Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Загальна педагогіка»

Зміст, засоби та форми естетичного виховання дітей в сім’ї

Карточка работы:5483б
Цена:
Тема: Зміст, засоби та форми естетичного виховання дітей в сім’ї
Предмет:Загальна педагогіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Мова і література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Гуманітарний Інститут (КГІ)
Содержание:Вступ 3 Розділ І Теоретико-методологічні засади естетичного виховання дітей 5 1.1 Визначення естетичного виховання 5 1.2 Завдання та зміст естетичного виховання 9 1.3 Виховання естетичної культури учнів 16 Розділ ІІ Особливості естетичного виховання дітей в сім'ї 19 2.1 Місце і роль естетичного виховання в процесі формування особистості 19 2.2 Естетичне виховання дітей в сім'ї 22 2.3 Методи дослідження результативності сімейного естетичного виховання 27 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додаток 1 34 Додаток 2 36
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На сьогоднішній час система освіти потребує якісних змін, які повинні полягати у пошуку нових шляхів та покращенні існуючих способів виховання всебічно розвиненої особистості кожної дитини. Виховний процес, покликаний на досягнення розвитку особистості дитини, має різнобічний характер. Так, для того, щоб дитина розвивалася у різних сферах життєдіяльності, педагоги застосовують такі напрями виховання: розумове, фізичне, національне, екологічне, естетичне тощо. Якщо більшість із названих напрямів виховання мають певні напрацювання дослідників та зрозумілу важливість для впровадження в життя, то естетичному вихованню не завжди приділяють належної уваги. Естетичне виховання підростаючого покоління є обов’язковою умовою всебічного розвитку особистості дитини. Тому важливо використовувати принципи та методи естетичного виховання у навчально-виховному процесі. Цій проблемі присвятили свої праці відомі педагоги минулого та сучасності: К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко, Волкова Н.П., Підласий І.П., Фіцула М.М., Ягупов В.В. та інші. Двадцяте століття було наповнене соціальними потрясіннями — революціями, війнами, голодом, терором, технічними катастрофами, економічними катаклізмами. Все це призводило до руйнування краси навколишнього світу і краси людського духу насамперед. Наміри будувати вільне демократичне суспільство можуть бути реальними лише за умов морально-духовної довершеності кожної особистості, де чільне місце має посісти духовна краса людини. І коли Ф.М. Достоєвський писав, що краса врятує світ, то мав на увазі найперше красу моральну. Єдність естетичного і морального виховання, а також виховання громадянського і політичного, гармонія істини, добра і краси є передумовою ефективного естетичного виховання. І найголовніше місце у процесі формування естетичної культури підростаючого покоління відводиться саме сім'ї. Адже родина - це колиска всього - це місце, де закладаються основні риси характеру дитини, її естетична культура, її вихованість, чесність, добропорядність тощо. Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності обґрунтування особливостей естетичного виховання школярів в сім'ї. Наукова новизна обраної теми - в тому, естетичне виховання школярів розглядається в контексті сімейного впливу батьків на дитину. Об’єктом дослідження є процес естетичного виховання школярів. Предметом курсової роботи засоби та форми естетичного виховання дітей в сім'ї. Метою даного дослідження є розкриття особливостей естетичного виховання учнів в сім'ї, та зазначити засоби ефективного його здійснення. З урахуванням предмету, об’єкту та мети дослідження потрібно було виконати ряд наступних завдань: • зробити повний теоретико-методичний аналіз літератури з даної проблеми, дослідити стан розкриття основних положень проблеми у працях відомих педагогів минулого та сучасності; • розглянути особливості естетичного виховання як умови формування всебічно розвиненої особистості школяра; • визначити засоби ефективного здійснення естетичного виховання учнів в сім'ї; • запропонувати шляхи визначення рівня естетичної культури учнів та вказати на форми здійснення естетичного виховання дітей. Під час написання курсової роботи використовувалися такі методи як: теоретичне (аналіз літератури) та емпіричне (спостереження, опис) дослідження, аналіз і синтез, узагальнення і систематизація.
Объём работы:
32
Выводы:Одним з дійових засобів гармонійного розвитку людини є естетичне виховання, яке відіграє важливу роль у формуванні не тільки естетичного ставлення людини до навколишньої дійсності, але й духовно-моральних якостей. Сформовані естетичні смаки та естетичний ідеал і розвинена здатність оцінювати прекрасне дають людині змогу зрозуміти суть прекрасного. Поряд із розвитком естетичного сприймання, прищепленням естетичних смаків у процесі естетичного виховання в учнів формують естетичне ставлення до навколишньої дійсності. Людина повинна не лише милуватися красою природи чи пам'ятками культури, а й берегти і захищати їх. В естетичному вихованні школярів використовують різні джерела: твори образотворчого мистецтва; музику; художню літературу; театр, кіно, телебачення, естраду, цирк; поведінку і діяльність школярів; природу; факти, події суспільного життя; оформлення побуту. У школі можна використовувати безліч форм навчально-виховної роботи для естетичного виховання школярів: бесіди, лекції, диспути, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей на естетичну тематику, можна організовувати роботу шкільних клубів любителів мистецтв, гуртки художньої самодіяльності, літературні об'єднання, музичні ансамблі і шкільні оркестри, шкільні театри. Щодо засобів естетичного виховання школярів, то відомі педагоги минулого схилялися до використання природи та її краси для розвитку естетичного смаку та свідомості дітей. Вони вважали, що основними формами естетичного виховання засобами природи є екскурсії в поле, в гай, у сад, до річки, а також уроки на лоні природи, під час яких діти пізнають світ, красу і велич рідної землі. На природі діти можуть побачити предмети і явища навколишньої дійсності в натурі, в певному просторі і часі, перевірити свої враження про прочитане в книзі. Наступним засобом розвитку естетичної культури дітей є образотворче мистецтво. Оскільки людина постійно прагне до краси, прагне боротися з нестабільним, противним, а її ідеали краси складаються під впливом різних життєвих явищ, відносин, і витворів мистецтва, треба навчити дитину глибоко розвиватися у всьому різновиді жанрів мистецтва, з тим, щоб вона могла безпомилково розрізнити прекрасне, піднесене, художнє від низького, спотвореного, антихудожнього. Специфіка уроків образотворчого мистецтва визначає і засоби естетичного виховання дітей. Вчителям важливо широко використовувати в цілях естетичного виховання дітей образотворче мистецтво. Так ми запропонували у додатку конспект одного уроку художньої праці, який має на меті розвиток естетичної культури та свідомості школярів. Але найголовнішим вважаємо вплив батьків на формування естетичної культури учнів. Адже, зростаючи в родині, діти бачать прекрасне і в побуті, і у відношенні між членами сім'ї, вони привчаються бути охайними, ввічливими, чесними, добропорядними тощо. Зазначаємо, що процес естетичного виховання буде здійснюватися найбільш ефективно за умови послідовного та цілеспрямованого впливу на дитину зі сторони батьків, педагогів та психологів, які повинні постійно удосконалювати свої особистісні риси та бути взірцем для школярів.
Вариант:нет
Литература:1. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. - В 2-х томах. - Т. 1 / Под ред. А.В. Петровского. - М: Педагогика, 1979. - 304 с. 2. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, молоді та батьків. – Полтава, 1994. 3. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології.- К.: Школяр, 2000. 4. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів, 1996. 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Вид. центр “ Академія”, 2001. 6. Естетика: Навч. посібник / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовий та ін.; За ред. В.О. Лозового. - К.: Хрінком Інтер, 2004. 7. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1997. 8. Лозова В.I., Троцко Г.В. Теоретичнi основи виховання i навчання: Навчальний посібник. – Харків, 1997. – 338 с. 9. Макаренко А.С. Методи виховання // Твори: В 7-ми т. — Т.5. — К.: Рад. шк., 1976. 10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. - 3-е вид., доп., 2001. 11. Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С. Макаренка (Творчий шлях).- Вид. 2-е, перероблене і доп. - К.: Рад. шк., 1967. - 304 с. 12. О.Рудницька. Інтегративні зв'язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу // Початкова школа. - 2001. - №5. - С. 20-22. 13. Омеляненко В.Л., Мельничук С.Г., Омеляненко С.В. Педагогіка: Навч. посібник. — Кіровоград, 2000. 14. Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна шк. – 2000. - № 2,4. 15. Соловейчик С. Педагогика для всех. — М., 1989. 16. Суходольська Л.В., Фіцула М.М. Методика виховної роботи. – Тернопіль: "Зоря", 1989. 17. Сухомлинський В. Вибрані твори: У 5 т. - К. - 1976. - Т.1. 18. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. - В 5-ти т. - Т. 3: Серце віддаю дітям. - К.: Рад. шк., 1977. - 670 с. 19. Ушинський К.Д. Вибрані пед. твори: у 2-х томах – К.: Рад. шк., 1983. - т. 1. 20. Ушинський К.Д. Вибрані пед. твори: у 2-х томах – К.: Рад. шк., 1983. - т. 2. 21. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. 22. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - 4-е изд. - М.: Гардарики, 1999. 23. Эстетика: Учеб. пособие / Л.Т.Левчук, Д.Ю. Куречук, В.И. Панченко, М.Ю. Русин. - К.: Вища школа, 1998. 24. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2003. 25. Як допомогти дитині стати творчою особистістю/Упоряд. Л.Шелестова. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2003. - 112 с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (31)