Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Характеристики сучасного ринку праці

Карточка работы:5838б
Цена:
Тема: Характеристики сучасного ринку праці
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО МЕЖІ 5 1.1. Утворення та еволюція ринку праці 5 1.2. Інфраструктура сучасного ринку праці 7 1.3. Функціонування сучасного ринку праці 10 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 14 2.1. Формування та регулювання відносин на ринку праці України 14 2.2. Сучасний стан та тенденції ринку праці України 17 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 21 3.1. Методика розрахунку погодинної оплати праці 21 3.2. Методика розрахунку відрядної оплати праці 23 3.3. Недоліки оплати праці в Україні та шляхи її реформування 26 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Проблеми зайнятості і працевлаштування сьогодні в Україні є одними з найбільш актуальних. Очікуваної стабілізації на ринку праці не відбулося, зберігається тенденція зростання як офіційного, так і прихованого безробіття (одного з парадоксів вітчизняного ринку праці). Основні поняття й категорії, що відображають процеси, які відбуваються на ринку праці, недостатнє правове регулювання працевлаштування неоднозначно трактуються різними авторами. Найчастіше відсутня узгодженість у методології досліджень різних форм організаційно-правового регулювання руху робочої сили. Залишаються неопрацьованими деякі аспекти, що стосуються, зокрема, обмежень гнучкості й динамічності ринку праці, немає єдиного погляду на причини безробіття в країні. Недостатній рівень наукової розробки ряду теоретичних і практичних проблем дослідження ринку праці України та регулювання зайнятості визначили вибір теми дослідження, його мету й завдання. Мета і основні завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз ринку праці України, основних тенденцій сучасного функціонування ринку праці, виявлення основних закономірностей становлення ринку праці, проблематика системи оплати праці в Україні. Досягнення визначеної мети зумовило необхідність виконання наступних завдань дослідження: - розглянути поняття ринку праці та його межі; - охарактеризувати формування та сучасний стан ринку праці в Україні; - окреслити проблему регулювання оплати праці в Україні та обґрунтувати необхідність її реформування. Об'єктом дослідження виступає ринок праці України. Предметом дослідження є особливості, фактори розвитку та сучасні тенденції на ринку праці України. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань ринку праці України, оплати праці в Україні, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Ананьєва А.І., Балацького Е.М., Батяєвої Т.Ф., Бородянського Е.І., Кузьміна В.С., Денисенка М.П., Гулика Л.С., Заславського І.Б., Коваля О.М. та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, аналізу й синтезу, що були використанні при визначенні та узагальненні теоретико-методологічних та виопрацювання практичних рекомендацій, методи порівняння та узагальнення. Інформаційну базу дослідження склали підручники, методичні посібники, навчальні допомоги, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, періодичних виданнях. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
40
Выводы:Отже, регулювання ринку праці має бути органічно пов'язане з комплексом системних перетворень, які стимулюють економічне зростання. У зв'язку з цим виникає дві групи проблем: - перша – загальне пожвавлення економічної ситуації та інвестиційної активності капіталу, що сприятиме розвитку системи робочих місць і зростанню потреби в робочій силі; - друга – підвищення споживчого попиту населення через вдосконалення системи розподільчих відносин, збільшення можливостей для отримання додаткових доходів. Усі заходи державного регулювання ринку праці, зорієнтовані на вирішення перелічених проблем, можуть бути класифіковані за спрямованістю, характером, об'єктом впливу та джерелами фінансування. Проблеми на ринку праці, були недостатньо вирішеними й раніше, більшість з них у ході кризи, розриву господарських зв'язків, руйнування органів управління економікою ще більше загострилися. В процесі роботи були вивчені основні принципи, форми та системи оплати праці та розроблені реальні практичні рекомендації для раціоналізації процесу оплати праці. Економічною основою доходів по праці, власне заробітної платні, є компенсація, одержувана працівником за витрати його праці в процесі створення і реалізації суспільно необхідного продукту, визнаного споживачем. Завданням сучасного етапу в сфері регулювання зайнятості є перехід до активної політики на ринку праці. В основу має бути покладена модель управління, центральними елементами якої є основні регулятори ринкової організації праці: заробітна плата як ціна послуг праці, конкуренція на ринку праці, трудова мобільність, рівень безробіття. Саме за цими параметрами здійснюється, з одного боку, саморегулювання на ринку праці, а з іншого - відбувається втручання держави, яка реалізує координуючу, стимулюючу чи обмежуючу роль, у процес управління. Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є вдосконалення системи оплати праці. Таким чином, стратегічна мета сучасної реформи оплати праці в економіці України полягає у забезпеченні ефективного матеріального стимулювання розвитку виробництва, в переході від старих форм та систем оплати праці до нових (сучасних – таких як безтарифна оплата праці), ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати, недопущенням подальших затримок виплат, підвищенням загальної величини оплати праці відповідно до кінцевих результатів виробництва, зменшенням диференціації в заробітках, зростанням реальних доходів працівників та ін.
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз державної політики зайнятості в Україні / М.Кузьмин, Ю.Кузьмин, О.Купець. – К.: Міленіум, 2003. – 64 с. 2. Ананьев А.И. Новые программы занятости в условиях рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 28-29. 3. Балацкий Е.М. Украина: проблема безработицы // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 1. – С. 11. 4. Батяева Т.Ф. Безработица – украинский феномен // Человек и труд. – 2005. – № 11. – С. 8. 5. Бойчик I. М., Харiв М.С., Хончам М.I., Пiча Ю.В. Навч. посiбник. Економiка пiдприємства. – Х.: Каравела, 2006. – 293 с. 6. Бородянский Э.И., Кузьмин В.С. Реальный путь противодействия безработице // Человек и труд. – 2005. – № 9. – С. 22. 7. Волынский Г.П. К вопросу о безработице в переходный период // Вопросы экономики. – 2005. – № 4. – С. 8. 8. Державне регулювання ринку праці в Україні: досвід та проблеми / Денисенко М.П., Гулик Л.С. // Економіка та держава. – 2005. – №1. – С. 11. 9. Еременко В.К. Трудности и перспективы трудоустройства в Украине // Экономика Украины. – 2002. – №6. – С. 4. 10. Завельский М.Г. Экономика и социология труда. – М.: Дело, 1998. –345 с. 11. Закон України "Про зайнятість населення" (За станом на 12.04.05): Офіційне видання ВР України. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – 30 с. 12. Заславский И.Б. Рынок труда // Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 4-5. 13. Карташева А.В., Кубишин Е.Н. Ситуация на рынке труда: направления развития // Экономист. – 2004. – №12. – С. 4-5. 14. Кашепов А.Л. Государственный фонд содействия занятости населения // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 14. 15. Коваль О.М. Державне регулювання ринку праці в Україні // Управління сучасним містом. – 2004. – № 4-6 (2). – С.66-67. 16. Коваль О.М. Структура і функції державного регулювання управління ринком праці в Україні // Вісн. УАДУ. – 2001. – №4. – С. 244-245. 17. Краснов Ю. Стратегічні й оперативні заходи щодо державного регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці. – 1999. – № 2. – С. 24-25. 18. Кубишин Е.Н. Ситуация на рынке труда: направления развития // Экономист. – 2004. – №12. – С. 17. 19. Осовий Г. Питання реформи оплати праці в Україні в контексті реалізації Плану дій щодо євроінтеграції // Україна: аспекти праці. – 2007. – №3. – С. 18-19. 20. Павловська Н. Роль науки у реформуванні оплати праці та деякі дискусійні питання щодо її вдосконалення // Україна: аспекти праці. – 2007. – №4. – С. 10-11. 21. Прибиткова І. Трудові мігранти в соціальній ієрархії українського суспільства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль та спосіб життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 4. – С. 10. 22. Прибиткова І. Трудові мігранти в соціальній ієрархії українського суспільства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль та спосіб життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 17. 23. Шаленко М., Сучасна тенденції розвитку ринку праці України // Економіки України. – 2006. – №9. – С. 14-15. 24. http://ukrstat.kmu.gov.ua – офіційний сайт Держкомстату України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (784)