Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Оцінка платоспроможності підприємства

Карточка работы:2662-2012б
Цена:
Тема: Оцінка платоспроможності підприємства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність та теоретичний зміст платоспроможності підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінювання рівня платоспроможності підприємства 11 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ХХХХ» 16 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика господарської діяльності підприємства 16 2.3. Діагностика стану платоспроможності підприємства ТОВ «ХХХХ» 19 РОЗДЛ 3. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 24 3.1. Розробка комплексної програми підвищення платоспроможності ТОВ «ХХХХ» 24 3.2. Ресурси та економічне забезпечення альтернативних варіантів підвищення платоспроможності підприємства 32 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 45  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності. Це передбачає обов’язкове виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання. В таких умовах значно зростає роль оцінки платоспроможності підприємства. Практика господарювання українських підприємств свідчить, що внаслідок несвоєчасних розрахунків та не виконання фінансових зобов’язань перед контрагентами, у них накопичилися великі обсяги заборгованостей, підприємствам бракує обігових коштів, в результаті чого вони не можуть нормально здійснювати операційну, інвестиційну та інші види діяльності. Виробничо-фінансова діяльність суб'єктів господарювання вимагає постійного надходження та ефективного використання грошових коштів. У цьому полягає об'єктивна необхідність і практична значущість регулярної і всебічної оцінки платоспроможності підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового становища на ринку товарів і послуг. Тому проблема забезпечення платоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки залишається актуальною. Управління платоспроможністю підприємства досліджували в своїх працях зарубіжні науковці і практики, в т.ч.: М. Абрютіна, М. Баканов, І. Балабанов. Серед вітчизняних авторів, праці яких присвячені теоретичним та методичним засадам платоспроможності підприємства, слід назвати М. Білик, І. Бланк, В. Бурчевський, Ф. Бутинець, М. Горбаток, О. Данілов, В. Іваненко, В. Іващенко, М. Коробов, Г. Ковальчук, Л. Лігоненко, Є. Мних, В. Опарін, О. Терещенко. Метою курсової роботи є обґрунтування напрямів підвищення платоспроможності підприємства ТОВ «ХХХХ». Завданнями курсової роботи є: ? визначити економічну сутність та теоретичний зміст платоспроможності підприємства; ? розглянути методичні підходи до оцінювання рівня платоспроможності підприємства; ? проаналізувати стан платоспроможності підприємства ТОВ «ХХХХ»; ? розробити комплексну програму підвищення платоспроможності ТОВ «ХХХХ»; ? проаналізувати ресурси та економічне забезпечення альтернативних варіантів підвищення платоспроможності підприємства. ? Предметом дослідження виступають теоретико-методичні аспекти забезпечення платоспроможності підприємства. Об’єктом дослідження є ТОВ «ХХХХ». Для досягнення визначеної мети і розв'язання поставлених завдань у роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання, зокрема: економічного і фінансового аналізу, синтезу, порівняння, аналогії і конкретизації. Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-правові акти України,періодичні видання, підручники вітчизняних та зарубіжних науковців, форми фінансової та бухгалтерської звітності підприємства. Практичне значення курсової роботи полягає в проведенні аналізу господарської та фінансової діяльності ТОВ «ХХХХ» виявлення чинників, що погіршують платоспроможність підприємства, а також запропонування певних заходів, що будуть направлені на збільшення доходів підприємства та їх обґрунтування.  
Объём работы:
38
Выводы:На основі дослідження, проведеного в курсовій роботі, слід зробити наступні висновки. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Термін «платоспроможність» дещо ширший, він включає не тільки і не стільки можливість перетворення активів в такі, що швидко реалізуються, скільки здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які витікають з операцій грошового характеру. Таким чином ліквідність виступає як необхідна і обов’язкова умова платоспроможності, контроль за дотриманням якої бере на себе не тільки сама юридична чи фізична особа, але і певний зовнішній орган контролю чи нагляду. Аналітичну частину виконано за матеріалами ТОВ «ХХХХ». В 2009-2011 рр. діяльність підприємства була збитковою. В 2011 році підприємство отримало чистий збиток у розмірі 2702 тис. грн., що менше збитку 2010 року (4344 тис. грн.). Баланс підприємства не є абсолютно ліквідним. Спостерігається тенденція до зменшення як активів та пасивів в цілому так і по окремих групах за період з 2009 – 2011 рр., але при порівнянні статей балансу не виконуються умови нерівності, що свідчить про порушення ліквідності балансу. При цьому нестача коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі лише теоретично. В реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідними. Розраховані показники прибутковості свідчать про погіршення діяльності підприємства протягом 3 років. Таким чином, діяльність підприємства в 2009-2011 рр. роках була збитковою, про що свідчать від’ємні показники рентабельності. В цілому слід зазначити, що за всіма методиками для підприємства характерний високий рівень ймовірності настання банкрутства в 2011 році. Отже, в цілому для підприємства характерний критичний фінансовий стан та висока ймовірність настання банкрутства. В третьому розділі було розроблено та обґрунтовано програму забезпечення платоспроможності підприємств. Напрямки підвищення платоспроможності ТОВ «ХХХХ» можуть бути засновані на таких чинниках: пошук альтернативних можливостей додаткових доходів; оптимізація витрат та забезпечення беззбиткового функціонування підприємства; вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю.ТОВ «ХХХХ» для підвищення платоспроможності має дотримуватись такої стратегії: скоротити затрати до мінімального можливого рівня; використати всі альтернативні можливості використання активів для отримання прибутку; за рахунок отриманої виручки погашати заборгованість кредиторам; реструктуризувати заборгованість. Основною метою комплексної програми підвищення платоспроможності ТОВ «ХХХХ» є забезпечення: збалансованості обсягів грошових потоків; синхронності формування грошових потоків у часі; росту чистого грошового потоку підприємства. Запропоновано такі альтернативні варіанти: 1) Створення та пошукового просування Інтернет-сайту. 2) Впровадження послуг факторингу.  
Вариант:нет
Литература:1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навчальний посібник / П. Й. Атамас. – Д. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с. 2. Білик М. Н. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства / М. Н. Білик // Економіка підприємства. – 2005. – №11. – С. 27-34. 3. Благун І. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України / І. Благун, Ю. Копчак // Економіст. – 2004. – №9. – С. 46. 4. Ванькович Д. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств / Д. Ванькович // Фінанси України. − 2002. – № 7. – С. 44-50. 5. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / В. О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 351 с. 6. Ворст Й. Экономика фирмы / Й. Ворст, П. Ревентлоу. – М. : Высшая школа, 2006. – 272 с. 7. Дмитренко А. І. Сучасні аспекти класифікації та причин банкрутства / А. І. Дмитренко // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Вип. 2. – К. : КНЕУ. – 612 с. 8. Економічний аналіз : навч. посібник. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП “Рута», 2003. – 680 с. 9. Економічний аналіз : навч. посіб. / Колектив авторів під керівництвом акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. ? 2-ге вид. ? К. : КНЕУ, 2003. ? 556 с. 10. Економіка підприємства : підручник / Київський нац. екон. ун-т ; заг. ред. С. Ф. Покропивний // 2-ге вид., перероб. та доп. ? К. : КНЕУ, 2001. ? 526 с. 11. Ефимова О. В. Финансовый анализ / О. В. Ефимова // 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Бухгалтерский учет, 2004. – 145 с. 12. Економічний аналіз : навчальний посібник / М. А. Болюх,В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк та ін. // За ред. акад.. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге перероблене і доповнене – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с. 13. Іваненко В. М. Курс економічного аналізу : навчальний посібник / В. М. Іваненко // 4-те видання, виправлене і доповнене – К. : Знання, 2004. – 190 с. 14. Іванов В. К. Сутність платоспроможності промислового підприємства В. К. Іванов // Вісник економічної науки. – 2009. − №2. – C. 41-44. 15. Іващенко В. М. Економічний аналіз господарської діяльності / В. М. Іващенко, М. А. Болюх. ? К. : Нічлава, 2004. ? 204 с. 16. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу : навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Івахненко. – К. : КНЕУ, 2000. – 263 с. 17. Кислиця О. Я. Економічний аналіз : курс лекцій / О. Я. Кислиця, І. М. М’яких. – К. : Видавництво Європейського університету, 2003. – 171 с. 18. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с. 19. Костирко, Л. А. Методичні основи оцінки потенціалу фінансової діяльності підприємства / Л. А. Костирко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3. – С. 22-26. 20. Котляр М. Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів / М. Л. Котляр // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 113-117. 21. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М. Н. Крейнина. ? М. : Изд-во «Дело и сервис», 1998. ? 304 с. 22. Лахтюнова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія / Л. А. Лахтюнова. ? К. : КНЕУ, 2001. ? 387 с. 23. Лігоненко Л. О. Методологія діагностики загрози банкрутства підприємства та напрямки її удосконалення / Л. О. Ліготенко // Фінанси України. – 2006. – №8. – С. 6. 24. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : навч. посібник / В. О. Мец. ? Київ : КНЕУ, 2003. ? 132 с. 25. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с. 26. Павловська О. В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства / О. В. Павловська // Фінанси України. – 2001. – №11. – С. 55-61. 27. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний, М. Г. Грещак, В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2008. – 528 с. 28. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підруч. для студ. / П. Я. Попович // 3-тє вид., переробл. і допов. ? Тернопіль : Екон. думка, 2001. ? 454 с. 29. Потенціал підприємств: формування та оцінка : навч. посібник / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. ? К. : КНЕУ, 2003. ? 316 с. 30. Стратегія підприємства : підручник М. Г. Саєнко. – Тернопіль : «Економічна думка». – 2006. – 390 с. 31. Терещенко С. І. Моделі оцінки платоспроможності підприємств / С. І. Терещенко // Фінанси України. – 2001. – №7. – С. 37-47. 32. Швиданенко Г. О. Економіка підприємства : підручник / Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гончарова Н. П. та ін.; за заг. ред. Г. О. Швиданенко К. : КНЕУ, 2009. ? 598 с. 33. Швиданенко Г. О. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – К. : КНЕУ, 2007. – 440 с. 34. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посібник / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська, ? К. : КНЕУ, 2005. – 395 с. 35. Шляхи покращення фінансового стану підприємств / О. М. Рудницька, Я. Р. Біленська // Вісник Національного університету. ? 2009. – C. 132-138. 36. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. ? 6-те вид., перероб. та допов. ? К. : КНЕУ, 2006. ? 552 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)