Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Статистика ринку праці

Карточка работы:1297-2012к
Цена:
Тема: Статистика ринку праці
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ   3 Розділ 1. Статистика ринку праці   5 1.1. Поняття та завдання статистики ринку праці  5 1.2. Основні методологічні визначення та терміни статистики праці   7 1.3. Система статистичних показників ринку праці   10 Розділ 2. Практична частина    13 Висновки   26 Список використаної літератури   28    
Курс:2
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Серед понять ринкової економіки центральне місце займає визначення сутності і змісту ринку як такого і його різновидностей. Економічне регулювання ринку праці, зокрема науково-обґрунтований вплив на попит і пропозицію робочої сили, оптимізація трудових витрат, розроблення ефективної програми зайнятості населення — усе це потребує вивчення та моделювання закономірностей ринкових процесів, визначення еластичності попиту і пропозиції робочої сили, проведення ряду прогнозних розрахунків тощо. Без вивчення ринку праці, тобто оцінювання ринкової ситуації щодо зайнятості населення та безробіття, характеристики тенденцій і пропорцій ринку, виявлення всіх складових взаємозв’язків, що виникають у процесі трудової діяльності людей, визначення ефективності попиту та пропозиції на робочу силу, функціонування робочих місць, регулювання трудових відносин, соціального захисту населення, неможлива управлінська та планова діяльність ринкових структур на всіх рівнях, неможливе реформування економіки України. Усе розмаїття моделей ринку можна умовно звести до двох типів: зовнішнього і внутрішнього ринків праці. Зовнішній ринок праці – це ця частина сукупного ринку праці, яка охоплює сферу обігу робочої сили між підприємствами, і його функціонування передбачає мобільність робочої сили між ними. Внутрішній ринок праці заснований на русі кадрів у середині підприємства. В залежності від рівня розгляду існують: сукупний, поточний, первинний, і вторинний, відкритий і прихований ринки праці. Найбільш характерною рисою теперішнього українського ринку праці є гіпертрофований розвиток прихованої його частини, що часто зветься “прихованим безробіттям”. Як органічно пов’язаний з ринковою економікою, ринок праці своїм розвитком залежить від наявності і розвитку всіх її елементів (ринків капіталу, фінансів, житла і т.д.), що визначають міру свободи руху робочих місць (їх створення і ліквідації) і перетику (вивільнення, перерозподілу) робочої сили між сферами зайнятості, галузями господарства і територіями. Формування пропозиції робочої сили в основному пов’язане з трудовою активністю населення. На сучасному етапі розвитку українського ринку праці характерним є висока і стабільна пропозиція робочої сили, яка ще довго збережеться. Формування попиту на працю в нашій країні проходить в основному під впливом макроекономічних чинників загальної структурної кризи економіки, різкого падіння обсягів виробництва та інвестицій, жорсткості кредитно-грошової і бюджетної політики, згортання діяльності збиткових виробництв, процесів роздержавлення власності, структурних змін у виробництві, відносної динаміки цін і вартості робочої сили. Формування ринку праці як складової ринкових відносин у нашій країні знаходиться на початковій фазі розвитку. Поки що, він є механічною сумою множини регіональних і локальних ринків, нерозвинута його інфраструктура, слабо діють механізми саморегулювання. Разом із тим різко зросла відповідальність кожного працівника за міру своєї праці і споживання, сформувався діяльний мотиваційний механізм кваліфікованої професійної праці, зросла ініціатива більшості працюючого населення України. Об'єктом дослідження обрано ринок праці України. Отримання незалежності стимулювало нашу державу до активних дій щодо забезпечення безробітного населення робочими місцями. Тому предметом дослідження виступають шляхи їх формування та сучасні проблеми функціонування ринку робочої сили України. Ціль роботи – вивчення основних понять статистики ринку праці та системи статистичних показників, а також виконання практичної частини. Об`єктом дослідження є процеси ринку праці в Україні. Предметом дослідження є теоретико-методологічні проблеми ринку праці України. Методи дослідження - розвиток ринку праці України, принципи аналізу економічних явищ і процесів.
Объём работы:
25
Выводы: Курсова робота складається з двох частин: перша – теоретична частина, яка розглядає поняття статистики ринку праці, друга – практичне завдання. В першому розділі роботи були вказані поняття та завдання статистики ринку праці, розглянути основні методологічні визначення та терміни статистики праці, а також зазначена система статистичних показників ринку праці. В другому розділі – практична частина КР – аналіз статистичних показників вибіркового обстеження 10% робочих заводу станом на 01.10.2009р. Актуальність теми: Невід’ємним елементом ринкової економіки виступає ринок праці. Без вивчення ринку праці, тобто оцінки ринкової ситуації щодо зайнятості населення та безробіття, характеристики тенден¬цій та пропорцій ринку, виявлення всіх складних взаємозв’язків, які виникають у процесі трудової діяльності людей, визначення ефективності попиту та пропозиції на робочу силу, функціонування робочих місць, регулювання трудових відносин, соціального захисту населення, не можна планувати діяльність ринкових структур на всіх рівнях, реформувати економіку України. Для дослідження ринку праці застосовується весь статистичний інструментарій. Методи загальної теорії статистики, методи статистики населення, методи статистики праці та інші. Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв'язання зазначених проблем, сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства. Актуальність цього посилюється в зв'язку із неминучим скороченням у найближчій перспективі чисельності населення працездатного віку та його старінням. Прогнози розвитку ринку праці мають стати невід'ємною складовою всіх стратегічних документів, програм розвитку всіх без винятку галузей економіки та регіонів і територіальних одиниць. Необхідно розв'язати існуючі суперечності між Законом про зайнятість, Кодексом законів про працю, результатами реформи аграрного сектору, зокрема розпаювання землі. Створення нових робочих місць через чітко спрямовані інвестиції має стати рушійною силою розвитку визначених галузей та регіонів. Пріоритети створення нових робочих місць обумовлюють основні напрями розвитку національного та регіональних економічних комплексів, спеціалізацію окремих регіональних структур і, через попит на робочу силу, розвиток ринку освітніх послуг. Реформування оплати праці має не лише забезпечити належний рівень життя, але й стимулювати населення до активної поведінки на ринку праці, до ефективної трудової діяльності 7, c.23.  
Вариант:нет
Литература: 1. Бараник З.П. Статистика ринку праці: Навч. – метод. Посібник для самост. вивч. дисц. - .- К.: КНЕУ, 2003.- 147 с. 2. Иванов Ю.П., Казаринова А.О. и др. Экономическая статистика. – М.: ИНФРА-М, 2000. 3. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. — К.: Видво КНЕУ, 2001. 4. Економічна активність населення у 2011 році. Експрес – випуск 23.03.2012 р. № 09/2 – 27/84. Державна служба статистики України 5. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. — К.: Т-во "Знання", 2001. 6. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник /од ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 368 с. 7. Мазаракі А.А. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр. – К.: КНТЕУ, 2002. – 323 с. 8. Статистика: Підручник /С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. — 2ге вид., перероб. і доп. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. 9. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор та інші; За наук. Ред.. Р.В. Фещура.- 2-е вид. оновлене і доповнене. - Львів: «Інтелект - Захід», 2003.- 576 с. 10. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. к.э.н. В.Г. Ионина.- Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 1997.- 310 с. 11. Теория статистики: Учебник /Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. –М.: Финансы и статистика, 1996.- 464 с. 12. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч. Посіб.- 2-ге вид., випр.- К.: Вікар, 2003.- 623 с. 13. Экономическая статистика. Учебник. /Под ред. Ю.Н.Иванова. М: ИНФРА. 1999. 14. Веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)