Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Фінансовий облік»

Бухгалтерський облік сільсьгосподарської продукції.

Карточка работы:4088-2013б
Цена:
Тема: Бухгалтерський облік сільсьгосподарської продукції.
Предмет:Фінансовий облік
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Виробничо-фінансова характеристика підприємства «ХХХХ» 5 Розділ 2. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції 11 2.1. Первинна документація сільськогосподарської продукції 11 2.2. Надходження сільськогосподарської продукції 14 2.3. Переміщення сільськогосподарської продукції 17 2.4. Вибуття (реалізація) сільськогосподарської продукції 19 Розділ 3. Комп’ютеризація процесів обліку сільськогосподарської продукції на підприємстві «ХХХХ» 23 Висновки та пропозиції 30 Список використаних джерел 33 Додатки 35  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Важливим фактором розвитку будь-якого аграрного підприємства є грошові надходження, що перевищують платежі підприємства. Від наявності або відсутності коштів буде зрештою залежати можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. Бухгалтерський облік реалізації, продажу, сільськогосподарської продукції, виконаних робіт і наданих послуг, визначення та відображення в обліку доходів і витрат, податку на додану вартість, а також фінансових результатів від реалізації цінностей є однією з основних, найбільш відповідальних ділянок бухгалтерської роботи. Правильне визначення і відображення в бухгалтерському обліку зазначених показників має велике значення для забезпечення ефективної господарсько-фінансової діяльності підприємства. В системі обліку на сільськогосподарських підприємствах надзвичайно цінною є інформація про доходи від реалізації сільськогосподарської продукції. Облік доходів від реалізації продукції розвивається й поліпшується у зв’язку із удосконаленням комп’ютерної техніки і комунікаційного середовища, методології й організації обліку. Метою дослідження є висвітлення напрямків удосконалення реалізації продукції сільськогосподарського виробництва «ХХХХ». Для реалізації мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання: ? дослідити виробничо-фінансову характеристику підприємства «ХХХХ»; ? розглянути первинну документацію сільськогосподарської продукції; ? узагальнити надходження сільськогосподарської продукції; ? розглянути переміщення сільськогосподарської продукції; ? вивчити вибуття (реалізація) сільськогосподарської продукції; ? дослідити комп’ютеризацію процесів обліку сільськогосподарської продукції на підприємстві «ХХХХ». Об’єктом дослідження є «ХХХХ». Предметом дослідження є облік реалізації продукції сільськогосподарського виробництва «ХХХХ». В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, ситенну, дедукції, індукції, узагальнення, групування та інші. Інформаційною базою дослідження є методичні рекомендації з формування витрат у сільському господарстві, праці вітчизняних науковців та практиків, що вивчали особливості обліку реалізації продукції.
Объём работы:
30
Выводы: Вивчення особливостей обліку реалізації сільськогосподарської продукції надало змогу виділити наступні висновки та пропозиції: 1. Проведене дослідження показало тенденцію розвитку і зміни Плану рахунків бухгалтерського обліку. Реалізація продукції сільськогосподарського виробництва протягом аналізованого періоду зазнавала різного відображення у бухгалтерському обліку. Функціонування в аграрному секторі різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності вимагає нових підходів до організації бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати особливості біологічних перетворень в сільському господарстві. Щоб правильно і раціонально організувати облік необхідно мати: досконалу законодавчо-нормативну базу; галузеві стандарти і методичні рекомендації з обліку біологічних активів, витрат і доходів та визначення фінансових результатів; галузеву статистичну, фінансову та управлінську звітність; фахових бухгалтерів-фінансистів, які б досконало знали особливості діяльності агропромислових формувань і облікової політики. 2. Господарські операції з обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції, біологічних перетворень в сільському господарстві, оцінки від первісного визнання, зміни вартості та на дату балансу фіксуються у первинних документах, бухгалтерських регістрах та звітності. Міністерством аграрної політики України затверджено Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів і Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, а також Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств. Дані рекомендації не в повній мірі відображають всі специфічні особливості обліку, що випливають із нововведень в організацію бухгалтерського обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції, а тому вони потребують подальшого вивчення з метою їх удосконалення та застосування на аграрних підприємствах у майбутньому. Рахунки 7 класу – тимчасові, мають ознаки пасивних рахунків, призначені для узагальнення інформації про господарські процеси. Протягом звітного періоду по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів і платежів, що включені до ціни продажу, по дебету – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів, щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунки 9 класу – тимчасові, активні. Протягом звітного періоду по дебету відображають суми визнаних витрат від кожного виду діяльності, а по кредиту списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок 79 «Фінансові результати» займає особливе місце у плані рахунків. Він являє собою симбіоз старих рахунків 46 «Реалізація» і 80 «Прибутки та збитки», на нього списується сальдо рахунків доходів і витрат, а сама назва говорить про те, що на цьому рахунку формується фінансовий результат: по дебету – витрати, по кредиту – доходи. У кінці звітного періоду рахунок 79 закривається на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 3. З метою спрощення облікової роботи, а також можливості отримання оперативної інформації рекомендуємо підприємствам, які не використовують в обліку рахунки 90 «Собівартість реалізації» та 93 «Витрати на збут», внести зміни в робочий План рахунків і здійснити заходи з введення в практику обліку вказаних рахунків. Слід зазначити, що сучасна практика аналітичної деталізації обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства з продажу продукції не задовольняє інформаційні потреби користувачів, тому потребує вдосконалення. Аналітичний облік повинен бути більш змістовним, достатнім і відповідати своєму змісту – забезпечувати можливість оперативного аналізу отриманих від продажу доходів і бути зручною та надійною базою для прийняття ефективних рішень в управлінні. З метою спрощення облікової роботи, а також можливості отримання оперативної інформації рекомендуємо підприємствам, які не використовують в обліку рахунки 90 «Собівартість реалізації» та 93 «Витрати на збут», внести зміни в робочий План рахунків і здійснити заходи по введенню в практику обліку вказаних рахунків. Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку операцій з продажу продукції є надання користувачам інформації про результати діяльності підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків варто здійснювати, максимально відображаючи інформаційну систему управління продажами. Діюча методика обліку операцій продажу продукції не передбачає можливості цілісного відображення даного процесу, а проблема аналітичної деталізації показників продажу залишається актуальною. Аналітичний облік операцій з продажу продукції у системі управління повинен забезпечувати відображення інформації щодо отриманих доходів, понесених витрат і фінансових результатів по кожному виду реалізованої продукції. 4. Слід зазначити, сучасна практика аналітичної деталізації обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства з продажу продукції не задовольняє інформаційні потреби користувачів, тому потребує вдосконалення. Аналітичний облік повинен бути більш змістовним, достатнім і відповідати своєму змісту - забезпечувати можливість оперативного аналізу отриманих від продажу доходів і бути зручною та надійною базою для прийняття ефективних рішень в управлінні. Оскільки в нинішніх умовах підприємство самостійно визначає асортиментну, маркетингову та цінову політику, то аналітичні рахунки необхідно відкривати залежно від інформаційних потреб для прийняття рішень за вищезгаданими проблемами. Аналітичній деталізації облікової інформації щодо висвітлення процесу продажу потрібно приділяти більше уваги, оскільки вона є об’єктивною передумовою для подальшого забезпечення аналізу, планування та контролю. Основним недоліком існуючої системи управління продажами на підприємстві є її неоперативність
Вариант:нет
Литература: 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790 (з останніми змінами від 09.12.2011) // Офіційний вісник України. – 2005. – №49. – Ст. 3090. 2. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (зі змінами та доповненнями від 09.12.2011) // Офіційний вісник України. – 1999. – №52. – С. 67. 3. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послу) сільськогосподарських підприємств Електроний ресурс: Наказ Міністерства аграрної політики України №132 від 18 травня 2001 р. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.122.0. 4. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів Електроний ресурс: Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 року №1315. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ control/uk/publish/printable_article?art_id=66856. 5. Бірюкова О. Облік реалізації готової продукції / О. Бірюкова // Бухгалтерія у сільському господарстві. – 2004. – №19. – С. 6-7. 6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві : Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 448 с. 7. Герасимчук І. Облік господарських операцій з зерном у сільськогосподарських підприємствах / І. Герасимчук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – №19. – С. 33-36. 8. Жук Н. Л. Організація первинного обліку на підприємствах АПК: стан та перспективи. Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи / За ред. П. Т. Саблука, М. Я. Дем’яненка, В. М. Жука. – К. : Ін-т аграр. екон., 2003. – 196 с. 9. Качала Н. М. Особливості обліку тварин в АПК / Н. М. Качала // Економіка АПК в Україні, 2007. – №3. – С. 64-69. 10. Качала Н. М. Удосконалення обліку продукції в АПК / Н. М. Качала // Економіка АПК в Україні, 2008. – №2. – С. 31-33. 11. Качала Н. М. Нові напрямки обліку продукції в АПК / Н. М. Качала // Економіка АПК в Україні, 2007. – №8. – С. 17-25. 12. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник / Н. М. Малюга, Я. В. Лебедзевич, Л. Л. Горецька, та ін. ; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ЖІТІ, 2006. – 480 с. 13. Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Підручник / М. Ф. Огійчук, В. А. Плаксієнко, Л. Г. Панченко. – К. : Вища освіта, 2003. – 800 с. 14. Павлик В. П. Собівартість і реалізація продукції у формуванні аграрного ринку / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2007. – №5. – С. 147-152. 15. Палий В. Ф. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета / В. Ф. Палий, Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 224 с. 16. Прунцева Г. О. Уніфікація фінансового та податкового бухгалтерського обліку / Г. О. Прунцева // Економіка АПК. – 2004. – №12. – С. 90. 17. Сук П. Л. Облік виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в умовах ринку: методологія і практика : Монографія / П. Л. Сук. – К. : НАУ, 2007. – 330 с. 18. Цилюрик Г. І. Облік доходів сільськогосподарських підприємств за П(С)БО 30 «Біологічні активи» / Г. І. Цилюрик // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 6-7. – С. 103-106.
Дополнительная информация: Додається: Баланс за 2011 рік, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, та ін. додатки. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (114)