Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Державний борг, як інструмент макроекономічного регулювання

Карточка работы:5837б
Цена:
Тема: Державний борг, як інструмент макроекономічного регулювання
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Міжнародна економіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 5 1.1. Державний дефіцит та державний борг 5 1.2. Зовнішній та внутрішній державний борг 11 1.3. Державний борг та платіжний баланс 16 РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 19 2.1. Причини та наслідки утворення державного боргу 19 2.2. Методи фінансування державного боргу та їх наслідки 22 РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ 35 3.1. Динаміка державного боргу 3 1996 по 2003 рр. 35 3.2. Динаміка державного боргу 2004-2005 рр. 38 3.3. Рівень державного боргу України в 2006 році 39 3.4. Стан державного боргу на 2007 рік (прогноз) 44 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливою складовою державних фінансів є державний борг. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і значного зростання державного боргу в Україні. Великі розміри внутрішнього і зовнішнього боргу, а також відповідно зростання витрат на його обслуговування обумовлюють необхідність вирішення проблеми державного боргу, а відтак і пошуку шляхів вдосконалення механізму його управління. Як свідчить досвід багатьох країн, чим обтяжливішим стає для держави нагромаджений зовнішній та внутрішній борг, тим його обслуговування активніше включається у взаємодію з функціонуванням економіки та її фінансової системи. Державний борг в Україні все більше набуває характеру не лише фінансової, але і соціально-політичної проблеми. Державний борг прямо пов'язаний з проблемою економічної безпеки країни. Питання управління та обслуговування державного боргу є особливо важливим в контексті тих економічних труднощів, які впродовж останніх років переживає Україна. Розв'язання проблеми обслуговування державного боргу є одним із ключових факторів економічної стабільності в країні. Від характеру врегулювання боргової проблеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність держави, стабільність її національної валюти, а відтак фінансова підтримка міжнародних фінансових організацій. Необхідність розв'язання цих питань потребує пошуку шляхів вдосконалення механізму управління та обслуговування державного боргу в Україні. Теоретичні основи державного боргу та питання щодо його управління висвітлюються в працях таких українських вчених, як: О.Д.Василик, А. С. Гальчинський, Г. В Кучер., В. В. Корнєєв, О.В. Плотніков, Т. Г. Бондарук, В. М. Суторміна, В. О. Степаненко, та інших. В той же час в Україні недостатньо досліджені питання, що стосуються проблем управління державним боргом, особливостей його формування і розвитку в умовах переходу до ринкової економіки. Зазначене обумовило актуальність обраної теми курсової роботи, його мету і задачі. Метою дослідження є наукове обґрунтування економічної природи державного боргу; виявлення основних тенденцій і специфічних особливостей формування державного боргу в Україні; обґрунтування концептуальних засад щодо вдосконалення механізму управління державним боргом та його обслуговування. Об’єктом дослідження виступає державний борг України, предметом – механізми утворення, функціонування, обслуговування, фінансування, наслідків державного боргу в динаміці останніх років. Для досягнення поставленої мети у роботі передбачається вирішити ряд задач, головними з яких є: • обґрунтування економічної сутності державного боргу як складової державних фінансів; • виявлення основних тенденцій формування державного боргу України; • розробка пропозицій щодо удосконалення управління та обслуговування державного боргу в Україні. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
49
Выводы:В курсовій роботі науково обґрунтовано економічну природу державного боргу, виявлено основні тенденції і специфічні особливості формування державного боргу в Україні, обґрунтовані концептуальні засади щодо вдосконалення механізму його управління та обслуговування в умовах перехідної економіки України. В результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки: 1. Дефіцит державного бюджету, залучення значного обсягу державних запозичень як з внутрішніх так і з зовнішніх джерел обумовили формування державного боргу в умовах перехідної економіки України. Державний борг – це сума фінансових зобов'язань держави по відношенню до зовнішніх кредиторів та сума заборгованості держави по випущених і не погашених державних внутрішніх позиках. Державний борг є структурним компонентом державних фінансів будь-якої країни з розвиненими ринковими відносинами. 2. Обґрунтовано зміст поняття “управління державним боргом”. Управління державним боргом визначається як сукупність заходів держави, пов'язаних з випуском та погашенням державних боргових зобов'язань, визначенням ставок процентів та виплатою доходу по державних цінних паперах, встановлення ліміту боргу, підтриманням курсу державних зобов'язань, визначенням умов випуску нових державних цінних паперів. 3. Розмір державних позик не повинен перевищувати обсяги державних інвестицій, аби не покладати на наступні покоління тягар сплати державних боргів. Вирішення проблеми заборгованості потребує в законодавчому порядку відображення таких заходів: обґрунтування нової державної заборгованості, розробка прозорих та переконливих критеріїв надання державних гарантій, встановлення оптимальних розмірів внутрішнього та зовнішнього державного боргу, вдосконалення системи управління та обслуговування державного боргу. 4. Дослідження динаміки і структури державного боргу України дало змогу систематизувати етапи його формування. Перший етап характеризується залученням кредитів Національного банку України та утворенням зовнішнього боргу шляхом отримання іноземних кредитів під гарантії уряду. Другий етап - отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій та за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики з поступовим заміщенням цими облігаціями кредитів НБУ. Останнім часом запозичення уряду диктувались, насамперед, необхідністю погашення та обслуговування накопиченого боргу. Можливості залучення коштів з внутрішнього грошового ринку були майже вичерпані. Незважаючи на відносно низьку ефективність внутрішньої державної позики в Україні, державні облігації є необхідним фінансовим інструментом, який при належному використанні може бути важливим джерелом фінансування державних витрат. Для вдосконалення механізму функціонування державної позики необхідно гарантувати довіру інвесторів; визначати обсяги залучень державою коштів, виходячи із реальних можливостей їх повернення; запозичені кошти необхідно використовувати в інвестиційних цілях; дотримуватися тенденції збільшення строків обігу облігацій та забезпечення їх дохідності. 5. Для недопущення в майбутньому заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат потрібно насамперед вдосконалювати нормативно-правову базу, яка повинна передбачати майнову і адміністративну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати та використання нетрадиційних джерел погашення заборгованості. 6. Зовнішні фінансові джерела потрібно розглядати з точки зору їх обсягу і з позицій ефективності використання. При неефективному використанні ресурсів потреба у їх кількості стає необмеженою. Це обумовлює необхідність встановлення межі залучення кредитів. Питання подальшого залучення зовнішніх фінансових ресурсів, необхідно вирішувати, перш за все, з позицій ефективного їх використання для економічного розвитку країни. 7. Зростання державного боргу призводить до збільшення витрат на його обслуговування. Управління державним боргом повинно бути спрямовано на збільшення терміну погашення заборгованості та скорочення витрат на обслуговування боргу, для цього в загальному обсязі державних зобов'язань довгострокові зобов'язання повинні займати центральне місце. 8. Нинішній рівень економічної безпеки в Україні, з огляду на триваючу тенденцію до швидкого зростання обсягу зовнішньої і внутрішньої заборгованості, недостатній. Розміри державного боргу в своїх абсолютних значеннях можуть досягати досить великих розмірів, проте борг завжди мусить знаходитися в певній залежності відносно величини ВВП. Перевищення показника державного боргу відповідно розмірів ВВП, а отже й інших макроекономічних показників, починає становити загрозу економічній безпеці країни. Комплексне вирішення проблеми внутрішнього і зовнішнього державного боргу із врахуванням запропонованих заходів сприятиме розбудові державних фінансів та покращанню фінансового стану України. На нашу думку, з метою поліпшення управління державним боргом органам державної влади необхідно вжити низку заходів, а саме: - прискорити розгляд проекту Закону України "Про державний борг" з урахуванням міжнародних стандартів, передбачивши у ньому розширення бази вимірювання державного боргу, зокрема зобов'язаннями державних підприємств та органів місцевого самоврядування; - запровадити оперативний облік та аналіз стану заборгованості за всіма фінансовими зобов'язаннями, які можуть впливати на стратегію управління державними фінансами і державним боргом; - встановити єдині стандарти розкриття інформації про державний борг для звітування про обсяги всіх складових державного прямого та умовного боргу.
Вариант:нет
Литература:1. Бєскова І. Управління державним боргом. – М: Фінанси, 2002. – 234 с. 2. Бондарук Т. Г. Зовнішній державний борг України та механізм його обслуговування // Фінанси України. – 2006. – С. 176-178. 3. Бондарук Т.Г., Степаненко В.О. Проблеми утворення та обслуговування державного внутрішнього боргу // Фінанси України. – 2006. –С. 96-97. 4. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. статті 2 (п. 14), 11, 14 (ч. 2), 15 (ч. 4, 5), 17 (ч. 3). 5. Василик О.Д. Державні фінанси України. КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ЦУЛ, 2006. ¬– 280 с. 6. Василишин Р. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу України // Вісник УАДУ. – 2007. – №4. – С. 36-37. 7. Василишин Р. Державний борг України та управління ним. Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. - Випуск 1. – К.: Вид-во УАДУ, 2006. – 438 с. 8. Вахненко Т. Державний борг України та його економічні наслідки. Інститут економічного прогнозування. – К.: Альтепрес, 2006. – 250 с. 9. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 № 25-93 "Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів". 10. Епіфанов А. О., Сало І. В. та ін. Бюджет і фінансова політика України. Навч. посібник – К: Наукова думка, 2005. – 301 с. 11. Закон України „Про державний внутрішній борг України” від 16.09.92 р. стаття 8. 12. Козюк В. В. Макроекономічний аналіз зовнішнього боргу України за ринкової трансформації // Вісник ТАНГу. – 2005. – Вип. 7. – С. 29-30. 13. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 85-86. 14. Козюк В.В. "Ефект витіснення" як наслідок державного боргу в перехідній економіці України // Вісник ТАНГу. – 2006. – Вип. 9. – С. 132-133. 15. Конституція України від 26.06.1996 р. стаття 92 16. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. – Х.: Олді-плюс, 2002. – 351 с. 17. Кучер Г.В. Удосконалення механізму управління зовнішнього державного боргу. Економ. вісник націон. гірничої акад. України. – Дніпропетровськ: РИК НГА України – 2006. – С. 43-44. 18. Кучер Г.В. Управління державним боргом та економічна безпека України. Актуальні проблеми міжнародних відносин – К.: ВПЦ “Київський університет”, Інститут міжнародних відносин. – 2007. – 299 с. 19. Наказ Міністра фінансів України про Порядок ведення Міністерством фінансів України обліку державного боргу та операцій, пов'язаних з ним від 22.01.2001 р. 20. Онищук Я.В. Вплив боргової та фіскальної політики на соціально-економічний розвиток. Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). – І.: Академія ДПС України, 2006. – С. 143-144. 21. Платіжний баланс і зовнішній борг України. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К.: Платіжний баланс і зовнішній борг України, 2007. – 88 с. 22. Положення про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 26.08.1999 р. 23. Указ Президента України про функції Державного казначейства України щодо управління державним боргом від 31.07.95 р. 24. http://minfin.kmu.gov.ua/ – Дані офіціального сайту Міністерства Фінансів України.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)