Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку

Карточка работы:361-2012б
Цена:
Тема: Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание: Вступ 3 1. Поняття страхового ринку 4 2. Структура страхового ринку 7 3. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку 10 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: З огляду на значущість страхування у соціально-економічному розвитку держави, забезпеченні життєдіяльності людини та притаманні йому специфічні риси особливого значення набуває чітке й однозначне визначення сутності і специфічних особливостей страхового ринку. Проте досі в економічній літературі так і немає однозначної відповіді стосовно використання поняття страхового ринку. Накопичений обсяг інформації та складність об’єкта дослідження вимагають адекватного методологічного апарату. Достатньо перспективним у науковому аналізі Страхування є однією з пріоритетних галузей розвитку економіки України, яка здатна забезпечити достойний рівень життя її громадян та суспільства в цілому. Однак, на тлі розвитку світової економіки та в результаті постійного реформування життя нашої країни, розвиток даної сфери гальмується різними проблемами, які не дають можливості достовірно оцінити значення страхового бізнесу та ефективність його функціонування в умовах господарювання. Страхування як економічна категорія є складовою економічної системи держави. На сьогоднішній день в Україні відчувається гостра нестача грошових ресурсів. Це, в свою чергу, не дає можливості в повній мірі провести реформи соціальної сфери. Тому, проблема додаткового залучення позабюджетних коштів, з метою фінансування потреб економіки України є актуальною, а наявність страхового ринку відіграє важливу роль для підвищення добробуту населення. Питання сутності та розвитку страхового ринку досліджувалися в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: В.Д. Базилевича, О.І. Ба¬рановського, О.О. Гаманкової, Т.О. Гарматія, О.Д. Заруби, С.С. Осадця, В.К., А.С. Руденко, Т.А. Федорової, С.І. Юрія, В. М.Фурмана, Д. А. Навроцького, М. В. Мниха, О.В. Бондаренко, П.Самуельсона, Р. Холлі, П. Шиміковського та ін.
Объём работы:
11
Выводы: Страховий ринок є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку утворює низка взаємопов’язаних і взаємообумовлених підсистем: страхових продуктів, тарифів, організації продажу і формування попиту, інфраструктури тощо. Страховому ринку властиві потужні стимули саморозвитку: ініціатива і підприємництво, новаторство, гнучкість, активність. Основні напрями розвитку і функціонування страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням організаційної структури ринку. Національний страховий ринок представлений різними за статусом і організаційними формами страховими компаніями і товариствами, що є позитивним в діяльності на національному страховому ринку. Практично страховий ринок структурований по окремих видах страхових послуг. Перспективи розвитку страхової діяльності залежать від того, наскільки ефективно розв’язуватимуться проблеми, що стосуються розвитку і регулювання страхової діяльності в Україні, адже страхова система України не відповідає сучасним вимогам організації суспільного розвитку. Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування. Розвиток страхового ринку стримує дія наступних факторів: відсутність державної політики розвитку як економіки в цілому, так і програми розвитку ринків фінансових послуг, неузгодженість господарського і страхового законодавства, недосконалість податкового законодавства, нестабільність фінансового середовища господарюючих суб’єктів і населення, слабкість стимулів у розвитку страхування. Вище викладені перспективи вдосконалення страхової діяльності в Україні дозволять прискорити створення повноцінного страхового ринку як необхідного елементу ринкової економіки.
Вариант:нет
Литература: 1. Базилевич В. Д. Страховий ринок України: Навчально-методичний посібник. – К.: Знання, 2002. – 374 с. 2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – К.: Знання, 2002. – 203 с. 3. Журавка О.С. Економічний зміст понять, що характеризують страховий ринок та його структуру // Вісник Університету банківської справи Національного банку України - 2009. - № 3 (6). – С. 208-211 4. Захарченко В. С. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми, перспективи. / В. С. Захарченко // Національна оборона і безпека. – 2008. – №6. – С. 26. 5. Музика О.М. Стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 246-255 6. Осадець С. С. Страхування: Підручник / Осадець С. С. – К.: КНЕУ, 2002. – 599с. 7. Страхування: теорія і практика: Навчально-методичний посібник / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 376 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)