Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Право громадян на судовий захист

Карточка работы:58342б
Цена:
Тема: Право громадян на судовий захист
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Право на судовий захист як засіб забезпечення принципу правосуддя 5 2. Міжнародні гарантії права на судовий захист 8 3. Господарський суд як гарант права на судовий захист 9 Висновки 18 Список використаної літератури 20
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Відповідно до Конституції України державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Саме на судову гілку влади покладається реалізація важливої частини державних повноважень – забезпечення правосуддя та дотримання законності, захист конституційних прав і свобод громадян. Громадяни України дедалі частіше використовують своє конституційне право на судовий захист, передбачене ст.55 Конституції України і оскаржують у суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Суди загальної юрисдикції, керуючись Законом України “Про судоустрій” від 5 червня 1981 р. та “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р., у 1999 р. продовжували здійснювати свою діяльність у вкрай скрутних умовах за відсутності фактично будь-якого реформування судової гілки влади. На думку Уповноваженого з прав людини, це свідчить, що попри всі труднощі судовий захист прав і свобод людини поступово набирає того значення, яке визначено щодо нього Конституцією України. Водночас у численних зверненнях громадян до Уповноваженого з прав людини порушується багато проблеми, пов’язаних з забезпеченням цього конституційного права. Аналіз цих звернень показує, що такі скарги небезпідставні. Їх причини криються в організації роботи судів. Найбільше потерпають громадяни від брутальної судової тяганини, яка стала характерною в роботі багатьох судів. Так, минулого року понад встановлені законом строки судами розглянуто 29,6% (52,7 тис.) кримінальних і 15,6% (140 тис.) цивільних справ від загальної кількості розглянутих. Громадяни інколи роками домагаються відновлення своїх порушених прав, особливо у цивільних справах. Відповідно до ст.30 та 38 Закону України “Про Вищу раду юстиції” Уповноважений з прав людини є суб’єктом подання до Вищої ради юстиції з питань відкриття дисциплінарного провадження про звільнення суддів. За період з 1998–1999 рр. Уповноважений з прав людини неодноразово скористалася цим правом. Проте Уповноважений вважає, що механізм такої співпраці має бути доопрацьовано. Аналіз листів, скарг та заяв, що надходять на адресу Уповноваженого, дає підстави стверджувати, що реалізація конституційного положення про судовий захист прав і свобод громадян подекуди зводиться нанівець через помилки та порушення законності, які допускають у своїй діяльності органи, що здійснюють попереднє слідство та дізнання. У ст. 29 Конституції України проголошується, що кожній людині гарантується свобода та особиста недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, які визначені законом. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Ця правова норма має реально захищати людину від незаконного позбавлення волі і вже починає втілюватися в життя. Принцип презумпції невинуватості. Цей принцип є основоположним принципом кримінально-процесуального права кожної цивілізованої держави. Основні його положення закріплені у ст.11 Загальної декларації прав людини та ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.
Объём работы:
20
Выводы:Таким чином, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи судової влади здійснюють свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією України та законами. Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та законом про Конституційний Суд України. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов’язком. Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. Для забезпечення всебічного, повного та об’єктивного розгляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Угоди про відмову у зверненні за захистом до суду є недійсними. Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні його справи в суді. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура. У випадках, передбачених законом, правову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом. У випадках, передбачених законом, правова допомога надається безоплатно.
Вариант:нет
Литература:1. Рекецкая И.Р. Судебная власть и правосудие: уточнение понятий. //Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 15. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2002. – С.556–561. 2. Рекецкая И.Р. Роль судової влади в демократичній, правовій, соціальній державі // Актуальні проблеми держави і права. – 2002.- Вип. 15– С.179-185. 3. Смородинский В. С. Судебная власть и защита конституционных прав и свобод граждан // Проблеми законності. Вип. 39: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. — С. 8-13. 4. Смородинский В. С. Судебная власть // Актуальные проблемы становления государственности в Украине: Краткие тезисы докладов и научных сообщений межрегиональной научной конференции молодых ученых и соискателей / Отв. ред. проф. Н. И. Панов. — Харьков: Укр. гос. юрид. академия, 1995. — С. 60-61. 5. Смородинський В. С. Судова влада і захист прав громадян // Проблеми удосконалення правової системи Україні: Тези доп. і наук. повідомлень студент. наук.-практ. конф. / За заг. ред. В. П. Колісника. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 1995. — С. 26-27. 6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України./ за ред. Я. Кондратьєва.- К., 2002. 7. Тимченко М.С. Судові та правоохоронні органи України.-К., 2004. 8. Хоцький М. Новий проект Концепції судово – правової реформи // Право України, 2000, №1. – с. 38-43.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (440)