Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Мiжнароднi лiзинговi операцii

Карточка работы:1505-2012ф
Цена:
Тема: Мiжнароднi лiзинговi операцii
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Міжнародні відносини
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1.Поняття, економічна сутність і види лізингових операцій 5 1.2 Роль міжнародних лізингових операцій і особливості їх проведення 12 1.3 Нормативно-правове і інформаційне забезпечення міжнародних лізингових операцій 18 РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ 25 2.1 Дослідження використання лізингових операцій в зарубіжних країнах 25 2.2 Особливості вітчизняної практики проведення міжнародних лізингових операцій 30 2.3 Міжнародний лізинг як механізм інвестування в умовах посткризового розвитку світової економіки 33 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 38 3.1 Сучасний стан і необхідність розвитку лізингових операцій в Україні 38 3.2 Стимулювання міжнародних лізингових операцій 47 3.3 Страхування ризиків міжнародних лізингових операцій 53 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 69  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Формування сучасної ринкової економіки зумовлює необхідність глибоких структурних змін у промисловості України. Втім власні ресурси підприємств і банківської системи сьогодні не можуть забезпечити економічне зростання, підтримувати стабільну діяльність промислового комплексу. Так, на сьогодні залишається низьким прибуток підприємств, що є головним джерелом нарощування внутрішніх фінансових ресурсів. Вирішення проблеми структурної перебудови та оновлення основних фондів пов’язане з використанням інших форм фінансування вкладень на придбання обладнання, машин, споруд виробничого призначення, іншого рухомого і нерухомого майна, нових механізмів купівлі-продажу основних фондів. У багатьох зарубіжних країнах світу такою формою став лізинг. Особливу увагу щодо дослідження лізингу приділяли Е.С. Кабатова, В.К. Ляшенко, К.С. Редхед, В.В. Суссанян, Г.А. Хименський, С.Т. Х’юс, О.К. Яновський та інші вітчизняні й зарубіжні економісти. Враховуючи значний вклад вчених, залишається все ще багато проблемних питань, особливо в галузі міжнародних лізингових операцій, які потребують вирішення. Тому обрана тема курсової роботи є актуальною і своєчасною в сучасних умовах господарювання. Мета даного дослідження полягає в аналізі стратегії поширення та розвитку міжнародних лізингових операцій в Україні в умовах посткризового становлення національної економіки та розробці пропозицій щодо удосконалення системи міжнародного лізингу в Україні. відповідно до поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання: ? визначити поняття, економічну сутність і види лізингових операцій; ? з’ясувати роль міжнародних лізингових операцій і особливості їх проведення; ? дослідити нормативно-правове і інформаційне забезпечення міжнародних лізингових операцій; ? зробити дослідження використання лізингових операцій в зарубіжних країнах; ? визначити особливості вітчизняної практики проведення міжнародних лізингових операцій; ? дослідити сучасний стан і необхідність розвитку лізингових операцій в Україні; ? запропонувати шляхи стимулювання міжнародних лізингових операцій; ? внести пропозиції щодо страхування ризиків міжнародних лізингових операцій. Об’єктом дослідження є міжнародні лізингові операції. Предметом дослідження, відповідно до поставленої мети і завдань, є особливості становлення та напрями розвитку міжнародного лізингу в економіці України в період посткризового відновлення. В дослідженні застосовані методи аналізу, абстракції, індукції, визначення прямих та зворотних зв’язків між економічними явищами для дослідження впливу лізингу на макроекономічне становище країни, оцінки чинників привабливості міжнародних лізингових операцій та стану сучасного ринку міжнародних лізингових послуг України. Інформаційну базу склали нормативно-правові акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі лізингових операцій, матеріали наукової періодики та науково-практичних конференцій, аналітичні дані офіційних сайтів.
Объём работы:
61
Выводы: Узагальнюючи все наведене в курсовій роботі нами зроблені наступні висновки. Лізинг виступає важливим джерелом нових інвестицій і широко використовується в міжнародному бізнесі. За останнє десятиріччя лізинг став важливою складовою інвестиційної політики в багатьох країнах. Темпи росту лізингових операцій випереджають темпи росту основних макроекономічних показників, а їх різносторонність свідчить про розвиненість економічних відносин в країні. Створення сприятливих умов для розвитку лізингових відносин, особливо в умовах структурної перебудови вітчизняної економіки та активізації інвестиційних процесів, дозволяє країні залучати необхідні інвестиційні ресурси для відновлення та диференціації виробничого потенціалу, оперативного використання у виробництві досягнень світового науково-технічного прогресу. У дослідженні визначено, що потенційний попит на лізингові послуги в Україні значно перевищує обсяг діючих лізингових угод. Розвитку лізингових операцій заважають такі чинники: податкове навантаження (потрійний ПДВ, подвійний податок на прибуток іноземних лізингодавців); складні міжнародні розрахунки; брак кредитних ресурсів; недосконалі амортизаційна політика держави та лізингове законодавство. Здійснивши огляд нормативної та законодавчої бази з питань лізингу, з’ясували, що більшість нормативних актів України мають описово-юридичний характер та не відображають економічної природи лізингу. Тому, в результаті дослідження економічної та нормативно-правової літератури удосконалено поняття лізингу, під яким вважаємо комплекс економіко-правових відносин, які виникають при передачі за відповідну плату, на визначений термін і на відповідних умовах, що обумовлені договором, лізингодавцем у тимчасове користування майна, придбаного спеціально для лізингоодержувача, з правом викупу. Встановлено, що на сьогодні залишаються невирішеними наступні питання щодо узгодження основних норм ГКУ, ЦКУ та Закону України “Про фінансовий лізинг” в частині, котра регулює лізингову діяльність в Україні та пов’язана з: визначенням фінансового лізингу, питаннями щодо предмету лізингу та передачею у лізинг майнових прав. Порівняльний аналіз ринків лізингу України, США, Німеччини та Японії дає змогу стверджувати: рівень розвитку лізингу корелює із рівнем розвитку виробничого сектора економіки країни, і впливає на темпи розвитку стратегічно важливих ринків; іноземні лізингові організації швидко та вміло пристосовуються до реальних потреб світової економіки, впроваджуючи новітні форми та методи надання лізингових операцій та розширюють сфери застосування; запровадження на початковому етапі зародження лізингу пільг, спрямованих на стимулювання розвитку лізингу, є вкрай необхідним та економічно доцільним заходом для забезпечення соціально-економічного розвитку держави; машинобудування є домінуючим сектором економіки у якому темпи зростання лізингових послуг та частка лізингу в інших джерелах фінансування, є чи не найвищими. Проаналізувавши усе вищенаведене, можна констатувати, що актуальність розвитку лізингу в Україні насамперед зумовлена значною питомою вагою морально застарілого обладнання, низькою ефективністю його використання. Можливим варіантом вирішення цих проблем є лізинг, що виступає ефективним механізмом залучення інвестицій в основні фонди для вітчизняних підприємств,тим самим може забезпечити високу конкурентоспроможність продукції на світових ринках. Аза правильного планування управління лізинговими відносинами дасть змогу уникнути небажаних недоліків. Для місцевих та зарубіжних постачальників обладнання лізинг є механізмом розширення доступу до користувачів цього обладнання та засобом збільшення обсягів продажу. Донині розвиток національного виробництва в Україні (за приклад візьмемо машинобудівну галузь,адже саме ця галузь зазнала відчутних втрат під час кризи) гальмується відсутністю достатніх за обсягом інвестицій для модернізації обладнання. Підприємства продовжують боротися за виживання на ринку, використовуючи застарілі технології, що є економічно неефективним. Вони не можуть розірвати коло низької продуктивності та ліквідності, щоб мати можливість інвестувати у нове обладнання. У цій ситуації саме лізинг забезпечує надійну альтернативу. З метою активізації лізингу в Україні та збільшення обсягу лізингових операцій рекомендовано низку заходів: створення сприятливого податкового режиму, наприклад, експорт податкових пільг з країни лізингодавця в країну лізингоодержувача, можливість звільнення лізингоодержувача від сплати ПДВ; зниження податкового навантаження на репатріацію; розробка гармонізованого національного законодавства з лізингу; створення урегульованої нормативно-правової бази для операцій інвестиційного механізму лізингу. Сьогодні розвиток лізингових економічних взаємовідносин блокується відсутністю чіткої узгодженості в діях різних відомств і служб у плані регулювання цього процесу: законодавчі акти України обґрунтовують тільки окремі моменти лізингу, при цьому кожен державний орган (митна служба, податкова) враховують тільки власні інтереси. Без досягнення узгодженості між ними перспективи широкого розвитку лізингу в Україні досить сумнівні.
Вариант:нет
Литература: 1. Господарський кодекс України зі змінами від 02.10.2011 р. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=9&nreg=436-15 2. Цивільний кодекс України зі змінами вiд 16.10.2011 р. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15 3. Про фінансовий лізинг : Закон України від 16 груд. 1997 № 723/97ВР зі змінами та допов. остання редакція вiд 16 січ. 2004 р.. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=723%2F97-%E2%F0 4. Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій Електронний ресурс. – Режим доступу : http://gska2.rada. gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1 5. Аванесова І. Фінансові послуги: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2011. – 365 с. 6. Адамов Н.А. Тенденции и перспективы развития лизинга в России и за рубежом / Н. Адамов, Н. Павленко // Лизинг. – 2011. – № 10. – С. 36 – 39. 7. Артиш В. Історичні аспекти виникнення та розвитку лізингу в світі // Український інвестиційний журнал WELCOME. – 2010. – № 11-12. – С. 3-11. 8. Брус С. І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні / С. І. Брус // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 75–85. 9. Васильчишин О., Тулай О. Лізинг в Україні: минуле і перспективи // Світ фінансів. – 2010.– №3. – С. 128-141. 10. Внукова Н.М. Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні / Внукова Н.М., Бадзим О.С., Череватенко В.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2010.– №9. – С. 49–58. 11. Внукова Н.М. Чи є можливості розвитку фінансового лізингу в Україні. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.leasing.org.ua. 12. Газман В. Аритмия лизингового рынка // Вопросы экономики. – 2010. – №3. – С. 97-109. 13. Галетова К. Огляд лізингового ринку Електронний ресурс / Українське обєдання лізингодавців – Режим доступу: http://www.leasing.org.ua/ua/publications/?pid=2916. 14. Горемикін В. Лізинг : підруч. / В. А. Горемикін. – К. : Основи, 2010. – 942 с. 15. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку / О. Грищенко. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=2192. 16. Грязнова А.Т. Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции банков. – М.: ДеКА, 1995. – 104 с. 17. Дорош В. Підсумки діяльності лізингодавців за 2 квартал 2011 року Електронний ресурс / В. Дорош // Офіційний сайт Українського об'єднання лізингодавців. – Режим доступу : http://www.leasing.org.ua/ua/bulletin/ survey_2011_2. 18. Дослідження ринку лізингу України за 2010 рік Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.leasing.org.ua/ua/bulletin/survey_2010/?. 19. Європейська федерація національних асоціацій із лізингу обладнання / Офіційний сайт. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.lease.com.ua/uk/company/aboutcompany.html 20. Іваненко Р. Лізингова індустрія в Україні Електронний ресурс / Роман Іваненко. – Режим доступу: -http://www.leasing.org.ua/ua/publications/?pid. 21. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: підручник / Б.С. Івасів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 223 с. 22. Іонова М.М. Сучасні тенденції організаційноправового забезпечення міжнародного лізингу // Стратегія розвитку України.– 2011.– №1. – С. 118-123. 23. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. – М.: ИнфраМ, 2011. – 203 с. 24. Кабатова О. Лізинг завойовує покупців спецтехніки / Олена Кабатова // Будівельний журнал. – 2010. – № 6. – С. 13-16. 25. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг: за станом на 11 січня 2001 р. / Міжнародний інститут уніфікації приватного права ; офіц. вид. – Женева : Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародним інститутом уніфікації приватного права, 1998. – 203 с. 26. Крапивина Л. Лизинговые компании Беларуси и Украины подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Електронний ресурс / Л. Крапивина // Информационное агентство «БЕЛТА». – Режим доступу : http://www.pal.by/publications/36/. 27. Купалова Г. І., Гринчук Ю. С. Лізинг в Україні: статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку. – К.: Бібліогр., – 2010. – 237 с. 28. Логутова Т. Нормативно-економічні принципи стимулювання міжнародних лізингових операцій / Тетяна Логутова, Анатолій Остроушко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3 (105). – С. 38-44. 29. Миронова Н.В. Лизинговый бизнес: роль международных организаций / Н.В. Миронова // Лизинг. – 2011. – № 11. – С. 41-47. 30. Мороз В. Особливості оподаткування міжнародних лізингових операцій в Україні // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. – Ч.2. – Ірпінь, 2010. – С. 306-308. 31. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2011. – 948 с. 32. Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С.106-113. 33. Оробець Л. Конвенція УНІДРУА “Про міжнародний фінансовий лізинг” Текст: Інформаційно-аналітичний бюлетень "Лізинг в Україні". – 2011. - №3. – 24 с. 34. Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2010. – С. 164-165. 35. Офіційний сайт Американської Асоціації лізингу обладнання та фінансів (Equipment Leasing and Finance Association (ELFA)) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. elfaonline.org/pub/about/ 36. Офіційний сайт Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» Електорнний ресурс. – Режим доступу: www.leasing.org.ua 37. Офіційний сайт Білоруського союзу лізингодавців (Белорусского союза лизингодателей). Електорнний ресурс. – Режим доступу: int.erface.by/about/association/ 38. Офіційний сайт Європейської асоціації лізингу (Leaseurope) Електорнний ресурс. – Режим доступу: www. leaseurope.org 39. Офіційний сайт Російської Асоціації Лізингових компаній (Российской Ассоциации Лизинговых компаний). Електорнний ресурс. – Режим доступу: www.rosleasing.ru 40. Офіційний сайт Японської лізингової асоціації. Електорнний ресурс. – Режим доступу: Japan Leasing Association.www.leasing.or.jp/english / index.html 41. Парасій-Вергуненко Н. М. Аналіз лізингових операцій // Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. проф. А. М. Герасимовича). – К.: КНЕУ, 2006. – С. 258-268. 42. Пономаренко Т. Через системне регулювання лізингових операцій до створення високотехнологічних виробництв // Інформаційно-аналітичний журнал: Лізинг в Україні, 2010. – № 3. – С. 7-8. 43. Попов А.Н. Практика риск-менеджмента в области реализации лизинговых проектов / Попов А.Н., Попова Н.Н. // Управление финансовыми рисками. – 2010.– №3. – С. 214-225. 44. Посібник з лізингу / Снігір Л., Кисіль С., Богодухов С., Походзяєва А.; За ред. Л.Я. Снігір. – К.: Поліграф плюс, 2010. – 388 с. 45. Програма розвитку лізингу в Україні на період 2008-2010 роки // Лізинг в Україні. – 2010. – №3. – 24 с. 46. Рошило В.І. Джерела фінансування інноваційного розвитку: монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 272 с. 47. Ряды лизингодателей редеют Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.leasing.org.ua/ua/publications/?pid=3028. 48. Рязанова Н. Інвестиційний механізм лізингу: зарубіжна практика та реалії України // Ринок цінних паперів: Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2005.– №9. – С. 55-63. 49. Сігнатулін М. Правовий механізм міжнародного лізингу в структурі світових взаємовідносин / Микола Сігнатулін // Донецький національний технічний університет. – 2010. – № 5. – С. 44-47. 50. Стан та перспективи розвитку лізингового бізнесу в Україні // Библиотека Александровой // www.jenessi.net. 51. Страхование: Учебник / Под. ред. Т.А. Федоровой. – М.: Магистр, 2008. – 1006 с. 52. Ходаківська В.П., Беляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 616 с. 53. Черкаська Г. І. Міжнародний лізинг як інструмент зовнішньоекономічних відносин Електронний ресурс / Г. І. Черкаська, Ю. М. Кравченко // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми сучасної науки". – Режим доступу : http://intkonf.org/cherkaska-gi-kravchenko. 54. Шевчук Ю. Щодо приєднання України до Конвенцій УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг та міжнародний факторинг Електронний ресурс / Ю. Шевчук // Інформаційно-аналітичний портал "Лізинг в Україні". – Режим доступу: http://leasinginukraine.com/ua/publications/general_issues. 55. Яновський О.К. Лізинг як форма підприємницької діяльності / О.К. Яновський // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 90-92. 56. Ярошевич Н. В. Переваги та недоліки лізингу як виду кредитування засобів виробництва в Україні / К. В. Ярошевич, М. Б. Антонів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19. – С. 241– 246. 57. European Federation of Leasing and Automotive Rental Associations // www.leaseurope.org.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)