Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Зміст та чинники екологічного зростання(на прикладі країн з розвиненою ринковою економікою)

Карточка работы:5840б
Цена:
Тема: Зміст та чинники екологічного зростання(на прикладі країн з розвиненою ринковою економікою)
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Сутність концепції „економічне зростання ” в економічній теорії 5 1.1.Визначенння та вимірювання економічного зростання 5 1.2.Фактори економічного зростання 8 1.3.Основні моделі економічного зростання 16 Розділ 2.Аналіз економічного зростання на прикладі розвинутих країн 20 2.1.Економічне зростання в США 20 2.2.Економічне зростання в Великобританії 24 2.3.Економічне зростання в Росії 25 Розділ 3.Шляхи підвищення темпів економічного зростання в розвинутих країнах 31 3.1. Шляхи підвищення темпів економічного зростання в США 31 3.2. Шляхи підвищення темпів економічного зростання в Канаді 37 Висновок 44 Список використаних джерел 48
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми: зміст та чинники економічного зростання виокремлюють два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується за рахунок кількісного збільшення об¬сягів функціонуючих факторів виробництва і практично за збе¬реження незмінними їх попередніх техніко-технологічних пара¬метрів. Інтенсивний тип економічного зростання характери¬зується розширенням виробництва на основі якісного поліпшення всіх його факторів, тобто раціонального використання всього виробничого потенціалу. Зростання ефективності виявляється в максимізації соціального та економічного ефекту і мінімізації робочого часу. Соціальний результат знаходить вираження у забезпеченні кращих умов жит-тя. Економічний ефект, досягнутий у певному циклі, полягає в тому, що скорочення часу для задоволення одних потреб дає суспільству економічний виграш і можливість задовольняти інші, більш високі потреби, включаючи потребу у вільному часі. Отже, створюються передумови для майбутнього розвитку. Висока ефективність виробництва дає змогу задовольняти соці-альні потреби при витратах робочого часу, що постійно знижуються. Аналізуючи рушійні сили економічного розвитку, потрібно враховувати вплив таких факторів, як стан суспільної свідомості та рівень розуміння народними масами об'єктивних проблем і напрямів економічної динаміки, культура праці та спілкування, панівні морально-етичні, релігійні настанови, а також національ¬ні традиції. Усі вони, будучи «продуктом» багатовікової історич¬ної еволюції, хоча є надбудовними факторами, суттєво вплива¬ють на ефективність функціонування базисних елементів і відно¬син економічної системи. При цьому вони часто модифікують навіть її модель. Нова якість економічного розвитку тісно пов'язана зі зміною його напряму, що знаходить своє виявлення у посиленні соціаль¬ної спрямованості економічного зростання. Особливо це виявля¬ється в зростанні ролі людини у виробничому процесі, що є пер¬шою характерною рисою нової якості економічного розвитку. Темою дослідження даної курсової роботи є зміст та чинники економічного зростання.
Объём работы:
49
Выводы:Отже однією причиною безпрецедентного спаду виробництва в Україні є незавершеність виробничого циклу в національній еко¬номіці. Ступінь її інтегрованості в колишній радянський госпо¬дарський комплекс був набагато вищий, ніж економік держав Цент¬ральної й Східної Європи в економічний простір РЕВ. На момент здобуття незалежності в Україні вироблялося 15—20% кінцевої про¬дукції промисловості, а в Росії — понад 70%. Тому розрив старих господарських зв'язків болюче відбився на вітчизняній економіці: численні чинники відтворення залишилися за межами країни. У господарській структурі переважають галузі, що мають потребу в державних дотаціях і тому важко піддаються перебудові. Однією з суттєвих причин падіння обсягів виробництва в Ук¬раїні є успадкований від імперії чималий військово-промисловий комплекс, який поки що не вдається перепрофілювати на вироб¬ництво цивільної продукції. На стані української економіки вкрай негативно позначається катастрофічна екологічна ситуація. Внаслідок аварії на Чорнобиль¬ській АЕС радіонуклідного забруднення зазнали понад 12 млн. гектарів земель. Це забруднення доповнюється промисловим, зокрема, в Донбасі та Придніпров'ї останнє у 20—30 разів перевищує допустимі норми. Існує цілий ряд інших чинників, які значно впливають на темпи економічного зростання. Наприклад, немає ніякого сумніву, що обширні запаси різноманітних природних ресурсів, якими володіють США, внесли вагомий внесок в економічне зростання країни. Хоч велика кількість природних ресурсів є могутнім позитивним чинником економічного зростання, це зовсім не означає, що країни з недостатніми запасами приречені на невисокі темпи економічного зростання. Притому, що в Японії природні ресурси обмежені, темпи економічного зростання цієї країни в післявоєнний період були значними. Крім цього існують і такі чинники економічного зростання, виміряти які неможливо. Зокрема, великий позитивний вплив на економічне зростання в США надала соціальна, культурна і політична атмосфера в країні.
Вариант:нет
Литература:1.Політична економія :Навч.посібник /К.Т.Кривенко, В.С.Савчук,О.О.Біляевта ін.За ред. д-ра екон. Наук,проф К.Т.Кривенка.-К.:КНЕУ,2001.-508с. 2. Політекономія:Підручник.-2-ге видання,випр.-К.:Вікар,2005.-386с. 3. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія: політекономія: Підручник Економічна теорія: політекономія: Підручник / В.Д. Базилевич (ред.) В.Д. Базилевич (ред.) . — 5. вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2006. — 615с. 4. Економічна політика: Метод. рек. Економічна політика: Метод. рек. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Б.Д. Сторощук (уклад.) Б.Д. Сторощук (уклад.) . — Чернівці : Рута, 2005. — 19с. 5. Ковальова Ірина Григорівна, Корнієнко Ірина Григорівна, Простяков Михайло Григорович, Філонов Леонід Васильович. Ковальова Ірина Григорівна, Корнієнко Ірина Григорівна, Простяков Михайло Григорович, Філонов Леонід Васильович. Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни "Політекономія" Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни \"Політекономія\" / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : Видавництво НУК, 2005. — 253с 6. Ковбасюк Юрій Васильович. Ковбасюк Юрій Васильович. Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями: Автореф. дис... д-ра наук з держ. управління Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями: Автореф. дис... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2005. — 32с. 7. Мельник Леонід Юхимович, Макаренко Петро Миколайович. Мельник Леонід Юхимович, Макаренко Петро Миколайович. Політична економія: Навч. посіб. для підгот. бакалаврів з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" в агр. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації Політична економія: Навч. посіб. для підгот. бакалаврів з напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" в агр. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації— Д. : Пороги, 2005. — 430с 8. Орехівський Григорій Анастасійович. Орехівський Григорій Анастасійович. Політична економія: ринкова форма виробництва: Навч. посіб. Політична економія: ринкова форма виробництва: Навч. посіб. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К. : ДАКККіМ, 2005. — 116с. 9. Політична економія: Навч.-метод. посіб. для студ. І курсу спец. "Фінанси", "Маркетинг" ден. й заоч. форми навч. Політична економія: Навч.-метод. посіб. для студ. І курсу спец. \"Фінанси\", \"Маркетинг\" ден. й заоч. форми навч. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.А. Бадер (уклад.) В.А. Бадер (уклад.) . — Луганськ : Альма-матер, 2005. — 95с. 10. Аведян Людмила Йосипівна. Аведян Людмила Йосипівна. Економіка: Навч. посібник Економіка: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 220с. 11. Беляев Олександр Олександрович, Диба Михайло Іванович, Бебело Анатолій Семенович, Зазимко Анатолій Захарович, Кириленко В. І. Беляев Олександр Олександрович, Диба Михайло Іванович, Бебело Анатолій Семенович, Зазимко Анатолій Захарович, Кириленко В. І. Економічна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни Економічна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т— К. : КНЕУ, 2005. — 136с. 12. Економічна політика: Навч. посібник Економічна політика: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / В.І. Стахівський (наук.ред.) В.І. Стахівський (наук.ред.) . — К. : КНЕУ, 2004. 13. Біленко Т. І., Бодров Володимир Григорович, Волинцев В. В., Глаголєва О. Б., Гримайло В. М. Біленко Т. І., Бодров Володимир Григорович, Волинцев В. В., Глаголєва О. Б., Гримайло В. М. Політична економія: Навч. посібник Політична економія: Навч. посібник / Володимир Олександрович Рибалкін (ред.), Володимир Григорович Бодров (ред.) Володимир Олександрович Рибалкін (ред.), Володимир Григорович Бодров (ред.) . — К. : Академвидав, 2004 14.Борисенко Зоя Миколаївна. Борисенко Зоя Миколаївна. Основи конкурентної політики: Підручник Основи конкурентної політики: Підручник. — К. : Таксон, 2004. — 704с. - (Ex professo). — Бібліогр.: с. 680-697. 15. Голиков А. П., Казакова Н. А., Шуба О. А. Голиков А. П., Казакова Н. А., Шуба О. А. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку: Навч. посіб. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку: Навч. посіб. / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х. : ХНУ, 2005. — 238с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)