Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія / Всесвітня історія»

Утвердження тоталітарної системи Югославії

Карточка работы:5836б
Цена:
Тема: Утвердження тоталітарної системи Югославії
Предмет:Історія / Всесвітня історія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Історія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Ніжинський Державний Університет ім. М.В.Гоголя (НДУ)
Содержание:Вступ 3 1. Джерела та історіографія з історії Югославії в період утвердження тоталітарного ладу в країні 5 2. Передумови становлення тоталітарного режиму 9 2. 1. Розпад Австро-Угорщини та формування держави словенців, хорватів і сербів 9 2. 2. Виникнення Королівства сербів, хорватів і словенців 10 2. 3. Конституція 1921 року 11 2. 4. Політичні сили тогочасної Югославії 12 2.5. Внутрішньодержавна боротьба 14 3. Йосип Броз Тіто та особливості тоталітарної системи в Югославії 16 4. Соціально-економічна політика уряду в період становлення тоталітаризму 21 4. 1. Соціально-економічний розвиток ФНРЮ в роки першої п’ятирічки (1947–1952 рр.) 21 4. 2. Зародження суспільної системи “самоврядного соціалізму” або інтенсивні реформи та перетворення 1950-1953 рр 22 4. 3. Новий курс економічної політики ФНРЮ (1956-1961 рр.) 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Історія Югославії періоду утвердження тоталітаризму порівняно нечасто привертає до себе увагу. Значною мірою це пояснюється впливом подій, які трапилися на югославській території в 1990-і рр.: розвиток югославського суспільства в повоєнний період опинився ніби в тіні розпаду Югославії. Сучасне становище на Балканському півострові сприяє збереженню подібної розстановки акцентів, бо хоча активна фаза міжетнічних конфліктів вже пройшла, конфронтація ще триває. Це показує, що відцентрові тенденції на просторі колишньої Югославії не випадковість, і їх передісторія сягає не одного десятиліття. Тому розгляд соціально-економічної та політичної історії ФНРЮ середини століття дозволив би краще зрозуміти умови формування югославського суспільства, в надрах якого вони зросли. Дослідження історії ФНРЮ має і самостійне значення. В середині 1940-х рр. Югославія належала до найбільш відсталих країн Європи. Але в наступні десятиліття завдяки обраній урядом економічній політиці ця країна в стислі строки змогла подолати відсталість і навіть створити своїм громадянам один з найвищих рівнів життя в Східній Європі. Даний феномен без сумніву заслуговує на увагу. Але у вітчизняній історіографії відсутні спеціальні дослідження економічної політики Югославії цього періоду. Багато пов’язаних з нею питань не розглядалися взагалі. Недостатній рівень розробки проблем економічної політики ФНРЮ в українській історіографії визначає наукову актуальність обраної для дослідження тематики. Хронологічні рамки курсової роботи охоплюють період історії ФНРЮ з 1947 по 1961. Початкова дата обрана тому, що в той час завершився період післявоєнного відновлення Югославії і розпочалася прискорена економічна модернізація, яка визначала подальший економічний розвиток країни. Завершальна дата – це кінець виконання другого п’ятирічного плану і початок так званої міні-реформи 1961 р., що підбила підсумки попередньої економічної політики. Мета курсової роботи – виявити характер тоталітарної та еволюції економічної політики ФНРЮ, її суспільні наслідки і причини її змін протягом. У відповідності до поставленої мети були визначені такі задачі: - дослідити причини утвердження в Югославії тоталітаризму; - вивчити вплив політичної системи на подальший розвиток країни; - встановити цілі, завдання та особливості промислової та аграрної політики; - визначити пріоритети торгівельно-фінансової політики та її співвідношення з іншими напрямками економічної політики ФНРЮ; - дослідити методи та способи здійснення економічної політики; - проаналізувати стан вивчення проблеми в історіографії. Об’єктом курсової роботи є політичні та соціально-економічні процеси в югославському суспільстві під час утвердження тоталітаризму. Предмет курсової роботи – політика правлячої партії і урядів ФНРЮ. Методи дослідження, застосовані в роботі, належать до трьох груп. Серед загальнонаукових використані індукція, дедукція, типологізація. З міждисциплінарних методів широко використовувався системний підхід. З власне історичних методів були задіяні історико-генетичний, історико-порівняльний та проблемно-хронологічний. Користуючись зазначеними методами використовувались принципи аксіологічної спрямованості, об’єктивності, історизму.
Объём работы:
31
Выводы:Економічна політика Югославії в періоду тоталітаризму задовольняла об’єктивну потребу суспільства у подоланні економічної відсталості, а її носієм стали партійно-державні управлінські структури, що виступали в якості самостійної соціальної групи. Суспільний розвиток ФНРЮ і зокрема економічна політика цього періоду відзначалися значним динамізмом. За комплексом ознак в еволюції економічної політики ФНРЮ можна виділити три якісно відмінних етапи. Перший етап розпочався в квітні 1947 р., а завершився в основному в межах 1952 р. Другий розпочався в 1952-1953 рр. і тривав до 1956 р. Третій охоплює 1956-1961 рр. Якщо перший та третій етап відрізнялися як за пріоритетами економічної політики, так і за методами її впровадження, то другий утворює між ними перехідну ланку, бо для нього характерні пріоритети першого етапу і більшість методів, що вживалися на третьому. За багатьма соціальними та економічними наслідками другий етап близький до першого, а третій від них помітно відокремлюється. Ця відмінність спричинена в основному зміною пріоритетів економічної політики10;4. Промислова, аграрна і торгівельно-фінансова політика ФНРЮ підпорядковувалися цілям політики індустріалізації. На першому та другому етапах її завданням було створення важкої промисловості, а на третьому – поширення індустріалізації на інші галузі економіки. Аграрна і торгівельно-фінансова політика мали також специфічні цілі щодо земельної власності селян і до ринку та приватної торгівлі. Завданням аграрної політики на першому етапі була експропріація селянської власності позаекономічними способами, на другому – розвиток всіх форм земельної власності, і на третьому – знищення селянських господарств економічними методами. В торгівельно-фінансовій політиці держава спочатку прагнула ліквідувати як приватну торгівлю, так і ринок, на другому – забезпечити економічне зростання при їх збереженні і навіть розширенні, і на третьому – викорінити приватну торгівлю зберігши ринок4;8. Економічні кризи супроводжувалися загостренням соціальної боротьби та виникненням соціальних криз у 1950 та 1955 рр. Вони стали поштовхом до якісних нововведень в економічній політиці ФНРЮ, що виходили за межі простого подолання економічних проблем. В першому випадку це виявилося в зміні методів проведення економічної політики, в політиці соціальних поступок і створенні “самоврядного соціалізму”. При чому соціальний зміст самоврядування полягав у замаскованому демократичними формами підпорядкуванні робітників управлінським структурам, а не у їх знищенні. В другому випадку прямим результатом соціальної кризи був новий економічний курс, що відзначався помітною зміною пріоритетів економічної політики. Соціальна боротьба була не лише наслідком економічної політики Югославії, а й визначальним внутрішнім фактором її еволюції. Значний вплив на подальшу долю Югославії справила боротьба в управлінських структурах. Вона точилася переважно навколо таких економічних питань, як розподіл суспільного продукту між владними колами і контроль вищих управлінців над економічною діяльністю нижчих. Внаслідок цієї боротьби в ФНРЮ розпочався процес децентралізації і послаблення союзного центру. Та до кінця 1950-х рр. останній ще виступав як цілісна і самостійна сила. Інших значних відцентрових тенденцій в 1947-1961 рр., що свідчили б про початок дезінтеграції країни, дослідження не виявило. Серед зовнішніх факторів, що суттєво вплинули на економічну політику ФНРЮ – конфлікт з СРСР, економічний тиск капіталістичних держав Заходу та повстання в Угорщині 1956 р. Перший фактор став додатковим чинником розвитку кризи 1950-1952 рр. і виникнення “самоврядного соціалізму”. Другий вплинув на політичну лібералізацію, непрямо подіяв на відмову від колективізації та сприяв інтеграції Югославії до світового ринку Третій фактор став остаточним поштовхом до впровадження нового економічного курсу12;130.
Вариант:нет
Литература:1. Всесвітня історія. 1918-1939 рр. Посібник. – К., 2000. 2. Війна в Югославії. //Особлива папка НГ №2, 1999 . 3. Заява Ради по зовнішній і оборонній політиці про війну НАТО проти Югославії //Незалежна Газета 16.04.99. 4. Земляний С. Війна 21 століття //Незалежна Газета 6.10.99. 5. Історія Югославії з ранніх часів по наш час. – М., 2001. 6. Кедрів С. Югославські уроки //Співдружність - НГ, № 7 1999 . 7. Основи політології: Курс лекцій /Під ред. Доленко – Саранськ: Изд-во Мордов. ун-та, 1996. 8. Романюк О. Суспільно-політичні трансформації в новоутворених посткомуністичних країнах: спроба системного аналізу // Людина і політика. – 2003. – №5. – С. 3 - 11. 9. Сокут С. Балканський стиль //Особлива папка №3, 1999 . 10. Сокут С., Кедрів И. Війна НАТО проти Югославії //Особлива папка №2, 2000 . 11. Шахін Ю.В. Розвиток селянських господарств Югославії в 50-і роки ХХ ст. // Записки історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. – Вип.12. – Одеса, 2002. – С.346-352. 12. Шахін Ю.В. Вплив індустріалізації на рівень життя в Югославії (1947-1956 рр.) // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2003. - № 6 (62). – С.122-130. 13. Шахін Ю.В. Індустріалізація у ФНРЮ: джерела фонду нагромадження першої половини 1950-х рр. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2003. - № 10. – С.70-77. 14. Шахін Ю.В. Й.Броз-Тіто про соціальну напруженість в Югославії у 1955 – 1956 рр. // Записки історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. – Вип.13. – Одеса, 2003. – С.196-206. 15. Шахін Ю.В. Сучасні сербські історики про причини колективізації у ФНРЮ // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Т.26. – Вип.13. Історичні науки. – Миколаїв, 2003. – С.144-149. 16. Шахін Ю. Соціальна історія села 1950-х рр. в ФНРЮ // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип.15. – Чернігів, 2002. - № 1. – С.98-101. 17. Шахін Ю. Економічна модернізація радянського зразку в Югославії (1947-1961 рр.) // Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу: Збірник наукових праць. – Вип.2. – Кривий Ріг, 2004. – С.59-64. 18. Шахин Ю.В. Производственное самоуправление Югославии во второй половине 50-х годов в оценке югославской прессы // Збірник наукових праць Міжнародної студентської наукової конференції “Історія очима молодих дослідників”. – Донецьк, 1999. – Т.2. – С.59-62. 19. Шахин Ю.В. Югославская печать второй половины 50-х годов об общественном самоуправлении // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Луганськ, 2001. – С.204-206. 20. Шахин Ю.В. Причины коллективизации в ФНРЮ в работах современных сербских историков // Історична наука: проблеми розвитку / Матеріали Міжнародної наукової конференції. Всесвітня історія. – Луганськ, 2002. – С.182-185. 21. Чугунов К. Югославская рулетка // Независимая газета. – 2000. – 13 сентября. – С. 6.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (138)