Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Особливості процесу санації особливо небезпечних підприємств

Карточка работы:3281б
Цена:
Тема: Особливості процесу санації особливо небезпечних підприємств
Предмет:Право
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Вступ 3 1. Особливості процесу санації особливо небезпечних підприємств 4 Висновки 13 Список використаних джерел 14
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: В умовах поглиблення фінансово-економічної кризи досить актуальним постає проблема реформування інституту банкрутства і особливої уваги потребує визначення поняття санації та механізму її застосування до неплатоспроможних, проблемних підприємств. Лише за ефективного використання санації можна буде відновити платоспроможність і прибутковість основної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. В зв’язку з цим набуває актуальності проблема процедури санації як системи заходів із виведення господарюючих суб’єктів з фінансової кризи. На фоні економічної, політичної, фінансової нестабільності, збільшення кількості банкрутств вітчизняних підприємств характерним є зростання інтересу до кризових явищ, а особливо до процесу санації. Окремі аспекти проблеми санації та реструктуризації підприємств ґрунтовно висвітлені в сучасній економічній літературі. Це стосується, зокрема праць А. М. Поддєрьогіна, О. О. Терещенка, І. Н. Карпунь, І. А. Бланк, та ін. Однак проблема банкрутства підприємств ще мало досліджена в Україні і потребує ґрунтовного вивчення.
Объём работы:
11
Выводы: Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що в умовах фінансової кризи проведення санації підприємства займає вагоме місце в забезпеченні його ефективного функціонування та підвищенні прибутковості. Розкритий порядок проведення санації та здійснення процедур контролю свідчать про необхідність моніторингу аналізу санації для зменшення ризиків при оздоровлені неплатоспроможного підприємства, здійснення ефективного контролю за реалізацією санації підприємства та забезпечення результативності процесу. Незважаючи на численну кількість схвальних відгуків та переконаність вітчизняних економістів у доцільності проведення санації, частка ліквідованих підприємств досить значна. Це можна пояснити відсутністю кваліфікованих кадрів і незацікавленістю відновлення роботи життєздатних підприємств, відсутністю ефективних схем відновлення платоспроможності. Саме з метою обґрунтування необхідності та доцільності проведення санації у кожному конкретному випадку треба проводити оцінку санаційної спроможності підприємства. Практично недослідженими залишаються методи визначення і оцінки санаційної спроможності суб’єктів господарювання. Окрім того, досі не запропоновано системи оцінки ефективності впровадження санаційних заходів.  
Вариант:нет
Литература: 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 31. – Ст.440. 2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 656 с. 3. Боярська З. І. Міжнародне комерційне право: навч. посібник / З. І. Боярська. — К. : КНЕУ, 2001. — 143 с. 4. Глущенко С. В. Особливості заходів фінансового оздоровлення (санації) суб’єктів економіки // Наукові записки НаУКМА. - 2010. Т. 107 - с. 7-11. 5. Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посіб. / О. В. Андрєєва, А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа, В. О. Федорова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 440 с. 6. Череп А.В., Северина С.В. Удосконалення класичної моделі санації // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 169-171.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)