Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Особливості документаційного забезпечення управління сучасним ТОВ «Борисфен»

Карточка работы:120
Цена:
Тема: Особливості документаційного забезпечення управління сучасним ТОВ «Борисфен»
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство інформаційної діяльності
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Організація діловодства на промисловому підприємстві 5 1.1. Принципи та правила ведення діловодства 5 1.2. Створення службової документації на підприємстві 9 1.3. Організація руху традиційних документів 14 Розділ 2. Документне забезпечення договірної діяльності 28 2.1. Класифікація господарських договорів 28 2.2. Особливості укладання господарських договорів 32 2.3. Вимоги до оформлення окремих видів договорів на ТОВ «Борисфен» 39 2.4. Розгляд суперечок в ході виконання договірних зобов’язань 49 Розділ 3. Ведення електронного документообігу 53 3.1. Особливості автоматизації документообігу на підприємстві 53 3.2. Впровадження системи корпоративного документообігу NBS 60 3.3. Етапи впровадження автоматизованого документообігу 64 Висновки 77 Список використаної літератури 82 Додатки 86
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Управління будь-яким об'єктом (галуззю, підприємством, підроз¬ділом тощо) - це процес отримання, опрацювання і передачі інформації. Під інформацією розуміють відомості про навколишній світ і про процеси, які відбуваються в ньому, та їх сприйняття людиною або спеціальними приладами. З точки зору змісту або сфери діяльності, у якій використовується інформація, її умовно поділяють на управлінську, наукову, технічну, медичну тощо. Управлінська інформація - це інформація, якою послуговуються заклади, організації, підприємства з метою управління відповідними об'єктами. Управлінська інформація повинна бути повною, операти¬вною, достовірною. Повноту інформації характеризує її обсяг, який має бути необхідним і достатнім для прийняття управлінських рішень. Брак інформації призводить до прийняття хибних рішень або знижує їх обґрунтованість, надлишок інформації, наслідком якого є збільшення обсягу повідомлення без підвищення його інформативності, пов'язаний з додатковими витратами праці і часу робітників-управлінців. Інформація повинна бути оперативною, тобто такою, щоб за час її передачі й опрацювання стан об'єкта, до якого вона відноситься, не зміни¬вся. Достовірність інформації визначається ступенем відповідності її змісту об'єктивного стану речей та явищ. Зростання масштабів виробництва, науково-технічний прогрес, збільшення кількості господарчих одиниць і зв'язків між ними, вироблених товарів та швидкість змін економічної, технічної і соціальної ситуації приводять до зростання обсягів інформації, необхідної для ефективного управління об'єктами промисловості. Організація роботи з документами - це створення умов, що забезпечують рух документів, їхнє зберігання та використання. Документообіг в установах здійснюється у вигляді загальних потоків документів, що рухаються між пунктами обробки інформації (керівник, спеціалісти, службовці) та пунктами технічної обробки документів (канцелярія, копіювально-розмножувальна служба та ін.). Діловий документ - це документ, створений організацією, або посадовою особою та оформлений у відповідному порядку. Однією з важливих умов раціонального руху документів в установі є чіткий розподіл функцій між виконавцями в уста¬нові. Правильна організація документообігу сприяє оператив¬ному проходженню документів в апараті управління, рівно¬мірному завантаженню підрозділів та посадових осіб, а також позитивно впливає на процес управління в цілому. Метою даної роботи є дослідження практики ведення господарського документування на підприємстві ТОВ «Борисфен». Для досягнення мети роботи було поставлено наступні завдання: - визначити основні поняття, принципи та правил діловодства; - дослідити види документації в установі та організацію їх руху; - розглянути порядок складання посадових інструкцій; - провести дослідження класифікації та порядку укладання договорів; - дослідити порядок укладання договорів; - розглянути порядок розгляду суперечок в ході виконання договірних зобов‘язань; - зробити огляд програмних продуктів автоматизації документообігу на підприємстві; - навести пропозиції щодо автоматизації документообігу та документоведення на підприємстві, а також провести удосконалення організації укладання договорів на підприємстві. Предмет роботи – проблеми ведення господарського документування. Об‘єктом дослідження є документування процесу господарювання на підприємстві ТОВ «Борисфен». В роботі було використано наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема праці таких авторів як Глуцик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В., Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О., Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М., а також статті періодичного друку та первинні документи та дані обліку і звітності досліджуваного підприємства.
Объём работы:
80
Выводы:Забезпечити доставку бізнесу-інформації і своєчасне прийняття рішень у рамках підприємства — головний біль багатьох керівників. Традиційно ці проблеми вирішувалися за допомогою залучення додаткового адміністративного ресурсу і цінних вказівок керівництва. Логістика для бізнесів-процесів пропонує системний підхід до кожного складового інформаційного середовища бізнесу. Самим підходящим інструментом здійснення концепцій логістики представляється технологія, відома як «менеджмент потоків робіт». Потоки інформації підприємства поділяються на внутрішні і зовнішні. Якість власного інформаційного поля підприємства в основному залежить тільки від позиції самого підприємства. Чітка організаційна структура керування, раціональний розподіл функціональних обов'язків серед персоналу, надійний і зручний облік на базі сучасних автоматизованих систем, продумана схема документообігу сприяють поліпшенню і розвиткові інформаційного поля, що, у свою чергу, приводить до підвищення якості прийнятих управлінських рішень. Навпроти, зневага до проблем збору, обробки й аналізу внутрішньої інформації чревате важкими проблемами при керуванні бізнесами-процесами на підприємстві. І все-таки оптимізація внутрішнього інформаційного поля підприємства задача досить проста стосовно зовнішнього поля. Кількість різновидів зовнішньої інформації і її джерел досить значна: закони, укази, накази й інші нормативні документи; дані про стан галузі (ЗМІ, Інтернет, результати замовлених досліджень); дані про стан світової економіки (ЗМІ, бази даних, Інтернет); реклама й інформація партнерів і конкурентів (пряма реклама, ЗМІ, виставки, семінари і конференції, презентації, Інтернет); інформація від клієнтів; висновки консультантів і експертів, результати зовнішніх (замовлених) маркетингових досліджень і аудиторських перевірок. Формування єдиного інформаційного поля діяльності компанії спирається на одержання інформації з різних джерел. Тому для забезпечення її ефективного використання повинно враховуватися ряд принципів, що гарантують результативність інформаційного забезпечення. В першому розділі роботи було розглянуто основи організації діловодства на підприємстві ТОВ «Борисфен». Документ - це результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою. У наш час термін «документ» є загального назвою всіх юридичне значущих джерел інформації. Класифікація документів — це поділ документів на класи за найбільш загальними ознаками подібності та відмінності. Відбір видів документів, необхідних і до¬статніх для роботи конкретної установи, проводиться на основі класифікаторів відділків та питань діяльності. Ме¬тою класифікації є підвищення оперативності роботи апа¬рату управління, відповідальності виконавців. Остання здійснюється шляхом розмежування функцій структур¬них підрозділів установи і обов'язків виконавців, чіткі¬шого розподілу інформації між ними, ліквідації можли¬вості суб'єктивізму та випадковості. Первинна класифікація документів забезпечує швидкий їх пошук, підвищує оперативність роботи з ними, приско¬рює виконання та здійснення належного контролю. Досліджуваним підприємством виступає ТОВ „Борисфен”, засноване у м. Києві у 1995 році. Основним видом діяльності підприємства є виробництво та продаж молока та хлібобулочних виробів. У своїй роботі підприємство керується законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також власним Статутом. Організаційну структуру підприємства побудовано за лінійним принципом. З проведеного аналізу функцій кожного підрозділу підприємства схему потоків інформації на підприємстві можна зробити наступні висновки. Документообіг на „Борисфен” включає: • прийом, обробку, розподіл кореспонденції; • передачу і доставку документів; • реєстрацію документів; • контроль за виконанням документів. Після виконання документи відповідно до номенклатури формують у справи, в яких вони зберігаються протягом року. Наприкінці року справи оформляють і передають до архіву установи. У процесі регулювання трудової діяльності персоналу широко використовуються засоби регламентування посадових обов’язків працівників апарату управління організаціями. Залежно від юридичної підстави укладення договору розрізняють такі різновиди господарських договорів. Господарські договори, які укладаються на підставі державних замовлень і зміст яких має відповідати цим замовленням. Будь-яке підприємство у своїй діяльності, ставлячи за мету одержання прибутку, не може існувати без взаємодії з підприємствами-партнерами. Першоосновою для вступу в господарські зв'язки з партнерами є укладення договору. Укладання господарського договору - це зустрічні договірно-процедурні дії двох або більше господарюючих суб'єктів щодо вироблення умов договору, які відповідають їх реальним намірам та економічним інтересам, а також юридичне оформлення договору (надання цим умовам певної форми) як правового акта. Сплата неустойки у зв’язку з порушенням договірних зобов’язань підприємств - звичайна річ в економіці нашої країни. Проте, на практиці та в літературі з нею пов’язано чимало всіляких питань. Це і не дивно, оскільки неустойка має багато різновидів і нерідко переплітається з такими господарськими операціями, як відшкодування заподіяних збитків і реальне виконання порушеного зобов’язання. Аналізу такого роду економічних відносин і присвячена ця стаття. У сучасними, оснащеними комп'ютерами підприємстві, документи створюються і переміщаються в електронному виді. Навіть вхідні документи, найчастіше переводяться на етапі їхньої реєстрації в електронну форму. Паперовий текст сканується, виходить електронний графічний образ документа, що потім автоматично перетворюється в текстовий файл. Подальше розсилання документа йде вже в електронній формі. На підприємстві ТОВ „Борисфен” організація документування інформаційних потоків проектувалась бухгалтерією підприємства за наступними етапами. 1 етап. Було створено робочу групу в яку входили керівники відділів і працівники бухгалтерії. Було проведено дослідження інформаційних повідомлень на кожному об'єкті, де виникає певна управлінська інформація. 2. етап. На основі зібраних первинних даних робочою групою було створено перелік первинних документів. На цьому етапі було розроблено для підприємства форми первинних облікових документів: • Зроблено перелік необхідних документів з обраної теми. • Обрано бланки форм первинних документів. • Складено короткі рекомендації щодо їхнього призначення, порядку складання (методики і техніки) та використання кожного примірника • Скомпоновано альбом. Він включає такі елементи: титульний аркуш, перелік документів, зразки документів, короткі вказівки щодо їх застосування. 3 етап. На третьому етапі було проведено проектування руху первинних документів. Для цього складено схему руху кожного із первинних документів, а також розроблено форму Книги (журналу) реєстрації первинних документів. З проведеного аналізу комунікаційних процесів на ТОВ „Борисфен” було виявлено наступні види бар'єрів у комунікаційних процесах. 1. Перекручування повідомлень - явище, при якому в структурні одиниці організації надходить інформація, не адекватна реальній ситуації. 2. Інформаційні перевантаження можливі в тих випадках, коли члени організації не в змозі ефективно реагувати на всю необхідну їм інформацію і відсівають визначену її частину, на їхню думку, найменш важливу. Однак можлива ситуація, коли саме ця частина інформації буде особливо необхідна для забезпечення нормального функціонування організації або її підрозділу. 3. Недоліки в структурі організації роблять істотний негативний вплив на функціонування комунікаційних мереж. Самим розповсюдженим з таких недоліків варто визнати невдалу конфігурацію - існування великої кількості рівнів керування, коли інформація при проходженні від рівня до рівня губиться або спотворюється. Це особливо характерно для висхідних комунікаційних потоків (знизу нагору, від підлеглих до керівників). 4. Високий ступінь просторової диференціації створює перешкоди для проходження інформації з визначених комунікаційних каналів у силу далекості окремих структурних одиниць організації. До зовнішнього середовища підприємства ТОВ „Борисфен” відносяться: державні органи управління; постачальники; споживачі; конкуренти. Основною формою реалізації інформаційних зв’язків з основними агентами зовнішнього середовища є договір. На підприємстві ТОВ „Борисфен” укладаються договори з постачальниками сировини, клієнтами та з орендарями обладнання (обладнання).
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про інформацію” , Верховна Рада України від 02.10.1992 № 2657-XII 2. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 28.11.95 р. №342 3. ДСТУ 2734:2004 „Терміни Та визначення понять” 4. Наказ Держстандарту України „Державний класифікатор управлінської документації „ від 31.12.98 N 1024 5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV 6. Господарський кодекс України від № 436-IV 7. Закон України "Про поставки продукції для державних потреб" від 22 грудня 1995 р. 8. Державний класифікатор управлінської документації 9. Архівознавство. Підручник для студ. вузів України / Ред кол Я.С. Калагура та ін.— К., 1998. 10. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на базе микро-ЭВМ.- М.:Финансы и статистика,1987. - 109с. 11. Альтхаус Мартин ЕXСЕL. Секреты и советы. — М.: БИНОМ, 2000. – 342с. 12. Бакаев А.А. Информационные технологии в исследованиях экономических систем. – К.: «А.С.К.», 1997, - 235 с. 13. Белов А. А., Белов А. Н. Делопроизводство и документооборот. — 4.изд., доп. и перераб. — М. : Книжный мир, 2004. — 340с. 14. Бенько М.М., Голосова С.Г. Автоматизація бухгалтерського обліку. – К.: «А.С.К.», 2000, - 342 с. 15. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем К.: КНЕУ, - 2000. – 189 с 16. Бойко МЛ, Співак В.М., Хозін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки.— К.,1996. 17. Бибик Світлана Павлівна, Сюта Галина Мирославівна. Ділові документи та правові папери: Листи. Протоколи. Заяви. Договори. Угоди. — Х. : Фоліо, 2005. — 493с. 18. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови.— К., 1995. 19. Кавторева Яна. Документооборот: организация и ведение. — 5. изд., перераб. и доп. — Х. : Издательский дом "Фактор", 2004. — 220с. 20. Васильченко С, Холодна Н. Українець: брахман, організатор, жертва // Перехід IV.- №11.- 2002.- С. 60. 21. Великий А.П. Інформатизація та ринкові перетворення в економіці. – К.: «Експерт-Про», 1998, - 242 с. 22. Глуцик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник.— К.: А.С.К., 2002. 23. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємців і громадян.- Донецьк: Сталкер, 1997. 24. Горбул О.Д., Грузинська Л., Ситнік Т.І., Яременко С.А. Ділова українська мова.- К.: Т-во «Знання», 2000. 25. Головащук С.1. Українське літературне слововжи¬вання (Словник-довідник).— К., 1995. 26. Губерначук С.С. Як гул столітть, як шум віків — рідна мова.- К.: «Бліц-інформ».— 2002.- 234 с. 27. Журнал: КОМПЬЮТЕРЫ + ПРОГРАММЫ (Автоматизация бизнеса) 2002-2004 рр. (м. Київ, видається раз на тиждень) 28. Загорецька Олена Михайлівна. Службові документи сучасної організації: Довідник. — К. : МедіаПро, 2005. 29. Збірник норм і правил з документального забезпечення / Державна адміністрація залізничного транспорту України. Управління справами. — К. : ТОВ "ВД "Мануфактура", 2005. — 595с. 30. Зіденко А.Н. Сучасне діловодство.— К., 2000. 31. Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2003 – 272с. 32. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення: Практикум / За ред. проф. А.П.Загштка.- До¬нецьк, 1997. 33. Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб””, 2003 – 272с. 34. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В.В.Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996. – 243 с. 35. Кавторева Яна. Документооборот: организация и ведение. — 6.изд., перераб. и доп. — Х. : Издательский дом "Фактор", 2005. — 226с. 36. Кавторева Я. Документообіг: організація та ведення. – 4-те вид., перероб і доп. – Х.: Фактор, 2003 – 184 с. 37. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизвод¬ства. - М., 1998. 38. Коваль А.П. Ділове листування.— К.: Л , 39. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.— К.: Ви¬ща школа, 1997. 40. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови.- К.: Виша школа, 1993. - 367 с. 41. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум.- К.: Вища школа, 1991. 42. КоржЛ.В. Документація праводілової сфери. - К-2002. - 232 с. . 43. Колесник А. П. Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 312 с. 44. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. УДНДІАСД.- К., 2000.- 161 с. 45. Кавторева Я. Документообіг: організація та ведення. – 4-те вид., перероб і доп. – Х.: Фактор, 2003 – 184 с. 46. Козоріз В.П., Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002 – 168 с. 47. Кузнецова Т.В. Проблемы организации службы документационного обеспечения управления (ДОУ) на современном этапе // Делопроизводитель. – 2001. - №1. 48. Найвищий бізнес-пілотаж #30'2004: Практична бухгалтерія - Автоматично з "Дебетом-Кредитом" 49. Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544 с. (Альма-матер) 50. Старовойтов М.К. , Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: Высшая школа, 2002. – с. 51. Твердохліб М.Т. Інформаційне забезпечення менеджменту. – К.КНЕУ: - 2001 р. – 208 с. 52. В.А. Шахвердов Цифровий підпис у системах автоматизації ділового документоведення webmaster@eos.com.ua Хоменко М.Ф., Грабар О.В. Посібник з діловодства. Видання друге, випр. і доп. – К.: Генеза, 2003. – 104 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)