Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Управління продуктовою політикою в "ХХХХ".

Карточка работы:2258-2012к
Цена:
Тема: Управління продуктовою політикою в "ХХХХ".
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій туристичної індустрії / Менеджмент міжнародного туризму
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ ПОЛІТИКИ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 3 1.1. Загальні аспекти управління продуктовою політикою в діяльності готельних підприємств 3 1.2. Міжнародний досвід формування продуктової політики 13 1.3. Характерні особливості управління продуктової політикою на підприємствах готельного господарства 19 Висновки до розділу 28 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПРИКЛАДІ «ХХХХ» 30 2.1. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на продуктову політику «ХХХХ» 30 2.2. Характеристика «ХХХХ» та аналіз його продуктової політики 39 2.3. Аналіз впливу продуктової політики на діяльність «ХХХХ» 51 Висновки до розділу 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
61
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - С. 141. 2. Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради України, - 2003, - № 18, № 19-20, № 21-22, - 144 с. 3. Закон України «Про туризм» від 15.09.95 р. № 324/95-ВР (зі змінами та доповненнями) 4. Закон України «Про ліцензування» від 01.06.2000 № 1775-III. (зі змінами та доповненнями) 5. Наказ Державної туристичної адміністрації України «Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг» від 16 березня 2004 року №19 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» від 29 липня 2009 року №803 7. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації «Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Правил обов'язкової сертифікації послуг харчування» від 27.01.1999 року №37 8. Міждержавний стандарт ГОСТ 28681.1 – 95 «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Проектування туристичних послуг»; 9. Міждержавний стандарт ГОСТ 28681.2 – 95 «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Туристські послуги. Загальні вимоги»; 10. Міждержавний стандарт ГОСТ 28681.2 – 95 «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Вимоги по забезпеченню безпеки туристів і екскурсантів»; 11. Державний стандарт України ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги», 12. Державний стандарт України ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів. Загальні вимоги», 13. Державний стандарт України ДСТУ 4527:2006 «Засоби розміщування. Терміни та визначення», 14. ДСТУ ISO 9004-2-96 «Управління якістю та елементи системи якості» 15. Азгальдов Г.Г. Як покращити послуги в наших готелях? // Все про готелі України, 2005. – № 3. – С. 38. 16. Азоев Г. Л., Баранчеев В. П., Гунин В. Н., Кибанов А. Я., Ковалева А. М. Управление организацией. / А.Г. Поршнев (ред.). — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 736с. 17. Александров Н.Е. Конкуренция и конкурентоспособность: содержание понятий и история их становления. - Н. Новгород: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2009. – 420 с. 18. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Плюс, 2008. – 464 с. 19. Андреев О.И. Конкурентология: Учеб. курс для творч. саморазвития конкурентоспособности / Поволж. отд-ние РАО, Казан. гос. ун-т. - Казань: Центр инновац. технологий, 2008. – 260с. 20. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг. – М.: Академия, 2009. – 224 с. 21. Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К: Інкос, 2007. – 381 с. 22. Архіпов В. В., Русавська В. А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 342с. 23. Афанасьєв М. В. Стратегія підприємства: Навч.–метод. посібник / М.В.Афанасьєв, Г.О. Селезньова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272с. 24. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Холгер. Маркетинг: учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / Георгий Леонидович Багиев (общ.ред.). — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2007. — 733с. 25. Барановський В.А. Ресторанний бізнес: Навчальний посібник. – РнД.: Фенікс, 2005. – 220 с. 26. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Маркетинг. – М.: Инфра-М, 2010. – 432 с. 27. Беляева А. М. Энциклопедия ресторанного бизнеса. — Донецк : БАО, 2009. — 544с. 28. Бернет Джон, Мориарти Сандра. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход / Н. Габенов (пер.с англ.), В. Кузин (пер.с англ.). — СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2008. — 860с. 29. Бисько И.А., Маевская В.А., Паксюткина Е.А. Организация обслуживания туристов. – М.: КноРус, 2010 г.,– 192 с. 30. Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов, – М.: Новое знание, 2008 г. – 368 стр. 31. Брассингтон Френсис, Петтитт Стивен. Основы маркетинга / Е.Е. Козлов (науч.ред.), О.В. Теплых (пер.). — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 768с. 32. Ваген Л. Гостиничный бизнес: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 220 с. 33. Васюткіна Н. В. Маркетинг: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Наталья Володимирівна Васюткіна. – К.: Видавництво Європейського ун–ту, 2007. – 227с. 34. Вернигорова Т. П., Горбачев А. И., Данькова Е. В., Иларионова Т. С., Кононенко Т. А., Королев М. Ф. Управление персоналом: учебник. – М.: Издательство РАГС, 2008. – 606 с. 35. Веснин В.Н. Менеджмент: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ПРОСПЕКТ, 2007. - 512 с. 36. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. «Менеджмент організацій» всіх форм навч. / Виноградський М.Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – 2. вид., перероб. і доп. – К. : КОНДОР, 2007. – 654с. 37. Владимирська А.О., Владимирський П. О. Реклама: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Кондор, 2009. — 334с. 38. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручник / А. В. Войчак, А.В.Федорченко. – К. : КНЕУ, 2007. – 408с. 39. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — 4.вид., доп. — К. : Лібра, 2006. — 717с. 40. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. М. : Финпресс, 2008. – 496с. 41. Дайновський Ю. А. Репрезентативність маркетингових досліджень: підходи та критерії // Маркетинг в Україні. – 2008. – №3 (49) – С.18–22 42. Джефкінс Френк. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Деніел Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 565с. 43. Дубинський І. О. Інтернет в Україні: нові можливості для маркетингових досліджень // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3 (55) – С.11–14 44. Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В. Основы индустрии гостеприимства – М.: Дашков и Ко, 2009 г. – 280 с. 45. Жуковська В. М., Миколайчук І. П. Управління персоналом. Практикум: навч. посібник. – К., 2008. – 293с. 46. Ілляшенко С. М. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. 47. Карпенко С. В., Карпенко О. А. Управління персоналом: навч. посіб. для дистантаційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2007. – 273с. 48. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА–М, 2007. – 446с. 49. Клименко А.Н. Панельні дослідження в Україні // Маркетинг в Україні. – 2007. – №2 (43) – С.25–28 50. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ.. — 2. европ. изд. — М.; СПб.; К. : Издательский дом «Вильямс», 2006. — 943с. 51. Кошкалда І. В. Маркетингові дослідження: навч. посібник – Х.: Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва, 2007. – 158с. 52. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания – М.:Академия, 2008 г. – 320 с. 53. Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия. — М.: Экзамен, 2005. — 287с. 54. Мазаракі А. А., Ортинська В. В., Дубовик Т. В. Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія. — К., 2009. — 188с. 55. Максимов Ю.К, Конкурентоспособность и ее реализация в трансформирующейся экономике. - СПб.: РОСТ, 2007. – 158 с. 56. Мунін Г.Б., Змійов А.О., Зінов’єв Г.О., Самарцев Є.В., Гаца О.О., Максимець К.П., Роглєв Х.Й. Ì 50 Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. / За редакцією члена-кор. НАН України, д.е.н., професора Дорогунцова С.І.– К.: Ліра-К, 2005. – 520 с. 57. Обзор рынка гостиничной недвижимости за 2011 год, подготовленный компанией Knight Frank 58. Ортинська В. В. Маркетингові дослідження: підручник / В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. – К.:КНТЕУ, 2007. – 376с. 59. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К.: Кондор, 2009. – 860с. 60. Офіційний сайт Державного комітету статистики України // www.ukrstat.gov.ua/ 61. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебное пособие / Под ред. Абдулаева Н.А., Колайко Н.А.-М.:Издательство «ЭКМОС», 2010.-352 с. 62. П`ятницька Г. Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: монографія / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2007. — 465с 63. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення. — Д. : Видавництво ДУЕП, 2006. — 276с. 64. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. - М.: Инфра-М, 2007. – 365 с. 65. Петров А. Н., Демидова Л. Г., Буренина Г. А., Климов С. М., Щербаковский Г. З., Гвичия Г. М. Стратегический менеджмент / А.Н. Петров (ред.). – 2-е изд. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2008. – 341 с. 66. Підлісецький Г.М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств / Г.М. Підлісецький // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 65-66. 67. Портер Майкл Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / И. Минервин (пер.с англ.). – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 452с. 68. Ринок готелів в Україні: чи стане Євро-2012 визначальною подією для готельного бізнесу // http://euro-2012.unian.net/ukr/detail/56 69. Романенко Л. Ф. Маркетинг. Словник економічних термінів. – К.: Університет Україна, 2007. – 231с. 70. Романенко Л. Ф. Маркетингова товарна політика: навч. посібник. — К.: Ун-т «Україна», 2008. — 106с. 71. Романов В.В. Основы индустрии гостеприимства, – М.: Новое знание, 2009 г. – 280 с. 72. Рынок качественных гостиниц Киева под влиянием Евро-2012 // http://www.joneslanglasalle.ua/Ukraine/RU/Pages/NewsItem.aspx?ItemID=25206 73. Савельева А.Ф. Формирование конкурентоспособности на мезоуровне: Монография / Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ». - Ростов н/Д: РГЭУ, 2008. – 360с. 74. Савченко В. Д. Операційний менеджмент: Навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 274с. 75. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Т. : Економічна думка, 2007. – 352с. 76. Сайт бутік-готелю «Воздвиженський» // http://www.vozdvyzhensky.com/ 77. Сердак С.Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання / С.Е. Сердак // Академічний огляд. – 2008. – № 2. – С. 83-88. 78. Ситник Й. С. Менеджмент організацій: навч. посібник для вищих навч. закл.. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 456с. 79. Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: учеб. пособие / С.С. Скобкин. – М.: Магистр, 2007. – 575 с. 80. Сладкевич В. П., Чернявський А. Д. Сучасний менеджмент організацій: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К. : МАУП, 2007. – 488с. 81. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. – М.: Инфра-М, - 2007. – 260 с. 82. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Підручник. – 2. вид., випр. и доп. – К.: Академвидав, 2007. – 472с. 83. Стратегічне управління: конспект лекцій / Укладачі: І.М. Кобушко, І.Д. Скляр.- Суми:Вид-во СумДУ, 2010.-228 с. 84. Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы. – М.: Инфра-М, 2008. – 256 с. 85. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов. – М.: Инфра-М, 2008. – 352 с. 86. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А. Дж Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А.Р. Ганиева (пер. с англ.). — 12.изд. — М.; СПб.; К.: Вильямс, 2006. — 924с. 87. Туватова В. Совершенствование маркетинговой деятельности в гостиничном бизнесе // «Маркетинг услуг», 2007. - № 4. – С. 32-34. 88. Уокер Джон Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник. – М.: Юнити, 2006, - 880 с. 89. Федорченко А. В. Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3(55) – С.24–30 90. Федорчук А. І. Маркетингові дослідження: навч. посібник. – Л. : Вид–во Львівської комерц. акад., 2008. – 367с. 91. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса (2-е издание). – М.: Феникс, 2008. – 512 с. 92. Филлиповский Е.Е., Шмарова Е.В. Экономика и организация и гостиничного хозяйства. – М.: Финансы и статистика. – 2006. – 176 с. 93. Форестер К. Управление эффективностью гостиничной деятельности. // Консалтинг и управление. – 2007. – № 44. – С. 26-29. 94. Хит Ч., Хит Д. Как рассказать сотрудникам о стратегии // Генеральный директор. – 2006. - № 11. – С. 18-19 95. Шелегеда Б. Г., Касьянова Н. В., Берсуцький А. Я. Стратегічне управління потенціалом підприємства. – Донецьк : ДонУЕП, 2007. – 219с. 96. Шумейко В. Торговельна марка як чинник конкурентної боротьби // Маркетинг в Україні. – 2007. – №6 (46) – С.11–13 97. Щелкунов В. І., Мухіна Л. Ф., Стасюк О. П., Кривицька Н. Ю. Стратегія підприємства: Конспект лекцій. – К. : НАУ, 2007. – 79с. 98. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Градова. –3-е изд., испр.-СПб.: Спец-Лит, 2009.-589 с. 99. Яковлев Г. А. Я Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие. — М. : Издательство РДЛ, 2006. - 474 с. 100. В Киеве до конца года ожидается открытие гостиницы Radisson Blu Hotel Kyiv Podil // http://economics.unian.net/rus/detail/139705  
Дополнительная информация:Только 1 и 2 разделы диплома. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)