Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", МАУП, 3 курс

Карточка работы:2409-2012б
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Фінанси", МАУП, 3 курс
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Банківська справа / Банківська статистика / Банківські технології та процеси
Тип:Контрольна робота
Задание:Теоретичне завдання: 1. Доходи і видатки державного бюджету України. 2. Роль комерційного кредиту в діяльності підприємств. Практичне завдання: Задача 1 Показник Значення 1. Грошова база 700 2. Коефіцієнт депонування 0,35 3. Норма обов'язкових резервів 0,2 4. Норма надлишкових резервів - 5. Значення показників після їх зміни: МВ 750, СR 0,3, НR 0,3 6. Обсяг збільшення Мі. який треба здійснити за рахунок зміни МВ 280 7. Обсяг збільшення Мі, який треба здійснити за рахунок зміни НR 35 Знайти значення: 1. обсяг грошового агрегату М1; 2. як зміниться грошовий агрегат при зміні грошової бази МВ, CR, НR; 3. як треба змінити МВ, щоб збільшився М1; 4. як треба змінити НR, що збільшився, або зменшився М1. Задача 2 На основі вихідних даних за двома підприємствами розрахувати прибуток, рентабельність та фінансові коефіцієнти. Порівняти одержані показники підприємств і зробити висновки.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Доходи і видатки державного бюджету України 5 2. Роль комерційного кредиту в діяльності підприємств 10 Задача 1 16 Задача 2 18 Висновок 21 Список використаної літератури 22  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність проблеми сутності грошей усвідомлювали з давніх часів, та незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні ще не має однозначної, й остаточної відповіді на питання, що ж таке гроші. Переконання, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність із реальною дійсністю і відкидалися. Гроші та проблеми їх використання в усі часи були предметом досліджень представників різних наукових напрямків. Так, відомий англійський політичний діяч ХІХ століття У. Гладстон одного разу сказав, що «мабуть, любов не зробила стільки людей дурними, як міркування про сутність грошей». Дійсно, навряд чи є розділ в економічній теорії, щодо якого було б так багато сказано й написано. Важливість цього питання підтверджується, перш за все, місцем, яке займають гроші в житті кожної людини. Гроші пронизують усі рівні економічної системи, вони постають її своєрідною «кровоносною системою», яка забезпечує розвиток усіх галузей економіки. Разом з тим гроші проникають у ті сфери діяльності людини, які лише побічно пов’язані з цим «феноменальним матеріалом», тобто «гроші тепер перестали бути лише економічною категорією, вони є цивілізаційним фактором». Саме тому актуальність цього питання не зникає з роками, а лише набуває якісно нових рівнів дослідження. Проблема грошей в економічній думці набула висвітлення у працях українських і зарубіжних економістів. З-поміж великої кількості публікацій слід виокремити роботи українських вчених А.Гриценка, О.Євтуха, О.Злупка, А.Мазаракі, М. Савлука, Т. Смовженко, М. Туган-Барановського. Що стосується зарубіжних науковців, то можна виділити таких вчених, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Кейнс, М. Фрідман, К. Макконелл і С. Брю, С. Фішер, Л. Харрис, Г. Габбард та ін. Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що ж таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися. Очевидно, все це можна пояснити тим, що сутність грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для пізнання природи грошей необхідно з’ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства. Надзвичайно складна сутність грошей не дала змоги світовій економічній думці дати однозначне і достатньо повне їх визначення на понятійному рівні. Сучасна західна грошова теорія обмежилась визначенням сутності грошей як всього того, що використовується як гроші. У цьому визначенні проглядається спроба охопити всі можливі призначення, форми прояву і сфери використання грошей, але навряд чи в ньому є відповідь на питання, що таке гроші. Представники іншої економічної школи, що має своїми витоками трудову теорію вартості, визначають сутність грошей виходячи лише з їх місця в товарному обміні. З цих позицій гроші є специфічним товаром, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто як загальний еквівалент. Це визначення має той недолік, що не враховує такого важливого призначення грошей, як обслуговування потреб нагромадження вартості. З цього погляду друге визначення видається вужчим, недостатньо повним порівняно з першим.  
Объём работы:
19
Выводы:У сучасних суспільних умовах розвитку грошово-кредитних відносин сутність грошей з позицій вирішення теоретичних проблем, що характеризують їхню глибинну суть, найповніше на нашу думку, розкриває саме портфельний підхід, який розглядає гроші як ліквідний актив, проте лише тоді, коли актив виконує роль засобу обміну. Сутність грошей у суто прикладному аспекті (як форма зовнішнього вияву) найкраще визначає, на нашу думку, функціональний підхід. Саме п’ять грошових функцій (міри вартості, засобу обігу, нагромадження, платежу і світових грошей) аргументованих К.Марксом дозволяють і в сучасних суспільних умовах розвитку грошово-кредитних відносин визначати сутність грошей у суто прикладному аспекті. Результати здійсненого дослідження доводять, що заходи грошово-кредитного регулювання вітчизняної економіки істотно впливають на ситуацію в реальному секторі економіки країни. Зростання останніми роками рівня монетаризації відображає позитивні тенденції у визначенні пріоритетів державного регуляторного впливу. Водночас, визначити інструменти, які застосовує Центральний банк, як ефективні механізми державного регулювання економічного зростання неможливо. Серед основних напрямів оптимізації впливу грошово-кредитних інструментів на темпи економічного зростання України доцільно виокремити такі: Основною метою застосування грошово-кредитних інструментів повинно стати стимулювання економічного зростання, а не стримування темпів інфляції в країні.  
Вариант:9
Литература:1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51. – Ст. 572. 2. Указ Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України» від 13.04.2011 р. № 460/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. − № 12. − Ст. 626. 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» від 16.02.2011 р. № 106 // Урядовий кур’єр. – 2011. − № 32. – С. 125. 4. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 6. – С. 155. 5. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до бюджетної класифікації» від 31.01.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. − № 50. – С. 14. 6. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» від 12.04.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. − № 497. – С. 25. 7. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до бюджетної класифікації» від 30.04.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. − № 575. – С. 102. 8. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до бюджетної класифікації» від 26.05.2011 р. // Офіційний вісник України. − 2011. − № 643. – С. 258. 9. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» від 21.06.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. − № 740. – С. 210. 10. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок» від 26.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. − № 122. – С. 325. 11. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України» від 02.12.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. − № 221. – С. 300. 12. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків» від 28.02.2007 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2008. − № 50. – С. 200. 13. Наказ Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями» від 25.04.2002 р. № 74/194 // Офіційний вісник України. – 2002. − № 21. − Ст. 1059. 14. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за управлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України» від 18.07.2005 р. № 276 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. − Ст. 1965. 15. Андрякова Т. В. Кредитування малого бізнесу. Проблеми і перспективи / Т. В. Андрякова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 2008. − №8. – С. 141. 16. Драчко-Єрмоленко Э. В. Функціональні задачі системи підтримки прийняття рішень у формування кредитного портфелю банку / Є. В. Драчко-Єрмоленко // Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – 2007. − №12. – С. 169-180. 17. Нескородєва І.І. Биковська А.М.. особливості кредитування малого бізнесу в Україні / І. І. Нескородєва, А. М. Биковська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. −№ 33. – С. 125−130. 18. Рущишин Н.М. Перспективи розвитку банківського кредитування малого і середнього бізнесу / Н.М. Рущишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – С. 271−274. 19. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів; заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Зовнішня торгівля, 2010. – С. 816.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)