Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Контрольна робота з предмету "Фізика", НАУ, 2 курс

Карточка работы:3260-2012б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Фізика", НАУ, 2 курс
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Екологія, охорона навколишнього середовища / Екологія та збалансоване прродокористування
Тип:Контрольна робота
Задание:6. Рівняння прямолінійного руху двох точок мають вигляд: х1 = 4t2 + t (м) та х2 = 5t3 + t (м). У який момент часу швидкість першої точки бу¬де вдвічі більшою, ніж другої? Чому будуть до¬рівнювати миттєві значення прискорень у цей момент часу? (0,23 с; 8 м/с2; 7 м/с2) 10. Тіло, кинуте з башти в горизонтальному напрямі зі швидкістю 20 км/год., упало на землю на відстані, вдвічі більшій, ніж висота башти. Визначити висоту башти. (1,6 м) 26. Два камені одночасно кинуто вертикально вгору. Перший зі швидкістю 15 м/с, а другий – із утричі більшою. У скільки разів відрізняються ви¬соти, на які вони можуть піднятися?( h2 = 9h1) 30. М'яч кинуто зі швидкістю 12 м/с під ку¬том 45° до горизонту. На якій відстані від почат¬ку руху впаде м'яч ? (14,7 м) 36. Тіло обертається по колу радіусом 2 м. Визначити кутове прискорення тіла через три се¬кунди після початку руху, якщо лінійна швид¬кість тіла в цей час дорівнює 20 м/с. (3,3 рад/с2) 40. Два колеса, що обертаються, надані самі собі. Початкова швидкість першого колеса 240 рад/хв., другого 360 рад/хв. Перше колесо зу¬пинилося через 10 с, друге – через 20 об. Яке колесо зробило більшу кількість обертів? У якого було більше прискорення? (друге у 3 рази більше; у першого у 1,33 раза) 76. Визначити кутові швидкість та приско¬рення диска, на який діє дотична сила 120 Н впродовж 10 с. Діаметр диска 80 см, маса 40 кг. Тертям знехтувати. (150 рад/с; 15 рад/с2) 80. Визначити лінійну швидкість і період обер¬тання космічного корабля, який рухається навко¬ло Місяця по коловій орбіті на висоті 500 км. (1467,9 м/с; 2,09 год) 1. Водень, який займає об’єм 10 м3 і перебуває під тиском 0,1 МПа, нагріли ізохорично до тиску 0,3 МПа. Визначити зміну внутрішньої енергії,роботу, яку він виконав, та теплоту, яку він отримав. (5 мДж; 0; 5МДж) 6. Під час ізобаричного нагрівання 0,1 кг азоту, його температура підвищилася від 200 до 400 К. Визначити роботу, яку виконав газ, кількість теплоти, яку він отримав, та зміну внутрішньої енергії газу. (5,93 кДж; 20,77 кДж; 14,84 кДж)м 10. Під час ізобаричного розширення 1 кг повітря його об’єм збільшився на 100 л. Визна¬чити роботу розширення і температуру, якщо по¬чатковий тиск 1 атм, початкова температура 15°С. (10,13 кДж; 50?С) 26. Визначити температуру холодильника, якщо газ, виконавши цикл Карно, отримав від нагрівача 500 Дж теплоти і виконав роботу 100 Дж. Температура нагрівача 400 К. (320 К) 30. Визначити зміну ентропії під час пере¬творення 0,5 кг льоду на пару. Початкова темпе¬ратура льоду –13 °С. (4,34?103 Дж/К) 36. Визначити температуру 1 кмоль вугле¬кислого газу, який займає об'єм 50 л під тиском 150 атм. Газ вважати реальним. а = 0,364 Дж?м3/моль2; b = 4,26?10–5 м3/моль. (135 К) 45. Заряд +2,5?10–7 Кл розміщено в центрі квадрата. Визначити заряд, який потрібно поміс¬тити в кожній вершині квадрата, щоб система за¬рядів перебувала в стані рівноваги. (0,26 н Кл) 49. Визначити напруженість електричного по¬ля, створюваного у вакуумі нескінченно довгою зарядженою площиною з поверхневою густиною заряду 2 мкКл/м2. Скористатися теоремою Гаусса. (1,13 ?105 В/м) 55. Визначити напруженість електричного поля, створеного тонким зарядженим нескінчен¬но довгим циліндром на відстані 5 см від його осі. Лінійна густина заряду циліндра 5 нКл/м. Скористатися теоремою Гаусса. (89,96 В/м) 59. Два позитивні заряди 0,3 та 0,2 мкКл містяться на відстані 10 см один від одного. Де по¬трібно розмістити між ними третій заряд, щоб він перебував у рівновазі? (8,2?10–2 м) 65. На двох нитках довжиною по 10 см, кінці яких закріплено на одному гачку, підвішено дві кульки масою 1 г кожна. Які однакові заряди по¬трібно надати кулькам, щоб нитки розійшлися на кут 60°? (79 нКл) 69. Електрон, що мав кінетичну енергію 10 еВ, влетів в однорідне електричне поле в напрямі си¬лових ліній поля. Яку швидкість матиме елект¬рон, пройшовши в цьому полі різницю потенціа¬лів 8 В? (8,39?105м/с) 75. Плоский конденсатор, площа кожної пластини якого 628 см2, занурено в гас. Конден¬сатор заряджають до напруги 600 В і відмикають від джерела. Визначити роботу, яку потрібно ви¬конати, щоб розсунути пластини конденсатора від 2 до 11 мм. (0,45 мДж) 79. Плоский повітряний конденсатор, від¬стань між обкладками якого 5 мм, заряджений до різниці потенціалів 3000 В. Площа його пластин 15,7 см2. Конденсатор відмикається від джерела напруги, а потім його пластини розсуваються на відстань 1 см. Визначити ємність, різницю поте¬нціалів та енергію конденсатора після розсування його пластин. (1,39?10-12 Ф; 6000В; 2,5?10-5 Дж) 6. Визначити період коливань математичного маятника, якщо максимальне зміщення дорівнює 18 см, а максимальна швидкість становить 16 см/с. (7с) 10. Визначити відношення кінетичної енергії точки до її потенціальної енергії для моменту ча¬су, коли фаза вільних незгасаючих коливань до¬рівнює ?/6. (3) 16. Швидкість матеріальної точки масою 1 г, яка виконує вільні незгасаючі коливання, змінюється з часом за законом v = 500cos50?t, см/с. Визначи¬ти кінетичну енергію точки через 2 с після початку коливань. Скільки повних коливань виконала ма¬теріальна точка за цей час? (0,12 Дж; 50) 20. Матеріальна точка виконує вільні незгасаючі коливання за законом х = 0,3sin (t + ?/3), см. Визначити зміщення точки від положення рівноваги через час, що дорівнює 1/6 періоду коливань. Чому дорівнюватиме зміщення точки в цей час, якщо фаза коливань збільшиться вдвічі? (0,26 см; -0,26 см) 26. У результаті додавання двох коливань дістали рівняння траєкторії, що має вигляд Визначити різницю фаз коливань, що додаються. 30. Визначити амплітуду результуючого коли¬вання в момент часу 0,05 с, якщо додаються два ко¬ливання одного напряму х1 = 0,05cos(20?t + ?/3), м і х2 = 0,05cos(20,2?t + ?/3)м. Записати рів¬няння результуючого коливання. (0,1; , м)м 36. Матеріальна точка масою 5 г виконує вільні загасаючі коливання. За 6 хв. вона втрачає 99% своєї енергії. Визначити коефіцієнт опору. (6,4-10-6 кг/с) 40. Математичний маятник довжиною 50 м виконує вільні загасаючі коливання. Записати рі¬вняння цих коливань, якщо амплітуда коливань за 1 хв. зменшується вдвічі. Початкова амплітуда коливань дорівнює 5 см, початкова фаза – нулю. ( х = 0,05е 2t cos 0,44t, м)
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
30
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Трофимова Т. И. Курс физики / Т. И. Трофимова.? М. : Высш. шк., 2003. ? 541 с. 2. Детлаф А. А. Курс физики / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. ? М. : Высш. шк., 2002. ? 718 с. 3. Сивухин Д. З. Общий курс физики. Т.3.,Электричество / Д. З. Сивухин М., Наука, 1982. ? 496с. 4. Чертов А. Г. Задачник по физике / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. М. : Высшая школа. 2005. ? 219 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)