Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Стратегічна роль інформаційних технологій. Передумови розвитку інформаційних технологій

Карточка работы:1656-2012б
Цена:
Тема: Стратегічна роль інформаційних технологій. Передумови розвитку інформаційних технологій
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Соціальних і Культурних Зв'язків (КІСКЗ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Стратегічна роль інформаційних технологій 5 2. Передумови розвитку інформаційних технологій 9 3. Перспективи розвитку інформаційних технологій 11 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Розвиток інформаційних технологій останнім часом набув величезних темпів. Цифрові технології та засоби зв’язку, Інтернет не просто стрімко розвиваються, а шаленими темпами змінюють спосіб життя мільйонів людей у всьому світі, приносячи нове розуміння способів накопичення та обміну інформацією між людьми, розвиваючи нові форми спілкування та сприйняття реальності. Інформаційні технології стрімко змінили ще донедавна традиційні способи передачі інформації – газети, журнали, телебачення та радіо, які змушені змінюватися під напором глобальної мережі Інтернет, та з новою силою почали боротись за свою частку користувачів та ринку реклами. Важко переоцінити ту роль, яку відіграє у розвитку сучасного суспільства інформація. Можна без перебільшення сказати, що сучасне суспільство є суспільством інформації, її ерою. Ця ера настала з ХХ століття. Різним аспектам інформатизації процесу управління підприємствами присвятили свої наукові дослідження такі вчені: Кропивко М. Ф., Криворучко І. М., Жаворонкова Г. В., Гужва В. М., Пономаренко В. С., Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Твердохліб М. Г. та інші. Проте в Україні ще недостатньо досліджені питання застосування інформаційних технологій у процесі прийняття управлінських рішень. Тому, наукове обґрунтування та розробка засад використання комп’ютерних технологій в процесі управління є актуальною проблемою ефективного розвитку підприємств. Становлення інформаційної економіки поступово змінює індустріальну епоху розвитку суспільства і висуває нові вимоги до функціонування підприємств. Орієнтири масового виробництва замінюються глибоким аналізом нових способів виробництва й організації бізнесу та перспектив розвитку ринку. Збільшується залежність підприємства від чинників зовнішнього середовища, росте складність внутрішньої системи підприємства через багатогранність виробничого й управлінського процесів. Така складна система управління підприємства визначає високий ступінь його залежності від інформації, яка стає провідним чинником виробництва.  
Объём работы:
15
Выводы:Як свідчить досвід українських та зарубіжних фірм, функціонування корпоративних інформаційних мереж, побудованих як цілісні інформаційні комплекси, та впровадження сучасних інформаційних технологій на 50% спрощує виконання організаційно-управлінських, технологічних та контрольних функцій структурних одиниць-учасників корпоративних відносин, на 70% — ведення обліково-звітної діяльності, значно полегшує керівництву таких фірм здійснювати управлінсько-економічну діяльність, визначати критичні точки свого бізнесу, оперативно приймати оптимальні рішення, сприяє досягненню найвищих доходів, задоволенню потреб споживачів. У цілому це надає суттєві конкурентні переваги за рахунок прискорення всіх комерційних й управлінських операцій на базі застосування корпоративної інформаційної мережі. Для стратегічного управління підприємствами необхідно перебудовувати наявну інформаційну систему, роблячи її більш досконалою за допомогою моніторингу та контролю. Крім того, варто формувати інформаційне забезпечення стратегічного управління згідно з обраними стратегіями. Необхідно постійно аналізувати використання інформації, яка характеризує зовнішню і внутрішню ситуацію щодо підприємства. Лише після проведеного аналізу можливе вироблення стратегічних рішень. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що використання досягнень індустрії високих електронних технологій, новітніх операційних середовищ, нових інформаційних технологій та систем інформаційного забезпечення є необхідними умовами та складовими успіху будь-якого підприємства. Тому, зважаючи на бурхливий розвиток інформатизації українського суспільства, необхідно ширше використовувати новітні інформаційні технології в управлінні підприємствами.  
Вариант:нет
Литература:1. Базилевич В. Метафізика економіки: Монографія / Базилевич В., Ільїн В. – К. : Знання-Прес, 2007. – 352 с. 2. Белов Г.В. Информационные технологи предпринимательства: учеб. пособ. / Г.В. Белов. – М. : Академкнига. – 2005. – 432 с. 3. Винарик Л. С. Информационная экономика: становление, развитие, проблеми / Винарик Л. С., Щедрин А. Н., Васильєва Н. Ф. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. 4. Єдинак В.С. Розвиток інформаційних технологій в Україні / Єдинак В.С. // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: збірник наукових статей. (В 2 т. Т. 1) – Харків: Континент, 2008. – С. 289-290. 5. Иванов П. Технологии государственного значения / П. Иванов // Компаньон. – № 37. – 2007. – С. 16-18. 6. Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: навч. посібник / П. В. Іванюта. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 180 с. 7. Какорін М.О. Інформаційні технології як фактор інновацій у глобальній фінансовій системі / Какорін М.О. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - №5 – 2008. – С. 106-109. 8. Мишенин А.І. Теория экономических и информационных систем: учеб. для вузов / А.И. Мишенин. (изд. 4-е, доп. и перераб.) – М. : Финансы и статистика. – 2005. – 239 с. 9. Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств / Пацай Б.Д. // Фінанси України. - № 8 – 2008. – С.82-84. 10. Сухарев О.С. Проблеми розвитку інформаційного сектору економіки й інструменти підвищення його конкурентоспроможності / О.С. Сухарев // Вісник комп'ютерних і інформац. технологій. – 2006.– № 12. 11. Управление инновациями в организации: учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. – (2-е изд., стер.) – Москва : Издательство «Омега-Л», 2008. – 415 с. 12. Чигасова Н. М. Місце інформаційних технологій у розвитку інформаційного суспільства в Україні / Чигасова Н.М. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - № 9 – 2007. – С. 110-113. 13. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник / Шершньова З. Є. – Київський національний економічний ун- т. — (2-ге вид., перероб. і доп.) — К. : КНЕУ, 2004. — 700 с. 14. Яновский А. Информационное обеспечение управленческой деятельности / А. Яновский // Персонал. – 2006. – № 2. – С. 12.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)