Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Матеріальне страхування

Карточка работы:5853б
Цена:
Тема: Матеріальне страхування
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 6 1.1. Економічна сутність, функції, принципи та ознаки майнового страхування 6 1.2. Класифікація майнового страхування 8 1.3. Досвід закордонних країн у сфері страхування 15 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 22 2.1. Становлення та розвиток майнового страхування в Україні 22 2.2. Структура майнового страхування 26 2.3. Оцінка ризиків у майновому страхуванні 31 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 34 3.1. Проблеми, перспективи розвитку та напрями реформування майнового страхування 34 3.2. Моделювання майнового страхування 40 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48 ДОДАТКИ 50
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Побудова ринкової моделі економіки шляхом проведення економічних реформ, відновлення приватних засад у господарюванні і формування приватного підприємництва зумовили посилення уваги до інституту страхування як соціально-економічного механізму захисту господарської діяльності від руйнівної дії стихійного лиха, нещасних випадків, несприятливих змін ринкової кон’юнктури тощо. Крім того, небезпека вказаних факторів може зашкодити матеріальним об’єктам життєдіяльності фізичних осіб. Як засвідчує аналіз історії та сучасного становлення інституту страхування, зокрема майнового, страхування є обов’язковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Без розвинутої системи страхування економіка успішно функціонувати не може. Майнове страхування має стати одним із основних механізмів поновлення порушених майнових інтересів осіб у випадках непередбачуваних природних, техногенних та інших явищ, що позитивно впливає на зміцнення фінансів держави. Втім, слід зауважити, що сучасний стан правовідносин з майнового страхування на страховому ринку України свідчить про серйозні суперечності та прогалини в чинному законодавстві. Крім того, сама держава гальмує розвиток майнового страхування, відшкодовуючи збитки, головним чином шляхом виділення бюджетних коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха і на інші аналогічні цілі. Можна стверджувати, що допомога держави важлива, але ні в якому разі вона не повинна стати єдиним або основним джерелом компенсацій. У зв’язку з цим створення системи фінансових гарантій, розвиток майнового страхування в Україні як механізму захисту майнових інтересів є і необхідним, і особливо значимим. Дослідженню страхових правовідносин, зокрема майнових, були присвячені праці представників дореволюційної доби. Зокрема це роботи В.Р.Ідельсона, Д.І. Мейєра, Г.Ф.Шершеневича тощо. Правові питання майнового страхування в економічних зв’язках радянського періоду частково висвітлювалися: Є.Н. Гендзехадзе, К.О. Граве, Л.А. Лунцем, О.С.Іоффе, В.К. Райхером, В.І.Серебровським, В.М. Яковлєвим та ін. В курсовому дослідженні було опрацьовано роботи В.Д.Базилевича, О.Д.Василика, А.А. Гвозденка, О.Д.Заруби, М.С. Клапківа, Ф.В. Коньшина, Л.І. Рейтмана, С.С.Осадця та ін., присвячені страхуванню в сфері економіки. Разом з тим, теоретичні проблеми становлення і розвитку страхових майнових відносин в Україні висвітлені недостатньо і потребують поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної теми. Метою курсової роботи є комплексне дослідження майнового страхування в Україні та механізмів його здійснення і функціонування. Об’єктом дослідження є інститут майнового страхування як важлива галузь страхування. Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі страхування майна. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - дослідити теоретичні основи майнового страхування; - здійснити комплексну характеристику майнового страхування в Україні; - обґрунтувати шляхи вдосконалення і розвитку майнового страхування в Україні. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Діалектичний метод пізнання супроводжував весь процес курсового дослідження і дозволив розглянути тенденції розвитку інституту майнового страхування в Україні. Методи системного аналізу та синтезу використано для дослідження кожного з видів майнового страхування. Розвиток правового інституту страхування, зокрема майнового, досліджується за допомогою історичного підходу через взаємозв’язок з конкретно-історичним станом економіки та законодавчої бази. Метод наукової абстракції застосовується для систематизації теоретичних уявлень про елементи страхових відносин. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі страхування. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
49
Выводы:Проведено дослідження основних аспектів майнового страхування в Україні, його виникнення, становлення та розвитку в сучасних економічних умовах. Основні результати дослідження полягають у наступному: У ході проведеного дослідження встановлено, що страхування є тим соціально-економічним засобом захисту, за допомогою якого можна мінімізувати негативну дію різноманітних явищ у суспільному житті і навіть попередити чи взагалі усунути небажані наслідки їх дії. Об’єктивна необхідність існування та розвитку страхування в нашій державі викликана тим, що воно є ефективним, раціональним, економічним та доступним засобом захисту майнових інтересів як господарюючих суб’єктів, виробників товарів та послуг, так і фізичних осіб – не підприємців. У процесі дослідження визначено, що правовідносини в майновому страхуванні являють собою цивільно-правові відносини між певними фізичними та юридичними особами (страхувальниками) з одного боку та певними юридичними особами (страховиками) – з іншого, які встановлюються у зв’язку з потребою забезпечення захисту певних майнових інтересів від негативних наслідків настання певної події, пов’язаних (інтересів) з володінням, користуванням та розпорядженням майном страхувальників. При цьому під „майном” розуміють річ або сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Встановлено, що страхове зобов’язання відноситься до зобов’язань з надання послуг. Інститут майнового страхування пройшов випробування часом, його становлення і розвиток залежали від суспільно-політичних процесів в Україні і сьогодні він є одним із засобів забезпечення майнових інтересів фізичних та юридичних осіб. Отже, зростання ролі майнового страхування в Україні пов’язане з появою клієнта, збільшенням кількості приватних власників великих індустріальних об’єктів і можливістю страхувати і перестраховувати ці об’єкти в західних рейтингових страхових компаніях. Основну категорію страхувальників на цей вид сьогодні формує приватний власник великого промислового об’єкта (зокрема з іноземними інвестиціями), який має намір «хеджуватися» від втрати цього об’єкта. Таким чином, стимулами для розвитку майнового страхування в Україні повинні стати такі чинники, як піднесення промислового виробництва, збільшення обсягу кредитування банками юридичних і фізичних осіб, позитивний вплив закордонного досвіду майнового страхування (у тому числі розширення сфери страхування майна з огляду на зростання закордонних інвестицій), поява у підприємств-страхувальників достатніх коштів для придбання страхового захисту. У 2007 році страховому ринку перш за все слід очікувати позитивних законодавчих змін, які відкриють для страхових компаній нові можливості у їх бізнесі.
Вариант:нет
Литература:1. Архипов А.П. Структура страхових рынков Украины // Финансы. – 2007. – № 3. – С. 14-15. 2. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: Знання, 1998. – 444 с. 3. Балабанов И.Г., Балабанов А.И. Страхование. Учебник. – СПб.: Питер, 2001. – 287 с. 4. Біленчук Д.П., Залетов О.М., Кліменко Н.І. Страхо¬ве право України: Підручник. – К.: Атіка, 1999. – 248 с. 5. Гапанюк М.А., Малько В.І. Передумови та перспективи розвитку страхування в Україні // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 11-12. 6. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування". 7. Залетов А.Н. Страхование в Украине. Под ред. доктора экономических наук О. А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeeZone», 2006. – 287 с. 8. Кривошлик Т.Д. Страхування майна громадян // Фінанси України. – 2001. – №11. – С. 10-11. 9. Ларіонова Л. Страховий ринок в Україні: яким йому бути? // Фінанси України. – 2006. – №8. – С. 19-20. 10. Михасюк І. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2000. – С.5. 11. Мюллер П. Тенденции развития международных перестраховочных рынков // Страховое ревю. – 2001. – №2 (82). – С. 3-4. 12. Плешков А.П., Орлова И.В. Очерки зарубежного страхования. – М.: Анкил, 2005. – 200 с. 13. Програма розвитку страхового ринку України // Страхова справа. – 2007. – № 1. – С. 34-35. 14. Програма розвитку страхового ринку України // Страхова справа. – 2001. – №1. – С. 48-49. 15. Ринок страхування в Україні. – К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2004. – 38 с. 16. Страхування майна громадян в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.Д. Кривошлик; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 18 с. 17. Страхування майна громадян в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.Д. Кривошлик; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 178 с. 18. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. редактор С.С.Осадець. - К: КНЕУ, 1998. – 498 с. 19. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с. 20. Сухов В.А. Страховой рынок Украины. – К.: Академия, 2005. – 244 с. 21. Талызина Т.А. Основные аспекты имущественного страхования (опыт швейцарской страховой компании “Бернер”) // Финансы. – 2007. – №3. – С.49-52. 22. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 584 с. 23. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Гринюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 20 с. 24. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. Посібник. - К.: МАУП, 1998. – 424 с. 25. Шиминова М.Я. Страхование – неотъемлемый компонент рыночной экономики // Хозяйство и право. – 2004. – №9. – С.30-32.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)