Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Теорія держави та права»

Система права України

Карточка работы:5807б
Цена:
Тема: Система права України
Предмет:Теорія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:Вступ 3 1.Поняття та ознаки системи права України 5 2.Співвідношення системи права ,правової системи та елементи законодавства 12 3.Елементи та структура системи права України 23 Висновок 28 Список використаних джерел 29
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми: система права - це внутрішня форма права, яка має об'єктивний характер своєї побудови, що відображається в єдності та узгодженості всіх її норм, диференційованих за правовими комплексами, галузями, підгалузями, інститутами й нормами права. Система законодавства України будується за галузевою і субординаційною структурами. Враховуючи існування в Україні Автономної Республіки Крим, можна зробити висновок про те, що у побудові українського законодавства частково є ознаки федеративної структури. Такий висновок підтверджується нормами розділу Х Конституції України. Автономна Республіка Крим –невід’ємна складова частина України і в межах повноважень визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. Вона має свою Конституцію, яку приймає її Верховна Рада і затверджує Верховна Рада України. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення її ради міністрів не можуть суперечити Конституції і законам України та приймається відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання. Галузь законодавства –внутрішньо узгоджена сукупність нормативно-правових актів та окремих приписів, що об’єднюються на підставі предмета правового регулювання. Систематизація законодавства –впорядкування та вдосконалення нормативно-правових актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості шляхом створення єдиних нормативних актів та їх збірників. Існують такі види систематизації: кодифікація, інкорпорація і консолідація. Система права - об’єктивно зумовлена внутрішня організація права певного суспільства, яка полягає в єдності і погодженості усіх юридичних норм та диференціації їх за галузями, інститутами, нормами. Правова норма – певний елемент системи права .Вона являє собою встановлене чи санкціоноване державою загальнообов’язкове, формально–визначене правило поведінки, пред’являючи учасникам регулюючих відносин суб’єктивні права та накладені на них юридичні обов’язки . Правові норми регулюють лише ті відносини, котрі на даний момент являються для держави найбільш важливими. Темою дослідження даної курсової роботи є система права України.
Объём работы:
29
Выводы:Отже, можна сказати що систему права складають основні галузі сучасного права такі: конституційне (державне), цивільне, сімейне, трудове, підприємницьке, сільськогосподарське, соціально-забезпечувальне, екологічне ,адміністративне, фінансове, земельне, цивільно-процесуальне , кримінально – процесуальне . Характерні риси системи права: розкриває внутрішню побудову , організацію права , співвідношення його структурних елементів; має об’єктивний характер, відображає реальний стан суспільних відносин; складові елементи системи права відповідають усім вимогам системності, а також підлягають процесам інтеграцій та диференціацій; як цілісне структурне об´єднання, система права має риси єдності, відмінності , взаємодій , та узгодженості складових елементів, здатності їх до поділу, обумовленості матеріальними умовами життя суспільства, об´єктивними потребами та інтересами соціального прогресу. Єдність правових норм , що об´єднюються у складну конструкцію, поділену за принципом ієрархії на певні правові утворення ,пояснюється: 1)Єдність державної волі. 2)Єдністю правовой системи. 3)Єдністю механізму правового регулювання та принципів права. 4) Єдністю кінцевих цілей та завдань, які стоять перед суспільством. Елемент – це складова частина складного цілого. З цього випливає що , система передбачає внутрішнє будівництво, структуру, зв'язок, дефферанціацію. В той же час система є єдине ціле, яке складається з окремих елементів.
Вариант:нет
Литература:1. Карпунов В'ячеслав Миколайович, Сікілінда Олександр Іванович. Теорія держави та права: Метод. рек. щодо виконання курсової работи слухачами від-ня заочного навч. / Луганський ін-т внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / І.С. Загоруй (відп.ред.). — Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. — 75с 2. Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Пастухов В. П., Тихомиров О. Д. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / В.В. Копєйчиков (ред.). — Вид. стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 320с 3. Олійник Анатолій Юхимович, Гусарєв Станіслав Дмитрович, Слюсаренко Олена Леонідівна. Теорія держави і права України: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 176с. 4. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с 5. Рабінович Петро Мойсейович. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — 5.вид., зі змінами — К. : Атіка, 2001. — 174с Теория государства и права: Конспект лекций / Надежда Николаевна Смирнова (сост.). — СПб. : Альфа, 2001. — 144с. 6. Афанасьев Владимир Сергеевич, Герасимов Александр Петрович, Гойман Владимир Иванович, Гранат Нина Львовна, Корнев Аркадий Владимирович. Общая теория права и государства: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Валерий Васильевич Лазарев (ред.). — 3.изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2001. — 520с 7. Боер Анна Александровна, Боер Виктор Матвеевич, Григонис Эугениюс Пранович, Захарченко Григорий Иванович, Ромашов Роман Анатольевич. Теория государства и права: Схемы и определения / Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения / Виктор Матвеевич... Боер (общ.ред.). — СПб., 2001. — 92с. : рис. — Библиогр.: с. 90-91. 8. Бошно Светлана Владимировна. Теория права и государства: Учеб.-метод. материалы / Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации / Г.В. Мальцев (отв.ред.). — М. : Издательство РАГС, 2001. — 97с 9. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Общая теория права: Учеб.-метод. пособие. — Волгоград : Издательство ВРО МСЮ, 2001. — 43с. 10. Вопленко Николай Николаевич, Шанин Андрей Александрович, Давыдова Марина Леонидовна. Теория государства и права: Учеб.-метод. пособие / Волгоградский гос. ун-т. — Волгоград : Издательство Вологоградского гос. ун-та, 2001. — 66с. — Библиогр.: с. 35-64 11. Гайворонская Яна Владимировна, Самусенко Татьяна Михайловна. Теория государства и права: Учеб. пособие / Дальневосточный гос. ун- т; Тихоокеанский ин-т дистанционного образования и технологий. — Владивосток : Издательство Дальневосточного ун-та, 2001. — 173 с. — Библиогр.: с. 168-170. 12. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А Теория государства и права: вопросы и ответы. — М. : Юриспруденция, 2001. — 159 с. 13. Государство и право: теория и практика: Сб. науч. тр. / Калининградский гос. ун-т / В.П. Прокопьев (отв.ред.). — Калининград : Издательство Калининградского гос. ун-та, 2001. — 199с 14. Диденко Александр Алексеевич. Теория государства и права в схемах и определениях: Учеб. пособие / Белгородский юридический ин-т МВД РФ. — Белгород : ОН и РИО БЮИ МВД России, 2001. — 122с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)