Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Організація трудових процесів та напрями їх раціоналізації на підприємстві

Карточка работы:3198б
Цена:
Тема: Організація трудових процесів та напрями їх раціоналізації на підприємстві
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Праці і Соціальних Відносин (АПСВ)
Содержание: Вступ 3 1. Сутність трудового процесу та його взаємозв’язок із технологічним і виробничими процесами 5 2. Методичні основи проектування трудового процесу 9 3. Вплив організації трудового процесу на ефективність праці 13 4. Аналіз організації трудового процесу на підприємстві 17 5. Напрями раціональної організації трудового процесу на підприємстві 24 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 38
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Сучасний етап переходу України на ринкові відносини потребує подальшого дослідження проблеми організації трудових процесів на підприємстві. Зміст даної проблеми полягає в теоретичному узагальненні накопиченого вітчизняною та зарубіжною економічною наукою досвіду організації трудових процесів, методичному вирішенні завдань вдосконалення організації трудових процесів, які у відповідності до вимог принципово нової економічної політики, що формується, створюють передумови для раціонального використання трудових ресурсів та на цій основі дозволяють зменшити витрати виробництва та підвищити його ефективність. Вказані обставини визначили вибір теми дослідження, її актуальність і значення. Інформаційною базою роботи слугують праці Адамчука В.В., Ромашова О.В., Сорокіна М.Е., Богині Д.П., Гайдая І.Ю., Грузинова В.П., Дзюби С.Г., Завіновської Г.Т., Рощина С.Ю., Разумова Т.О., Степанової І.Ю., дані річних звітів і статистична звітність підприємств. Метою дослідження є визначення теоретичних аспектів організації трудових процесів на підприємстві та обґрунтування напрямків їх раціоналізації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1. Визначити сутність трудового процесу та його взаємозв’язок із технологічним і виробничими процесами. 2. Вивчити методичні основи проектування трудового процесу. 3. Дослідити вплив організації трудового процесу на ефективність праці. 4. Проаналізувати організацію трудового процесу на підприємстві. 5. Обґрунтувати напрямки раціональної організації трудового процесу на підприємстві. Об’єктом дослідження виступає організації трудового процесу підприємства ТОВ «Логос Транс». Предметом – організація трудового процесу на підприємстві. Структурно курсова робота складається зі вступу, розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків
Объём работы:
34
Выводы: Таким чином, на основі вище викладеного можна зробити наступні висновки. Трудовий процес – це вплив людини на предмет праці за допомогою знаряддя праці або за рахунок дії керованого людиною знаряддя праці з метою виготовлення продукту, що здійснюється в певних природних або штучних умовах. Основним елементом трудового процесу є операція, у складі якої прийнято вирізняти трудові прийоми, дії та рухи. Сукупність основних і допоміжних прийомів, об’єднаних або за технологічною послідовністю, або за спільністю чинників, які впливають на час виконання, являє собою комплекс трудових прийомів. Комплекси трудових прийомів утворюють виробничу операцію. Процес організації трудових процесів та напрямків їх раціоналізації було проаналізовано на прикладі підприємства ТОВ «Логос Транс». На основі проведеного аналізу було встановлено, що у 2010 році, порівняно з 2009 роком фонд оплати праці зріс на 696,48 тис. грн.. При чому завдяки збільшенню чисельності працівників на 35 осіб він зріс на 487,2 тис. грн., зниження рівня продуктивності праці на 42,41 тис. грн./чол. зумовило зменшення фонду оплати праці на 393,56 тис. грн. і, нарешті, збільшення питомої ваги фонду оплати праці у чистому доході від реалізації продукції з 8,51% до 13,08% забезпечило збільшення фонду оплати праці на 602,84 тис. грн. При цьому спостерігається тенденція підвищення середньої заробітної плати. Так у 2009 році середня зарплата зросла на 10,48% проти 2008 року, а у 2010 році проти 2009 року на 13,79%. Як бачимо, продуктивність праці на підприємстві протягом останніх років зменшується, проте рівень середньомісячної заробітної плати зростає. Тому керівництву ТОВ «Логос Транс» необхідно вишукувати такі економічні методи управління, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення. В роботі зроблено висновок, про необхідність нормування та раціональної організації трудового процесу на підприємстві. Проведені розрахунки свідчать, що кожен шостий працівник управлінського персоналу може бути скорочений за умов оптимізації трудового процесу на основі хронометражу.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р. №108 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. –№17. 2. Богиня Д.П. Гришнова О.А. Основи економіки праці. – К.: Знання-Прес, 2009. – 313 с 3. Бутенко А.В. Теорія організації праці / Бутенко А.В. –К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2006. -422с. 4. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с. 5. Ведерніков М.Д. Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики). – Хмельницький: НВП „Евріка” ТОВ, 2008. – 288 с. 6. Владимирова Л.П. Экономика труда. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2007. – 220с. 7. Вовчан К.Г. Організація праці: навч.посіб. / Вовчан К.Г. - Львів: Львів. комерц. акад., 2007. -326с. 8. Волгин Н. Оплата труда – болевая точка сегодняшней экономики // Человек и труд. – 2009. – №7. – С. 19-24 9. Гамова О.В. Заробітна плата як економічна категорія //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – №3. – С.60-64 10. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2009. – 448с. 11. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К.: КНЕУ, 2009. – 200с. 12. Крамаренко О.В. Управління персоналом фірми: Навч.пос. – Київ.:ЦУЛ, 2005. – 272с. 13. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с. 14. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва : підручник. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 400 с. 15. Пятницька Н.А. Организація підприємства та категорії персонал/ Пятницька Н.А. – К.: Вища школа, 2007. – 271с. 16. Рачинський А. Кадрова політика: проблеми оцінювання / Рачинський А // Вісник державної служби України. - 2009. - № 2. - С. 32-36 17. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 400с. 18. Рябуха М. С. Оплата праці : стан, проблеми та перспективи // Вісник ХНТУСГ. – 2008. – № 70. – С. 258–2267. 19. Степанова І.Ю. Роль і значення нормування праці в умовах становлення ринкових відносин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 55. – Донецьк: ДонНТУ. - 2009. – С. 176-179. 20. Тридуб І.Г. Аналіз та планування трудового потенціалу підприємства / Тридуб І.Г. -Черкаси: ЧДТУ, 2004. -119с. 21. Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні // Україна: аспекти праці. – 2009. – №4. – С.16-22 22. Шульга Н.В. Сутність оплати праці, її форми і системи //Проблеми формування ринкової економіки: міжвідомчий науковий збірник. / Відп. ред. О.О. Бєляев. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип. 10 – С.73-77.
Дополнительная информация: Додається: Баланс ТОВ „Логос-Транс” на 01.01.2010 р., Звіт про фінансові результати ТОВ „ Логос-Транс ” за 2009 рік, Баланс ТОВ „ Логос-Транс ” на 01.01.2011 р., Звіт про фінансові результати ТОВ „ Логос-Транс ” за 2010 рік, подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)