Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Іван Огієнко - дослідник мови Крехівського апостола 1560 р

Карточка работы:1074-2012б
Цена:
Тема: Іван Огієнко - дослідник мови Крехівського апостола 1560 р
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" (НУ"КМА")
Содержание: Вступ 3 1. Творчий доробок праць І. Огієнка в галузі дослідження мови 5 2. Дослідження мови староукраїнських писемних пам'яток в науковій спадщині І. Огієнка 7 3. Мова «Крехівського Апостола» 10 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Оцінюючи мовознавчий внесок І. Огієнка, необхідно відзначити такі позиції. Насамперед сучасних дослідників не може не вразити масштабність і різноплановість мовознавчих зацікавлень професора І.Огієнка. Його глибокому аналізу були однаково підвладні найрізноманітніші ділянки української мовної системи (фонетика, акцентологія, лексика тощо). По-друге, викликає захоплення проникнення автора у глибину віків, виведення історичних закономірностей розвитку того чи іншого лінгвістичного явища. По-третє, заслуговує високої оцінки глибина та науковість висновків ученого, скрупульозність його лінгвістичних студій, багата ілюстративність викладу фактичним матеріалом. Інша ознака роботи І.Огієнка в мовознавчій галузі – усвідомлення практичного значення лінгвістичних досліджень. Насамкінець, необхідно відзначити, що вся діяльність ученого спиралася на повагу до народу-творця і носія мови, в ньому він черпав сили для праці, служіння йому визначав метою свого життя. Неабияке значення для І. Огієнка мала його співпраця з класиками зі світу професійної педагогіки: С. Русовою, Б. Грінченком, С. Черкасенком, О.Барвінським, А. Крушельницьким, А. Макаренком. Повернення І. Огієнка до українського народу розпочалося у 90-х роках ХХ ст., коли в періодиці з’явилася низка статей наукового та публіцистичного характеру про життя, діяльність, науковий доробок ученого. Певний інтерес у цьому аспекті становлять монографії та статті А. Білана, А.Богуш, С. Болтівця, І. Гирича, В. Задорожного, Н. Захлюпної, В.Ляхоцького, С. Наконечної, Н. Ничкало, О. Опанасюка, Д. Степовика, В.Чухліба та ін., в яких автори порушують питання про роль І. Огієнка в дослідженні історії української мови, розмірковують над основними положеннями його концепції рідномовного навчання і виховання, аналізують переклад Святого Письма та богослужебних книг тощо. Друга половина 90-х років характеризується також виходом у світ низки монографій, присвячених вивченню життя та діяльності І. Огієнка. Окремі аспекти мовно-освітніх питань, вирішені І.Огієнком знайшли висвітлення у пра¬цях таких вітчизняних істориків і мовознавців, як М.Тимошик, В.Ляхоцький, Я.Ганіткевич. І.Кучинська, О.Біла, А.Білан, С.Болтівець та ін. Вони досліджували в освітній творчості І. Огієнка такі аспекти: українську мову як вираження національ¬ної психіки, душі й свідомості народу; значення рідної мови в духовному відродженні особистості; забезпечення рівня викладання в навчально-виховній практиці; ідею соборності української мови; українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності. Однак проблеми, які безпосередньо стосува¬лися формування, розвитку та утвердження української мови, дослідження мови стародавніх пам’яток не були вченими чітко окреслені і тому достатньою мірою висвітлені, що робить тему даного дослідження досить актуальною. Метою роботи є розкриття особливостей мовознавчої діяльності І.Огієнка на прикладі дослідження мови Крехівського апостола.
Объём работы:
11
Выводы: Досліджуючи історичні факти та явища як в українському мовознавстві, так і у створенні історії Православної української церкви, І.Огієнко дотримувався своєї методики дослідження, враховував обста¬вини того часу, про які писав. Такий підхід підтверджував їх історичну правду, вводив у науковий обіг нові архівні та археологічні дані. Значущою була його позиція щодо літературної мови та її есте¬тичної вартості. Він об'єднував Західну Україну зі Східною однією соборною українською мовою, пропагуючи свою тезу – «Для одного народу – одна літературна мова». Основою ж з української літератур¬ної мови, як для правопису, так і лексики, стверджував І. Огієнко, стала наддніпрянська полтавсько-київська мова. Творчий доробок Івана Огієнка інтенсивно інтерпретується в наші дні. Про нього, напевно, будуть ще чимало писати цікавого та повчального, зокрема про те, як формувалися його погляди на по¬літичні, церковні події та окремих діячів. Науковий талант І. І. Огієнка, його стиль написання наукових праць як з мовознавства, так і з історії церковного життя українсько¬го Православ'я зоставили за ним репутацію стійкого гуманітарія. Багатогранна спадщина, залишена ним, стала цінним набутком і світової богословської науки. Його праці «Походження письма і літературної мови в слов'ян», «Наголос як метод вивчення стародру¬ків», дослідження перекладних пам'яток («Крехівський Апостол») стверджують закономірність проникнення живої мови у богослуж¬бові книги українського Православ'я.
Вариант:нет
Литература: 1. Болтівець С. Іван Огієнко: мова як вираження національної психіки, душі й свідомості народу / С. Болтавець // Дивослово. – 1994. – №7. – С. 23 –27. 2. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. – К.: Либідь, 1995. – 296 с. 3. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка: українознавчі проблеми в державній, науковій, редакторській та видавничій діяльності / М. Тимошик. – К.: Заповіт, 1997. – 231 с. 4. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Ю. Шевельов. – Харків: Акта, 2002. – 1054 с. 5. Болтівець С. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка Електронний ресурс / С. Болтівець // Іван Огієнко і сучасна гуманітарна наука. – 2010. – Вип. 7. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc.../1_1_Boltivec.pdf. 6. Огієнко-Смирнова В. Спогади: Іван Огієнко – титан духу Електронний ресурс / В. Огієнко-Смирнова // Іван Огієнко і сучасна гуманітарна наука. – 2010. – Вип. 7. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.../2_1_Ohienko-Smirnova.pdf. 7. Орєхова Л. Історичні аспекти мовної освіти в сучасній Україні Електронний ресурс / Л. Орєхова // Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/Soc.../Orekhova.pdf. 8. Передрієнко В. Взаємодія книжного і народного мовлення у староукраїнському діловому стилі другої половини XVII –XVIII ст. Електронний ресурс / В.Передрієнко // МАґістеріум. – 2011. – Випуск 43. – Мовознавчі студії // Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/.../14_peredrienko.pdf. 9. Савойська С. Мовно-освітні проблеми у працях І. Огієнка Електронний ресурс / С.Савойська // Українознавство. – 2007. – № 3 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ukr/.../133.pdf.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)