Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Основні характеристики ринку праці в Україні

Карточка работы:5820б
Цена:
Тема: Основні характеристики ринку праці в Україні
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ 6 1.1. Попит та пропозиція на ринку праці 6 1.2. Рівновага на ринку праці: явище безробіття 9 1.3. Головні напрями реалізації державної політики зайнятості населення на 2000-2003 рр. 13 РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ 19 2.1. Динаміка зайнятості та безробіття в Україні 19 2.2. Головні напрямки реадізації державної політики зайнятості населення у другій половині 90 рр. ХХ ст. та перспективи на початок ХХІ ст. 30 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Проблеми зайнятості і працевлаштування сьогодні в Україні є одними з найбільш актуальних. Очікуваної стабілізації на ринку праці не відбулося, зберігається тенденція зростання як офіційного, так і прихованого безробіття (одного з парадоксів вітчизняного ринку праці). На відміну від розвинених країн, у нас інша природа безробіття. Вона виникла не на тлі перевиробництва, а навпаки – при масових дефіцитах. Найбільше число працівників залишаються без роботи через скорочення обсягів виробництва у зв'язку з недопостачанням сировини, комплектуючих виробів, порушенням договірних зобов'язань, розривом виробничих зв'язків. Різке зростання цін на сировині, енергоносії, устаткування, а також тарифів на транспортне обслуговування привело до банкрутства і ліквідації нерентабельних підприємств, що також поповнило ряди безробітних. Необхідно мати на увазі зупинку деяких шахт, скорочення бюджетних установ і організацій. Таким чином, протягом останніх років на розвиток ринку праці впливали чинники, які привели до спаду виробництва, обмеження розвитку соціально-культурних галузей, зростання прихованого безробіття і вивільнення кадрів. Набула поширення нерегламентована зайнятість. Крім офіційного ринку праці в Україні склався тіньовий ринок. Тому в Україні трудові відносини як контекст політики зайнятості мають специфіку, яка визначається низкою факторів: ? Ринкові відносини в сфері праці знаходяться в процесі становлення; ? Безпосереднім слідством зниження виробництва стає не зростання безробіття, як це відбувається в умовах розвиненого, ефективно функціонуючого ринку праці, а зростання внутрішньовиробничої незайнятості. Аналіз роботи підприємств останніх років показує, що приховане безробіття зростає значно більшими темпами ніж відкрите. Різке скорочення виробництва не супроводжується адекватним звільненням робочої сили; ? Інфляція і економічний хаос здійснюють двосторонній вплив на заробітну платню: відбувається подальше зменшення й без того низької реальної заробітної платні та зростає відрив розміру винагороди за працю від її результатів, якості та складності. В результаті заробітна платня втрачає належну їй функцію розподілу праці між різними секторами економіки у відповідності з попитом. Це призводить до нарощення диспропорцій між структурами попиту на працю та її пропозиції в професійно-кваліфікаційному, галузевому, територіальному та інших аспектах. Консервації зазначеної диспропорції сприяє штучне підтримання підвищеного попиту на робочу силу. Однак основні поняття й категорії, що відображають процеси, які відбуваються на ринку праці, недостатнє правове регулювання працевлаштування неоднозначно трактуються різними авторами. Найчастіше відсутня узгодженість у методології досліджень різних форм організаційно-правового регулювання руху робочої сили. Залишаються неопрацьованими деякі аспекти, що стосуються, зокрема, обмежень гнучкості й динамічності ринку праці, немає єдиного погляду на причини безробіття в країні. Недостатній рівень наукової розробки ряду теоретичних і практичних проблем дослідження ринку праці України та регулювання зайнятості визначили вибір теми дослідження, його мету й завдання. Мета і основні завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз ринку праці України, регулювання ринку праці та зайнятості населення, виявлення основних закономірностей становлення ринку праці, розробка конкретних рекомендацій з удосконалення політики зайнятості на державному рівні. Досягнення визначеної мети зумовило необхідність виконання наступних завдань: - розглянути попит, пропозицію, явище безробіття на ринку праці; - охарактеризувати сучасний стан ринку праці в Україні; - розглянути праве регулювання зайнятості в Україні - обґрунтувати необхідність удосконалення регулювання зайнятості населення. Об'єктом дослідження є ринок праці України. Предметом дослідження – елементами ринку праці, особливості та чинники становлення ринку праці України. Методи дослідження. Робота ґрунтується на комплексі загальних та спеціальних методів пізнання, що дозволило проаналізувати стан та визначити перспективи удосконалення організаційно-правового забезпечення регулювання зайнятості населення в України. У роботі широко використовувались: індуктивний та дедуктивний методи для узагальнення і аналізу чинного законодавства та практики його застосування в діяльності по регулюванню зайнятості населення; методи аналогії, аналізу та екстраполяції для визначення перспектив розвитку ринку праці України та удосконалення регулювання зайнятості населення. Структура роботи визначається метою і завданнями дослідження. Курсова робота має традиційну структуру і складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Объём работы:
40
Выводы:У даній роботі в загальному плані і досить ясно проводиться аналіз сучасного стану ринку праці України, основних тенденцій його розвитку, викладаються загальноекономічні поняття, дається аналіз попиту і пропозиції на ринку праці, що дозволяє побачити взаємовідносини головних сил, діючих на ринку праці, як працюють механізми формування поведінки на ринку праці. Провівши дослідження, можна сказати, що зміни в економіці України за останні роки вимагають критичного аналізу стану господарського механізму, особливо найбільш гострих моментів як соціальний захист незайнятого населення, критичний стан рівня зайнятості, особливо серед молоді. Підводячи підсумок, зазначимо, що саморозвиток і пристосування ринка праці до сучасної економічної ситуації створили в Україні досить суперечливий клубок соціально-трудових відносин. У ньому сполучені нерегламентована зайнятість, низька мотивація до праці і заробітна плата, перетворена в соціальну виплату, регрес в структурі зайнятості і погіршення якості робочої сили, текучість кадрів і приховане безробіття. А як результат сучасні і майбутні втрати у використанні трудового потенціалу за рахунок розриву, що збільшується, між соціально орієнтованою моделлю повної, продуктивної зайнятості, рівних стартових умов і життєвих шансів і фактичним станом ринку праці. У світі накопичений достатній досвід як подолати безробіття, який ми завжди можемо використати. Але деформування розвитку ринку праці не нормалізується без створення ефективних механізмів його регулювання, без справжнього державного пріоритету політики зайнятості. Розв'язання питань зайнятості, підвищення рівня життя і соціального захисту людей можливо тільки при умові виходу держави з економічної кризи. Воно пов'язане з фінансовою, кредитною, податковою політикою держави, цінами і іншими чинниками і вимагає негайного рішення. Завданням сучасного етапу в сфері регулювання зайнятості є перехід до активної політики на ринку праці. В основу має бути покладена модель управління, центральними елементами якої є основні регулятори ринкової організації праці: заробітна плата як ціна послуг праці, конкуренція на ринку праці, трудова мобільність, рівень безробіття. Саме за цими параметрами здійснюється, з одного боку, саморегулювання на ринку праці, а з іншого - відбувається втручання держави, яка реалізує координуючу, стимулюючу чи обмежуючу роль, у процес управління. Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка окремих груп; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення; запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва.
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз державної політики зайнятості в Україні / М.Кузьмин, Ю.Кузьмин, О.Купець. – К.: Міленіум, 2003. – 64 с. 2. Ананьев А.И. Новые программы занятости в условиях рыночной экономики // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 28-29. 3. Балацкий Е.М. Украина: проблема безработицы // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 1. – С. 11. 4. Батяева Т.Ф. Безработица – украинский феномен // Человек и труд. – 2005. – № 11. – С. 8. 5. Бородянский Э.И., Кузьмин В.С. Реальный путь противодействия безработице // Человек и труд. – 2005. – № 9. – С. 22. 6. Волынский Г.П. К вопросу о безработице в переходный период // Вопросы экономики. – 2005. – № 4. – С. 8. 7. Державне регулювання ринку праці в Україні: досвід та проблеми / Денисенко М.П., Гулик Л.С. // Економіка та держава. – 2005. – №1. – С. 11. 8. Еременко В.К. Трудности и перспективы трудоустройства в Украине // Экономика Украины. – 2002. – №6. – С. 4. 9. Закон України "Про зайнятість населення" (За станом на 12.04.05): Офіційне видання ВР України. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – 30 с. 10. Заславский И.Б. Рынок труда // Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 4-5. 11. Карташева А.В., Кубишин Е.Н. Ситуация на рынке труда: направления развития // Экономист. – 2004. – №12. – С. 4-5. 12. Кашепов А.Л. Государственный фонд содействия занятости населения // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 14. 13. Коваль О.М. Державне регулювання ринку праці в Україні // Управління сучасним містом. – 2004. – № 4-6 (2). – С.66-67. 14. Коваль О.М. Структура і функції державного регулювання управління ринком праці в Україні // Вісн. УАДУ. – 2001. – №4. – С. 244-245. 15. Краснов Ю. Стратегічні й оперативні заходи щодо державного регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці. – 1999. – № 2. – С. 24-25. 16. Кубишин Е.Н. Ситуация на рынке труда: направления развития // Экономист. – 2004. – №12. – С. 17. 17. Прибиткова І. Трудові мігранти в соціальній ієрархії українського суспільства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль та спосіб життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 4. – С. 10. 18. Прибиткова І. Трудові мігранти в соціальній ієрархії українського суспільства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль та спосіб життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 17. 19. Шаленко М., Сучасна тенденції розвитку ринку праці України // Економіки України. – 2006. – №9. – С. 14-15. 20. http://ukrstat.kmu.gov.ua – офіційний сайт Держкомстату України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)