Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах»

Зміст та методика складання звіту та рух грошових коштів

Карточка работы:5167-2013б
Цена:
Тема: Зміст та методика складання звіту та рух грошових коштів
Предмет:Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Банківська справа / Банківська статистика / Банківські технології та процеси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів 4 1. Зміст звіту про рух грошових коштів 4 2. Методика складання звіту про рух грошових коштів 6 Висновки 12 Список використаної літератури 13  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з індивідуальним рухом капіталу (грошових коштів, їх еквівалентів, необоротних активів та фінансових інвестицій), який забезпечує покриття витрат виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) та отримання прибутку й охоплює фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування. Звітність підприємств є завершальним кроком системи бухгалтерського обліку, яка узагальнює і систематизує інформацію про діяльність підприємства та яка необхідна усім зацікавленим особам для прийняття ефективних економічних рішень. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою будь-якого правильно організованого бізнесу. Фінансова звітність підприємств – це система узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності за минулий період. Грошові кошти та їх еквіваленти як найліквідніші активи які потребують постійного контролю та повного відображення у фінансовій звітності підприємства. У балансі підприємства показують наявність грошових коштів на початок та кінець періоду, з чого можна визначити лише величину їх збільшення або зменшення. У звіті про фінансові результати відображено лише суму нарахованих доходів та витрат, їх структуру, а також отриманий протягом звітного періоду прибуток, а інформації про джерела надходження та напрями витрачання коштів немає. Третім складовим елементом фінансової звітності підприємства є Звіт про рух грошових коштів, який відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямами діяльності підприємства.  
Объём работы:
10
Выводы:Для будь-якого фінансового аналітика є важливим зрозуміти структуру грошових потоків підприємства за певний звітний період, визначити причини дефіциту чи надлишку грошових коштів, з’ясувати найбільш суттєві статті їх надходження і витрачання. Формою фінансової звітності, яка призначена для такого виду аналізу, є звіт про рух грошових коштів. Тому і якість аналітичних дій, і працезатрати аналітика для досягнення кінцевої мети аналізу залежать від методики формування інформації в звіті про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів розкриває вплив різних операцій на грошові потоки. Грошові кошти як найліквідніші активи повинні забезпечувати постійну платоспроможність підприємств, тому грошові потоки мають бути під постійним контролем бухгалтерів та керівників. Враховуючи це, вважаємо за доцільне щоквартально складати Звіт про рух грошових коштів. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» передбачає два методи розкриття інформації про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності – прямий і непрямий. Причому в міжнародній практиці прямий метод вважають основним, а непрямий – альтернативним, тобто застосовувати рекомендують саме прямий метод (параграфи 19 і 20 МСБУ 7). В Україні нововведення торкнулися розділу І «Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності», який складають за прямим методом, що полегшило роботу з формою № 3, адже тепер усі її розділи заповнюються однаково. Інформацію у звіті подають за показниками, що дають основу для прийняття управлінських рішень, оскільки зміст статей чітко відображає формат інформаційного середовища.  
Вариант:нет
Литература:1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» (Форма № 3) : Положення від 31.03.1999 № 87 (з останніми змінами від 09.12. 2011) // Офіційний вісник України. – 1999. − № 25. – С. 349. 2. Клевець В. Б. Сутність та методика узагальнення даних бухгалтерського обліку щодо складання звітності підприємства / В. Б. Клевець // Сталий розвиток економіки. – 2011. − № 2. – С. 185-191. 3. Теслюк В. М. Складання звіту про рух грошових коштів / В. М. Теслюк, А. В. Дегтяренко // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Фінанси і кредит». − 2011. − №1. – С. 127-131. 4. Чабанюк О. М. Звіт про рух грошових коштів та його місце в управлінні підприємством / О. М. Чабанюк, Т. І. Балецька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – С. 251-255. 5. Черемісова Т. А. Узагальнення статей звіту про рух грошових коштів за видами діяльності підприємств / Т. А. Черемісова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – С. 404-408.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (17)