Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська література»

Проблема «провідник і народ» художня версія Франка «І Вишневський» «Перехресні стежки» і «Мойсей».

Карточка работы:1076-2012б
Цена:
Тема: Проблема «провідник і народ» художня версія Франка «І Вишневський» «Перехресні стежки» і «Мойсей».
Предмет:Українська література
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" (НУ"КМА")
Содержание: Вступ 3 1 Жанрове різноманіття літературної спадщини І.Франка 5 2. Художня версія проблеми «провідник і народ» у поемах 6 І.Франка «І.Вишенський», «Мойсей» 6 3. Художня версія проблеми «провідник і народ» у романі 9 І.Франка «Перехресні стежки» 9 Висновки 11 Список використаної літератури 13
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Актуальність дослідження. Після розпаду СРСР та проголошення незалежності України перед українським народом постали нелегкі, але надзвичайно доленосні завдання національного відродження, державотворення, утвердження національної свідомості. У контексті виконання цих завдань неоціненною є філософсько-духовна спадщина Івана Франка, а в цьому контексті його погляди на проблему провідника і народу. Із першим Франко пов’язує національне, соціально-економічне, політичне та духовне буття українського народу в його історичному розвитку. Концепція вождя Івана Франка за своїм змістом, функцією та цілеспрямованістю є безперечно актуальною в добу відродження та самоутвердження України. Проблема провідника (вождя) народу має глибоке філософське коріння. Свої початки вони бере ще з античних часів, коли в часи найбільших народних хвилювань знаходилась певна особистість, яка ставала виразником прагнень та бажань народу. Пізніше бачимо опис провідників («поводирів») народу в Біблії (зокрема, Мойсей). Часто вчені вбачають семантичну спорідненість понять «вождь» і «провідник», але не варто абсолютно ототожнювати ці поняття. Якщо проаналізувати історію розвитку людства, то можна побачити, що вожді, які стояли на чолі певних родів, народностей, націй і, нарешті, – держав, не завжди були народними обранцями, поборниками інтересів і волеявлень широких мас. Тоді як провідники, найчастіше вставали в опозицію до чинного очільника-вождя, відстоюючи інтереси народу. Провідниками народу по праву можна вважати представників інтелігенції, при чому у широкому розумінні цього слова, як носіїв високої моральної культури та освіченості. Постаті народних провідників, заступників, месників завжди приваблювали до себе увагу філософів, психологів, літераторів. Не оминув своєю увагу проблему «провідник і народ» і великий український мислитель, громадський діяч і літератор Іван Франко Отже, з огляду на актуальність теми, визначаємо об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – поеми І.Франка «І.Вишенський», «Мойсей», роман «Перехресні стежки». Предмет дослідження – особливості художньої версії проблеми «провідник і народ» у поемах І.Франка «І.Вишенський», «Мойсей» та романі «Перехресні стежки». Мета дослідження: з’ясувати особливості художньої версії проблеми «провідник і народ» у поемах І.Франка «І.Вишенський», «Мойсей» та романі «Перехресні стежки». Досягнення мети передбачає виконання ряду завдань: ? подати стислу характеристику творчого доробку І.Франка; ? з’ясувати особливості художньої версії проблеми «провідник і народ» у поемах І.Франка «І.Вишенський», «Мойсей»; ? з’ясувати особливості художньої версії проблеми «провідник і народ» у романі І.Франка «Перехресні стежки». Дослідження творчості І.Франка займалися такі вчені, як М.Зеров, С.Ефремов, М.Возняк, Б.Лепкий, В.Сімович, М.Лозинський, С.Смаль-Стоцький, Л.Білецький, Є.Маланюк, К.Чехович, В.Дорошенко, Д.Лукіянович, С.Гаєвський, О.Домбровський, О.Кульчицький, А.Скоць, Ю.Шевельов, С.Гординський, В.Антофійчук, В.Сулима, Т.Гундорова, О.Забужко та ін. З огляду на поставлені мету й завдання у роботі використовувалися такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми, систематизація та узагальнення отриманої інформації, текстологічний, описовий методи, що дають широкі можливості для висвітлення проблеми художньої версії проблеми «провідник і народ» у поемах І.Франка «І.Вишенський», «Мойсей» та романі «Перехресні стежки». Робота складається зі вступу, трьох пунктів, висновків та списку використаної літератури.
Объём работы:
10
Выводы: Отже, результатом дослідження заявленої у темі роботи проблеми є такі висновки: 1. І.Франко – видатний український громадсько-політичний та літературний діяч, людина енциклопедичних знань, титанічної праці, який залишив по собі величезну літературну спадщину. 2. Феномен І.Франка привертав і привертає увагу багатьох письменників, літературознавців, критиків, суспільних діячів. 3. І.Франка вважають одним із найбільших українських дослідників Біблії. Саме йому належить перша в Україні науково-популярна спроба пояснення Святого Письма у книзі «Сотворення світу». 4. У потрактуванні Франка Мойсей – постать велична і водночас трагічна, яка присвятила все своє життя одній-єдиній справі, сподіваючись на щасливий кінець і вірячи в боже благословення: привести свій знедолений народ у «долину пречудну». 5. В образі І.Вишенського Іван Франко проголосив клятву вірності рідному народові, вказуючи й нам на ті споконвічні моральні цінності, які стоять понад усе в серці та житті справжнього патріота. 6. В образі Євгена Рафаловича автор показав справжнього інтелігента, народного месника, захисника, який повинен направляти на істинний шлях селян, який жертвує особистим щастям, обравши сенсом життя – служіння народу. 7. Народ великий, якщо він народжує пророків; без вождя, без духовного провідника неможливий поступ народу до висот свободи і цивілізації. Пройде небагато часу після створення Франкових поеми і український народ спробує визволитися з-під національного і політичного поневолення. Хоча ця спроба тоді не вдалася. Наступна хвиля підйому національної свідомості припадає вже на наш час – 90-ті роки XX століття. Нам будувати нашу державу, і тільки нам творити своє майбутнє.
Вариант:нет
Литература: 1. Бурдега О. І.Франко в оцінці С.Єфремова (на матеріалі праці «Співець боротьби і контрастів») // Українське літературознавство. – 2008.– Вип. 70. – С. 211–220. 2. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст : Франківський період. − К. : Факт, 1993. − 156 с. 3. Скоць А. Вічні образи в поемах Івана Франка (На матеріалі філософських поем «Смерть Каїна» і «Мойсей”») // Іван Франко і світова культура. Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986). – К. : Наукова думка, 1990. – Кн. 2. – С. 304–307. 4. Франко І. Зібрання творів : У 50 т. – Київ : Наук. думка, 1980. – Т. 20. 5. Юрченко О.М. Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2007. – 18 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (148)