Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Дослідження операцій»

Дослідження операцій к/р УАБП

Карточка работы:5848б
Цена:
Тема: Дослідження операцій к/р УАБП
Предмет:Дослідження операцій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:3. Похідною за напрямом в точці визначеної на функції називають а) границю , яку звичайно позначають . б) скалярний добуток в) границю , яку звичайно позначають . 4. Для заданого набору числових параметрів значення функції трьох змінних обчислюється за формулою . За умови, що параметри набувають значення , градієнтом цієї функції у точці є а) вектор . б) вектор . в) вектор . г) число 5. Чи можна, а якщо можна, то як саме даній задачі математичного програмування (ЗМП) зіставити іншу ЗМП, у якої множина розв'язків співпадає з множиною розв'язків вихідної ЗМП, а характер оптимізації цільової функції змінений на протилежний: якщо у вихідній ЗМП треба було знайти точну нижню (верхню) грань цільової функції, то у шуканій ЗМП треба знайти точну верхню (нижню) грань її цільової функції ? а) Зазначене зіставлення між задачами можна утворити лише за умови відомої множини розв'язків вихідної ЗМП. б) Зазначене зіставлення між задачами математичного програмування неможливе. в) Однією з можливих ЗМП із зазначеними властивостями є ЗМП, множина допустимих точок якої збігається з множиною допустимих точок вихідної ЗМП, а критеріальна функція – критеріальна функція вихідної ЗМП, помножена на -1. Для таких задач множини їх розв'язків збігаються. Якщо одна з цих задач має скінченне значення , то значення іншої задачі дорівнює . Якщо значення однієї з цих задач нескінченне і дорівнює (цільова функція задачі не обмежена зверху на множині допустимих точок цієї задачі), то значення іншої задачі дорівнює (цільова функція задачі не обмежена знизу на множині допустимих точок цієї задачі). 6. Задачею лінійного програмування називають задачу математичного програмування, в постановці якої а) критеріальна функція і функції-обмеження лінійні, а множина або співпадає з , або є множиною розв'язків на системи скінченної кількості нерівностей і рівнянь, визначених лінійними функціями. б) серед функцій-обмежень якої є лінійні функції. в) критеріальна функція якої є лінійною функцією. 7. Функцією максимуму функцій , заданих на множині , називають функцію , значення якої у довільній точці обчислюється за формулою а) , де – номер тієї із функцій , яка набуває найбільше значення на множині . б) – найбільше із значень . в) , де – номер тієї із функцій , яка набуває найбільше значення на множині . 11. Значенням і розв'язком задачі лінійного програмування у якій , є а) б) в) 12. Яке із наведених двох тверджень є вірним ? а) Будь-яка парна скінченна гра з нульовою сумою має розв'язок у змішаних стратегіях. б) Будь-яка парна скінченна гра з нульовою сумою має розв'язок. 1. Участь в розробці математичної моделі операції беруть (бере) а) лише математики. б) лише особа, яка приймає рішення. в) лише фахівці відповідної галузі діяльності (економісти, політики, військові діячі та ін.). г) фахівці відповідної галузі діяльності (економісти, політики, військові діячі та ін.), математики, особа, яка приймає рішення. 2. Відношення переваги називають повним на множині , якщо а) ця множина містить скінченну кількість елементів. б) застосування цього відношення дозволить знайти найкращий елемент в . в) довільні елементи і цієї множини можна порівнювати між собою, застосовуючи дане відношення переваги (тобто має зміст і є вірним запис – елемент не гірший за елемент , або запис – елемент не гірший за елемент ). г) за допомогою цього відношення множину можна надати у вигляді об'єднання таких двох неперетинних множин і , що для довільних і відповідно з зазначених множин і має місце (довільний елемент множини не гірший довільного елемента множини ). 3. Градієнтом лінійної функції в точці є а) число б) вектор в) вектор 4. Для заданого набору числових параметрів значення функції трьох змінних обчислюється за формулою . За умови, що параметри набувають значення , градієнтом цієї функції у точці є а) вектор . б) вектор . в) вектор . г) число 5. Нехай – певна функція, визначена на множині . Умова еквівалентна умові а) , де – позначення абсолютної величини числа . б) . в) 6. Задача опуклого програмування – це задача математичного програмування, в постановці якої а) критеріальна функція і функції-обмеження є опуклими функціями, а множина є опуклою множиною. б) критеріальна функція і функції-обмеження є опуклими функціями. в) критеріальна функція і функції-обмеження є опуклими функціями, функції-обмеження – лінійними; множина є опуклою множиною. г) критеріальна функція і функції-обмеження є опуклими функціями, а функції-обмеження – лінійними. 7. Похідну за напрямом в точці неперервної і опуклої на функції можна обчислити за формулою а) , тобто – найбільше із значень за умови, що , – позначення евклідова скалярного добутку векторів. б) , де – градієнт функції у точці .
ВУЗ:Українська Академія Бізнесу і Підприємництва (УАБП)
Содержание:3. Похідною за напрямом   в точці   визначеної на   функції   називають а)  границю   ,  яку звичайно позначають  . б)  скалярний добуток    в)  границю   , яку звичайно позначають  . 4. Для заданого набору числових параметрів    значення функції   трьох змінних   обчислюється за формулою . За умови, що параметри   набувають значення   , градієнтом цієї функції у точці   є  а)  вектор    .  б)  вектор    .  в)  вектор    . г) число  5. Чи можна, а якщо можна, то як саме даній задачі математичного програмування  (ЗМП) зіставити іншу ЗМП, у якої множина розв'язків співпадає з множиною розв'язків вихідної ЗМП, а характер оптимізації цільової функції змінений на протилежний: якщо у вихідній ЗМП треба було знайти точну нижню (верхню) грань цільової функції, то у шуканій ЗМП треба знайти точну верхню (нижню) грань її цільової функції ? а) Зазначене зіставлення між задачами можна утворити лише за умови відомої множини розв'язків вихідної ЗМП. б) Зазначене зіставлення між задачами математичного програмування неможливе. в) Однією з можливих ЗМП із зазначеними властивостями є ЗМП, множина допустимих точок якої збігається з множиною допустимих точок вихідної ЗМП, а критеріальна функція –   критеріальна функція вихідної ЗМП, помножена на -1. Для таких задач множини їх розв'язків збігаються. Якщо одна з цих задач має скінченне значення  , то значення іншої задачі дорівнює   . Якщо значення однієї з цих задач нескінченне і дорівнює   (цільова функція задачі не обмежена зверху на множині допустимих точок цієї задачі), то значення іншої задачі дорівнює    (цільова функція задачі не обмежена знизу на множині допустимих точок цієї задачі). 6. Задачею лінійного програмування називають задачу математичного програмування, в постановці якої  а) критеріальна функція   і функції-обмеження   лінійні, а множина   або співпадає з  , або є множиною розв'язків на   системи скінченної кількості нерівностей і рівнянь, визначених лінійними функціями. б) серед функцій-обмежень якої є лінійні функції. в) критеріальна функція якої є лінійною функцією. 7. Функцією максимуму функцій  , заданих на множині  , називають функцію  , значення якої у довільній точці   обчислюється за формулою а)   ,  де   – номер тієї із функцій  , яка набуває найбільше значення на множині  . б)    – найбільше із значень  . в)    , де   – номер тієї із функцій  , яка набуває найбільше значення на множині  . 11. Значенням   і розв'язком   задачі лінійного програмування  у якій       , є а)       б)       в)       12. Яке із наведених двох тверджень є вірним ? а) Будь-яка парна скінченна гра з нульовою сумою має розв'язок у змішаних стратегіях. б) Будь-яка парна скінченна гра з нульовою сумою має розв'язок. 1. Участь в розробці математичної моделі операції беруть (бере) а) лише математики. б) лише особа, яка приймає рішення. в) лише фахівці відповідної галузі діяльності (економісти, політики, військові діячі та ін.). г) фахівці відповідної галузі діяльності (економісти, політики, військові діячі та ін.), математики, особа, яка приймає рішення. 2. Відношення переваги   називають повним на множині  , якщо а) ця множина містить скінченну кількість елементів. б) застосування цього відношення дозволить знайти найкращий елемент в  . в) довільні елементи   і   цієї множини можна порівнювати між собою, застосовуючи дане відношення переваги     (тобто має зміст і є вірним запис   – елемент   не гірший за елемент  , або запис     – елемент   не гірший за елемент  ). г) за допомогою цього відношення множину   можна надати у вигляді об'єднання таких двох неперетинних множин    і  , що для довільних   і   відповідно з зазначених множин    і   має місце   (довільний елемент множини   не гірший довільного елемента множини  ). 3. Градієнтом   лінійної функції    в точці   є а) число  б) вектор  в) вектор  4. Для заданого набору числових параметрів    значення функції   трьох змінних   обчислюється за формулою  . За умови, що параметри   набувають значення   , градієнтом цієї функції у точці   є  а)  вектор    .  б)  вектор    .  в)  вектор    . г) число   5. Нехай    – певна функція, визначена на множині  . Умова    еквівалентна умові а)  ,  де   – позначення абсолютної величини числа  . б)  . в)     6. Задача опуклого програмування – це задача математичного програмування, в постановці якої а) критеріальна функція   і функції-обмеження   є опуклими функціями, а множина   є опуклою множиною. б) критеріальна функція   і функції-обмеження   є опуклими функціями. в) критеріальна функція   і функції-обмеження   є опуклими функціями, функції-обмеження     – лінійними; множина   є опуклою множиною. г) критеріальна функція   і функції-обмеження   є опуклими функціями, а функції-обмеження   – лінійними. 7. Похідну   за напрямом   в точці   неперервної і опуклої на   функції   можна обчислити за формулою а)  , тобто   – найбільше із значень   за умови, що  ,   – позначення евклідова скалярного добутку векторів. б)  , де   – градієнт функції   у точці  .
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:6,7, 8
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (45)