Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Державне регулювання виробництва суспільних благ

Карточка работы:5842б
Цена:
Тема: Державне регулювання виробництва суспільних благ
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):МВЭД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУСПІЛЬНІ БЛАГА Й ТОВАРИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 5 1.1. Характерні риси чистих суспільних благ та їх види 5 1.2. Ефективність суспільних благ 9 РОЗДІЛ 2. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ 12 2.1. Позитивні зовнішні ефекти й ефективний випуск чистих суспільних благ 12 2.2. Попит на чисті суспільні блага і їх пропозиція 16 2.3. Пропозиція чистих суспільних благ через політичні інститути 24 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Найважливішою ланкою в підвищенні ефективності економіки є стан справ з функціонуванням суспільного сектора, що, головним чином, пов'язаний з виробництвом суспільних благ. Невідповідність доходів і видатків держави потребам у цих благах може привести до небажаних наслідків і актуальність розумної економічної політики, спрямованої на раціональне використання ресурсів і для задоволення цих потреб, є очевидною. Ефективна політика в цій сфері неможлива без розуміння особливостей суспільних благ. Також постає питання, скільки потрібно витрачати на поставку суспільних товарів, у зв'язку з тим, що, як правило, існують і альтернативні варіанти використання ресурсів. Одні вважають ці видатки недостатніми, інші - надмірними. Актуальним, таким чином, є з'ясування рівня ефективності пропозиції суспільних благ. У цьому зв'язку, важливе вивчення залежності цього рівня від системи податків, використовуваної для фінансування суспільних благ, а також визначення мотивів їхнього розподілу. Без аналізу вищеперечислених проблем неможливо, зокрема, регулювати заміщення неефективного ринкового "рішення" у певних ситуаціях, що виникають при наявності зовнішніх ефектів, на альтернативне державне захисне втручання. Актуальним є й з'ясування обставин, які визначають пропозиції кожного суспільного блага при відомих уряду перевагах всіх членів суспільства, а також те, як визначаються ці переваги. Ступінь розробленості теми, пов'язаної із джерелами й механізмами фінансування суспільних благ, достатня велика, й пов'язана з такими економістами як Ліндал Е., Боуен П., Парето В., Пігу А., Самуельсон П., Б’юкенен Дж., Хандерсон Дж., Стігліц Дж., Аткінсон Е., Якобсон Л.І., Брю С., Макконнелл К., Сандлер Т. та ін. У пророблених дослідженнях утримується фундаментальний аналіз суспільного сектора, його ролі в регулюванні виробництва суспільних благ як граничного випадку зовнішніх позитивних ефектів. Класичним прикладом суспільного блага служить маяк, що застерігає кораблі від підступного морського узбережжя або гавані. Тут ми мали справу з послугою, що приносить істотну вигоду, але на виробництво, який ринок не зможе виділяти ресурси. Іншими видами суспільних благ є національна оборона, боротьба з комахами й т.д. Найкращий приклад суспільного блага - система національної оборони. Коли країна захищає свою волю й спосіб життя, вона робить те ж саме й для населення, незалежно, хоче воно цього чи ні. Практичну значимість робіт у цій області важко переоцінити, тому що результати зазначених теоретичних розробок були успішно апробовані в країнах з розвиненою ринковою економікою й дозволили домогтися значних соціально-економічних результатів. Все це викликає необхідність подальшого аналізу розглянутої проблеми. Предметом дослідження курсової роботи є суспільні блага і їхні властивості в умовах переходу до ринкової економіки. Мета дослідження - теоретичне обґрунтування суспільних благ. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - проаналізувати суспільні блага і товари та їх роль у житті суспільства; - дослідити попит та пропозицію суспільних благ. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі суспільних благ. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, двох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
34
Выводы:Проведено дослідження основних аспектів суспільних благ та їх виробництва. Основні результати дослідження полягають у наступному: Ті блага, які люди споживають в однакових кількостях незалежно від того, оплачують вони їх чи ні, не будуть поставлятися на ринок в ефективних обсягах. Корисність таких благ, як національна оборона, контроль за забрудненням навколишнього середовища, суспільний водопровід і так далі дістається великій кількості громадян, які ніяк не можуть бути виключені із числа споживачів, навіть якщо вони відмовляються за них платити. Забезпечення такими суспільними благами часто здійснюється урядом, а витрати фінансуються за рахунок податків, а не з доходів від продажу цих благ на ринку. У ході проведеного дослідження встановлено, що суспільне благо - це товари й послуги, надавані державою на неринковій основі. Вони володіють рядом властивостей: - їх неможливо виключити зі споживання без високих витрат (наприклад, відсутність адекватної системи оборони приводить до погрози поразки в ході воєнних дій або терористичних актів); - відсутня конкуренція в їхньому споживанні - за критерієм Парето (наприклад, надійна оборона або гарна екологія); - участь держави у виробництві цих благ (наприклад, охорона навколишнього природного середовища, правозастосування). У процесі дослідження визначено, що неможливість розподілу суспільних благ через ринки пов'язана з тим, що при відсутності примусової оплати за ці блага виробники не можуть одержати оплату від споживачів своїх продуктів. Ці блага оплачуються через податкову систему, адже тільки держава має право стягувати податки, мита й збори. Нами було встановлено, що чисте суспільне благо - це благо, що споживається колективно всіма людьми незалежно від того, платять вони за нього чи ні. Тобто, це таке благо, що приводить до позитивних зовнішніх ефектів для всіх, як тільки його роблять доступним для кого-небудь. Наприклад, національна оборона. Отже, чисті суспільні блага можна розглядати як такі блага, виробництво яких пов'язане з появою широкого кола позитивних зовнішніх ефектів. Коли таке благо виробляється для однієї людини, для всіх інших також виникають зовнішні вигоди або зовнішня корисність. Але завдяки тому, що позитивні зовнішні ефекти не приймаються в увагу, коли благо виробляється індивідуумом або продається на ринку, то обсяг пропозиції такого блага менше ефективного. Найбільше, що людина готова заплатити за покупку блага - це гранична корисність, що вона може одержати. На конкурентному ринку ціна блага дорівнює його граничним витратам виробництва. Кожна людина купувала б таку кількість блага, при якій зрівнювалася б гранична корисність блага з його ринковою ціною. Однак, гранична суспільна корисність кожної одиниці чистого суспільного блага - це сума граничних корисностей для всіх споживачів. Це виникає завдяки тому, що кожна додаткова одиниця суспільного блага приносить користь не одному, а всім споживачам. Наприклад, міри, спрямовані на поліпшення якості атмосферного повітря. Це благо, що приносить користь всім громадянам. Тому корисність цього поліпшення є корисність, одержувана одною людиною, плюс корисність, одержувана іншою людиною й т.д. доти, поки до корисності одної людини не будуть додані вигоди від всіх інших людей. Це вірно для приросту будь-якого чистого суспільного блага. Нами було встановлено після проведення дослідження, що ефективний випуск чистого суспільного блага відповідає обсягу, при якому гранична суспільна корисність дорівнює граничним суспільним витратам. Останні являють собою вартість ресурсів, необхідних для одержання додаткової одиниці блага. Так, наприклад, для зміцнення національної оборони необхідно достатня кількість військової техніки, зброї й військовослужбовців. Тому зміцнення обороноздатності поглинає додаткові ресурси. Для досягнення ефективної угоди про виробництво чистого суспільного блага потрібна кооперація споживачів. Тобто повинна бути вироблена угода про поділ витрат між всіма споживачами. Таким чином, можна підвести підсумки аналізу чистого суспільного блага і його характеристик. Чисте суспільне благо, так само як і його протилежність - чисте приватне благо, є теоретичною конструкцією, екстремальним випадком (як, наприклад, досконала конкуренція й чиста монополія). Чисте суспільне благо характеризується несуперництвом у споживанні, що пов'язане з його неподільністю, і невиключеністю, причина якої - зовнішні ефекти.
Вариант:нет
Литература:1. Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного сектора. – М.: Дело, 1996. – 374 с. 2. Баранова Л.Я., Левин А.И. Потребности. Доходы. Потребление. – М.: Экономика, 1998. – 358 с. 3. Гальперин В.М. Микроэкономика. – СПб: Экономическая школа, 1997. – 462 с. 4. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика. – СПб: Литера Плюс, 2004. – 580 с. 5. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика. Учебник – М: Экономикс, 2004. – 491 с. 6. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 432 с. 7. Коуз Р. Проблема социальных издержек. – М.: Академия, 2003. – С. 85-86. 8. Лещиловский П., Мозоль А. Теоретические и практические особенности налогообложения земельных ресурсов в современных условиях // Эковест. – 2003. – №3-4. – С.668-684. 9. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. – М.: БЕК, 1997. – 349 с. 10. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Т.1. – М.: Дело, 1992. – 572 с. 11. Маркетинг: Учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному экзаменупрофессиональной подготовки маркетолога / Под общей ред. В.Е. Ланкина. – Т.: ТРТУ, 2006. – 349 с. 12. Микроэкономика. Учебное пособие. / Г. Вечканов, Г. Вечканова – СПб: Питер, 2003. – 368 с. 13. Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. – СПб: Питер, 2002. – 640 с. 14. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Инфра-М, 2000. – 560 с. 15. Основы экономической теории: Курс лекций / Под общ. ред. А.А. Кочеткова. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 492 с. 16. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. – М.: Высшая школа, 2005. Т.1. – 355 с. 17. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с. 18. Полещук И.И. Ценообразование. Учебник. – Мн.: БГЭУ, 2001. – 304 с. 19. Савицкая Е.В. Опорный конспект лекций по микроэкономике. – М., 2001. – 132 с. 20. Седов В.В. Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 2. Микроэкономика: Учеб. пособие. – Ч.: ЧГУ, 2002. – 115 с. 21. Экономическая теория / Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. – Мн.: Экоперспектива, 2002. – 637с. 22. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов. – М.: Дело, 1996. – 299 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)