Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Людський капітал України на шляху побудови постіндустріального, інформаційного суспільства: стан, проблеми, шляхи вирішення

Карточка работы:3434б
Цена:
Тема: Людський капітал України на шляху побудови постіндустріального, інформаційного суспільства: стан, проблеми, шляхи вирішення
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Дошкільна освіта
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Міський Педагогічний Університет ім. Б.Д.Грінченка (КМПУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. Дослідження сутності людського капіталу 4 2. Людський капітал України на шляху побудови постіндустріального, інформаційного суспільства: стан, проблеми, шляхи вирішення 10 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: У наш час людський капітал дедалі більшою мірою стає передумовою сукупного виробництва, а отже, головним джерелом нагромадження багатства. В сучасних умовах розвитку суспільства важливе зна¬чення в економічній теорії має дослідження проблеми людсь-кого капіталу на шляху побудови постіндустріального, інформаційного суспільства. Становлення людського капіталу визначає механізми конкуренції на етапі формування інформаційного суспільства та становлення економіки знань. Поняття "людський капітал" з’явилось у працях українсь¬ких вчених у 90-х роках XX ст. Дослідженнями його окремих аспектів займаються такі вітчизняні вчені: В.Близнюк, Д.Бо¬гиня, О.Бородіна, О.Грішнова, А.Колот, П.Макаренко, Н.Мар¬кова, Л.Михайлова, Л.Нападовська, В.Онікієнко, С.Пирожков, Д.Пона, В.Поплавський, Ж.Поплавська, М.Семикіна, Л.Тертична, Л.Харкянен, А.Чухно, Л.Шинкарук. Серед українських вчених теорією людського капіталу займаються О. Грішнова ("Людський капітал:формування в системі освіти і професійної підготовки"), Н. Голівкова ("Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки"), В. Антонюк ("Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку"), Г. Прошак ("Людський капітал в умовах формування національної економіки України"), О. Стефанішин ("Людський потенціал економіки України") тощо. І хоча в останній час ця тема турбує багатьох, залишаються не до кінця вивчені питання сутності людського капіталу, ефективність інвестицій в людський капітал на шляху побудови постіндустріального, інформаційного суспільства.
Объём работы:
14
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки: Людський капітал - це багатогранна соціально-економіч¬на категорія, яка уособлює різнобічні аспекти розвитку люди¬ни як біосоціальної істоти і являє собою сформований у ре¬зультаті інвестицій і накопичений людьми певний запас здо¬ров’я, знань, інформації, умінь, здібностей, що цілеспрямо¬вано використовується у певній сфері суспільно необхідної діяльності і сприяє зростанню продуктивності праці та при¬множенню національного багатства. Саме людський капітал є найвагомішим ресурсом інформаційної економіки, економіки знань. Перехід до інформаційного суспільства передбачає переміщення інформації, знань та умінь в основу економічного розвитку держави. Головним фактором виробництва виступає саме людина з її досвідом, трудовим та інтелектуальним потенціалом, що виражається категорією людського капіталу. В України є два шляхи подальшого розвитку: залишатися країною Периферії чи виходити на світовий ринок з конкурентоспроможною продукцією. Для другого варіанту необхідно усвідомити, яке місце в економічному зростанні займає людський капітал, чому саме цей фактор виступає найголовнішим у сучасному світі, що потрібно реформувати для розвитку людського капіталу. Нашими конкурентними недоліками є інфраструктура, витрати на освіту, рівень смертності, рівень підготовки кадрів, витік інтелектуального капіталу, витрати компаній на науково-технічні роботи, наявність новітніх технологій тощо. Все це пов’язано з відтворенням людського капіталу. Проте спостерігається наявність в нашій країні величезного потенціалу для будування інноваційної системи економіки. Отже, для того, щоб Україна стала більш конкурентоспроможною, необхідно розвивати людський капітал.
Вариант:нет
Литература: 1. Андрианов В. Национальное богатство, природные и трудовые ресурсы России / В. Адрианов // Общество и экономика. – 2003. – №4-5. – С. 127. 2. Блауг М. Экономическая мисль в ретроспективе. – М.: Дело, 2004. – 700 с. 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для экономических спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1994. – 321 с. 4. Галенко В.П., Страхова О.А., Файбушевич С.И. Управление персоналом и эффективность предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 240 c. 5. Гнездовский Ю.И., Поварич И.П. Проблемы организации оплаты труда в современных условиях. – К.: Генеза, 2003. – 286 с. 6. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в україні та їх вирішення // Економіка України. – 2001, №4, – С. 19-22. 7. Головінов О. М. Людський капітал у системі виробничих відносин: Монографія. Донецьк: ДонДУЕТ, 2004.– 161с. 8. Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. – М.: Дело, 2003. – 197 с. 9. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. – Д.: Джерела, 2006. – 248 с. 10. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов. – Москва, 1962. – 322 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)