Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Теорія держави та права»

Реалізація права: значення форми, культурна цінність. Основні вимоги до правильного застосування норм права та поняття, ознаки і види акта застосування норм права.

Карточка работы:58341б
Цена:
Тема: Реалізація права: значення форми, культурна цінність. Основні вимоги до правильного застосування норм права та поняття, ознаки і види акта застосування норм права.
Предмет:Теорія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Реалізації права : значення форми, культурна цінність 5 1.1.Поняття і основні форми реалізації норм права 5 1.2.Поняття і ознаки правозастосування 7 1.3.Основні стадії застосування норм права 11 Розділ 2. Основні вимоги до правильного застосування норм права та поняття, ознаки і види акта застосування норм права 17 2.1. Основні вимоги до правильного застосування норм права 17 2.2. Поняття і ознаки акта застосування норм права 18 2.3. Види актів застосування норм права 20 Розділ 3. Прогалини в праві і способи їх усунення 24 Висновок 29 Список використаних джерел 30
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми: реалізація норм права — це втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат Є дві форми такої реалізації: активна — припускає реалізацію загальних правових норм, якими користуються суб'єкти права щодо всіх інших суб'єктів. Цим правам відповідають обов'язки всіх інших суб'єктів не робити дій, які б могли перешкодити їх здійсненню; пасивна — припускає реалізацію норм, що містять заборони, через утримання суб'єкта від дій, за які встановлюється юридична відповідальність. Вона полягає в додержанні обов'язків, не порушенні заборонних норм, узгодженні своєї поведінки зі змістом норм права, які встановлюють юридичну відповідальність. Додержання, виконання і використання пов'язані з діями громадян, громадських організацій, комерційних об'єднань (корпорацій), то застосування норм права здійснюється державними органами і посадовими особами, і тільки у певних ситуаціях — громадськими організаціями. Громадяни не можуть бути суб'єктами застосування норм права. У разі, якщо державний орган передає частину своїх повноважень окремим фізичним особам, то в процесі реалізації норм права вони виступають не як фізичні особи, а як представники цього державного органу. Застосування норм права має місце там, де адресати правових норм не можуть реалізувати свої, передбачені законом права і обов'язки без посередництва компетентних органів. Можна сказати, що на певному етапі правозастосування підключається до способів безпосередньої реалізації — додержання, виконання, використання. Складний порядок застосування норм права, як правило, складається з трьох стадій правозастосувальної діяльності: встановлення фактичних обставин справи; встановлення юридичної основи справи — вибір і аналіз юридичних норм (інакше: юридична кваліфікація фактичних обставин); вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення. Темою дослідження даної курсової роботи є реалізація права: значення форми, культурна цінність.
Объём работы:
32
Выводы:Отже, можна сказати що, застосування норм права — юридичні правила (умови), за допомогою яких право застосовний орган (суд, адміністрація державних органів та ін.) втілює в життя принципи права Правозастосовний акт — вирок, рішення, визначення, висновок тощо (наприклад, нарахування пенсіонеру пенсії; вирок суду у конкретній кримінальній справі) — результат вирішення юридичної справи і підсумок застосування норм права Прогалина у праві — це повна або часткова відсутність у чинних нормативно-правових актах необхідних юридичних норм. Прогалина у законі — це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у даному законі. Причини прогалин: невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття життєвих ситуацій, які вимагають правового регулювання (первісна прогалинність); невміння законодавця передбачити появу нових життєвих ситуацій у результаті постійного розвитку суспільних відносин, здійснити щодо них певні законодавчі дії (подальша прогалинність); технічні помилки законодавця, допущені при розробці законів і у використанні прийомів юридичної техніки. Аналогія закону — це вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки. Аналогія виключається, якщо вона прямо заборонена законом або якщо закон пов'язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм. Наприклад, відсутність в Україні спеціального законодавства, яке б регулювало правове забезпечення лізингу (комплекс майново-правових відносин, утворених у зв'язку з передачею майна в тимчасове користування), дозволяє заповнити її договором наймання, який є подібним до договору лізингу.
Вариант:нет
Литература:1. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с 2. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с Теория государства и права: Конспект лекций / Надежда Николаевна Смирнова (сост.). — СПб. : Альфа, 2001. — 144с. 3. Афанасьев Владимир Сергеевич, Герасимов Александр Петрович, Гойман Владимир Иванович, Гранат Нина Львовна, Корнев Аркадий Владимирович. Общая теория права и государства: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Валерий Васильевич Лазарев (ред.). — 3.изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2001. — 520с 4. Боер Анна Александровна, Боер Виктор Матвеевич, Григонис Эугениюс Пранович, Захарченко Григорий Иванович, Ромашов Роман Анатольевич. Теория государства и права: Схемы и определения / Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения / Виктор Матвеевич... Боер (общ.ред.). — СПб., 2001. — 92с. : рис. — Библиогр.: с. 90-91. 5. Бошно Светлана Владимировна. Теория права и государства: Учеб.-метод. материалы / Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации / Г.В. Мальцев (отв.ред.). — М. : Издательство РАГС, 2001. — 97с 6. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Общая теория права: Учеб.-метод. пособие. — Волгоград : Издательство ВРО МСЮ, 2001. — 43с. 7. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Теория государства и права: Учеб.-метод. пособие / Волгоградский гос. ун-т. — Волгоград : Издательство Вологоградского гос. ун-та, 2001. — 66с. — Библиогр.: с. 35-64 8. Гайворонская Яна Владимировна, Самусенко Татьяна Михайловна. Теория государства и права: Учеб. пособие / Дальневосточный гос. ун- т; Тихоокеанский ин-т дистанционного образования и технологий. — Владивосток : Издательство Дальневосточного ун-та, 2001. — 173 с. — Библиогр.: с. 168-170. 9. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А Теория государства и права: вопросы и ответы. — М. : Юриспруденция, 2001. — 159 с. 10. Государство и право: теория и практика: Сб. науч. тр. / Калининградский гос. ун-т / В.П. Прокопьев (отв.ред.). — Калининград : Издательство Калининградского гос. ун-та, 2001. — 199с 11. Диденко Александр Алексеевич. Теория государства и права в схемах и определениях: Учеб. пособие / Белгородский юридический ин-т МВД РФ. — Белгород : ОН и РИО БЮИ МВД России, 2001. — 122с 12. Карпунов В'ячеслав Миколайович, Сікілінда Олександр Іванович. Теорія держави та права: Метод. рек. щодо виконання курсової работи слухачами від-ня заочного навч. / Луганський ін-т внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / І.С. Загоруй (відп.ред.). — Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. — 75с 13. Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Пастухов В. П., Тихомиров О. Д. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / В.В. Копєйчиков (ред.). — Вид. стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 320с 14. Олійник Анатолій Юхимович, Гусарєв Станіслав Дмитрович, Слюсаренко Олена Леонідівна. Теорія держави і права України: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 176с. 15. Бабак Т. І., Брайченко О. Д., Манжул К. В., Сорока Л. В. Основи теорії держави і права: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2004. — 92с. 16. Бережнов Александр Геннадьевич, Воротилин Евгений Александрович, Кененов Анатолий Акашевич, Лейст Олег Эрнестович, Марченко Михаил Николаевич. Теория государства и права: Учебник / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова / Михаил Николаевич Марченко (ред.). — М. : Зерцало ; Издательство Московского университета, 2004. — 785с. 17. Карпунов В'ячеслав Миколайович. Теорія держави та права: Навч. посіб. для слухачів 1 курсу ф-ту заоч. та дистанц. навч. / Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. Кафедра теорії та історії держави та права. — Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. — 212с 18. Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права: Учебник для вузов. — 3.изд., испр. и доп. — М. : Спарк, 2004. — 528с 19. Карпунов В'ячеслав Миколайович. Теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. — 2.вид. — Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. — 208с 20. Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський В. С. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 448с 21. Великанова Марина Миколаївна, Великанов Олександр Юрійович, Половко Ірина Віталіївна. Теорія держави та права: Навч.-метод. посібник / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2006. — 164с 22. Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В. Зайчук (відп.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 685с. 23. Скірський Іван Васильович. Теорія держави і права: Навч. посіб.. — Вінниця, 2006. — 292с. 24. Федоренко Галина Олександрівна. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 232с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)