Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Митна справа»

Ефективність нормативно-законодавчого регулювання митної діяльності в Україні.

Карточка работы:9374
Цена:
Тема: Ефективність нормативно-законодавчого регулювання митної діяльності в Україні.
Предмет:Митна справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади митно-тарифного регулювання 6 1.1. Сутність і структура митно-тарифного регулювання 6 1.2. Класифікація митних тарифів 8 1.3. Світовий досвід митно-тарифного регулювання 12 Розділ 2. Аналіз системи митно-тарифного регулювання в Україні 14 2.1. Динаміка митних платежів 14 2.2. Аналіз нормативно-законодавчої бази митно-тарифного регулювання 17 2.3. Державне регулювання митної діяльності 19 Розділ 3. Удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні 24 3.1. Проблеми законодавчого забезпечення митно-тарифного регулювання 24 3.2. Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання 28 Висновок 30
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Глобальна економічна інтеграція змінила характер міжнародних відносин, який виявляється насамперед у зростанні взаємодії економічних політик окремих держав та їх взаємозалежності. При формуванні ефективної економічної системи господарювання особливу роль відіграють зовнішньоекономічні відносини – вони стають одним з визначальних факторів економічного зростання. Акценти зовнішньоторговельної політики зміщуються у бік національних економік, що потребує докорінного реформування внутрішньої економіки з урахуванням тенденцій світогосподарського розвитку. Сучасний етап ринкової трансформації економіки України передбачає, насамперед, розбудову таких елементів економічної системи, які, з одного боку, здатні забезпечувати однакові умови для здійснення господарської діяльності для усіх суб’єктів підприємницької діяльності, а з іншого – слугують інструментами державного впливу на загальну ситуацію в країні з метою захисту національних інтересів. Важливу роль у захисті, національних інтересів відіграє митно-тарифна політика, яка є невід’ємною складовою зовнішньоекономічної політики держави. Для України теоретичне дослідження проблем становлення митно-тарифної політики має особливу актуальність, оскільки трансформаційні процеси ускладнюються структурною незавершеністю економіки, нестабільністю законодавства, деструктивним впливом суперечливих тенденцій формування глобальної системи та макрорегіональних інтеграційних об’єднань Практичні проблеми регулювання міжнародних економічних відносин за допомогою митно-тарифної політики знайшли відображення у світовій економічній теорії. Перші спроби осмислення та обґрунтування доцільності застосування митно-тарифних регуляторів як заходів впливу на зовнішньоекономічні зв’язки були здійснені у працях меркантилістів, засновників класичної економічної теорії А.Сміта та Д. Рікардо, представників неокласичної теорії міжнародної торгівлі Дж.Ст.Мілля, А.Маршалла, Ф.Еджворта та дослідників державної економічної політики Дж. Кейнса, В. Ойкена, Я.Тінбергена. Вагомий внесок у дослідження ролі митної системи та її використання в зовнішньоекономічній політиці держави зробили відомі вчені Е.Хекшер, Б.Олін, В.Столпер, П.Самуелсон, В.Леонтьєв, Р.Болдвін, Б.Джагдіш, П.Ліндерт, П.Кругман, М.Обстфельд, М.Корден, Дж.Вінер, А.Гамільтон,Ф.Ліст, Ф.Рут, Г.Флемм. За умов командно-адміністративної економіки, яка базувалася на монополії держави на зовнішньоекономічні відносини, проблемі митно-тарифної політики не приділялося достатньої уваги, що було пов’язано з домінуванням політико-торговельних цілей, а не економічної доцільності функціонування зовнішньоекономічних зв’язків. Але об’єктивність даних процесів визначала необхідність теоретичного осмислення побудови ефективного механізму співробітництва насамперед у сфері економічних взаємовідносин, з суб’єктами господарювання інших держав, що знайшло віддзеркалення в працях Г.Аболіхіної, О.Баковецького, О.Богомолова, Н.Баутіної, А.Дьоміна, Б.Дякіна, Р.Євстигнєєва, І.Іванова, В.Рибалкіна, Н.Черкасова, Ю.Ширяєва, Н.Шмельова та ін. У сучасній економічній літературі проблеми теорії та практики митно-тарифної політики висвітлюються у працях російських вчених Є.Авдокушина, Е.Бабіна, І.Балабанова, М.Богуславського, К.Борисова, Б.Габричидзе, Л.Стровського, С.Сильвестрова, І.Дюмулена, В.Драганова, А.Єршова, О.Киреєва, А.Козиріна, І.Фамінського та ін. Окремі аспекти щодо використання інструментів митно-тарифної політики в умовах трансформування економічної системи розглядаються у наукових працях українських авторів: В.Андрійчука, В.Будкіна, І.Бураковського, А.Гальчинського, В.Гейця, М.Дудченка, Г.Климка, О.Кириченка, С.Ківалова, А.Кредісова, Д.Лук’яненка, Ю.Макогона, В.Оніщенка, В.Сіденка, К.Сандровського, Ю. Пахомова, О.Поручника, А.Румянцева, В.Рокочої, О.Рогача, А.Філіпенка, О.Шниркова, С.Юрія та ін. Проте в українській економічній літературі практично відсутні роботи, в яких би досліджувалися митно-тарифні відносини як інтегрована система економічного регулювання, орієнтовна на загальноцивілізаційні параметри, критерії та детермінанти. Негативно впливає на функціонування митно-тарифної системи невизначеність та нечіткість окремих економічних категорій у сфері митно-тарифних відносин. Відсутність теоретичного підґрунтя функціонування митно-тарифної політики країни зумовлює виникнення на практиці цілого ряду суперечностей, які гальмують процес реформування. Традиційний підхід до регулювання зовнішньоекономічної діяльності як до проблеми захисту власного товаровиробника вже не відповідає сучасним вимогам. Розширення масштабів господарських зв’язків, поглиблення процесів інтернаціоналізації світової економіки вимагає глобального рівня регулювання міжнародної торгівлі, що потребує розробки інструментарію державного впливу на зовнішньоторговельні процеси. Об’єктом даної роботи є митна служба в Україні. Предметом курсової роботи – регулювання митно-тарифної діяльності в Україні. В Україні фактично завершується етап становлення митно-тарифної системи. В основному сформовано систему відповідних інститутів, проте результативність і ефективність її функціонування не задовольняє потреб економіки. Наукового переосмислення потребують як базові принципи формування митно-тарифної політики, так і її методологічне забезпечення.
Объём работы:
28
Выводы:Аналіз теоретичних засад митно-тарифної політики засвідчив, що оптимальною моделлю взаємовідносин України зі світовим економічним простором є політика помірного протекціонізму: рух у напрямі політики фритредерства з точковим використанням інструментарію протекціонізму, зокрема митно-тарифних регуляторів, функціонування і розвиток яких пов’язані з обслуговуванням усього комплексу економічних взаємин, що складаються між окремими країнами, суб’єктами господарської діяльності та приватними особами у сфері міжнародних економічних відносин й потребують відповідного регулювання. Необхідність регулювання диктується, як правило, внутрішніми потребами кожної держави в забезпеченні національних, насамперед, економічних інтересів, й вагому роль при цьому відіграють митно-тарифні відносини. Митно-тарифні відносини є однією із головних складових міжнародних економічних відносин і як похідні від національних відносин головний імпульс для свого розвитку отримують від світогосподарських зв’язків. Тому розглядати їх необхідно в контексті формування елементів міжнародної економіки яким притаманні суперечливі тенденції глобального синтезу. За таких умов розробка концепції митно-тарифної політики має супроводжуватися неухильним дотриманням принципу пріоритету національних економічних інтересів та гарантування економічної безпеки країни. Основою концепції має стати формування і утвердження механізмів й інструментів митно-тарифної політики здатних забезпечити гармонійну взаємодію національної економіки із складною сукупністю світових господарських зв’язків. Дослідження еволюції митно-тарифного регулювання підтвердили, що на певних етапах розвитку міжнародних економічних відносин відбувається домінування того чи іншого суб’єкта за певної взаємозалежності. Якщо суб’єкти макрорівня не стають рушійними силами в системі митно-тарифного регулювання, то активну позицію посідають суб’єкти мікро- або мезорівня. На мікрорівні це виявляється у пошуку шляхів мінімізації митних платежів безпосередньо суб’єктами господарювання, а на мезорівні відбувається пряме лобіювання економічних інтересів окремих відомств. Як правило, даний процес здійснюється всупереч загальноекономічним інтересам держави. Існує нагальна необхідність відпрацювання теоретичного підґрунтя функціонування митно-тарифної політики України, оскільки трансформаційні процеси спричинили невизначеність та нечіткість при формулюванні окремих економічних категорій у сфері митно-тарифних відносин, що гальмує їх розвиток. Необхідною є також розробка механізму митно-тарифного регулювання у контексті розвитку і диверсифікації світогосподарських зв’язків. Основними факторами, що впливають на формування митно-тарифної політики України на сучасному етапі розвитку є: наявність значної кількості соціальних груп, що мають свої політичні й економічні інтереси, які часом можуть йти врозріз з державною політикою, її інтересами; складність і громіздкість організації управління у зв’язку з виникненням нових понять й інститутів митної системи, митних територій, митних союзів, вільних економічних і митних зон; митних режимів; розвиток системи підприємницької діяльності у сфері митно-тарифних відносин; необхідність гармонізації законодавчо-правової бази, товарної номенклатури, принципів і заходів митної політики, уніфікації митного інструментарію відповідно до вимог, що висуваються процесами інтегрування України до світової економіки, глобалізацією економічних процесів.
Вариант:нет
Литература:1. Балаков П.К. "Международные торговые отношения и расчеты" 2004 г. Москва, с. 43 2. Бєрежнюк І. Г. Оншикевич В. А., Корнійчук О. Т., Войцещук А. Д. Експорт товарів. Загальні умови. Митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності: методичні рекомендації та зразки заповнення документів. - Хмельницький, 1999. 3. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 311с. 4. Гарбаш С.П. Особливості митної політики України в умовах трансформації економічної системи // Банківська система України: теорія і практика становлення: Зб. наук. пр.: В 2 т. – Суми: Укр. академія банківської справи,2002. Т.1.– С.237-239. 5. Гребельник О.П Роль митного тарифу як регулятора підприємницької діяльності” // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр/ Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. К., 2000. – Вип. №6. – С.99-105 6. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: Монографія. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2001. – 488 с. 7. Дотавчук С.М.Митна політика в умовах трансформації економічної системи // Вісн. Академії митної служби України. – 2001. – №4. –С.73-77. 8. Костюченко О. А. Банківське пpаво: Підpучник /Акад. адвокатуpи Укpаїни. - 3-є вид. - К.: А. С. К., 2003. - 923, 1 с. -(Eкономіка. Фінанси. Пpаво). 9. Макаренко М.І. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції // Соціально-економічні дослідження в перехідний період Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції: Зб. наук. праць. Вип. ХУ/НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, Луцьк, 2000. – С.334-338. 10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 523 с. 11. Нобекова І.А. Концептуальні засади функціонування митно-тарифних відносин в умовах транзитивної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 2001.- Вип. 27. – Ч. 3. – С.176-185 12. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с, 254 с. 13. Основи митної справи / За ред. П. В. Пашка.— К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. 14. Пашко П.В., Батушан О.Ф., Літвінов В.М. Критерії виявлення можливих порушень. Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справа // Матеріали науково-методичної конференції. — Дніпропетровськ: АМСУ, 2001. - С. 136–137. 15. Пашко П.В., Батушан О.Ф., Літвінов В.М. Щодо організації правоохоронної діяльності митного органу в боротьбі з контрабандою та порушеннями митних прав. Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи // Матеріали науково-методичної конференції. — Дніпропетровськ: АМСУ, 2001. - С. 38–45. 16. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с. 17. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирко та ін. - К.: Либідь, 2000. – 267 c. 18. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. – К.: АТ “Август”, 2001. 19. Циганкова Т. М. , Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488с. 20. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг.ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 336 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (43)