Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківський менеджмент»

Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні

Карточка работы:3326-2012б
Цена:
Тема: Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні
Предмет:Банківський менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Банківський менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Банківської Справи Національного Банку України (УБСНБУ)
Содержание:ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 .ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 8 1.1. Сутність, функції та значення банків в економіці 8 1.2. Причини та глобалізаційні чинники залучення іноземного банківського капіталу 16 1.3. Організаційно-правові засади функціонування банків з іноземним капіталом 23 РОЗДІЛ 2 . АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 36 2.1. Еволюція та етапи розвитку іноземних банків у вітчизняній банківській системі 36 2.2. Аналіз ефективності функціонування іноземних банків в Україні 43 2.3. Оцінка діяльності "ХХХХ" як складової міжнародної фінансової групи на ринку банківських послуг 54 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ 67 3.1. Мінімізація ризиків, пов’язаних із зростанням іноземного капіталу в банківській системі України 67 3.2. Розробка системи заходів щодо підвищення конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом 80 3.3. Міжнародний досвід регулювання іноземного капітлу в банківському секторі та рекомендації для України 89 Розділ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ‎В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 99 4.1.Визначення потенційно небезпечних i шкідливих виробничих чинників та гігієна праці і виробнича санітарія 99 4.2. Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки. Безпека в надзвичайних ситуаціях, пожежна безпека 103 4.3.Iнструкцiї з техніки безпеки праці в надзвичайних ситуаціях 106 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113 ДОДАТКИ 119  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Зважаючи на тенденції глобалізації у розвитку світових фінансових ринків, присутність іноземного капіталу в банківських секторах країн, що розвиваються, є об’єктивною реальністю. Участь іноземного капіталу відіграє важливу роль у розвитку банківської системи та економіки будь-якої країни. Адже в останні роки іноземний капітал у переважній більшості країн світу є важливим джерелом фінансування економіки. Іноземні фінансово-банківські групи мають підтримувати відповідний рівень своєї прибутковості, тому цілком зрозумілим і прогнозованим є їх прихід до банківських секторів країн Центральної та Східної Європи, динаміка розвитку яких є значно вищою, ніж у розвинених країнах Європи. Проблеми інтенсивного припливу іноземного капіталу притаманні для більшості країн із перехідною економікою. Це пов’язано з процесами фінансової глобалізації, євроінтеграційним курсом та лібералізацією ринку фінансових послуг, яка поглиблюється і стає загальновизнаною світовою тенденцією. Участь іноземних інвесторів у роботі банківської системи зросла і в Україні, що пов’язане, насамперед, із відкриттям внутрішніх ринків держави для діяльності міжнародних фінансових інститутів у процесі приєднання України до СОТ і в умовах посилення інтеграції економіки України у світове господарство. За умов нестабільного розвитку економіки України, спричиненого переважно відсутністю стабільних джерел фінансування, присутність іноземного капіталу в банківській системі України дає можливість залучати потрібні ресурси на внутрішні фінансові ринки. Присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі будь-якої країни зазвичай відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи в частині збільшення загальної суми фінансових ресурсів та рівня капіталізації банківської системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази для подальшого соціально-економічного розвитку країни. Водночас потрібно зважати на фінансові ризики, пов'язані зі швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу, що можуть призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, можливого посилення нестабільності, несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових ресурсів. Упродовж останніх років банківський сектор України суттєво змінився, передусім структурно-приплив іноземного капіталу значною мірою скоригував стратегії розвитку місцевих банків. Саме банки змушені трансформуватися – змінювати наявні організаційні структури на досконаліші, розширювати спектр послуг, в тому числі покращити механізм надання кредитів і зрештою ставати більш привабливими та відкритими для клієнтів. Прихід іноземного капіталу поставив нові завдання як перед банками нашої країни, так і перед Національним банком України, з боку якого сьогодні достатньо уваги приділяється визначенню пріоритетів розвитку національної банківської системи, спрямованих на оптимізацію її структури і досягнення достатнього для розвитку економіки України рівня капіталізації банківського сектору. Дослідженням проблем розвитку банківських систем та впливу на них іноземних капіталів приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Зокрема, А. Абалкіна, О. Барановський, А. Верников, О. Вовчак, В. Геєць, О. Дзюблюк, О. Каширіна, М. Козоріз, С. Реверчук, Т. Смовженко, Т. Стубайло, Д. Тулін, В. Фурсова, О. Чуб та інші. Дані питання є предметом дискусій і банкірів-практиків, зокрема, С. Арбузова, В. Лавренчука, О. Сугоняко, Р. Шпека та інших. Мета дипломної роботи: висвітлити теоретичні аспекти залучення іноземного капіталу в банківський сектор, проаналізувати діяльність банків з іноземним капіталом в Україні та окремого банку (на прикладі «ХХХХ») і на цій основі окреслити напрями підвищення конкурентоспроможності банків с іноземним капіталом в Україні. Мета дипломної роботи визначає основні завдання: ? визначити сутність, функції та значення банків в економіці; ? розглянути причини та глобалізаційні чинники залучення іноземного банківського капіталу; ? дослідити організаційно-правові засади функціонування банків з іноземним капіталом; ? розглянути етапи розвитку іноземних банків у вітчизняній банківській системі; ? проаналізувати ефективність функціонування іноземних банків в Україні; ? оцінити діяльність "ХХХХ" як складової міжнародної фінансової групи на ринку банківських послуг; ? дослідити ризики, пов’язані із зростанням іноземного капіталу в банківській системі України та шляхи їх мінімізації; ? розробити систему заходів щодо підвищення конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом; ? проаналізувати міжнародний досвід регулювання іноземного капіталу в банківському секторі та можливості його використання в Україні. Об’єктом дослідження є процеси залучення іноземного капіталу "ХХХХ" та банками України. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти діяльності банків з іноземним капіталом в Україні. В роботі були використані такі методи дослідження: системного аналізу, графічний, порівняльний, дедукції та індукції, екстраполяції та аналогій, наукової абстракції, експертних оцінок, структурно-функціональний та інші методи обробки аналітичної інформації. Інформаційну базу для проведення дослідження склали: законодавча та нормативна база, дані державної статистичної звітності, проектні та звітні матеріали банків, інтернет-сайти, підручники, періодичні видання, наукові журнали, монографії та наукові публікації за тематикою дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У Розділі 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження банків за участю іноземного капіталу» розкрито сутність, функції та значення банків в економіці, розглянуто причини та глобалізаційні чинники залучення іноземного банківського капіталу, проаналізовано організаційно-правові засади функціонування банків з іноземним капіталом. Розділ 2 «Аналіз та оцінка діяльності іноземних банків в Україні» присвячений аналізу діяльності «ХХХХ» як складової міжнародної фінансової групи на ринку банківських послуг. Крім того охарактеризовано еволюцію та етапи розвитку іноземних банків у вітчизняній банківській системі та проаналізовано ефективність їх функціонування в Україні. У розділі 3 «Напрями підвищення конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом в Україні» розглянуто способи мінімізації ризиків, пов’язаних із зростанням іноземного капіталу в банківській системі України, розроблено систему заходів щодо підвищення конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом та проаланізовано міжнародний досвід регулювання іноземного капіталу в банківському секторі. У розділі 4 «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» проаналізовано та оцінено організацію охорони праці в банківських установах. У роботі надано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності банків з іноземним капіталом та зроблено відповідні висновки.  
Объём работы:
110
Выводы:На основі проведеного у дипломній роботі дослідження можна зробити такі висновки. У першому розділі дипломної роботи було розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження банків за участю іноземного капіталу. Згідно з національним законодавством банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Банки надають фінансові послуги населенню, підприємствам й один одному. Банк може зберігати гроші (папери), купувати і продавати, видавати кредити, обмінювати тощо. Національній банк України контролює діяльність інших банків і регулює грошовий обіг у країні. Банк з іноземним капіталом, згідно з вітчизняним законодавством, визначено як банк, в якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10%. При цьому, якщо 50 і більше відсотків акціонерного чи пайового капіталу належить материнському банку за кордоном, то такий банк є дочірньою структурою іноземного банку. Материнський банк відповідає за зобов’язаннями дочірнього банку лише в межах свого внеску. Дочірній банк є юридичною особою, отже, на нього поширено правила банківського регулювання та нагляду з боку Національного банку України. Банківські установи з іноземним капіталом є зареєстрованими юридичними особами України і повинні функціонувати, дотримуючись усіх вимог вітчизняного банківського законодавства та сприяти розвитку національної економіки. Дещо іншою є ситуація з філіями іноземних банків, які мають право здійснювати їх відкриття на території нашої держави. Зокрема, підпорядкування таких філій підлягає під материнський банк за кордоном і вимогам законодавства країни-походження іноземного капіталу. Вітчизняне ж законодавство передбачає лише регулюючу роль у порядку відкриття таких філій на території України та нагляд за дотриманням основних законодавчих вимог. Філія здійснює діяльність відповідно до вимог, встановлених законодавством України. Появі іноземних банків на українському ринку сприяли непередбачувано високі темпи зростання попиту на банківські послуги, низька конкуренція, слабкість національних банків, високі темпи інфляції, внаслідок чого останнім стало складно залучати дешеві ресурси. В другому розділі проаналізовано діяльність іноземних банків в Україні. Станом на 1 грудня 2012 року зі 176 зареєстрованих банків, 54 фінустанови – з іноземним капіталом (на 1 січня 2012 р. було 53 банки з іноземним капіталом із 176 працюючих), 22 – із 100% іноземним капіталом (на 1січня того ж року – 22 банки). Сукупний зареєстрований статутний капітал українських банків на 1 грудня 2012 р. становив 174,5 млрд. грн. «ХХХХ» був створений в 1990 році задля обслуговування конкретної групи компаній та отримав назву "Харківінкомбанк". У 2006 році BNP Paribas Group закінчив процес придбання 51% акцій «ХХХХ». Показники діяльності банку значно покращилися після інтеграції з групою з BNP Paribas Group, отже, можна зробити висновок, що інтеграція позитивним чином відзначилося на діяльності «ХХХХ». Показники значно покращились після 2006 року, що підтверджує позитивну динаміку зростання «ХХХХ» після його входження до BNP Paribas Group. Проте наслідки світової фінансової кризи негативно вплинули на діяльність банку. Як бачимо з 2009 року значно погіршились показники рентабельності банку, що перш за все пов’язано із отриманням ним збитків. Найгіршого значення вони досягли у 2010 році, коли рентабельність капіталц становила (-) 152%, а активів (-)5,9%. У 2011 році значення показників рентабельності значно покращились, хоча і продовжували залишатися від’ємними. Третій розділ присвячений розробці напрямів підвищення конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом в Україні. «ХХХХ» як частина групи BNP Paribas проводить зважену політику ризик менеджменту, звертаючи особливу увагу на можливі валютні і кредитні ризики, а також ризик ліквідності, пов'язані із загальною макроекономічною ситуацією і ситуацією на банківському ринку країни. Стратегія поліпшення зовнішнього оформлення полягає в тому, що вона сприяє виділення послуги, додання їй унікальності і завоюванню прихильності споживачів. Головна мета – показати, що банк надає привабливі для споживачів банківські послуги. Слід виокремити у даному випадку продуктову диференціацію, сервісну диференціацію персоналу і диференціацію іміджу. Модифікація маркетинг-міксу – банк прагне стимулювати збут за допомогою модифікації одного чи декількох елементів маркетингу. Оскільки BNP Paribas Group була особливо зацікавлена в розвитку роздрібного бізнесу та споживчого кредитування на ринках Східної Європи, саме ці напрямки становлять основну спеціалізацію «ХХХХ» та саме на їх розвиток спрямовуються зусилля.. «ХХХХ» для успішного розвитку у 2012-2013 роках необхідно і надалі розширювати роздрібний бізнес, звертаючи особливу увагу на альтернативні канали збуту та максимально приділяти увагу депозитним програмам для клієнтів. Банку необхідно запропонувати клієнтам повний спектр продуктів та послуг, спрямованих на управління грошовими коштами. Поряд з роздрібним бізнесом та розширенням клієнтської бази, банку необхідно зберегти і розширити свою присутність на ринку корпоративних банківських послуг в Україні, продовжуючи при цьому покращувати якість, розширюючи спектр послуг, які він надає як українським так і іноземним клієнтам. Важливе місце у розвитку діяльності банку займає інвестиційний бізнес. Надалі «ХХХХ» потрібно продовжити розвивати та покращувати власну репутацію, як провідного андерайтера на місцевому ринку облігацій і розвивати свій бізнес у напрямках структурного фінансування, надаючи компаніям консалтингові послуги відносно зовнішніх запозичень тощо. Основна довгострокова стратегічна мета «ХХХХ» – збільшити кількість активних клієнтів вдвічі до 2015 року, в той же час в середньостроковій перспективі пріоритетом має залишатись підвищення дохідності бізнесу та збільшення ефективності роботи банку. Банку необхідно у найкоротший термін стати більш прибутковим після витрат на резервування. У розділі проаналізовано та оцінено організацію охорони праці в банківських установах. Служба охорони праці на підприємстві «ХХХХ» вирішує наступні задачі: навчання працюючих безпеці праці, пропаганда питань охорони праці; забезпечення безпеки будівель і споруд, обладнання та виробничих процесів; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту; забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих; організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих та санітарно-побутове обслуговування працюючих. Організація умов праці на робочих місцях в «ХХХХ» − це дії по встановленню, упорядкуванню або зміні порядку здійснення трудового процесу і пов'язаних з ним виробничих взаємодій працівників із засобами виробництва й один з одним.  
Вариант:нет
Литература:1. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (з останніми внесеними змінами від 23.02.2012) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. ? №5. ? Ст. 30. 2. Про режим іноземного інвестування : Закон України № 93/96-ВР від 19.03.1996 р. (зі змінами і доповненнями від 13.03.2012) // Відомості Верховної Ради України. ? 1996. ? №19. ? Ст. 80. 3. Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі : Закон України № 3394-VI від 19.05.2011 р. / Відомості Верховної Ради України. ? 2011. ? №47. ? Ст. 533. 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. (з останніми внесеними змінами від 02.10.2012) // Відомості Верховної Ради України. ? 2002. ? №1. ? Ст. 1. 5. Про акціонерні товариства : Закон України № 514-VI від 17.09.2008 р. (з останніми внесеними змінами від 19.06.2012) // Відомості Верховної Ради України. ? 2008. ? №50. ? Ст. 384. 6. Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України : Постанова Правління НБУ № 204 від 09.04.2009 р. // Офіційний вісник України. ? 2009. ? №34. ? Ст. 1173. 7. Про порядок подання відомостей про структуру власності : Положення затверджене постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011 р. // Офіційний вісник України. ? 2011. ? №84. ? Ст. 3092. 8. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. (з останніми внесеними змінами від 20.06.2012) // Офіційний вісник України. ? 2001. ? №40. ? Ст. 1813. 9. Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу Електронний ресурс : Лист НБУ № 48-103/634-4584 від 04.04.2011 р. ? Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v4584500-11 10. Про банки і банківську діяльність : Роз’яснення з питань виконання окремих вимог Закону України, лист НБУ № 18-112/1467-2599 від 19.04.2001 р. (з останніим внесеними змінами від 18.09.2012) // Відомості Верховної Ради України. ? 2001. ? №5. ? Ст. 30. 11. Азаренкова Г.М. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація : Монографія / Г.М. Азаренкова, Л.В. Дікань, Т.О. Новосельцев / за ред. проф. Л.В. Дікань. – Х. : Вид. дім "ІНЖЕК", 2003. – 132 с. 12. Банківські операції : Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. ? К.: КНЕУ, 2002. 13. Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі / О. Барановський // Вісник НБУ. – 2009. – № 9. – С. 12-20. 14. Банковское дело : Учебник / под ред. В.И. Колесникова, Я.П. Кроливецкой. – М. : Изд-во "Финансы и статистика", 1995. – 180 с. 15. Васюренко О. В. Управление банковскими операциями: методология и практика: дисс. ... доктора экон. наук: 08.04.01 / Васюренко Олег Владимирович- Сумы, 1999. ? 489 с. 16. Владичин У. В. Іноземне банківництво в Україні : монографія / У. В. Владичин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Піраміда, 2011. – 280 с. 17. Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України / В. Геєць // Дзеркало тижня. ? 2009. ? № 26 (605). ? С. 4-6. 18. Гражевська Н. І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки / Н. І. Гражевська // Економічна теорія. – 2007. – № 4. – С. 19–29. 19. Гроші та кредит : Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.. – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с. 20. Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи // Банківська справа. – 2008. – № 2. – С. 37–45. 21. Дзюблюк О. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківської системи / О. Дзюблюк // Вісник університету банківської справи НБУ. – 2012. – № 1 (13). – С. 146-149. 22. Диба М. І. Інтернаціоналізація банківської системи України / М. І. Диба, Є. С. Осадчий // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – № 1. – С. 35-41. 23. Д’яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків / І. П. Д’яконова // Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – С. 26–31. 24. Івасів І. Вплив іноземних банків на банківську систему України / І. Івасів, Р. Корнилюк // Вісник НБУ. – 2011. – № 10. – С. 84–91. 25. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. – К. : Вид-во "Феміна", 1995. – 190 с. 26. Економічна енциклопедія : у трьох томах. – Т. 3 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с. 27. Колесников В.И. Банковское дело : Учеб./В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая. -М.: Финансы и статистика, 1995. − 480 с. 28. Конилюк Р. Українські банки в тенетах іноземного капіталу / Р. Конилюк // Економічна правда. ? 2010. ? № 15. ? С. 5-7. 29. Конопатська Л. Деякі питання регулювання банківської діяльності в період світової економічної кризи / Л. Конопатська, К. Раєвський // Вісник НБУ. – 2010. – № 2. – С. 23–25. 30. Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання : монографія / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. – К. : КНЕУ, 2012. – 234 с. 31. Лютий І. Фінансово-економічна криза 2008–2010 рр.: деякі чинники та уроки // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 10–16. 32. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции: учеб. пособие / Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. − М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. − 288с. 33. Мещеряков A.A. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку: Монографія / A.A. Мещеряков. ? К. : Наук. світ, 2006. ? 347 с. 34. Панова Г. С. Банковское обслуживание частных лиц / Г. С. Панова ? М. :АО «ДИС», 1994. ? 352 с. 35. Павлюк К. В. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми / К. В. Павлюк, В. А. Кажан // Фінанси України. ? 2010. ? № 6. ? С. 143-150. 36. Прімєрова О. К. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом / О. К. Прімєрова // Формування ринкових відносин в Україні. ? 2010. ? № 3. ? С. 40-43. 37. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент : навч. посібн. Електронний ресурс / Є. Г. Панченко. – К. : Видавництво КНЕУ, 1996. – Режим доступу : http://www.vuzlib.net/mm_P/10.htm 38. Рид Э. Коммерческие банки / Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др.; Пер. с англ. ? 2-е изд. ? М. : СП «Космополис», 1991. ? 480 с. 39. Рисін В. Вплив іноземних банків на функціонування банківської системи Польщі / В. Рисін, В. Бабенко, Лапішко // Вісник НБУ – 2007. – № 3 – С. 24-27. 40. Роуз П. Банковский менеджмент / Пер. с англ. 2-е изд. ? М. : «Дело Лтд», 1995. ? 768 с. 41. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. ? М., 1978. 42. Осадчий Є. С. Етапи та форми входження іноземного банківського капіталу в Україні / Є. С. Осадчий // Фінанси, облік і аудит : Зб. наук. пр. – 2009. – № 14. – С. 142–150. 43. Основні показники діяльності банків України Електронний ресурс / Національний банк України. – Режим доступу до ресурсу : http://www.bank.gov.ua 44. Сколотяний Ю. Оздоровлення за океаном і в нашому болоті // Дзеркало тижня. – 2010. – № 37 (817). – С. 9. 45. Словник сучасної економіки Мак-Міллана : пер. з англ. – К. : Вид-во "АртЕк", 2000. – 640 с. 46. Сохань П. Становлення банківської системи України / П. Сохань // Банківська справа. – 2006. – № 3. – С. 34–45. 47. Смовженко Т. С. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти / Т. С. Смовженко, О. О. Другов // Фінанси України. ? 2009. ? № 7. ? С. 98-105. 48. Структура активів, капіталу і зобов’язань банків України станом на 01.01.2011 р. // Вісник НБУ. – 2011. – № 12. – С. 65. 49. Чуб О. Становлення та розвиток банківської системи України в контексті присутності іноземного капіталу / О. Чуб // Банківська справа. − 2008. ? № 6. ? С. 81-84. 50. Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : Монографія / О. О. Чуб. – К. : КНЕУ, 2009. – 340 с. 51. Філонова І. Б. Функціонування іноземного капіталу у банківській системі України в умовах фінансової нестабільності / І. Б. Філонова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6 (120). – С. 220–225. 52. Шаповал А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України // Вісник НБУ. − 2008. − № 4. − С. 2–7. 53. Шелудько Н. М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми і перспективи / Н. М. Шелудько // Фінанси України. ? 2009. ? № 12. ? С. 100-107. 54. Шпиг Ф. І. Банківська конкуренція під впливом іноземного капіталу Текст / Ф. І. Шпиг. – Суми : Ділові перспективи, 2006. – 288 с. 55. Офіційний сайт Національного банку України Електронний ресурс – Режим доступу : http://bank.gov.ua/Statist/index.htm. 56. Офіційний сайт Асоціації українських банків Електронний ресурс. – Режим доступу : http://aub.org.ua. 57. Офіційний сайт «ХХХХ» 58. Офіційний сайт BNP Paribas Grou Електронний ресурс. – Режим доступу http://bank.bnpparibas.com/ 59. Consolidated banking data. Reference period: end-June 2011 Електронний ресурс / The European Central Bank. – Режим доступу : http://www.ecb.int/stats/money/consolidated/html/ index.en.html.  
Дополнительная информация:Додається: Баланс «ХХХХ» станом на 31.12.2011 рр., Звіт про фінансові результати «ХХХХ» за 2011-2010 рр.   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (32)