Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Громадські рухи і організації України

Карточка работы:5839б
Цена:
Тема: Громадські рухи і організації України
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Школа
Содержание:ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ГРОМАДСКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ УКРАЇНИ 4 2. РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА РУХІВ В УКРАЇНІ 7 3. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ УКРАЇНИ 11 ВИСНОВОК 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17
Курс:11 клас
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Невід'ємним елементом будь-якого демократичного сус¬пільства є різноманітні об'єднання громадян, їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людям у розв'язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення сус¬пільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самовря¬дування. Загальноприйняте у сучасній політології поняття "гро¬мадські організації і рухи" виникло на основі ширшого по¬няття "суспільні об'єднання" як більш наближеного до сучас¬них суспільно-політичних реалій. Найбільш поширеними різно¬видами громадських організацій у сучасному світі є: проф¬спілки; організації інвалідів; ветеранські, жіночі, молодіжні, дитячі організації; наукові, технічні, культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні та інші добровільні товариства; творчі спілки; різноманітні земляцтва, фонди, асоціації, товариства і т. ін. Основними різновидами громадських рухів є: політичні рухи (Народний рух України на початковій стадії); масові демократичні (рухи за демократичні перетворення, спрямовані на захист прав і свобод людини, антифашистські й антидиктаторські, проти расової та національної дискри¬мінації та ін.); соціальні (локальні) рухи; так звані "нові соціальні рухи", що набули поширення в останні десятиліт¬тя (антивоєнний, екологічний, неофеміністський та ін.). Громадські організації і рухи на сучасному етапі суспіль¬но-політичного розвитку нашої держави є своєрідною спо¬лучною ланкою між політичним і громадянським суспільст¬вом, між "низами" й "верхами".
Объём работы:
16
Выводы:Отже, громадські об'єднання є важливою складовою полі¬тичної системи й можуть бути кваліфіковані як громадсько-політичні організації і рухи. Право на громадські об'єднання як невід'ємне право людини й громадянина проголошене За¬гальною декларацією прав людини. В Україні згідно з Консти¬туцією громадяни мають право на свободу об'єднання у гро¬мадські організації для здійснення і захисту своїх прав і сво¬бод та задоволення інтересів, за винятком обмежень, встанов¬лених законом. Усі об'єднання громадян рівні перед законом. Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише у судовому порядку. Громадські організації і рухи на сучасному етапі суспіль¬но-політичного розвитку нашої держави є своєрідною спо¬лучною ланкою між політичним і громадянським суспільст¬вом, між "низами" й "верхами". І саме в цьому полягає їх стабілізуюча, інтегративна роль у суспільстві. Аналіз світової та вітчизняної науки щодо ролі громадського руху в процесі становлення громадянського суспільства показав, що в державо¬творчому процесі демократичного суспільства участь у громадському русі є механізмом реалізації прав громадян щодо управління країною. Громадські організації - це один із ефективних і доступних засобів впливу на офіційні структури влади з боку населення. Громадський рух є формою безпосереднього народовладдя, що здійснюється в умовах демократичного суспільства і правової держави тільки в порядку, передбаченому Конституцією і законодавством.
Вариант:нет
Литература:1. Абетка українського політика. - К., 1997 2. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. - К., 1997 3. Брегеда А. Ю. Політологія : Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К., 1999. 4. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997. – С. 76. 5. Пуфлер Е. Партійна система незалежної України//Нова політика. - 1997. - №1. 6. Савко Юрій Громадські організації та їх вплив на суспільно-політичний процес сучасної України // ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Філософські науки. 2004. Вип. 6. С. 201-211 7. Томенко М. Українська перспектива. - К., 1995
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)