Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 4 курс

Карточка работы:5497-2013б
Цена:
Тема: Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 4 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент організацій / Менеджмент медичної та фармцевтичної галузі / Менеджмент в охороні здоров'я
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 10 2.1. Аналіз техніко-економічних показників ТОВ «ХХХХ» 10 2.2. Діагностика фінансового стану підприємства 12 3. ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІПШЕННЮ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 17 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21 ДОДАТКИ 23  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Метою виробничої практики є закріплення одержаних теоретичних знань та набуття практичних навичок роботи на підприємствах різних форм власності, уміння критично оцінювати роботу підприємства та знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства. Актуальність теми. Фундаментальні засади фінансово-господарської діяльності підприємств на нинішньому етапі розвитку світової економіки зазнають докорінних змін. Оскільки рівень ризиків, яких зазнають суб’єкти господарювання, сьогодні є значно вищим, ніж раніше, характерною рисою сучасного етапу розвитку економічних відносин є стрімке зростання кількості фінансово неспроможних підприємств. В умовах світової фінансово-економічної кризи актуальність теми обумовлена відсутністю належного теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення антикризового управління, а також необхідністю проведення системних досліджень з питань формування антикризового управління підприємством; визначення функціональних та інституційних особливостей антикризового фінансового менеджменту; діагностики банкрутства. Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства. Виробнича практика проводилася за місцем майбутньої роботи – ТОВ «ХХХХ», що стало об’єктом дослідження. У процесі виробничої практики на підприємстві поставлені завдання вивчити практичну сторону таких питань, як: ? організація діяльності підприємстві; ? аналіз фінансового стану підприємства. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для оцінки отриманих фактичних значень показників у динаміці та в порівнянні з нормативними; наукової абстракції − при виділенні найбільш важливих показників оцінки фінансового стану підприємств серед наявної в літературних та нормативних джерелах значної їх кількості; спостереження, групування, узагальнення – в процесі розробки остаточних висновків на основі отриманих результатів досліджень. Інформаційною базою практики слугували законодавчі та нормативні акти, що діють в Україні, дані фінансової звітності ТОВ «ХХХХ», опрацьовані практикантом особисто.  
Объём работы:
18
Выводы:Об’єктом дослідження обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХХ», основними напрямками діяльності підприємства якого є торгівля друкованою продукцією. Провівши дослідження результатів діяльності ТОВ «ХХХХ»,на кінець 2012 року, нами були виявлені позитивні зміни в діяльності, а саме: збільшення середньорічної вартості основних засобів за останній рік на 13 тис. грн., проте негативним є збільшення їх за рахунок позикових коштів (темп приросту середньорічної вартості власного капіталу (10,86%) менше темпу приросту основних засобів (+18,84%). Також позитивним є збільшення фонду оплати праці на 23 тис. грн. при одночасному зростанні середньої заробітної плати на 95,83 грн. та покращення продуктивності праці на 4,44 %. Негативними факторами є зменшення чистого прибутку, погіршення фондовіддачі, зростання фондомісткості. Розрахована достатня величина доходів від основної діяльності для ТОВ «ХХХХ», яка становить 938,78 тис. грн. Рекомендовано розглядати ефективність використання трудового потенціалу ТОВ «ХХХХ» у двох площинах: по-перше, як ефективність роботи безпосереднього персоналу підприємства і, по-друге, з позиції ефективності управління при формуванні і реалізації кадрового потенціалу.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.96 №254/96 // Відомості Верховної Ради України. ? 1996. ? №30. ? Ст. 141. 2. Податковий кодекс України від 08.04.2011 // Відомості Верховної Ради України. ? 2011. ? №13. ? Стр. 556. 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р №436-ІV із внесеними змінами та доповненнями у редакції Закону № 1617-VІ від 24.07.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. ? 2003. ? №18. ? Ст. 144. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. // Офіційний вісник України. – 1999. − №25. − Стр. 343. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» : Наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 року // Офіційний вісник України. – 1999. − №25. – Стр. 349. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України // Офіційний вісник України. – 1999. − №50. – Стр. 442. 7. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности : Учеб. пособие / М. С. Абрютина. − М. : Дело и Сервис, 2008. − 365 с. 8. Азарян О. М. Організація і технологія торгівлі: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Азарян, Е. М. Локтєв, В. П. Оліфіров. − Донецьк: СПД Дмитренко, 2007. − 527с. 9. Азарян О. М. Шляхи підвищення ефективності розвитку підприємств у роздрібній торгівлі / О. М. Азарян, В. О. Соболєв // Доп. НУЕТ. – 2008. – №3. – С. 175-180 10. Ансофф А. Стратегическое управление / А. Ансофф − М. : Мир, 2009. − 484 с. 11. Апопій В. В. Організація торгівлі: Підручник, 2-ге вид., перероб. та доп. / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький ; За редакцієюВ. В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 616 с. 12. Баканов М. И. Экономический анализ в торговле / М. И. Баканов, И. М. Дмитриева, Л. Р. Смирнова, М. Б. Чиркова. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 400 с. 13. Бакунов О. О. Управління економічною стійкістю торговельного підприємства: концептуальний підхід / О. О. Бакунов, О. В. Сергєєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. − 2009. − № 3. − С.129−137. 14. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: монографія / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2009. – 149 с. 15. Березіна О. В. Економіка підприємства / О. В. Березіна, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. − Київ: «Знання», 2009. − С. 226-234 16. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. − К. : КНЕУ, 2005. − 592 с. 17. Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И. А. Бланк . − К. : Зльга, Ника-Центр, 2004. − 656 с. 18. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2008. – 544 с. 19. Блонська В. І. Стратегія управління доходами торговельного підприємства в умовах розвитку ринкових відносин / В. І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.6. − С. 117-123. 20. Болюх М. А. Економічний аналіз : навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток ; За ред. М. Г. Чумаченка. − К. : КНЕУ, 2010. − 540 с. 21. Бутинець Ф. Ф. Звітність підприємства / Ф. Ф. Бутинець, В. П. Бондар. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 427 с. 22. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия : учеб.пособие / Р. П. Валевич, Г. А. Давидова. − Мн.: Выш. шк., 2006. − 367 с.  
Дополнительная информация:Зроблено щоденник про проходження практики. Назва підприємства не вказана в роботі. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (635)