раніше існувала, при якій бюджетні засоби виділялися в рамках державного планування розвитку економіки, не враховувала необхідності чіткого законодавчого регулювання фінансово-кредитних питань. З розвитком у нашій країні ринкових відносин, появою підприємств різних форм власності (як приватної, так і державної, суспільної) особливого значення набуває проблема чіткого правового регулювання фінансово-кредитних відношенні суб'єктів підприємницької діяльності. У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення позикових засобів для здійснення своєї діяльності і отримання прибутку. Найбільш розповсюдженою формою залучення засобів є одержання банківської позички по кредитному договору. Кредит в економіці України відіграє надзвичайно важливу роль, особливо у період становлення в ній ринкової інфраструктури. Він сприяє швидкому перерозподілу грошових коштів. Підйом національної економіки не можливий без вкладання певних коштів у різноманітні галузі народного господарства нашої країни. Безперечно, що для розвитку будь – якої галузі необхідні вільні грошові кошти, які повинні бути спрямовані в найбільш привабливі сфери бізнесу. Але за сучасних умов не легко відшукати такі ресурси підприємствам. Таким чином можна стверджувати, що застосування кредиту є необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки, а також чи не єдиним джерелом вирішення проблеми забезпечення стабільної, ритмічної роботи підприємств різних галузей народного господарства. Кредит сприяє зміцненню господарської діяльності підприємств, так як він є необхідною умовою кругообігу оборотного капіталу, дає можливість безперервно здійснювати процес обігу, отже сприяє реалізації товарів та послуг. Завдяки кредитним відносинам відпадає необхідність обов’язкового накопичення власних коштів і відбувається більш швидке залучення ресурсів господарський оборот за рахунок економії часу при закупівлі товарів. Кредит, в силу своїх стимуляційних характеристик виступає в якості фактора прискорення відтворювального процесу. Необхідність повернення взятих в тимчасове користування коштів примушує підприємство приймати заходи до підвищення товарообігу, що в кінцевому випадку збільшує швидкість обороту фондів. Банківському кредиту також належить особлива роль у впливі на економічні процеси. Відомо, що особливість банківської діяльності полягає в тому, що при наданні банківських послуг прибуток не створюється – він формується за рахунок прибутку клієнтів, які користуються послугами банку. Це стимулює банки направляти кредитні ресурси на фінансування найбільш прибуткових галузей . в протилежному випадку існує великий ризик не тільки не до отримати очікуваний прибуток, але й втратити частину власних коштів. В результаті банківський кредит реально сприяє структурній перебудові економіки. Метою даної роботи є вивчення теоретичних та практичних аспектів аналізу ефективності та залучення кредиту на підприємстві ТОВ ТД „КиВін”. Мета дослідження визначає основні завдання роботи: • вивчити сутність кредиту; • проаналізувати особливості укладання кредитного договору; • проаналізувати діяльність підприємства ТОВ ТД „КиВін”; • провести аналіз ефективності та залучення кредиту в ТОВ ТД „КиВін”; • розробити шляхи вдосконалення управління кредитами на підприємстві. Об’єктом дослідження є ТОВ ТД „КиВін”. Інформаційною базою для написання роботи послужили: монографії, підручники вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні видання, звітність підприємства, а також нормативно - законодавчі акти
Объём работы:
32
Выводы:Сьогодні у банків, зокрема українських, з’являються клієнти, які мають добру і тривалу кредитну історію. На кожного такого позичальника у наших банках встановлюється кредитний ліміт, у рамках якого позичальник у міру необхідності і кредитується. Перевага надається клієнтам, які працюють на експорт, а також - підприємствам. Необхідність використання кредиту зумовлена тим, що надходження коштів підприємству і його платежі не збігаються як за часом, так і за сумою. Таким чином виникнення і функціонування кредиту пов’язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреби в них у інших. Але це не є єдиною причиною появи кредитних взаємовідносин. У теперішній час кредитні відносини виникають за умови наявності будь – якої фінансової операції яка так чи інакше пов'язана із заборгованістю того чи іншого суб’єкту які приймають участь у цій операції. Перш за все підприємства повинні мати необхідний оборотний капітал. Потім цей капітал переходить у наступну стадію і перетворюється у товар який призначений для продажу і відповідно реалізується. Після цього виручка від реалізації зараховується на рахунок підприємства. Тобто має місце рух вартості капіталу, що являє собою послідовний безперервний її перехід із однієї функціональної форми в іншу. Крім того, залучення позичкових ресурсів є найбільш гнучкою формою задоволення тимчасових потреб підприємства у додаткових грошових та матеріальних коштах. Позичкові ресурси, беручи участь у кругообігу оборотного капіталу підприємства на всіх його стадіях, виступають важливим фактором, що сприяє найбільш економному та раціональному використанню коштів. Різноманітні види запозичених коштів нарівні з власними коштами підприємства беруть участь у процесі створення додаткової вартості, а отже, і в створенні доходу. Іншими словами, залучення в господарський обіг підприємства позичкових ресурсів на додаток до власних сприяє зростанню товарообігу і, отже, доходу та прибутку. І, крім цього, участь позичкових коштів (не зважаючи на суми витрат, які сплачуються за користування ними) сприяє досягненню зниження загального рівня витрат обороту внаслідок забезпечення більш раціонального та ефективного використання фінансових коштів взагалі. Враховуючи те, що окремі види позичкових коштів (кредити банків, інші позики, кредиторська заборгованість постачальникам) мають для підприємства різну вартість, вибір джерела позичкових ресурсів та умов їхнього залучення також стає важливим фактором, який впливає на досягнення цільового розміру прибутку. З іншого боку, задоволення потреби підприємства в обігових коштах лише за рахунок власних джерел є недоцільним з економічної точки зору. Найбільшим за величиною джерелом формування власних коштів підприємства слугує доходи від його господарської діяльності. Переважна більшість підприємств має два основних види доходів: звичайний та капітальний. Звичайний доход формується за рахунок грошових надходжень від реалізації товарів та послуг. Капітальний доход – це доход від перепродажу підприємством різних активів (нерухомого майна, фінансових активів – акцій) після певного періоду їх використання. Використання тільки власних коштів для фінансування діяльності обумовило би необхідність їхнього формування із розрахунку максимальної потреби, що призвело би до уповільнення швидкості обороту власних обігових коштів і до зниження ефективності їхнього використання. Таким чином залучення позичкових ресурсів для поповнення обігових коштів збільшує сукупні доходи (за рахунок віддачі додатково залучених ресурсів) і підвищує ефективність власних обігових коштів, що врешті дає змогу підприємству з максимальним ефектом здійснювати свою господарсько-фінансову діяльність. Досягнення конкурентоспроможності на ринку є неможливим без довгострокових вкладень капіталу, які б відповідали стратегії розвитку підприємства та забезпечували отримання прибутку в майбутньому. Фінансові вкладення означають використання наявного капіталу для придбання ( купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що випускаються підприємствами або державою. У літературі з питань політичної економії капітал у вигляді цінних паперів називається ще фондовим, або фіктивним капіталом, бо він не є реальним багатством і не має дійсної вартості (на відміну від капіталу, вкладеного в різні сфери виробництва). Реальні вкладання являють собою вкладення капіталу в різні сфери і галузі народного господарства з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ, а як наслідок цих результатів – одержання більшого прибутку. Такі реальні вкладання називають виробничими; проте у практиці господарювання за ними закріпилась інша усталена і повсюди поширена назва – капітальні вкладення. За загальноприйнятим визначенням капітальні вкладення являють собою періодично здійснювані довгострокові витрати капіталу на відтворення основних фондів. До основних фондів підприємств та організацій належать будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 2. Артеменко В.Г.Беллендер М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие – 2-е издание.-М.: Издательство «Дело и Сервис», Новосибирск: Издательство «Сибирское соглашение», 1999.-160с. 3. Балабанов И.Т. Основі финансовогоменеджмента.- М.: Издательство “Финансы и статистика”, 1997. 4. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник.- К.:Либідь, 1998.- 312 с. 5. Бланк И.А.Финансовый менеджмент.- К.:1999.-528 с. 6. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер.з англ.-К.: Молодь, 1997 – 1000 с. 7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х томах.: Пер.с англ.*Под ред.В.В.Ковалева- СПб: Экономическая школа, 1997. 8. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер.с англ./Гл.ред.серии Я.В.Соколов- М.: Финансы и статистика, 1996. 9. Герчикова И.Н.Финансовый менеджмент.-М.: Консалтбанкир, 1996. 10. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций- К.: МАУП, 1999 – 136 с. 11. Ефимова О.В.Финансовый анализ. 3-е издание.- М.: «Бухгалтерский учет»,1999.-352 с. 12. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іващенко В.І., Болюх М.А.,– К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. 13. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.:»Финансы и статистика», 2000.-768 с. 14. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000. 15. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2000.-450 с. 16. Крайник О.П.Клепикова З.В. Финансовый менеджмент.-К.: «Дакор»,2000.-260 с. 17. Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие.-М.: Дело и сервис, 1998.- 316 с. 18. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ,2001.-387 с. 19. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П.Любушина.–М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 20. Павлова Л.Н. Финансы предприятий : Учебник для ВУЗов – М., 1998 –639 с. 21. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъектов хозяйствования: Справ.пособие.- Мин.: Высш.Шк., 1997 –309 с. 22. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001 – 495 с. 23. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учеб.для вузов.- М.: Зерцало, 1998.-458 с. 24. Фінанси підприємств : Підручник/Керівник авт.кол.і наук.ред.проф.А.М.Поддєрьогін.3- тє вид., перероб.та доп.-К.: КНЕУ, 2000 – 460с. 25. Фінансовий менеджмент:Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю. Калач та ін.-К.:КНЕУ,2001.-294 с. 26. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Романовского М.В.-СПб.: «Бизнес-пресса», 2000. 27. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Колчиной Н.В.-М.: «ЮНИТИ», 1998. 28. Финансы предприятий: Учебник/Под ред.Смирновой З.М.-М.:»ЮНИТИ», 2002. 29. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента.- М.: Дело, 1993.- 246 с. 30. Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С.Финансы предприятий.-М.: ИНФРА-М, 1997- 343 с. 31. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент.Пер.с англ.-М.: Филинъ, 1996. 32. П.Н.Шуляк. Финансы предприятий.- Москва, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)