Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Карточка работы:541-2012б
Цена:
Тема: Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 5 1.1. Поняття неповнолітньої особи, її право та дієздатність 5 1.2. Поняття, сутність і підстави адміністративної відповідальності 7 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 12 2.1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 12 2.2. Солідарна відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми 17 2.3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх на загальних підставах 18 РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ НА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ 20 3.1. Шляхи вирішення питань з адміністративною відповідальністю неповнолітніх 20 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Адміністративна відповідальність становить особливий вид юридичної відповідальності. В юридичній літературі проблемам адміністративної відповідальності приділялось та приділяється чимало уваги. У працях‚ опублікованих в 60–80-х роках минулого сторіччя (Д. М. Бахрах, І. О. Галаган, І. І. Веремеєнко, Б. М. Лазарєв, А. Є. Луньов, Н. Г. Салищева, М. С. Студенікіна, Л. Л. Попов, А. П. Шергін та ін.), було розглянуто її матеріальні та процесуальні аспекти, обґрунтовано пропозиції з розвитку законодавства про адміністративні проступки, багато з яких склали теоретичну основу кодифікації чинного законодавства. У зазначених працях доволі детально висвітлено загальні питання адміністративної відповідальності, надано рекомендації для практичних працівників, які застосовують законодавство про адміністративні проступки. Теоретичні положення, що містяться в них‚ та їхнє обґрунтування не втратили свого значення й досі. Серед вчених сучасності, які займаються проблемами адміністративної відповідальності, передусім необхідно назвати таких, як В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Є. В. Додін, В. В. Зуй, Л. В. Коваль, Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, В. К. Колпаков, Д. М. Лук’янець, В. Ф. Опришко, О. І. Остапенко, М. М. Тищенко, В. К. Шкарупа, В. О. Шамрай та ін.Вирішенням матеріальних та процесуальних проблем адміністративної відповідальності неповнолітніх фрагментарно займалась переважна більшість учених у галузі адміністративного права. Однак більш послідовно ці питання досліджувались О. Б. Андрєєвою, О. М. Бандуркою, І. Л. Бородіним, Ю. П. Битяком, І. П. Голосніченком, Є. В. Додіним, Я. М. Квіткою, Р. А. Калюжним, В. К. Колпаковим, Я. Ю. Кондратьєвим, Л. В. Ковалем, С. П. Котелейчуком, М. П. Легецьким, О. І. Остапенком, С. Г. Поволоцькою та М. М. Тищенком. Водночас, дослідження з проблемних питань адміністративної відповідальність неповнолітніх не втрачає своєї актуальності, оскільк в наукових працях більша увага приділялась профілактичній (попереджувальній) діяльності правопорушень, які вчинюються неповнолітніми. Зазначеним зумовлюється удосконалення теоретико-правових засад адміністративної відповідальності в цілому та неповнолітніх осіб як спеціальних суб’єктів адміністративної відповідальності зокрема. Метою роботи є розгляд особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх. Відповідно до мети в роботі були поставлені та вирішені такі завдання: ? з’ясувати поняття неповнолітньої особи, її право та дієздатність; ? вивчити поняття, сутність і підстави адміністративної відповідальності; ? визначити заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх; ? вивчити солідарну відповідальність за адміністративні правопорушення, вчиненні неповнолітніми; ? проаналізувати адміністративну відповідальність неповнолітніх на загальних підставах; ? визначити шляхи вирішення питань з адміністративною відповідальністю неповнолітніх. Об’єктом дослідження в курсовій роботі є система чинного законодавства, що визначає адміністративну відповідальність неповнолітніх. Предмет дослідження – норми адміністративного права, що регулюють адміністративну відповідальність неповнолітніх. Методологію дослідження склали метод діалектичного матеріалізму, позитивно-правовий, системний, історичний і порівняльно-правовий методи, застосовувані у руслі інтегрального підходу до змісту дослідження і опрацьовуваних джерел.
Объём работы:
25
Выводы: Таким чином, підсумовуючи, можемо зробити такі висновки. Адміністративну відповідальність неповнолітніх як спеціальних суб’єктів доцільно визначити як примусове застосування суддями районних, районних у місті, міських чи районних судів заходів впливу, а в деяких випадках і адміністративних стягнень, які тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки, як правило морального характеру, і накладаються на підставах і в особливому порядку, встановлених нормами адміністративного права. Щодо особливих ознак адміністративної відповідальності неповнолітніх, то до них слід віднести: 1) адміністративну відповідальність, що носить виховний та нематеріальний характер, оскільки до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років, як правило, застосовуються заходи впливу, які не є адміністративними стягненнями, зокрема це: зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; застереження; догана або сувора догана; передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання; 2) за вчинення адміністративних правопорушень в окремих випадках неповнолітні віком від 16 до 18 років можуть нести адміністративну відповідальність на загальних підставах (у разі вчинення дрібного розкрадання, порушення правил дорожнього руху, дрібного хуліганства, стрільби з вогнепальної зброї у населених пунктах, злісної непокори законній вимозі або розпорядженню працівника міліції і порушення правил поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами). Однак і в цих випадках не виключається застосування заходів, передбачених ст. 24–1, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи порушника до нього доцільніше застосувати саме ці заходи. Винятком із цього правила є вчинення неповнолітньою особою злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 КУпАП); 3) до неповнолітніх не застосовується адміністративний арешт згідно зі ст. 32 КУпАП; 4) справи про адміністративні правопорушення неповнолітніх, вчинені особами віком від 16 до 18 років, розглядають судді районних, районних у місті, міських чи районних судів, які наділені правом притягнення до адміністративної відповідальності цієї категорії суб’єктів, отже, адміністративна відповідальність неповнолітніх носить лише судовий характер; 5) вчинення правопорушення неповнолітнім є обставиною, що пом’якшує відповідальність; 6) коли під час вчинення адміністративного правопорушення шкоду заподіяно неповнолітньому, який досяг 16 років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов’язати своєю працею усунути її; 7) інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення, мають право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники); 8) для встановлення стану загального розвитку неповнолітнього, рівня його розумової відсталості та з’ясування питання, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і якою мірою міг керувати ними, може бути проведена експертиза спеціалістами в галузі дитячої та юнацької психології, або зазначені питання можуть бути поставлені на вирішення експерта-психіатра. Аналіз окремих статей КУпАП свідчить про те, що особа може бути суб'єктом адміністративного проступку лише по досягненні нею певного віку, з якого вона, на думку законодавця, на момент скоєння проступку повинна володіти таким рівнем свідомості, фізичного та психічного розвитку, що дозволяє їй правильно оцінити суспільну значимість і сенс вчиненого правопорушення. Згідно зі ст. 12 КпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, яким на момент вчинення протиправного діяння виповнилося 16 років, а іноді – лише тоді, коли особа досягла повноліття – 18 років (наприклад, ст.ст. 207, 211 КУпАП тощо). Тобто, не будь-яка особа, яка вчинила адміністративний проступок, визнається його суб’єктом з точки зору складу цього проступку. Законодавством передбачені і протилежні випадки, коли особа фактично підпадає під ознаки суб’єкта адміністративного проступку, але в силу певних причин не може особисто нести адміністративну відповідальність, зокрема, це стосується неповнолітніх. Наприклад, ст. 184 КУпАП встановлює, що вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років адміністративного проступку, тягне за собою накладення штрафу на батьків чи осіб, які їх замінюють. Стаття 307 КУпАП, яка регламентує строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу, передбачає стягнення штрафу з батьків осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення, але не мають можливості самостійно його сплатити. В таких випадках, погоджуємося з тим, що зазначає В.К. Колпаков, а саме що прослідковується відповідальність за винні діяння третіх осіб. Слід погодитись з тим, що адміністративна відповідальність неповнолітніх – це регламентована адміністративно-деліктними нормами реакція з боку уповноважених суб’єктів на діяння неповнолітніх осіб, які проявилися у порушенні ними встановлених законом заборон або невиконанні покладених на них обов’язків, що полягає у застосуванні до винних осіб заходів впливу у вигляді позбавлень особистого, майнового або фізичного характеру. Основними ознаками неповнолітнього суб’єкта адміністративного проступку є його вік і осудність. Вік завжди характеризується і супроводжується усвідомленою вольовою поведінкою, а в момент вчинення правопорушення – ще й заподіянням якої-небудь шкоди. З огляду на це, слід зазначити, що поняття загальних ознак неповнолітнього правопорушника пов’язане з характеристикою інтелектуально-вольового відношення до дій і наслідків. Отже, розглядаючи вік з різних правових, психологічних, медичних позицій, перш за все, необхідно говорити про волю особи, яка лежить в основі її усвідомленої протиправної поведінки і має особливе значення для адміністративно-правового дослідження віку адміністративної відповідальності суб’єкта правопорушення.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України вiд 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 2. Декларація прав дитини Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=10264815 www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=10264815 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К. : Вид. Паливода А. В., 2011. – 280 с. 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 1 груд. 2008 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2008. — 177 с. 5. Проект Кодексу України про адміністративні проступки (реєстр. № 2605 від 26.05.2004 р.) // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 6. Про концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 року № 228 – ІV // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 236. 7. Адміністративне деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / Автор-упорядник О. А. Банчук. — К. : Книги для бізнесу, 2007. — 912 с. 8. Асеев В. Г. Возрастная психология / В. Г. Асеев. — Иркутск : Издательство Иркутского унив-та, 1989. — 129 с. 9. Багаденко І. П. Ефективність заходів адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх / І.П. Багаденко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Науковий журнал. – 2009. – № 2. – С. 68-76 10. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 2-е вид. / голов. ред. В. Т. Бусел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко. — К. : Ірпінь : ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. 11. Горбач О.В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Горбач. — К.: НАВСУ, 2006. — 18 с. 12. Гуржій Т. Встановлення ознак суб'єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації / Т. Гуржій // Право України. — 2006. — № 4. — С. 32-35. 13. Кимлик Р.В. Щодо визнання неповнолітнього суб’єктом адміністративної відповідальності в Україні / Р.В. Кимлик // аше прво. – 2009. – Т.4.№1 - С.36-40. 14. Ковальчук Ю. І. Неповнолітній як суб’єкт адміністративної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Ю. І. Ковальчук. — К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького, 2007. — 21 с. 15. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / В. К. Колпаков. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 528 с. 16. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 39 с. 17. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 544 с. 18. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. — М. : Просвещение, 1989. — С. 82-83. 19. Конвенція ООН про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради № 789-XII (789-12) від 27.02.91// Електронний ресурс. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua. 20. Корж-Ікаєва Т. Г. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Т.Г. Корж-Ікаєва. — К. : НУВСУ, 2008. — 17 с. 21. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія / Д.М. Лук’янець. – К. :Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с. 22. Маленин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / Н. С. Маленин. — М., 1985. — С. 19. 23. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учеб пособие. – Изд.2-е, дополн / А.И. Миколенко. — Х.: Одиссей, 2006. — 352 с. 24. Міжнародне право / За ред. М. В. Буроменського: Навч. посібник / – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. 25. Окрема думка судді Конституційного Суду України Козюбри М.І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) Електронний ресурс/ М.І. Козюбра // Офіційний вб-сайт Конституційного Суду України. – режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=9342 26. Олійник А.Ю., Колодій А.М. Правознавство. 2-ге видання. / Берлач А. І., Бичкова С.С., Карпенко Д. О., Колодій А. М., Олійник А. Ю., Осадчий В. І. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с. 27. Оніщенко М.Н. Юридична відповідальність: теоретичний аналіз та практичні виміри / Н.М. Оніщенко // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН Украіни, 2008. – Вип. 42. – С. 3–10 28. Поволоцька С. Г. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / С. Г. Поволоцька — Х. : НУВС, 2005. — 20 с. 29. Правознавство: Підручник/ С.Е. Демський, В.С. Ковальський, А.М. Колодій; Ред. В. В. Копєйчиков. - 9-е вид.. - К: Юрінком Інтер, 2007. - 736 с. 30. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник — Харків: Консум, 2009. — 656 с. 31. Статистичні дані Державної судової адміністрації України // Електронний ресурс. – Режим доступу: www. court.gov.ua. 32. Юридична енциклопедія в 6 томах: Том 5 / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К. : Ін Юре, 2009. — 654 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (187)