Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Державні фінанси»

Прогнозування державного боргу України

Карточка работы:600-2012б
Цена:
Тема: Прогнозування державного боргу України
Предмет:Державні фінанси
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси і кредит
Тип:Реферат
Задание:1. Обслуговування і погашення державного боргу 1.1. Сутність(що це?) - Державний борг-Управління держ. Боргом - Обслуговування і погашення державним боргом 1.2. Об'єкт; (предмет) суб'єкт 1.3. Функції обслуговування, управління державним боргом 2. Аналіз (досліджувальний період - 5 років), аналіз попередніх років та прогноз на майбутнє 2.1. Загальна характеристика 2.2. Структура 2.3. Динаміка
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Сутність та види державного боргу 5 2. Вплив державного боргу на фінансово-економічне становище України 14 3. Прогнозування державного бюджету Украъни 20 Висновок 29 Список використаної літератури 31
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростання обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні необхідно констатувати, що державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги. До основних причин швидкого зростання державного боргу України за роки її незалежності можна віднести: необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної грошової одиниці; значні бюджетні дефіцити; залежність від імпорту енергоносіїв; потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки. Управління та обслуговування державного боргу є одним з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою стабільності її фінансової системи. Ефективне управління боргом на всіх його етапах дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на обслуговування державного боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України. Важливе значення місця та ролі державного боргу у фінансовій системі держави зумовило постійну увагу дослідників до різних його аспектів. Серед західних вчених особливої уваги заслуговують праці Р. Барро, Дж. Бьюкенена, П. Елворта, Н. Калдора, Дж. Кейнса, П. Кругмана, А. Лернера, К. Маркса, Р. Масгрейва, Л. Мауера, Ф. Махлупа, Ф. Модільяні, Л. Пазинетті, Д. Рікардо, А. Сміта, Дж. Стігліца, П. Харрода та ін. Різні сторони аналізу даного питання розкриті у роботах українських вчених-фінансистів, зокрема, у працях Барановського О.І., Василика О.Д., Вахненко Т.П., Гейця В.М., Козюка В.В., Кучер Г.В., Лісовенка В.В., Луцишиної З.О., Лютого І.О., Новицького В.Є., Новосад Л.Я, Плотнікова О.В., Федосова В.М. та ін. Зовнішню заборгованість як невід’ємну складову сучасної міжнародної фінансової системи досліджували російські вчені-економісти Вавілов А., Саркісянц А., Федякіна Л. та ін. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні, оскільки формування державного боргу відбувалося в умовах трансформаційної економіки України, коли має місце пошук нових шляхів побудови ефективної системи управління державним боргом, перетворення державних запозичень на інструмент економічного зростання. Теоретичні підходи західних авторів до управління державним боргом потребують критичної оцінки, узагальнення та дослідження можливостей і передумов використання з урахуванням особливостей економіки України. Все це зумовило вибір теми роботи та визначило основні її напрями. Предметом роботи виступає економічна система країни Об’єктом роботи є державна заборгованість Ціль роботи – визначити поняття дефіциту, державного боргу, причини їх виникнення та погашення. При розгляді теми необхідно визначити завдання: - визначення змісту дефіцит бюджету та державного боргу, - розгляд стану держаної заборгованості в України Методичну та теоретичну основу курсової роботи складають існуючи розробки українських та зарубіжних науковців, законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, що регулюють бюджетну систему країни, спеціальна та науково література з банківської справи, а також статті періодичних економічних журналів.
Объём работы:
28
Выводы: Охарактеризовані погляди науковців на проблему дефіциту бюджету дають підстави систематизувати їхнє ставлення до цього економічного явища. Вони розглядають бюджетний дефіцит як: – підтвердження марнотратства центральних органів державної влади; – чинник економічної нестабільності; – інструмент економічного розвитку; – індикатор впливу податкової й бюджетної політики на сукупний внутрішній попит; – показник розширення масштабів діяльності держави; – політичний інструмент маніпулювання у період виборчих кампаній та ін. З огляду на це постає необхідність подальшого ґрунтовного вивчення усіх аспектів проблематики дефіциту державного бюджету й окреслення шляхів її ефективного вирішення.15, с.49 Зростання державного боргу, поряд з позитивними, має й ряд негативних наслідків. Державне запозичення витісняє приватні інвестиції. З часом державний борг актуалізує проблему його обслуговування. Для здійснення відсоткових виплат держава змушена підвищувати рівень оподаткування або ж скорочувати державні видатки. Високе податкове навантаження знижує стимулювання економічної активності і сприяє розширенню сектору тіньової економіки. Скорочення державних видатків загострює соціальні та економічні проблеми суспільства. Довгостроковими соціально-економічними наслідками функціонування системи накопичення боргу може стати суттєве зменшення інвестиційних можливостей економіки, а надмірний зовнішній державний борг стає перепоною для економічного зростання, унеможливлюючи проведення виваженої економічної політики, яка б враховувала національні економічні інтереси, що в результаті виснажує бюджет та економіку держави здійсненням значних виплат іноземним кредиторам. Управління державним боргом полягає в забезпеченні платоспроможності держави, тобто можливості погашення боргів. Це стосується як поточного, так і капітального боргу. Що стосується поточного боргу, то необхідно забезпечити реальні джерела його погашення. Для капітального боргу важливо встановити такі строки його погашення, коли будуть наявні відповідні для цього джерела. Для вирішення проблем накопичення державного боргу України та подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно насамперед скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, що і є основною причиною зростання державного боргу. Скорочення дефіциту державного бюджету України можна досягнути за допомогою низки заходів, основними з яких є: 1) встановлення жорсткої системи контролю та звітності за надходженням і витрачанням коштів, що зменшить вплив "тіньового" сектору економіки, державних зловживань та забезпечить ефективність державних видатків; 2) скорочення видатків на утримання органів державної влади; 3) зменшення видатків на соціальний захист шляхом здійснення пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи; 4) розширення бази оподаткування шляхом скорочення податкових пільг; 5) ефективне використання коштів від приватизації державного майна тощо.10, с.214-15
Вариант:нет
Литература: 1. Боголепов Д. Краткий курс Финансовой науки. / Д.Боголепов – М.: Издательство „Пролетарий”.1925 с. 2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік / Щербина І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В. та ін.; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., 2011. – 142 c. 3. Бюджетний кодекс України Електронний ресурс: за станом на 1 груд. 2011 p./ Верховна Рада України від 21.06.2001 № 2542-ІП. 9. 4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Підручник/ О.Д.Василик, К.В. Павлюк - К.: 2004.-608с. 5. Вахненко Т. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи / Т. Вахненко // Фінанси України. - 2009. - №6. - с 14-21 6. Вахненко Т, Політика державних запозичень та управління корпоративними боргами в умовах фінансової кризи / Т. Вахненко // Економіст. - 2009. - №3. - с.48-56 7. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи: / Т. П. Вахненко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 14–28. 8. Гальчинський А. Лібералізм – еволюційні трансформації / А. Гальчинський // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 23–34. 9. Глухов В. І., Покутня М. В. Дефіцит державного бюджету та його погашення/ В.І. Глухов, М. В. Покутня// - №1.2010.- с.17-26 10. Доц І.Ю., Кондрат С. Я. Прогнозування показників державного боргу як фактора економічної безпеки України/ І.Ю. Доц, С.Я. Кондрат // Науковий вісник НЛТУ України. – №21.9. 2011. – с. 209-216 11. Жигаев А.Ю. Роль государственного долга в рыночной экономике/А.Ю.Жигаев//Деньги и кредит. - 2004. - №5. - с.43-49 12. Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету / В. Кудряшов // Економіка України. — 2009. — № 4. — С. 52–64. 13. В.Лавров, Р.Кудряшов, А.Шувалов Государственный бюджет / В.Лавров, Р.Кудряшов, А.Шувалов – М.:Госфиниздат, 1961. – 240 с. 14. Любимов Н.Н. Финансы капиталистических государств / Н.Н. Любимов – М.: Госфиниздат, 1956. - 321 с 15. Машко А.І Теоретичний еклектизм дефіциту бюджету/ А.І. Машко// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць-№1.2011. –с.45-50 16. Міністерство фінансів України. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. minfin.gov.ua 17. Мітіліно М.І. Основи фінансової науки / М.І. Мітіліно – Х.: Державне видавництво України, 1929. – 395 с. 18. Мних А.М. Вплив державного боргу на економіку та соціальну політику держави/ А.М. Мних// Агроінком - №3. 2011- с.2-5 19. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) / В. Опарін. — К. : Київ. нац. економ. Ун-т., 2005. — 239 с. 20. Орлов Н.В Александров А.М.. Финансы капиталистических государств. / Н.В. Орлов – М.: Госфиниздат,.1938. 21. Офіційний сайт Держком. статистики України. Електронний ресурс. – Доступний з http://www. ukrstat.gov.ua 22. Офіційний сайт Державного комітету статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua. 23. Пасічний М.Д Дефіцит державного бюджету в умовах трансформаційної економіки України/ М.Д. Пасічний// Наукові праці НДФІ. - 2009.- №1(46) - с 10 24. Скачко А. Кому служит бюджет США / А.Скачко – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959. – 187 с. 25. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення Електронний ресурс / Де’мянишин Василь //Світ фінансів — 2007. — № 4. — С. 100–115. 26. Степанова В. О. Основні шляхи та методи покриття дефіциту державного бюджету в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи/ В. О. Степанова// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу -№ 3(15).2011-с.158-161 27. Шаров О. Вибір стратегії управління державним боргом // Світ фінансів. - №1.(14).2008. - с.7-9. 28. Юрій С.І. Фінанси: Підручник/ За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова - К.: Знання, - 2008. - 611
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (46)