Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Бюджет як центральна ланка фінансової системи України

Карточка работы:5067-2-2013б
Цена:
Тема: Бюджет як центральна ланка фінансової системи України
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси та кредит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 3 1.1. Поняття бюджет як економічна та правова категорія 3 1.2. Економічна природа і роль місцевих бюджетів 9 1.3. Особливості формування та класифікація доходів та видатків бюджету 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 33 2.1. Значення Державного бюджету як центральної ланки фінансової системи 33 2.2. Порядок казначейського обслуговування за доходами 39 2.3. Аналіз організації роботи органів Державного казначейства щодо касового виконання бюджету за видатками 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72 ДОДАТКИ 79  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
69
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. − Ст. 141. 2. Бюджетний кодекс України № 2456-17 вiд 01.10.2011 на пiдставi 3668-17 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 50-51. − Ст.572, із змінами, внесеними згідно із Законами. 3. Про Положення про Державне казначейство України: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України Електронний ресурс : Наказ Президента України від 31.07.1995 р. №590 // Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України № 1078/2011 від 29.11.2011 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/460/2011. 4. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та перерахування міжбюджетних трансфертів Електронний ресурс : Наказ Державного Казначейства України № 205 від 04.11.2002 // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12 5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.// Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 13-14, N 15-16, N 17. − Ст. 112 , із змінами, внесеними згідно із Законами. 6. Про місцеве самоврядування в Україні Електронний ресурс : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 7. Про бюджетну систему України Електронний ресурс : Закон України від 05.12.1990 № 512-XII. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/512-12. 8. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України Електронний ресурс : Закон України від 23.03.2000 № 1602-III. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1602-14. 9. Алієва В. Міжбюджетні відносини в Україні: тенденції і перспективи / В. Алієва // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 23–26. 10. Аптекар С. Про формування місцевих бюджетів / С. Аптекар, В. Краснова // Економіка України. – 2010. – №4. – С. 42-47. 11. Артус М. М. Бюджетна система України : навч. посіб. / М. М. Артус, Н. М. Хижа .– К., – 2007. – 220 с. 12. Аранчій В. І. Фінанси : навч. посіб. / В. І. Аранчій, О. М. Краснікова, Л. В.Черненко; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 215 с. 13. Базилевич В. Д. Державні фінанси : Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; За заг. ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2004. – 368 с. 14. Бойко З. Основні напрями бюджетної політики та перспективи її розвитку / З. Бойко, С. Юрій // Економіка України. – 2010. – № 39. – С. 35–38. 15. Бондарчук Т. В. Фінансова політика забезпечення ефективності видатків місцевих бюджетів / Т. В. Бондарчук // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 30-33. 16. Бондарук Т. Г. Механізм фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 250-258. 17. Бондарук Т. Г. Організація управління місцевими фінансами в контексті світового досвіду / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 222-231. 18. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 162-169. 19. Блощинська Ю. А. Казначейська система касового виконання Державного бюджету України та напрями її вдосконалення / Ю. А. Блощинська // Фінанси. – 2008. – № 7. – С. 127-132. 20. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. / за заг. ред. В. Федосова. – К. : Вид-во КНЕУ, 2004. – С. 17, 42-47. 21. Бюджетна система. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» факультету підготовки фахівців заочної форми навчання / Л. В. Дзенік. – Луцьк : Вид-во ЛДТУ, 2007 – С. 12. 22. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури: монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2011. – 172 с. 23. Бюджетний моніторинг : Аналіз виконання бюджету за січень – березень 2011 року / Щербина І. Ф., Рудик Ф. Ю., Зубенко В. В. та ін. ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., ДГВПП «Зовнішторгвидав України» 2011. – 121 с. 24. Василик О.Д. Бюджетна система України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – С. 12-17. 25. Василенко О. В. Світовий досвід формування інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів / О. В. Василенко // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 29. 26. Вербовий М. П. Роль і місце казначейської системи обслуговування державного бюджету України у фінансуванні бюджетних установ / М. П. Вербовий // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 1 (9). – С. 20-25. 27. Висоцький В. Вдосконалення управління активами Єдиного казначейського рахунку в Україні / В. Висоцький, В. Калинчук, А. Савицька // Світ фінансів. – 2008. – № 3 (16). – С. 58-62. 28. Габа І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: переваги та недоліки / І. Габа // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 9. – С. 20-22. 29. Голинський Ю. О. Роль Державної казначейської служби у зменшенні наслідків економічної нестабільності / Ю. О. Голинський // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). – Том 2. – С. 61-67. 30. Давыдов А. Ю. Американская модель экономического роста: финансовые аспекты / А. Ю. Давыдов // США. – Канада: экономика, политика, культура. – 2007. – № 6. – С. 3-20. 31. Жемеренко Є. В. Місцеві бюджети в економічній системі держави / Є. В. Жемеренко // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 12-18. 32. Зайчикова В. В. Функції місцевих фінансових органів в умовах бюджетної реформи / В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 72-79. 33. Заклекта О. Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету міста / О. Заклекта, В. Ільків // Світ фінансів. – 2010. – №2. – С. 152-159. 34. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : підручн. / О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с. 35. Ковалева Т. М. Бюджет и бюджетная політика в Российской Федерации / Т. М. Ковалева, С. В. Барулин. – 2-е изд. – М.: Кнорус, 2006. – 208 с. 36. Корягін М. В. Сутність, функції та ознаки бюджету як економічної категорії / М. В. Корягін // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 205-209. 37. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посібн. / В. І. Кравченко. – К.: Знання, 1999. – 487 с. 38. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія / Л. В. Лисяк. – К.: ДННУ АФУ, 2009. – 600 с. 39. Лисяк Л. Принципи бюджетної системи нового бюджетного кодексу України / Л. Лисяк, Т. Дулік // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 74-79. 40. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посібн. / Ю. В. Пасічник. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К. : Вид-во «Знання-Прес», 2003. – С. 278, 448-451. 41. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи. – К.: НІСД, 2011. – 50 с. 42. Резнік М. Основні засади формування та використання коштів резервного фонду місцевих бюджетів / М. Резнік // Казна України. – 2011. – №5(14). – С. 25-26. 43. Римарська Н. Принципи побудови та функціональна структура бюджетної системи України / Н. Римарська, М. Корягін // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 8-10. 44. Сагайдак І. В. Становлення та розвиток бюджетної системи і міжбюджетних відносин в Україні / І. В. Сагайдак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 134-136. 45. Семенов Г. А. Упарвління використання бюджетних коштів за допомогою казначейської системи України / Г. А. Семенов, Л. А. Чорна // Вісник Донецького Національного Університету. – 2009. – № 1. – с. 337. 46. Слухай С. В. Формування місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи / С. В. Слухай, Н. Я. Здержа // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 12-19. 47. Сокровольська Н. Я. Основні проблеми та напрями вдосконалення обслуговування Державного бюджету за доходами / Н. Я. Сокровольська, О. В. Шевчук // Науковий вісник БДФА . – 2008. – № 3. – С. 53-59. 48. Стоян В. І. Організація фінансового контролю у системі Казначейства / В. І. Стоян, О. П. Зварич // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 128-137. 49. Турянський Ю. І. Методи, види і джерела формування державних доходів / Ю. І. Турянський, Н. М. Коломійчук, П. П. Гаврилко // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.08. – С. 297-302. 50. Усков І. В. Система місцевих фінансів в умовах трансформації економіки України / І. В. Усков // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 87-90. 51. Фінансова база діяльності органів місцевого самоврядування в системі критеріїв депресивності адміністративно-територіальних районів України / М. Бутко, О. Зеленська, С. Зеленський, А. Літош // Економіст. – 2011. – №11. – С. 38-41. 52. Череп A. B. Деякі аспекти управління коштами єдиного казначейського рахунку / A. B. Череп, Л. А. Чорна // Економічний простір. – 2009. – № 26. 53. Чечуліна О. О. Контроль бюджетних повноважень при виконанні бюдже¬тів / О. О. Чечуліна // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 35–36. 54. Чечуліна О. О. Повноваження Державного казначейства України при виконанні Державного бюджету / О. О. Чечуліна // Вісник КНТУ. – 2007. – № 3. – С.53-59. 55. Чугунов І. Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання : навчальний посібник / І. Я. Чугунов. – К. : НДФІ, 2005. – 259 с. 56. Чугунов І. Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І. Я. Чугунов, Л. В. Лисяк // Фінанси України.– 2009. – №11. – С. 3–11. 57. Шелобаев С. И. Єкономико-математические методі и модели : Учеб. пособие для вузов. – 2-ге изд., перераб. и доп. / С. И. Шелобаев – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287с. – С.189-195. 58. Юрійчук С. М. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні / С. М. Юрійчук // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 33-35. 59. Юрій С. І. Фінанси : Підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. – К. : Знання, 2008. – 611 с. 60. Юрій С. І. Казначейська система : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – 2-ге. вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт – бланк, 2006. – 818 с. 61. Юрепко А. М. Державне казначейство України як орган виконавчої влади / А. М. Юрепко // Регіони. – 2009. - № 5. – С. 5-7. 62. Юхименко П. І. Теорія фінансів: підручник / За ред. Проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. 63. Яценко Ю. О. Нова модель фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні / Ю. О. Яценко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7. – С. 222-229. 64. Якимов О. Вдосконалення механізму казначейського обслуговування Державних бюджетів / О. Якимов // Казна. – 2006. – №7-8. – С. 13-14. 65. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/uk/index 66. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 67. Офіційний сайт Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua .  
Дополнительная информация:Написано тільки 1 та 2 розділи, 2 статті. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (554)