Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Виконавчий напис на договорах та заставах та іпотеках

Карточка работы:2318-2012б
Цена:
Тема: Виконавчий напис на договорах та заставах та іпотеках
Предмет:Право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВОДЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Принципи діяльності нотаріату в Україні. Правовий статус нотаріуса 5 1.2. Класифікація нотаріальних проваджень, здійснюваних в Україні та особливості їх фіксації 18 1.3. Поняття, етапи та стадії вчинення нотаріальних дій 27 РОЗДІЛ 2. ВИКОНАВЧИЙ НАПИС ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 32 2.1. Правова основа інституту виконавчого напису 32 2.2 Сила та обгрунтованність виконавчого напису 41 2.3. Підстави вчинення виконавчого напису нотаріуса 50 РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА 62 3.1. Особливості здійснення виконавчого напису 62 3.2. Оскарження виконавчого напису нотаріуса 76 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 82 4.1. Загальна характеристика діяльності та організація служби охорони праці 82 4.2. Правове забезпечення охорони праці на підприємстві 83 4.3. Характеристика роботи юридичного відділу 85 Аналіз впливу факторів виробництва на стан працівників. 87 4.4. Загальні рекомендації щодо покращення умов праці 90 4.5. Розробка документів з охорони праці 91 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 101  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми роботи. На сучасному етапі побудови громадянського суспільства в Україні особливого значення набуває конституційне положення про те, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. З Конституції України). Тому одним з найголовніших завдань держави є не лише проголошення, а й захист законних прав громадян. Від створення ефективного механізму захисту соціальних, політичних економічних прав та свобод громадян багато в чому залежить поступальний рух економіки, підвищення матеріального добробуту народу. На теоретичному та практичному рівнях проблемні питання виконавчого напису у нотаріальному процесі досліджували як вчені радянського періоду, зокрема: Юдельсон К. С., Клейман А. Ф., Ейдінова Е. Б., Кабанова М. А. та ін, так вчені сучасного періоду: Аргунов В. М., Фурса С. Я., Радзієвська Л. К., Комаров В. В, Баранкова В. В., Єрух А. М., Круковес Н. В. та ін. Метою роботи є висвітлення проблемних питань, пов'язаних із захистом суб'єктивних цивільних прав шляхом здійснення нотаріусом виконавчого напису. Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі основні задачі: ? дослідити особливості та структуру нотаріату; ? визначити коло повноважень нотаріусів; ? дослідити правову природу виконавчого напису; ? визначити основні характеристики вчинення виконавчих написів; ? визначити умови виконання виконавчих записів; ? провести теоретичний аналіз відносин, що виникають при здійсненні виконавчого напису. Об’єктом роботи є цивільно-правові відносини, які виникають при вчиненні виконавчого напису. Предметом роботи є вітчизняні та зарубіжні наукові розробки з проблем вчинення виконавчих написів, а також відповідні міжнародні нормативні акти, законодавство і судова практика України з досліджуваного питання. Методи дослідження, що використовувалися у процесі роботи: історико-правовий, системно-функціональний, порівняльно-правовий. За допомогою формально-догматичного методу дослідження було зроблено виділення найважливіших юридичних конструкцій виконавчого напису, дано його загально-правову характеристику, тлумачення його змісту.  
Объём работы:
94
Выводы:Підсумовуючи викладене слід зазначити, що нотаріат, як інститут цивільного права зародився ще до нашої ери, у зв'язку з розвитком цивільного обороту і впродовж всієї історії є невід'ємною частиною практично кожної правової системи будь-якої держави. Розпочата демократизація українського суспільства на початку 90-х років XX століття призвела до виникнення інституту недержавного, або латинського, нотаріату. За останнє десятиліття нотаріат зайняв міцні позиції в українській правовій системі, а перелік нотаріальних дій достатньо збільшився, що дозволяє зробити висновок про розвиток даного інституту цивільного права. В процесі виконання даної роботи було визначено місце та роль нотаріуса при вчиненні виконавчого напису на документі, виявлено позитивні та негативні моменти в чинному законодавстві. Також, було досліджено та надано деякі пропозиції щодо вдосконалення правового поля, зокрема, вдосконалення діяльності нотаріальних органів у зв’язку із вчиненням виконавчого напису. У ході розробки теми дипломної роботи були поставлені та вирішені наступні завдання: 1) надано загальну характеристику виконавчого напису нотаріуса, 2) сила, законність та обґрунтованість виконавчого напису; 3) досліджений сам інститут виконавчого напису та визначено місце нотаріуса в ньому, а також вивчені способи нотаріальної захисту інтересів, як кредитора, так і боржника; 4) вивчена і проаналізована судова і правозастосовна практика щодо запропонованих правовідносин. Таким чином, необхідно зробити деякі висновки, в ході вивчення місця і ролі нотаріусів при вчиненні виконавчих написів та характеристики виконавчого напису як правового інституту. Досвід використання виконавчого напису нотаріуса на практиці показує, що він служать зручним і дешевим способом по вирішенню більшості безперечних справ. Виконавчий напис є одним із нотаріальних способів охорони цивільних прав та інтересів учасників цивільних правовідносин. Можливість використання такого способу охорони прав та інтересів, як виконавчий напис нотаріуса, має важливе значення, тому що це є одним з найбільш ефективних та діючих механізмів, які дозволяють у найменші строки та найменшими затратами задовольнити законні потреби фізичних та юридичних осіб. Виконавчий напис являє собою розпорядження нотаріуса про стягнення з боржника належної стягувачеві певної грошової суми витребування я майна. Це розпорядження відповідно до законодавства про виконавче провадження є виконавчим документом, на підставі якого в порядку задовольняються вимоги кредиторів. Виконавчий напис є позасудової формою захисту прав та інтересів кредиторів, забезпечувана шляхом спрощеного оформлення стягнення боргу з боржників, не виконуючих свої зобов'язання. Використання нотаріальної практики щодо вчинення виконавчого напису, здатне надати динамізм процесу, підвищити ефективність і дієвість судової та позасудового захисту, так як відрізняється доступністю, простотою, зручністю, як для громадян, так і для суду. Застосування на практиці виконавчого напису виявило, з одного боку, очевидну необхідність даного інституту, затребуваності його часом, його безперечні переваги, а з іншого боку, виявили деякі недоробки, які не були передбачені законодавцем. Інститут виконавчих написів відповідно до законодавства України забезпечується шляхом оформлення в спрощеному порядку стягнення боргу з несумлінних боржників без їх виклику в нотаріальну контору. Оскільки у нотаріуса немає власного апарату примусового виконання, то, здійснюючи виконавчий напис, він зобов'язує суд вжити заходів до примусового виконання, стягнути заборгованість або витребувати майно від боржника. На сьогоднішній день законодавство про нотаріат потребує серйозного коригування, потрібна розробка законопроекту, який би детально відбивав всі виникаючі на практиці потреби суспільства і не регламентовані до цього питання нотаріальної діяльності: як то визначення нотаріату, нотаріальної діяльності та нотаріального дії, нотаріуса, нотаріальної контори, відповідальності нотаріуса та системи контролю за нотаріальної діяльності. А саме, що стосується опротестування векселя за виконавчим написом. По-перше, опротестовуючи вексель, нотаріус, лише посвідчує безспірний факт невиконання зобов’язання, необхідний для виникнення, підтвердження й подальшої реалізації певного права держателя векселя. По-друге, запропоновано законодавчо встановити, що вчинення виконавчих написів нотаріусів про стягнення заборгованості за векселем можливе лише з осіб, які поставили свої підписи на векселі, та лише на векселях, опротестованих в неплатежі або неакцепті. Окрім того, в роботі достатньо чітко окреслено механізм оскарження виконавчого напису та виявлено наступне. Відповідно до ст. 50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у ї вчиненні, або нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти. Втім зміст цієї норми викликає ряд питань. Серед них: якою має бути форма оскарження нотаріальної дії; яким судам підвідомчі спори про оскарження нотаріальної дії; з якими саме вимогами має звертатися зацікавлена особа та кому ці вимоги мають адресуватися? Жоден чинний процесуальний закон наразі не передбачає провадження за скаргами у суді першої інстанції. А сам термін «скарга» вживається або ж у контексті апеляційного чи касаційного оскарження, або ж коли мова йде про скарги на дії судового розпорядника (ч. 3 т. 49, ч. 5 ст. 160 ЦПК України). Вочевидь, на даний час прийняття судом до провадження правил саме за скаргою на нотаріальні дії (у т. ч. виконавчий напис) є неможливим, оскільки підставами для відкриття провадження у справі як у цивільному, так і господарському та адміністративному процесах є саме позовна заява (ст. 122 ЦПК України, ст. 61 ГПК країни, ст. 107 КАС України). Відтак оскарження нотаріальної дії має здійснюватися саме у формі позовної заяви.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України України. − 1996. − № 30. − Ст. 141. 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 35-36. − Ст. 446. 3. Цивільний \кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492. 4. Конвенція, якою запрваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі,підписана в Женеві 7 червня 1930р. // League of Nations. Treaty Series. – Vol.CXLIII.­ P.259.­No.3313 (1933­1934). 5. Закон України «Про нотаріат» : від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради України України. – 1993. – № 39. – Ст. 384. 6. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. ­ № 31. − Ст. 268. 7. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ­ № 24.­ Ст.207. 8. Закон України “Про державну службу”// ВВР України. – 1993. – № 52. – Ст. 490. 9. Наказ Міністерства юстиції України «Порядок проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, та підготовки стажиста до нотаріальній діяльності» : від 27.06.2008 р., № 1094/5. 10. Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства” від 24.12.2008 р. № 2260/5 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 100. – Ст. 3367. 11. Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 / Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 р. “Інструкція пропорядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” // Офіц. вісн. України. – 2004 р. – № 10. – Ст. 315. – Ст. № 28034/2004 639. – (26 берез.). 12. Аверянов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс : Підруч. : У двох томах : Том 1. Загальна частина / Ред. колегія : В. Б. Авер’янов (голова). − К. : Видавництво "Юридична думка", 2007. − 592 с. 13. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні : організаційно-правові засади : монографія / Ю. П. Битяк. – Х .: Право, 2005. – 304 с. 14. Бичкова С.С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов`язання: Підручник/ С.С. Бичкова, І.А.Бірюков, В.І.Бобрик та ін.// За заг. ред. С.С.Бичкової. – К.:КНТ, 2008. – 498 с. 15. Борисов В.І. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2004. − Т. 2. − 552 с. 16. Гель А. П., Кондракова С. П., Семаков Г. С. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. − К.: МАУП, 2004. 17. Дзера О.В. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1 – 736 с. 18. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посіб. / С. Д. Дубенко. – К. : Ін Юре, 2009. – 242 с. 19. Ківалов С.В. Адміністративне право України : підруч. / за заг. ред. С. В. Квалова. – О. : Юрид. літ-ра, 2009. – 896 с. 20. Комаров В.В. Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В.В. Комарова. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 320 с. 21. Лещенко М. О. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / М. О. Лещенко, Ю. М. Козьяков. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 399 с. 22. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. – К.: «Юрисконсульт», 2006 – 355 с. 23. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – Т. ІІ. – 699 с. 24. Радзієвська Л.К Нотаріат В Україні: Навч. посібник / Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. За відп. ред. Л.К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. 25. Ромовська 3. Українське цивільне право. Академічний курс. Т. 1.- К., 2011. – 559 с. 26. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин / О.П. Рябченко. – X., 2009. – 304 с. 27. Семаков Г.С., Кондракова С.П. Нотаріат в Україні: Курс лекцій. − К.: МАУП, 2001. − 120 с. 28. Силенко Л.М. Цивільне право України: Частина 1. Навч. посібн. -К., 2011. – 328 с. 29. Скакун О.Ф Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. − Х.: Эспада, 2007. – 840 с. 30. Сміян Л.С. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л.С. Сміяв, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко заред. Ю.В. Нікітіна. – К. : КНТ, 2008. – 680 с. 31. Стефанчук Р. О. Цивільне право України : навчальний посібник / Р. О. Стефанчук. – К. : Прецедент, 2005. – 448 с. 32. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: теоретичні основи. – К.: Істина, 2009. – 320 с. 33. Єрух А. М. та ін. Довідник нотаріуса. − Вип. 1, 2, 3. − К., Істина, 2010. – 219 с. 34. Баранкова В. Правова природа нотаріальної діяльності // Академія правових наук України. Вісник. − Х., 2008. − Вип. 3 (14). − С. 137–143. 35. Гулєвська Г. Ю. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад державного управління нотаріатом в Україні / Г. Ю. Гулєвська // Підприємництво, господарство та право. – 2004. – № 1. – С. 20–24. 36. Козьяков Ю. Нотаріат у дзеркалі проблем // Право України. − 2008. − № 6. − С. 84–85. 37. Мельник. І. Вексель як документ в нотаріальному процесі // Право України. – 2006.­ № 2. − С. 54­57. 38. Павлова Л. Модернизация законодательства о нотариате: Огосударствление области или развитие самоуправляемости? / Л. Павлова // Юридическая Газета. – 23.11.2006. – № 22 (82). – С. 3-20. 39. Павленко П. І. Проблема правового статусу посадової особи в юридичній літературі / П. І. Павленко // Проблеми правознавства таправоохоронної діяльності. – 2009. – № 1. – С. 150–154. 40. Степаненко В. Как нам реформировать нотариат // Юридическая практика.− 2006.− № 11.− С. 11. 41. Степаненко В. Нотаріус і влада // Нотаріат для вас. − 2006.− № 6.− С. 3−11. 42. Тальпіс Ж. Нотаріат у світі загальносвітових глобальних процесів // Нотаріат для вас. − 2002.− № 7−8. − С. 5. 43. Трофанчук Г. Історико−правові аспекти зародження та поширення нотаріальної справи в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково−практичної конференції. 13 – 14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 105 − 107. 44. Фурса Є. Розвиток законодавства України про нотаріат // Юридичний журнал.− 2003. − № 3. − С. 25. 45. Фурса Е. Вопросы к законопроекту о нотариате // Юридическая практика. − 2004. − № 32. − С.16. 46. Ятлук. О. Вексельний обіг в Україні: його становлення та особливості // Юридичний журнал.­ 2009. − № 9(27). − С. 73−84.  
Дополнительная информация:До даної роботи написано рецензію та виконано презентацію (15 слайдів). подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)