Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Методи менеджменту

Карточка работы:2309к
Цена:
Тема: Методи менеджменту
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Фармацевтичний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 5 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 5 1.1 Сутність та характеристика методів менеджменту 5 1.2 Взаємозв'язок функцій і методів менеджменту 7 1.3 Механізми взаємодії методів менеджменту 10 РОЗДІЛ 2 15 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 15 2.1 Класифікації методів менеджменту 15 2.2 Характеристика системи методів управління 20 РОЗДІЛ 3 28 ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ МЕТОДАМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 28 3.1 Технологія управління методами менеджменту 28 3.2 Вдосконалення методів управління 29 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ДОДАТКИ 44
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:  ВСТУП Актуальність роботи зумовлена тим, що значення менеджменту для існування і діяльності будь-якої організації величезне, адже без управління немає й організації. Менеджмент використовує різноманітні способи, підходи та прийоми, які дають можливість: упорядкувати, націлити (спрямувати) та ефектив¬но організувати виконання притаманних йому функцій, процедур і операцій, необхідних для здійснення управлінського впливу. В сукупнос¬ті способи здійснення управлінської діяльності, які застосовуються для визначення та досягнення її мети, виступають як методи менеджменту. У загальноприйнятому розумінні методи — це способи (прийоми) цілеспрямованого впливу суб'єкта на об'єкт для досягнення поставленої мети. Усі методи управління використовуються в практичній діяльності керівником не як окремі, розрізнені й самостійні способи впливу, а як цілісна система взаємопов'язаних та взаємодіючих конкретних методів. Наукова новизна теми. У методах менеджменту виражається сутність його принципів у конкретній формі, адаптованій до реалій господарської діяльності. З їхньою допомогою менеджери (керівники) забезпечують скоордино¬вану діяльність в організації та єдність інтересів усього персоналу. Мета і методи взаємопов'язані між собою. Кожній меті відповідають певні методи її досягнення. Тому менеджеру важливо слідкувати за відповідністю мети методам своєї діяльності. Про те, що людство вже давно усвідомило значення методів у життєдіяльності суспільства, може свідчити одне з положень із ста-родавньої китайської філософії: "Цілеспрямована діяльність люди¬ни проявляється в тому, що людина має метод: мету, засіб, план дій або порядок дій для досягнення поставленої мети, а також відповідні критерії для оцінювання результатів своєї діяльності. Метод — це те, завдяки чому можна отримати результат". Поняття методу менеджменту трактується двояко: як спосіб пізнання, дослідження об'єкта управління і як прийом, спосіб прак¬тичної управлінської діяльності. Слід відзначити, що сучасна наука управління базується на дослідженнях таких теоретиках наукового менеджменту, як Г. Форд, Е. Мейо, М. Фолет, А. Файоль, М. Вебер та інших західноєвропейських вчених, які розробили та апробували в практичній діяльності основні підходи до здійснення менеджменту в усіх сферах людського буття. Творчий доробок цих основоположників менеджменту мав величезний вплив на вчених радянського періоду (П.М. Керженцев, Ю.А. Тихомиров, В.С. Основін, Г.І. Петров Г.Х. Попов, О.Є. Луньов та інші). Об’єкт дослідження – менеджмент. Предмет курсової роботи – методи менеджменту. Мета роботи - аналіз теоретичних аспектів і практичних засад методів менеджменту. Виходячи з мети, були визначені завдання роботи: - дослідити сутність методів менеджменту; - подати класифікації методів менеджменту; - охарактеризувати основні моделі методів менеджменту. При виконанні роботи було використано різноманітні методи дослідження: діалектичної та формальної логіки, порівняння, аналіз та синтез, аналогія, дедукція, наукова абстракція та ін. Джерельними даними, які використовувалися в роботі стали науково-методична та періодична література. Структура роботи обумовлена визначеною метою та завданнями дослідження і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, додатків.
Объём работы:
38
Выводы: ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Сукупність методів, якими користується організація, складає її методичний інструментарій. Для характеристики методичного за-безпечення менеджменту фірм також використовуються поняття методичний апарат, методична база. Методи в менеджменті мають особливе значення. З їхньою допо-могою відбувається взаємне збагачення його теорії та практики. Розв'язуючи те чи інше завдання менеджменту, методи слу¬гують меті практичного управління, надаючи в його розпорядження систему правил, прийомів та підходів, за допомогою яких скорочу¬ються витрати часу й інших ресурсів на постановку та реалізацію мети. Разом із тим використання системи методів при вивченні нових управлінських проблем дає змогу розширити і поглибити знан¬ня про управління. Таким чином, методи сприяють розвитку теорії менеджменту, піднімаючи її на більш високий рівень. У визначеннях методів управління як свідомо сформульованих суб'єктом управління варіантів управлінської діяльності підкрес¬люється їхня альтернативність, тобто можливість вибору з множини варіантів конкретного способу або прийому дій. Узагальнюючи підходи до визначення та розуміння суті методів управління, можна зробити висновок про те, що зміст і специфіка їх визначаються сутністю та особливостями самого управління. Методи управління ґрунтуються на дії законів і закономірностей управління, які одночасно враховують науково-технічний рівень роз¬витку виробництва і рівень розвитку відносин управління. Методи менеджменту настільки ж різноманітні, як і інтереси людей, характер їхньої роботи. У них у конкретній формі, адапто¬ваній до реальних ситуацій бізнесу, виражається сутність його прин¬ципів. Мета методів — забезпечення гармонії, органічного поєднан¬ня індивідуальних, колективних і суспільних інтересів. У загальноприйнятому розумінні методи – це способи (прийоми) цілеспрямованого впливу суб'єкта на об'єкт для досягнення поставленої мети. Усі методи управління використовуються в практичній діяльності керівником не як окремі, розрізнені й самостійні способи впливу, а як цілісна система взаємопов'язаних та взаємодіючих конкретних методів. У методах менеджменту виражається сутність його принципів у конкретній формі, адаптованій до реалій господарської діяльності. З їхньою допомогою менеджери (керівники) забезпечують скоординовану діяльність в організації та єдність інтересів усього персоналу. Мета і методи взаємопов'язані між собою. Кожній меті відповідають певні методи її досягнення. Тому менеджеру важливо слідкувати за відповідністю мети методам своєї діяльності. Щоб правильно організувати кожний функціональний процес у системі управління, менеджеру необхідно: визначати кількість, по-слідовність і характер операцій, котрі складають цей процес, підібра¬ти (розробити) для кожної операції відповідні способи, прийоми (ме¬тодику), технічні засоби, визначити оптимальні умови протікання процесу в часі та просторі. Для підвищення ефективності технології управління велике значення мають аналіз, дослідження організацій¬них операцій, подання їх у графічній і текстовій формах, типізація і стандартизація, а звідси й проектування, поєднання однорідних опе¬рацій, переведення їх на машинне виконання з метою зниження тру¬домісткості процесу управління. Поняття технологія управління тісно пов'язане з процесом ал-горитмізації операцій і процедур у рамках тих або інших функцій керівної системи. Збір і опрацювання інформації в керівній системі, підготовка й прийняття управлінських рішень, організаторська робота з реалі¬зації рішень — усі ці процеси управлінського впливу, виконувані менеджером, слід розглядати як упорядковану послідовність операцій. Регламент змісту і послідовності операцій в інформаційному про¬цесі виконує роль процедури процесу управління. Технологія менеджменту включає: послідовність і процедури реалізації функцій управління, систему і порядок документообігу на підприємстві, порядок використання визначеної сукупності технічних засобів для роботи з інформацією (збір, переробка, збереження, використання). Основні вимоги, що висуваються до технології менеджменту, можна звести до таких: – формулювання проблем, розробка і вибір рішення мають бути сконцентровані на тому рівні ієрархії управління, де для цього є відповідна інформація; - інформація має надходити від усіх підрозділів фірми, що перебувають на різних рівнях управління і виконують різні функції; - вибір і прийняття рішень мають виражати інтереси і можливості тих рівнів управління, на які буде покладено виконання рішення або які зацікавлені в його реалізації; –суворе дотримання підпорядкованості у відносинах ієрархії управління, жорстка дисципліна, висока вимогливість. Методи управління ґрунтуються на дії законів і закономірностей управління, які одночасно враховують науково-технічний рівень розвитку виробництва і рівень розвитку відносин управління. Методи менеджменту настільки ж різноманітні, як і інтереси людей, характер їхньої роботи. У них у конкретній формі, адаптованій до реальних ситуацій бізнесу, виражається сутність його принципів. Мета методів – забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів. Методи менеджменту орієнтовані насамперед на високу продуктивність і ефективність діяльності персоналу фірми, на злагоджену роботу підрозділів фірми, на чітку організацію різноманітної діяльності фірми й управління нею на рівні світових стандартів. За характером дії методи умовно (формально) можна поділити на методи матеріальної, соціальної і владної мотивації, або економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні. Методи соціальної мотивації передбачають спонукання індивіда (працівника) до орієнтації на соціально значимі інтереси (культуру, розвиток і т. ін.).
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Абчук В. А. Менеджмент: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060800 Экономика и управление на предприятии (по отраслям). — 2-е изд. — СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2004. — 462с. 2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту.– Львів:”Світ”, 1995.– 296с. 3. Бабец Е. К., Максимчук А. Г., Григорьев И. Е. Менеджмент: Учеб. пособие. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. — 184с 4. Богатирьова Л. Д. Основи менеджменту: Навч. посіб. з курсу "Менеджмент": Для навч. закл. галузі зв'язку для спец. за напрямами "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент" / Державний комітет зв'язку та інформатизації України ; Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова. Кафедра менеджменту та маркетингу. — О. : ОНАЗ, 2004. — 157с 5. Васькин А.А. Оценка менеджеров: Учеб.-практ. пособие. — М.: Компания Спутник, 2000. — 237 с. 6. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — 4.изд., перераб. и доп. — М. : Экономистъ, 2005. — 669с. 7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум.– К.: “Магнолія плюс”, Львів: “Новий світ-2000”, 2003.– 336с. 8. Дафт Ричард Л. Менеджмент / В... Вольский (пер.с англ.). — 2.изд. — СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2002. — 829с. 9. Денисова И. Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Научно-методический центр высшего образования Министерства образования и науки Украины; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. — Х. : ХНУРЕ, 2002. — 88с 10. Дорошук А. А., Продиус О. И. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Одесский национальный политехнический ун-т. — О. : НУВД, 2004. — 260с. 11. Завадський Й. С. Менеджмент=Management: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів України (ІІІ і ІV рівнів акредитації):У 3. т. / Європейський ун-т — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — 537с 12. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників.– К.: Т-во “Знання”, 1993.– 556с. 13. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Менеджмент: Конспект лекцій:Навч. посібник для студ. напрямів "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент" / Національний ун-т "Львівська політехніка". Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2002. — 132с. 14. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.Основи менеджменту.– К.: Академвидав, 2003.– 414с. 15. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник.–К.: ТОВ “УВПК”, 2001.– 512с. 16. Маниліч М. І., Григорьєв В. А. Менеджмент: Навч. посіб.. — Чернівці : Букрек, 2005. — 264с 17. Менеджмент: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 456с. 18. Менеджмент (конспект лекцій в схемах)/Сост. Д.И.Платонов.– М.: Изд-во “ПРИОР”, 1999.– 192с. 19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.– М.: «Дело», 1992.– 702с. 20. Михайлов А. П., Діденко В. М. Менеджмент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Буковинська держ. фінансова академія. — Чернівці : Технодрук, 2005. — 492с. 21. Мищенко А. П. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Днепропетровский ун-т экономики и права. — Д. : Издательство ДУЭП, 2005. — 312с 22. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг:Підручник.– К.: К.: КНЕУ, 2003.– 246с. 23. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика.– К.: ЦУЛ, 2003.– 370с. 24. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2001.– 200с. 25. Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций.– К.: МАУП,2000.– 112с. 26. Стадник В.В., Йохна М.А.– Менеджмент: Посібник.– К.: Академвидав, 2003.– 456с. 27. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика – Тернопіль :“Астон”, 2002.– 416с. 28. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник.– К.: Академвидав, 2005.– 620с. 29. Шокун В. В., Пішеніна Т.І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2005. — 340с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)