Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Картознавство»

Аналіз комплексного атласу

Карточка работы:5505-2013б
Цена:
Тема: Аналіз комплексного атласу
Предмет:Картознавство
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Географія / Геодезія / Водні біоресурси/Картографія та землеуст / Геологія / Геоінфом сист. і технол.
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СВІТОВИЙ ДОСВІД НАВЧАЛЬНОГО АТЛАСНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО АТЛАСУ 5 1.1. Аналіз світового досвіду навчального атласного картографування 5 1.2. Загальні засади створення комплексного атласу 7 РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗУ КОМПЛЕКСНИХ НАВЧАЛЬНИХ АТЛАСІВ 10 2.1. Науково-методичні основи створення комплексних навчальних атласів 10 2.2. Методика аналізу та оцінки карт комплексного атласу 16 2.3. Аналіз і оцінка атласів 20 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНОГО АТЛАСУ 26 3.1. Аналіз основних аспектів створення комплексного атласу 26 3.2. Структурні компоненти комплексного атласу 29 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 38    
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вирішення багатьох задач народного господарства та соціально-культурного будівництва базується на глибокому, багатосторонньому і взаємозалежному територіальному вивчення природних умов, природних ресурсів, продуктивних сил і соціальних відносин. Зокрема, воно абсолютно необхідно для розробки заходів щодо збереження та поліпшення географічної середовища. Для практики важливо, щоб результати такого вивчення представлялися у вигляді географічних карт, тобто у формі, зручною для огляду, аналізу та обробки. Все це визначає значення комплексного картографування як методу багатостороннього і цілісного відображення дійсності картографічними засобами. Комплексне картографування в наші дні, що виконується, як правило, на системній основі, і має велику наукову цінність; зокрема, воно приносить географ джерело нових висновків і знань, дієвий засіб для наукового узагальнення і прогнозів. В комплексному картографуванні є два основних шляхи: 1) організаційно незалежне, але програмно-координований створення серій різних тематичних карт, що забезпечує їх порівнянність, взаємодоповнюваність і, отже, зручність спільного використання; 2) виготовлення комплексу карт, різних за змістом, але які в сукупності повну характеристику цілісної групи явищ, їх зв’язків і взаємозумовленості; до цієї групи картографічних робіт належать комплексні атласи. Комплексне картографування може відрізнятися: за широтою комплексу − від порівняно обмеженого кола явищ, наприклад враховуються при якісної оцінки сільськогосподарських земель, до повного картографічного зводу наукових знань з фізичної, економічної і політичної географії; за територіальним охопленням від карт ключових ділянок в декілька квадратних кілометрів до огляду планети в цілому. Комплексне картографування шляхом створення серій різних тематичних карт може ґрунтуватися на державних тематичних картах, якщо забезпечити їх програмне та методичне координування. Деякі з відомчих картографічних робіт мають в межах своїх інтересів комплексний характер, як наприклад геологічне картографування у мільйонному масштабі. Виготовлення комплексу взаємопов’язаних карт часто є однією з головних цілей комплексних географічних досліджень. Особливо великі результати комплексне картографування отримало в розробці та створенні географічних атласів. Мета роботи: розглянути основні аспекти аналізу комплексного атласу. Об’єкт дослідження – комплексні атласи Предмет дослідження – особливості та аналіз комплексного атласу Завданнями роботи є наступне: 1) аналіз світового досвіду навчального атласного картографування та особливості комплексного атласу; 2) розглянути основи створення та аналізу комплексних навчальних атласів; 3) провести аналіз комплексного атласу.  
Объём работы:
32
Выводы:Основні принципи розробки атласу, що мають трирівневу структуру: 1) загальні є керівними для конструювання всіх комплексних географічних атласів різного призначення і визначають концепцію атласного картографування загалом (тематична повнота, детальність, наукова обґрунтованість, сучасність, наочність та доступність); 2) визначальні – окреслюють характеристики атласу з погляду його призначення і методичної спрямованості (відповідність шкільним програмам, рівномірне змістовне навантаження, стереотипність, стійкість до фізичного зношення); 3) уточнюючі – конкретизують і уточнюють зміст карт та специфіку цього атласу (пріоритетність, методична наочність, оптимальна інформативність). Систему інформаційно-методичних джерел, необхідних для створення комплексного атласу, доцільно поділити на три групи: 1) інформативно-конструктивні (атласи подібного призначення і змісту, аналіз яких дає змогу вивчити наявний досвід картографування, визначити у загальному вигляді зміст, структуру, теми окремих розділів та карт); 2) нормативно-інструктивні (документи методичного і технічного характеру, які регламентують основні параметри майбутнього атласу: шкільні програми, методична література з викладання географії, галузеві інструкції, настанови, норми та правила укладання навчальних картографічних творів); 3) реально-конструктивні (викладацький досвід стосовно використання карт у навчальному процесі, власний досвід, набутий під час виробничої діяльності та опрацювання картографічних джерел і науково-методичної літератури). Вивчення й узагальнення досвіду розробки комплексних навчальних атласів дає змогу визначити узагальнені риси структури і змісту навчальних атласів, а також уточнити методи проектування окремих тематичних карт. Аналіз карт комплексного атласу полягає в різнобічному дослідженні їх особливостей і властивостей, що обумовлюють якість карт − їх придатність ефективно задовольняти потреби, що встановлюються відповідно до призначення конкретних карт. Якість карти визначають: доцільний вибір масштабу і інших елементів математичної основи; повнота, достовірність, точність і сучасність змісту; досконалість оформлення. Велике значення має наукова обґрунтованість і ідейна спрямованість карти. Аналіз і оцінка карт необхідні: картографу при проектуванні і створенні нових картографічних творів; географ і іншим фахівцям при використанні карт як засоби дослідження; споживачам карт взагалі при рішенні по картах конкретних практичних завдань. Аналіз і оцінка карт є необхідними також при розробці програми карти, зокрема при визначенні змісту карти, ступеня генералізації і способів зображення. У цьому випадку для вивчення залучаються карти тієї ж теми або того ж типу, що і знову складова. Уникнути недоліків існуючих карт і врахувати їх позитивні сторони − ось мета подібного вивчення. До аналізу джерел доводиться вдаватися і в процесі безпосереднього складання карти, наприклад при вирішенні питань про погодженість і узгодження різних джерел між собою. Нарешті, аналізу та оцінки піддається закінчений оригінал карти з метою перевірити, наскільки відповідає карта своїм цільовим призначенням і як здійснені в ній програмні установки.  
Вариант:нет
Литература:1. Берлянт А. М. Картография : Учебник / А. М. Берлянт. − 2-е издание, исправленное и дополненное. – М. : КДУ, 2010. – 328 с. 2. Берлянт А. М. Картография : Учебник для вузов / А. М. Берлянт. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 336 с. 3. Вахрамеева Л. А. Картография / Л. А. Вахрамеева. − М. : Недра, 1991. – 258 с. 4. Вахрамеева Л. А. Математическая картография / Л. А. Вахрамеева, Л. М. Бугаевский, З. Л. Казакова. − М. : Недра, 1996. – 220 с. 5. Веклич Л. М. Навчальні картографічні твори / Л. М. Веклич, В. В. Молочко // Вісник геодезії та картографії. – 2004. – № 2. – С. 22-29. 6. Геодезія, картографія і аерофотознімання : Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 62 / Ред. П. М. Зазуляк. − Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2002. − 135 с. 7. Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 63 / Ред. П. М. Зазуляк. − Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. − 303 с. 8. Геологічне картографування. Типові умовні позначення. Основні вимоги / Керівники розробки П. Ф. Брацлавський, В. Я. Веліканов. – К. : Міністерство екології та природних ресурсів, 2002. – 106 с. 9. Картоведение. Берлянт А. М. и др. − М.: Аспект Пресс, 2003. − 477 с. 10. Мацко П. В. Геотроніка та картографія : Навч.посіб. / П. В. Мацко, А. М. Голубєв. − Херсон: ХДУ, 2007. − 184 с. 11. Молочко В. В. Атлас «Економічна і соціальна географія світу» для 10-го класу / В. В. Молочко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. – Вінниця: Консоль, 2002. – Вип. 3. – С. 151-153. 12. Молочко В. В. Досвід картографічного забезпечення навчально-методичного процесу шкільної освіти / В. В. Молочко // Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали XII Міжнародного науково-методичного семінару, Харків, 8-12 вересня 2003 р. – Вінниця: Антекс-У Лтд, 2003. – С. 301-304. 13. Молочко В. В. Комплексні навчальні атласи: досвід зарубіжних країн / В. В. Молочко // Вісник геодезії та картографії. – 2004. – № 3. – С. 22-26. 14. Молочко В. В. Концепція географічного атласу для вчителів / В. В. Молочко // Вісник геодезії та картографії. – 2004. – № 4. – С. 30-35. 15. Молочко В. В. Новий географічний атлас для вчителів середньої школи: структура і зміст / В. В. Молочко // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Збірник наукових праць. – В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т.4. – С. 197-199. 16. Молочко В. В. Проектування нових систем умовних знаків для навчальних карт / В. В. Молочко // Картографія та вища школа. – 2004. – Вип. 7. – С. 13-17. 17. Нові картографічні твори для забезпечення потреб географічної освіти / Л. М. Веклич, І. О. Європіна, В. В. Молочко та ін. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Вінниця: Антекс-У Лтд, 2004. – Випуск 4. – С. 60-63. 18. Полевая геология: Справочное руководство: В 2 кн. / Под ред. В. В. Лаврова, А. С. Кумпанс. – Л., Недра, 1989. – Кн. 1: 400 с. 19. Салищен К. А. Картоведение / К. А. Салищен. – Москва: Издательство московского университета, 1990 − 400 с. 20. Сваткова Т. Г. Атласная картография: Учеб. пособие. − М. : Аспект Пресс, 2002. − 203 с. 21. Топчилов М. А. Картография: Практикум / М. А. Топчилов, Л. А. Ромашова. – Новосибирск : СГГА, 2000. − 49 с. 22. Южанинов В. С. Картография с основами топографи : Учебное пособие / В. С. Южанинов. − М. : Высш. шк., 2001. − 302 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (3)