Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Предмет і структура сучасної екології

Карточка работы:982-1-2012б
Цена:
Тема: Предмет і структура сучасної екології
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фармація
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание: Вступ 3 Предмет і структура сучасної екології 4 Висновки 7 Список використаних джерел 8
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Термін "екологія" виник у 1866 р. Автор терміну, Е.Геккель, вперше використав його в праці "Загальна морфологія організмів". Визначення, яке він надав новому поняттю, звучало так: "Екологія – це пізнання економіки природи, одночасне дослідження всіх взаємовідносин живого з органічними і неорганічними компонентами середовища, включаючи обов’язково неантагоністичні і антагоністичні взаємовідносини тварин і рослин, які контактують одне з одним. Одним словом, екологія – це наука, яка вивчає всі складні взаємозв’язки і взаємовідносини в природі, котрі Дарвін розглядає як умови боротьби за існування" 1. Виникнувши, як один з розділів біології зараз екологія це нова наука — комплексна наука про довкілля, що характеризується як галузь, яка розвивається на межі багатьох природничих і суспільних наук. Відсутність єдиної методологічної основи в сучасній екології, її еклектична структура є гальмуючим фактором, який негативно впливає на вирішення питань охорони навколишнього середовища та розв’язання наукових і практичних питань. Аналіз екологічної термінології разом з аналізом структури екології вже проводився в роботах Г.О.Білявського, А.М.Гілярова, І.П.Герасимова, В.В.Будилової, Ж.А.Дрогаліної, А.Т.Терехіна. В них чітко накреслені основні міждисциплінарні інтеграційні засади екології та показано процес охоплення предметом екології в тій чи іншій мірі майже усіх галузей наукового знання, наведено результати статистичного аналізу та деякі тенденції у використанні термінів в екологічних публікаціях. Водночас, велика аналітична робота була зроблена авторами довідників, словників та енциклопедій під час визначення смислового навантаження та предмету екології.
Объём работы:
5
Выводы: Учені, які вивчають закономірності взаємодії людей з навколишнім середовищем, підкреслюють той факт, що з розвитком цивілізації на Землі зростає значення наукових напрямів, пов’язаних з космізацією знання. Біосфера — це ланцюг у складному процесі життя Всесвіту, а тому екологія в майбутньому може набути характеру науки про еволюцію життя на Землі, про можливості поліпшення якостей середовища проживання на Землі, прискорення її еволюції. Екологія динамічна — розділ екології, який досліджує основні сучасні закономірності взаємодії організмів та їхніх популяцій із природним середовищем. Екологія містобудівництва — вивчення процесів формування середовища проживання людини у зв’язку з розвитком міст і систем розселення, а також у зв’язку з можливими межами і наслідками змін, спричинених цими процесами. Внутрішнє середовище приміщень у це поняття не входить. Його вивчає особлива галузь науки — екістика. Екологія прикладна — розроблення норм використання природних ресурсів і середовища проживання, допустимих навантажень на них, форм управління екосистемами різного ієрархічного рівня. У ширшому тлумаченні вивчення механізмів руйнування біосфери людиною, способів попередження цих процесів і розроблення принципів раціонального використання природних ресурсів. Екологія промислова (інженерна) — дисципліна, що вивчає вплив промисловості (іноді всіх галузей народного господарства) — від окремих підприємств до техносфери — на природу, і навпаки — вплив умов природного середовища на функціонування підприємств та їхніх комплексів.
Вариант:нет
Литература: 1. Джигрей, В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища Текст / В.С. Джигрей : Навч. посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 203 с. 2. Екологія: Підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с. 3. Мусієнко, М.М., Серебряков, В.В., Брайон, О.В. Екологія. Охорона природи Текст / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон : Словник-довідник К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 463 с. 4. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – 3-тє вид., стер. – 382 с. 5. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник/ В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов, П.Б.Палій, В.М.Шмандій.- К.: Центр навч. літ., 2007.-216 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)