Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні

Карточка работы:382-2012б
Цена:
Тема: Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Банківський менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Банківської Справи Національного Банку України (УБСНБУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. СУЧАСНА МОДЕЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 5 1.1. Створення та державна реєстрація банків з іноземним капіталом в Україні 5 1.2. Функціонування українських банків з іноземним капіталом на сучасному етапі 9 1.3. Ключові моменти розвитку банків з іноземним капіталом в Україні 10 РОЗДІЛ ІІ. ДІАГНОСТИКА СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 14 2.1. Аналіз головних чинників, що спонукають вихід іноземних банків на ринок України 14 2.2. Тенденція розвитку банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку у продовж 2005-2011 років 19 2.3. Оцінка діяльності «УкрСиббанку» як частини міжнародної фінансової групи 36 РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ С ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ 45 3.1. Виявлення основних причин короткострокового існування іноземних банків на вітчизняному просторі 45 3.2. Розробка та обґрунтування систем заходів щодо підвищення конкурентоспроможності іноземних банків 48 3.3. Стратегічні напрями розвитку «УкрСиббанку» в Українській банківській системі 51 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Активізація потоків капіталів між країнами та формування банківських систем за участю іноземних інвесторів вимагає посиленої уваги до організації та врегулювання порядку створення банківських установ у приймаючих країнах. Вимоги, які ставлять наглядові та регулюючі органи до банківських структурних підрозділів, часто можуть бути суперечливими, що негативно відображається на ефективності вкладення іноземних капіталів та розвитку банківництва в цілому. Значну увагу у цьому контексті потрібно приділити визначенню власності банківських установ з іноземним капіталом, які функціонують в Україні, оскільки недосконалість вітчизняного законодавства, низька інвестиційна привабливість, корупція та забюрократизованість спричиняють підвищення ризиків ведення банківського бізнесу та негативно позначаються на стабільності та розвитку економіки країни. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем розвитку банківських систем та впливу на них іноземних капіталів приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Зокрема, А. Абалкіна, О. Барановський, А. Верников, В. Геєць, О. Дзюблюк, О. Каширіна, М. Козоріз, Т. Смовженко, Т. Стубайло, Д. Тулін, В. Фурсова, О. Чуб та інші. Дані питання є предметом дискусій і банкірів-практиків, зокрема, С. Арбузова, В. Лавренчука, О. Сугоняко, Р. Шпека та інших. Водночас, часті зміни у законодавчих та нормативно-правових актах призводять до виникнення недоліків та прогалин в організаційно-правових засадах створення та функціонування структурних одиниць іноземних банків в Україні. Процеси глобалізації світової економіки не могли обминути ні Україну, ні її фінансово-банківську систему, особливо з огляду на відкритість вітчизняної економіки. Це означає, що більшість позитивних і негативних явищ зовнішнього світу буде «імпортуватися» в нашу країну з відповідними наслідками. Тому економічна політика має бути спрямована на мінімізацію втрат і максимізацію вигоди від нашої участі у світовому процесі поділу праці. Чим швидше держава визначить та почне відстоювати національні інтереси в цьому процесі, тим кориснішими і менш болючими для розвитку економіки будуть ці наслідки. Метою курсової роботи є дослідження діяльності банків з іноземним капіталом в Україні. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: - дослідження сучасної моделі банківської системи України; - аналіз діагностики стану банківської системи України; - запропонувати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку. Предметом курсової роботи є дослідження банків з іноземним капіталом на ринку України. Об’єктом курсової роботи є діяльність УкрСсиббанку на банківському ринку України. Для вирішення поставлених завдань в курсовій роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, групування, узагальнення. Інформаційною базою курсової роботи є законодавчі та нормативні акти, що діють в Україні в галузі банківської діяльності, зведені статистичні дані НБУ; наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів, матеріали періодичної преси, а також дані УкрСиббанку.
Объём работы:
54
Выводы: Отже з вищевикладеного можемо зробити наступні висновки. Основними аспектами регулювання потоків іноземного капіталу в банківську систему пов’язані з національними інтересами та розвитком економіки держави. Необхідність стимулювання розвитку банківського сектору, розширення спектра банківських послуг, сприяння використанню новітніх технологій ведення бізнесу та забезпечення розвитку конкурентного середовища призводить до використання політики лібералізації та активного залучення іноземних інвесторів. Якщо ж банківська система є слабкою, правова база недосконалою, існує можливість втрати конкурентних позицій вітчизняних банків та відтоку капіталів за кордон, то потрібно застосовувати законодавчі обмеження на участь іноземного банківського капіталу в країні. Без сумніву, існує необхідність залучення іноземних інвесторів для підвищення рівня розвитку банківського сектору України. Водночас, для сприяння приходу іноземного банківського капіталу в Україну, першою чергою, потрібно покращити інвестиційну привабливість, зменшити ризики банківської діяльності, врегулювати механізм відкриття і функціонування банків за участю нерезидентів України та сприяти висвітленню інформації про прямих і опосередкованих власників банків з іноземним капіталом. Отже, від участі іноземного капіталу у банківському секторі спостерігаємо очевидні переваги, серед яких, надання іноземними банками масштабних кредитів українським підприємствам, можливість розширення вибору для клієнта різноманіття банківських послуг, стабільність іноземних банківських установ, які тривалий час здійснюють діяльність на іноземних ринках тощо. Водночас, НБУ повинен визначити, яку політику регулювання варто обрати. На першому плані також гостро стоїть питання впорядкування банківського законодавства та узгодженість дій та функцій регуляторних органів влади. При цьому необхідно враховувати процеси глобалізації, які не оминають і Україну. Під впливом глобалізації відбуваються процеси інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий простір, а обмеження доступу іноземного капіталу в банківську систему України може призвести до сповільнення темпів економічного зростання. Інтеграція ЄС та реформи привели західноєвропейські банки до країн, що розвиваються. На сьогодні їм належить більшість активів банків більшості регіону, вони є головними постачальниками прямих іноземних кредитів підприємствам та банкам. Інтенсивний вихід іноземних банків на ринок країн Східної Європи у 1998-2004 рр. був обумовлений, насамперед, кон'юнктурними мотивами, в т.ч. через низьку спроможність місцевого банківського сектора, потенціал його розвитку, необхідність налагодження відносин з клієнтами, а не традиційними процесами інтернаціоналізації банківської діяльності. Зокрема, основними мотивами входження іноземних банків на східно- та центральноєвропейські ринки були ринкові (захоплення нових ринків та отримання вищих прибутків) та регуляторні фактори. Ці ж мотиви наявні під час виходу банків ЄС на ринок банківських послуг України, який має значний потенціал розвитку та демонструє доходність на капітал, близьку до середньоєвропейського показника (ЄС-25). Різні результати досліджень свідчать про відсутність єдиної оцінки наслідків експансії іноземних банків для місцевих банків країн Східної Європи. У той же час процес інтеграції супроводжувався значним зростанням загроз: значні зовнішні дисбаланси, швидке зростання кредитування та валютні дисбаланси. Все це збільшило фінансові ризики регіону та банківського сектора зокрема. Високий леверидж та диспропорції у балансах, переважно корпоративного сектора, також збільшили валютний та кредитний ризики країн Південно-Східної Європи. Зовнішній корпоративний борг у валюті також наближається до рівня, який існував перед кризами у країнах Азії та Латинської Америки. Банки зі значними зовнішніми зобов'язаннями та внутрішніми активами в іноземній валюті потенційно стикаються з суттєвими непрямими кредитними та валютними ризиками. Аналогічна ситуація із загрозами характерна для економіки України в цілому і банківського сектора зокрема. Наслідком приходу іноземних банків до країн Східної Європи, що вже стали членами ЄС, а також України, є збільшення потоків капіталу між материнськими та дочірніми банками, що, відповідно, здійснює суттєвий вплив на здатність центральних банків країн-реципієнтів контролювати грошову пропозицію та можливість проводити незалежну монетарну політику. Разом з тим значна присутність банків з розвинених країн Європи сприяє поліпшенню ефективності банків та розміщенню капіталу, що надходив до країн, шляхом передачі сучасних технік управління, зокрема, ризиками. Існує думка, що присутність іноземних банків здатна знизити ймовірність виникнення криз у країнах Східної Європи. Крім того, інтеграція країн Європи, що розвиваються, до континентальної фінансової системи диверсифікувала ризик, який збільшує здатність цих країн обслуговувати борг. Процес диверсифікації підсилювався фінансовими інноваціями на зростаючому глобалізованому фінансовому ринку, який розподілив ризик з-поміж зростаючого числа учасників. Згідно оцінок експертів, банки з іноземним капіталом працюють в Україні більш ефективно, ніж банки виключно з місцевим капіталом. Це проявляється, зокрема, у більшій прибутковості банків з іноземним капіталом та нижчих відсоткових ставках. Серед причин цього можна назвати привнесення іноземними власниками прогресивних стандартів і технологій роботи банків, а також доступ іноземних банків до дешевших кредитних ресурсів на міжнародному ринку капіталу.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність”: науково-практичний коментар / за заг. ред. В. С. Стельмаха. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 520 с. 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. 4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі” № 3394-VI від 19.05.2011 р. 5. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР від 19.03.1996 р. (зі змінами і доповненнями) 6. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12.07.2001 р. 7. Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, затверджене постановою Правління НБУ № 143 від 12.04.2006 р. 8. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління НБУ № 375 від 31.08.2001 р. 9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. 10. Лист НБУ “Щодо ідентифікації клієнтів – юридичних осіб” № 48-012/589-8601 від 20.11.2003 р. 11. Роз’яснення з питань виконання окремих вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”, лист НБУ № 18-112/1467-2599 від 19.04.2001 р. 12. Постанова Національного банку України «Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку» № 205 : за станом на 22.06.2011 р. 13. Постанова Правління НБУ № 204 від 09.04.2009 р. “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України” 14. Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : монографія / О. О. Чуб. – К. : КНЕУ, 2009. – 340 с. 15. Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність / За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003- 387с. 16. Примостка Л. О. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Примостка Л. О., Чуб П. М., Карчева Г. Т. та ін. ; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с. 17. Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі / О. Барановський // Вісник НБУ. – 2007. – № 9. – С. 12-20. 18. Владичин У. В. Особливості регламентаційного механізму відкриття та функціонування банків з іноземним капіталом в Україні // 2011. - № 17. 19. Герасименко В. Управління власним капіталом банку в Україні в умовах фінансової кризи / В. Герасименко, Р. Герасименко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 12-17. 20. Гольченко І.Е. Мотиви виходу іноземних банків на ринки країн східної Європи та наслідки для місцевих банків // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. - № 1(24) 21. Дагтекін Ю. Вплив банків з іноземним капіталом на банківську систему України // Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпропетровськ, 30 грудня 2011 року). – Дніпропетровськ: «Наукова економічна організація “Перспектива», 2011. – С. 17-18 22. Дробышевский С., Козловская А. и др. Сравнительный анализ денежно-кредитной политики в переходных экономиках // Научные труды. – № 58 Р. – М.: Институт экономики переходного периода, 2003. 23. Ісаєв Р. Оптимізація оргструктури та чисельності персоналу банка / Ісаєв Р. // Банківський менеджмент. - № 5. – 2010. – С. 46-50. 24. Матлага Л. О. Перспективи оптимізації управління власним капіталом банків в Україні / Л. О. Матлага // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 327-331. 25. Погореленко Н.П., Вінда О.І. Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України // Сталий розвиток економіки. – 2011. - № 5. – С. 266-270 26. Савлук С. М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків / С. М. Савлук // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 111-117. 27. Швець Н. Проблемність капіталу банків / Н. Швець // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 38. 28. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми і перспективи / Н.М. Шелудько //Фінанси України. - 2008. - № 12. - С. 100-107 29. НБУ зарегистрировал ОАО “Дойче Банк ДБУ” – дочку крупнейшего финучереждения Германии Deutsche Bank : Електронний ресурс / Режим доступу до ресурсу : http://banki.ua/news/?news_id=8931 30. Офіційний сайт Національного банку України в мережі Інтернет - http://bank.gov.ua/ 31. Офіційний сайт УкрСиббанку в мережі Інтернет - http://www.ukrsibbank.com/ 32. Рада запретила выдачу кредитов в иностранной валюте Электронный ресурс / Украинский банковский портал. — Режим доступа: http://banker.ua/bank_news/banks/2011/07/08/1180451002. 33. Статистичні дані Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.prostobank.com/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)