Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Організація і методика аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками

Карточка работы:1275-2012б
Цена:
Тема: Організація і методика аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 5 1.1.Економічна суть розрахунків з постачальниками та підрядниками як об’єкту економічного аналізу 5 1.2.Організація економічного аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками 9 1.3. Методичні аспекти економічного аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками 11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ІНТЕГРАЦІЙНІ СИСТЕМИ " 18 2.1.Техніко-економічна характеристика діяльності ТОВ "Інтеграційні системи", аналіз тенденцій розвитку галузі, 18 2.2.Рейтингова оцінка основних показників діяльності підприємства 22 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 26 3.1.Формування методики економічного аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками 26 3.2. Прогнозування стану розрахунків з постачальниками та підрядниками 31 3.3. Рекомендації щодо покращення організації розрахунків з постачальниками та підрядниками 32 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Виробничо-господарська діяльність підприємства пов’язана з розрахунками з постачальниками та підрядчиками у зв’язку з придбанням сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів, основних засобів, нематеріальних активів, одержанням послуг з будівництва та ремонту. Актуальність даної теми зумовлена такими чинниками: - ефективне управління кредиторською заборгованістю, в тому числі розрахунками з постачальниками і підрядниками, дуже важливе для підприємства, оскільки в протилежному випадку ймовірне не тільки виникнення проблем з платоспроможністю, але й банкрутство; - кредиторська заборгованість складає суттєву частку в поточних зобов’язань підприємства – в деяких галузях до 40 – 50%, а це означає, що достовірність цих показників необхідна для забезпечення достовірності фінансової звітності в цілому. Саме досконала методика аналізу розрахунків з постачальниками і підрядчиками забезпечить платоспроможність та ліквідність підприємства, що безпосередньо залежать від його спроможності своєчасно та в необхідному розмірі проводити грошові розрахунки. Дослідження даного питання в сучасних умовах розвитку торгівлі залишається актуальним як з теоретичної, так і практичної сторони. Теоретичні основи здійснення розрахунків розглядали в своїх роботах Т. В. Кожухова, М.Б. Чижевська. В досліджених періодичних виданнях питання вибору оптимальних форм розрахунків між сторонами розглядали Л. Бабич, Ю. Добротворський, О. Єфімов, Г. Корнійчук, Т. Лапенко, І. Львова, П. Орел. Метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань та надбання практичних навичок щодо методики та організації аналізу розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками». До основних завдань, що виконуються в роботі, слід віднести: - з’ясувати економічну суть розрахунків з постачальниками та підрядниками як об’єкту економічного аналізу; - дослідити організацію економічного аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками; - вивчити методичні аспекти економічного аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками; - оцінити основні показники діяльності підприємства ТОВ "Інтеграційні системи"; - розробити напрями вдосконалення економічного аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками. Об’єктом дослідження: є система аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві ТОВ "Інтеграційні системи". Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням. Предметом дослідження є методика та організація аналізу надходження товарів і розрахунків з постачальниками та підрядниками. Інформаційною базою дослідження виступають розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, статті періодичного друку, нормативно-правові та законодавчі акти, а також дані звітності досліджуваного підприємства. В дослідженні використовувалися наступні методологічні прийоми дослідження: вибіркової статистики, аналізу та синтезу, методи фінансового аналізу, системного аналізу, пошуку причинно-наслідкових зв’язків та ін.
Объём работы:
36
Выводы: На основі дослідження, проведеного в курсовій роботі, слід зробити наступні висновки. Операційна діяльність підприємства - це основний вид діяльності, що характеризується рухом коштів від реалізації продукції (товарів, послуг), від надання права користування активами (оренда, ліцензії), сплати постачальникам, виплат працівникам тощо. Діяльність підприємств та їх товарні операції різняться в залежності від виду діяльності – виробництво, торгівля, надання послуг. Зобов’язання платника (покупця, замовника, і іншого споживача) розрахуватись з своїм контрагентом за поставлену йому продукцію (виконану роботу, надані послуги) виникає в наслідок укладення відповідного договору поставки, купівлі продажу, підряду, тощо). Безготівковий грошовий обіг це рух грошових коштів без використання готівкових грошових знаків шляхом перерахування сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог. Ефективність форми розрахунку тим вище, чим більший час відвернення обігових коштів в розрахунки наближається до часу руху товару в локальній сфері обігу між підприємствами. І навпаки, зменшення ефективності форм розрахунків визначається відносним продовженням тривалості вкладення коштів в розрахунки у порівнянні з часом руху товару від виробника до споживача. Роботу виконано за матеріалами ТОВ "Інтеграційні системи". Було проаналізовано показники діяльності ТОВ "Інтеграційні системи" протягом 2009/2011 р.р. Чистий прибуток зріс на 31% за рахунок зростання кількості наданих послуг. Прибуток від операційної діяльності зріс на 22%. Показник фондовіддачі має тенденцію до зниження, що слід оцінити негативно. Фондомісткість підвищилась в 4 рази за рахунок зростання вартості необоротного капіталу. Негативним є зниження показника рентабельності основних фондів на 72%, що свідчить про неефективне використання основних засобів на підприємстві. В цілому слід відмітити, що ТОВ "Інтеграційні системи" має стійкий фінансовий стан, відмічені тенденції до зростання багатьох показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Мета економічного аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками — дослідження ефективності проведення розрахунків підприємства з постачальниками, визначення заходів сприяння виконанню планів підприємства і фінансового підрозділу, а також інших господарських формувань, сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи завдяки підготовці проектів оптимальних управлінських рішень. Основними завданнями економічного аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємстві ТОВ "Інтеграційні системи" є: оцінка динаміки обсягів розрахунків; оцінка структури обсягів розрахунків за їх видами і джерелами; оцінка динаміки та структури заборгованості по розрахункам із постачальниками та підрядниками (кредиторської заборгованості); оцінка оборотності кредиторської заборгованості; оцінка термінів прострочення заборгованості та виявлення безнадійної заборгованості; пошук наявних резервів підвищення ефективності розрахунків; опрацювання конкретних заходів щодо використання виявлених резервів та здійснення контролю за їх виконанням; узагальнення результатів аналізу для прийняття раціональних управлінських рішень. Підприємство ТОВ "Інтеграційні системи" розраховується зі своїми постачальниками в основному за допомогою безготівкової форми розрахунків. Лише мала доля розрахунків припадає на готівкову форму, такі розрахунки найчастіше проводяться через підзвітних осіб. В цілому обсяги розрахунків із постачальниками зросли на 958,7 тис. грн., при цьому безготівкові розрахунки збільшились у 2011 році на 576,06 тис. грн., а готівкові зросли на 382,64 тис. грн. Максимальну частку у структурі залучених коштів на кінець 2011 року склала поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 78%. Фірма використовує у своїй діяльності лише поточні та короткострокові позикові кошти. За звітний період їх величина зменшилася на 15 тис. грн., або на 11,83% (111,70/126,70 • 100%). Це відбулося за рахунок зменшення кредиторської заборгованості на 83,20 тис. грн., короткострокових кредитів банків на 19,60 тис. грн.. Оборотність кредиторської заборгованості покращилася, якщо в 2010 році вона оберталася 75,29 разів, то в 2011 році показник оборотності склав майже 208 разів. Досить важливу роль при встановленні партнерських зв’язків із постачальниками та підрядниками відіграє встановлення строків відстрочки платежів. За результатами аналізу можна зробити висновки щодо удосконалення форм розрахунків підприємства з іншими контрагентами. Зокрема в роботі було запропоновано удосконалити форму договору із постачальниками, а також порядок взаємодії з рекламними агенціями.
Вариант:нет
Литература: 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобовязання". Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 2. Аналіз фінансово-господарчої діяльності та його роль в управлінні. Вчимось аналізувати. – Запоріжжя : ЗЦНТІ, 2008. – 69 с. 3. Арене З.А. Анализ : учебник : пер. с англ. / З.А. Арене, Дж. Лоббек. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 560 с. 4. Арская Е.В. Организация аналитического учета расчетов с иностранными покупателями за отгруженные на экспорт товары / Е.В. Арская // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005” (7-21 листопада 2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Том 81. – С. 6-9. 5. Балабаниць А. Управління відносинами з постачальниками на основі концепції маркетингу взаємодії // Вісн. Тернопільськ. нац. економ. ун-ту. – 2008. – Вип. 1. – С. 87 – 92. 6. Біляк М.Д. Управління кредиторською заборгованістю підприємств / М.Д. Біляк // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 24–36. 7. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199 с. 8. Венцель В.Т. Теоретико-обліковий аспект розрахунків з іноземними контрагентами / Вісник ЖДТУ. – 2011.- №55. – с.47-51. 9. Гаркавін Р. Розрахункові операції /Р. Гаркавін // Дебет-Кредит: школа бухгалтера. – 2004. – №27. – С. 4. 10. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003. – 158 с. 11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002. – 278 с. 12. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 132с. 13. Міщук С.В. Проблемні аспекти обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Майбутнє – аудит”, (м. Кривий Ріг, 1 грудня 2008 р.) / С.В. Міщук, Ю.П. Товпаш. – Кривий Ріг, 2008. – С. 184-185. 14. Орлов І.В. Розрахунки підприємств за операціями придбання: економіко-правовий зміст / Вісник Житомирський державний технологічний університет. -2011. - №5.- с15-27. 15. Романчук К.В. Класифікація господарських договорів: обліковий, аналітичний та контрольний аспекти / К.В. Романчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. Ч. І. – Житомир: ЖДТУ, 2005.–№ 1(31). – С. 206-215. 16. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посібник - К: Знання.-2004.- 654 с. 17. Стеців І.І. Методика формування облікової інформації щодо розрахунків з постачальниками для потреб управління / Науковий вісник ЖДТУ.- 2003. – №13.1. – с.151-155 18. Сурнина Е.С. Особенности функционирования дебиторской и кредиторской задолженности в современных условиях / Е.С. Сурнина // Экономические науки : сб. науч. работ Крымского государственного аграрного университета. – Симферополь : КГАУ, 2008. – Вып. 67. – С. 157–160. 19. Шемаєва Л.Г. Управління стратегічною взаємодією підприємств з постачальниками / Л.Г.Шемаєва // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. –С. 277-278. 20. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 592 С.
Дополнительная информация: Додається: Баланс за 2009, 2010, 2011, Звіт про фінансові результати за 2010-2011. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)