Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Адміністративні послуги, що надаються органами виконавчої влади

Карточка работы:391-2012б
Цена:
Тема: Адміністративні послуги, що надаються органами виконавчої влади
Предмет:Право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. 5 1.1. Поняття і сутність адміністративних послуг 5 1.2. Юридичні ознаки адміністративних послуг 9 1.3. Класифікація адміністративних послуг 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 18 2.1. Правовий статус органа виконавчої влади як суб’єкта надання адміністративних послуг 18 2.2. Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг 22 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, В УКРАЇНІ 27 3.1. Шляхи вирішення проблемних питань , що надаються органам виконавчої влади 27 РОЗДІЛ 4 . ОХОРОНА ПРАЦІ 33 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Актуальність теми роботи обумовлена тим, що інтеграція України в європейське співтовариство передбачає запровадження стандартів реальної демократії, соціально орієнтованої ринкової економіки, що базується на засадах верховенства права і забезпечення прав та свобод людини й громадянина. Подальший соціальний та економічний розвиток України пов’язаний зі створенням ефективної системи державного управління та державної служби, що знайшло своє відображення у Концепції адміністративної реформи, Програмі розвитку державної служби на 2005–2010 роки, Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг. Зазначені документи акцентують увагу на запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг; переорієнтації діяльності цих органів з суто адміністративно-розпорядчих функцій на надання державних управлінських послуг громадянам та юридичним особам; запровадженні стандартів професійної діяльності державних службовців на засадах стратегічного планування діяльності державних органів з орієнтацією на надання державних послуг. Питання адміністративних послуг досі залишаються малодослідженими та дискусійними в юридичній науці взагалі та в адміністративному праві, зокрема. Звичайно, адміністративні послуги, певною мірою були предметом науково-теоретичних досліджень таких українських вчених та економістів, як В. Авер’янов, О. Вінніков, В. Гаращук, І. Голосніченко, В. Долечек, В. Кампо, І. Коліушко, Р. Куйбіда, Т. Мотренко, Є. Матвіїшин, В. Сороко, В. Тимощук та ін. Першу спробу сформулювати поняття «адміністративні послуги» здійснили вітчизняні дослідники на чолі з В. Авер’яновим у праці «Адміністративна реформа для людини». Потрібно також врахувати вагомий внесок В. П. Тимощука, який у посібнику “Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України” в главі третій детально розглянув адміністративну процедуру в зарубіжних країнах 16. Метою роботи є дослідження базового теоретично-методологічного апарату щодо визначення та правового регулювання адміністративних послуг. Відповідно до мети були визначені наступні завдання дослідження: ? з’ясувати поняття і сутність адміністративних послуг; ? вивчити юридичні ознаки адміністративних послуг; ? проаналізувати класифікацію адміністративних послуг; ? визначити правовий статус органа виконавчої влади як суб’єкта надання адміністративних послуг; ? дослідити міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг; ? визначити шляхи вирішення проблемних питань , що надаються органам виконавчої влади; ? охарактеризувати систему охорони праці. Предметом дослідження є адміністративні послуги, що надаються органами виконавчої влади. Об’єкт дослідження складають правовідносини з надання органами виконавчої влади адміністративних послуг. На основі дослідження були зроблені узагальнення визначень поняття адміністративних послуг, досліджено міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання адміністративних послуг. Зроблені висновки щодо сутності адміністративних послуг.
Объём работы:
38
Выводы: Отже, виходячи із вищевикладеного, під адміністративними послугами розуміється діяльність суб’єктів владних повноважень, яка своїм результатом має позитивний суспільний ефект, тим самим задовольняючи права та інтереси осіб, що звернулись. Окрім того, можна надати таке уніфіковане визначення «адміністративної послуги»: це публічно-сервісна діяльність адміністративного органу, спрямована на забезпечення умов для належної реалізації суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів та/або на виконання визначених законом обов’язків фізичної або юридичної особи, що здійснюється за заявою цих осіб і офіційним результатом якої є адміністративний акт відповідного органу. Дослідження показало, що класифікацій адміністративних послуг може бути багато, залежно від обраного критерію. Так, у залежності від суб’єкта, який надає адміністративну послугу, їх можна поділити на державні адміністративні послуги та муніципальні адміністративні послуги. До числа державних послуг відносяться послуги, що надаються державними органами (як правило лише виконавчої), державними підприємствами, організаціями та установами, а також послуги, які надаються недержавними організаціями в порядку виконання делегованих повноважень тощо. У цьому випадку на перше місце для визначення природи послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, а суб’єкт, який несе за це відповідальність та джерело фінансування надання даного виду послуг, тобто вид бюджету. Муніципальні послуги надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету. Саме така класифікація отримала закріплення вже у зазначеній Концепції. В залежності від суб’єктів, яким надаються адміністративні послуги, можна виділити послуги, що надаються фізичним особам та послуги для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Адміністративні послуги для громадян включають до себе видачу особистих документів, здійснення реєстраційних дій, освітні, медичні послуги та інші. До числа послуг для юридичних осіб відносять здійснення реєстраційних, ліцензійних дій, консультування. Безумовно в сфері проведення класифікації адміністративних послуг нагальною є проблема визначення критеріїв оплатності адміністративних послуг та припинення практики надання уповноваженими суб’єктами платних послуг господарського характеру. Для цього, а також для впровадження справжньої ідеології служіння держави людині може використовуватись теорія адміністративних послуг, яка би визначила завдання сучасної демократичної держави, обґрунтовані критерії розмежування різних видів адміністративних послуг, їх ознаки, стандарти визначення якості адміністративних послуг тощо. Вважаємо, що введення у правовий обіг поняття адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприятиме впровадженню єдиних засад діяльності з надання адміністративних послуг, подальшому удосконаленню правового регулювання цієї сфери.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України : від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 20-21. - ст.190 3. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004. - N 9, ст. 79. 4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» : від 01.06.2000 р., № 1775-III // ВВР України. – 2000 р. – № 36 – Ст. 299. 5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» : від 15.05.2003 р., № 755-IV // ВВР України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263. 6. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» : від 06.09.2005 р., № 2806-IV // ВВР України. – 2005. – № 48 – Ст. 483. 7. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»: від 21.11.1992 р., № 2811-XII // ВВР України. – 1993. – № 5 – Ст. 21. 8. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р., № 1768-III // ВВР України. – 2000. – № 35. – Ст. 290. 9. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» : від 30.06.1999 р., № 783-IV // ВВР України. – 1999 р. – № 34 – Ст. 274. 10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (справа про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом депутата місцевої ради)м. Київ, 4 грудня 2001 року N 16-рп/2001 Справа N 1-42/2001. 11. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади Електронний ресурс : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2006 р. № 90-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=90-2006-%F0. 12. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні» : від 22.07.1998 р., № 810/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21. – Ст. 32. 13. Положення про паспорт громадянина України / затв. Постановою Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» : від 26.06.1992 р., № 2503-XII // ВВР України. – 1992. – № 37. – Ст. 545. 14. Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення / затв. Постановою Кабінету Міністрів України : від 31.03. 1995 р. // ЗПУ України. – 1995. – № 6. – Ст. 158. 15. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України : від 15.01.2006 р. № 90-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7. – Ст. 376 16. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимошук. – К. : Факт, 2003. – 496 с. 17. Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи / упоряд. В. Тимощук. – К. : Факт, 2002. – 100 с. 18. Адміністративна реформа для людини : наук.-практ. нарис / І. Б. Коліушко, В. Б. Авер’янов, В. П. Тимощук, Р. О. Куйбіда, І. П. Голосніченко. – К. : Факт, 2001. – 72 с. 19. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. Т. 1: Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка», 2004. – 592 с. 20. Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/21894. – Квітень 2009. 21. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навчальний посібник / К. К. Афанасьєв. – Луганськ : РВВЛДУВС, 2010. – 175 с. 22. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских .– М.: ИНФРА, 1998. – VI, 790 с 23. Винников О. Реформі адміністративних послуг – бути! Електронний ресурс / О. Винников // Пріоритети. – 2006. – № 3 (29). – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name= News&file=article&sid=5564&mode=thread&order=0&thold=0. 24. Габричидзе Б.Н. Курс таможенного права Российской Федерации / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. – Учеб. для вузов. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 528 c. 25. Гаращук В. М. Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка? / В. М. Гаращук // Вісник АПрН України. – 2001. – № 3. – С. 109–114. 26. Гурковський М. П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Гурковський М. П. – Л., 2009. – 16 с. 27. Дембіцька С. Л. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого самоврядування : дис. … канд. юрид наук : 12.00.07 / Дембіцька С. Л. – Л., 2010. – 185 с. 28. Долечек В. С. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Долечек В. С. – К., 2005. – 20 с. 29. Задихайло О. А. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні / О. А. Задихайло // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 379–384 30. Ільницька Ю.М. Щодо питання про поняття адміністративних послуг // Право і Безпека. Науковий журнал. -№ 2 (39)- 2011-С. 36 - 41 31. Коліушко І. , Тимощук В., Управлінські послуги — новий інститут адміністративного права // Право україни. - № 5 – 2001 32. Коліушко І. Управлінські (адміністративні) послуги – новела адміністративного права / І. Коліушко // Адміністративна реформа для людини. – К., 2001. – С. 25–35. 33. Курінний Є. Управлінські послуги міліції України / Є. Курінний // Вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС. – 2000. – № 3. – С. 143–147 34. Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав і свобод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Литвиненко І. Л. – К., 2003. – 20 с. 35. Люхтергандт О. Проект Адміністративного процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право / О. Люхтергандт // Юридичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 27–31. 36. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади. Навчальний посібник – Київ, Видавництво "Знання", 2009 37. Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Писаренко Ганна Миколаївна. – О., 2006. – 196 с. 38. Пегеза Є. Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних послуг // Вісник ЛНУ. Серія юрид. - 2011. - Вип. 52. - С. 166–172 39. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / за заг ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Наук. думка, 2009. – 587 с. 40. Cирота А. І. Деякі проблеми удосконалення правового статусу органів державного управління / А. І. Cирота // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні : матеріали допов. і тези виступів наук. конф. (4–5 травня 1995 року). –Чернівці, 1995. – С. 109 41. Cоловйова О.М. Види адміністративних послуг // Право та управління. - № 1 – 2011 – С. 423 – 431 42. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.. –К.: «Укр..енцикл. – Т. 5. – 2003. - 736 с 43. Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади : монографія / Ю. О. Куц, С. В. Краснопьорова, О. К. Чаплигін та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца, С. В. Краснопьорової. – Х. : Магістр, 2006. – 192 с. 44. Проект Закону «Про адміністративні послуги» (реєстр. № 83 від 29.01.2010 р.) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_ 1?id=&pf3511=36925. 45. Методичні рекомендації Комітету громадського контролю щодо врегулювання системи платних адміністративних послуг органів влади Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=173
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)