Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Звіт з практики з фінансів і кредиту

Карточка работы:2313к
Цена:
Тема: Звіт з практики з фінансів і кредиту
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Фінанси та кредит
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" (НУ"КМА")
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 2. Оцінка фінансового стану ДП "УкрСоюзФінанс" 12 3. Оцінка податкової роботи ДП "УкрСоюзФінанс" 22 4. Оцінка фінансової роботи "УкрСоюзФінанс" 24 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 36
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Україна з визначенням новітньої державної політики демонструє неабияке прагнення до створення розвинутого сучасного законодавства, ринкової економіки та інтеграції у світове співтовариство. Лізинг є особливою, новою сферою цивільно-правового регулювання і підприємницької діяльності. Він широко розповсюджений за рубежем, а сьогодні досить активно розвивається і в Україні. Розвиток ринкових відносин та звернення учасників цивільного обороту до лізингу як до одного з найбільш ефективних і перспективних нетрадиційних джерел фінансування зумовили необхідність визначення правової бази лізингового ринку. Мета: проведення аналізу діяльності підприємства ДП «УкрСоюзФінанс». Завдання: - дослідити фінансовий стан ДП «УкрСоюзФінанс»; - оцінити особливості податкової роботи ДП «УкрСоюзФінанс». Об’єкт дослідження - ДП «УкрСоюзФінанс». Джерела інформації: документаційні матеріали ДП «УкрСоюзФінанс»; автореферати дисертацій з фінансового лізингу, підручники та посібники з менеджменту.
Объём работы:
32
Выводы: ВИСНОВКИ Дочірнє підприємство "УкрСоюзФінанс" створене відповідно до Конституції України, Законів України "Про підприємства в Україні", “Про Підприємництво”, “Про власність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативних актів України. Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та Статутом. Метою діяльності Підприємства є надання фінансових послуг юридичним особам з метою одержання відповідного прибутку. Підприємство є юридичною особою за українським законодавством, має самостійний баланс, розрахункові (поточні та інші рахунки, (як в національній так і в іноземній валюті) в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп з власною назвою, бланки, знак для товарів та послуг, логотип (емблему), інші реквізити юридичної особи і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та Статутом. Підприємство опрацьовує таку систему показників, з допо¬могою якої воно може із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підпри¬ємства можна поділити на два блоки: 1) аналіз фінансових результатів та рентабельності; 2) аналіз фінансового стану підприємства. Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в наступному: постійна робота зі споживачами стосовно розрахунків за ре¬алізовану продукцію, роботи, послуги; своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цін¬ності та послуги з постачальниками; забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди; своєчасне проведення розрахунків по заробітній платі; своєчасне погашення банківських кредитів та сплата від¬сотків.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Т.А. Черемисова; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 20 с. 2. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ред.: Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К.: Юрид. думка, 2007. — 992 с. 3. Гроші та кредит: Підруч. / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, О.В. Дзюблюк, Б.Л. Луців, Б.Г. Сенів, І.Б. Івасів; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Карт-бланш, 2000. — 512 с. 4. Договір фінансового лізингу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.Є. Якубівський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 17 с. 5. Інноваційний лізінг: моногр. / А.М. Турило, Т.А. Черемисова. — Кривий Ріг: Вид. дім, 2005. — 143 с. 6. Лізинг в системі відтворення основного капіталу / В. Зінченко // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Економіка. — 2001. — Вип. 9. — С. 31-35. 7. Лізинг в Україні: проблеми, законодавче забезпечення, перспективи / В. Парнюк // Економіка України. — 2003. — N 3. — С. 29-34. 8. Лізинг в Україні: статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку: моногр. / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук. — К., 2007. — 237 с. 9. Лізинг в умовах перехідної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.В. Манойленко; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. 10. Лізинг та його розвиток в Україні / В.В. Іванишин. — К.: Знання України, 2002. — 57 с. 11. Лізинг. Проблеми застосування і перспективи розвитку / А.О. Гота, Є.О. Гота // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2001. — N 3. — С. 34-39.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)