Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Тести з менеджменту, КНТЕУ, 5 курс

Карточка работы:2327-2012к
Цена:
Тема: Тести з менеджменту, КНТЕУ, 5 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Тести
Задание:1.Множинний вибір 1.Що з наведеного входить до складу рушійних факторів глобалізації? а)нерівномірне розміщення сировинних та енергетичних ресурсів по території планети; б)відмінності соціальїю-економічних систем; в)коливання обмінних валютних курсів; г)релігійні обмеження; д)втручання держав в економіку і політика протекціонізму. 2.Який з наведених факторів гальмує процес глобалізації? а)прискорення темпів технологічних нововведень і виведення винаходів на ринок; б)природно-кліматичні та економіко-географічні відмінності; в)розвиток транспорту і комунікацій; г)відмінності соціально-економічних систем; д)міжнародний поділ праці. 3.Чотири ери розвитку міжнародного бізнесу (комерційна,експансії, концесій, національних держав) були виділені... а) М. Портером; б) Р. Робінсоном; в)Б. Гаврилишшшм; г)Дж. Деніелсом; д)Дж. Соросом. 4.Формування на підприємствах значного шару іноземних менеджерів середньої ланки, яких спеціально навчали на підприємствах і в навчальних закладах, притаманно ері... а)комерційній; б)експансії; в)концесій; г)національних держав; д)глобалізації. 5.Усвідомлення підприємцями і менеджерами великого значення національних культур і поведінкових стереотипів у створенні і нарощуванні конкурентних переваг високих порядків притаманне ері.. а)комерційній; б)експансії; в)концесій; г)національних держав; д)глобалізації. 6.Найбільші ризики притаманні такій формі організації міжнародного бізнесу, як... а)лізингові угоди; б)локальне складування і продаж; в)локальне виробництво (складання) і продаж; г)прямі іноземні інвестиції; д)міжнародні контракти на управління. 7.Найбільш вагомим недоліком експорту (імпорту) як форми організації міжнародного бізнесу є... а) обмін валют; б) використання митних процедур; в)невисокий рівень прибутку; г)відносна простота бізнесу; д)фінансові ризики. 8.Експорт товарів і послуг у .... становить близько 70 % обсягу валового внутрішнього продукту: а)Бельгії; б)Швейцарії; в)США; г)Японії; д)України. 9.Пріоритетним регіоном для інвестування мультинаціональних корпорацій у 90-х роках була... а)Азія; б)Латинська Америка; в)Центральна і Східна Європа; г)Південна Африка; д)Україна. 10.Ключовою перевагою і мотивом створення спільних підприємств порівняно з іншою формою організації міжнародного бізнесу є... а)висока зарплата персоналу; б)значний обсяг продажу; в)низькі витрати на виробництво товарів (послуг); г) можливість використання сильних конкурентних переваг партнерів (засновників); д) усе наведене. 11.Найбільша економія транспортних витрат в автомобільному бізнесі і якісне передпродажне обслуговування забезпечується в умовах використання такої форми міжнародного бізнесу, як... а)експорт (імпорт); б)лізингова угода; в)локальне складування і продаж; г)локальне виробництво (складання) і продаж; д)міжнародні контракти на управління. 12.Що з наведеного не входить до складу рольових функцій міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища? а)організатор пошуку стратегічних можливостей фірми на зовнішніх ринках; б)культурний аналітик; в)контролер процесу виконання прийнятих управлінських рішень; г)дипломат; д)громадський діяч. 13.Згідно з моделлю тріади К. Омає в умовах глобалізації продуктів і ринків, бурхливого науково-технічного прогресу, неопротекціонізму сучасні ТНК повинні мати сильні конкурентні позиції на ринках тріади «США — Японія — Західна Європа». Яке місто в концепції К. Омає у такому разі є найзручнішим для розміщення невеликої штаб-квартири такої ТНК? а)Анкоридж; б)Лондон; в)Нью-Йорк; г)Київ; д)Токіо. 14.Урахування і використання в міжнародному менеджменті національних культур грунтується на тому, що... а)міжнародні корпорації освоюють нові ринки; б)міжнародний менеджмент є методологічною основою порівняльного менеджменту; в)порівняльний менеджмент є методологічною основою міжнародного менеджменту; г)міжнародний менеджмент не пов'язаний з порівняльним менеджментом; д)зарубіжним відділенням нав'язується культура материнської країни. 15.Один з найважливіших напрямів інтернаціоналізації менеджменту пов'язаний зі... а)збільшенням обсягу виробництва ТНК; б)розширенням міжнародної підготовки кадрів менеджерів у провідних школах бізнесу в)розвитком діяльності ООН; г)піднесенням ролі Ради безпеки; д)наданням допомоги країнам з боку МВФ. 16.Більш здатні до міжнародного бізнесу менеджери приймають управлінські рішення на підставі... а)рекомендацій, що містяться в літературі; б)фактів та інформації; в)вражень І почуттів; г)власного минулого досвіду; д)порад знайомих. 17.Розробка і використання кейс-методу для підготовки міжнародних менеджерів найвищого гатунку є 20-х роках було започатковано всесвітньо відомою... а)Лондонською школою бізнесу (Великобританія); б)Німецькою академією менеджменту Нижньої Саксонії (ФРН); в)Гарвардською школою бізнесу (США); г)Стенфордською школою бізнесу (США); д)Інститутом розвитку менеджменту (Швейцарія). 18.Однією з найважливіших переваг використання кейс-методу при підготовці міжнародних менеджерів є... а)використання спеціальної аудиторії — амфітеатру; б)складна методика проведення занять; в)наближеність до бізнесової практики; г)Індивідуальний підхід до слухачів; д)усе наведене. 19. Широко відомий у світі досвід підготовки міжнародних менеджерів Кейптаунської школи бізнесу (Південна Африка) ба¬зується на... а)використанні кейсів Гарвардської школи бізнесу (США); б)використанні кейсів Лондонської школи бізнесу (Великобританія); в)проведенні слухачами прикладних досліджень за методикою Чиказької школи бізнесу (США); г)широкому залученні до навчального процесу висококваліфікованих менеджерів-практиків; д)усьому наведеному. 20.Міжнародна корпорація близько 96 % обсягу свого продажу здійснює в інших країнах... а)«Дженерал Моторз» (США); б)«Нестле» (Швейцарія); в)«Мацушита Електрик» (Японія); г)«Юнілевер» (Великобританія); д)«Сіменс» (ФРН). 21.Мультинаціональні корпорації розглядають увесь світ як поле своєї ділової активності, створюють мережу мультинаціонального обслуговування (банки, рекламні агенції, консалтингові фірми і т. д.), спираючись на глобальну комп'ютеризацію, оскільки... а)мультинаціональність космополітична; б)мультинаціональність «не має вітчизни»; в)мультинаціональна корпорація не може собі дозволити (за інших рівних умов) замінити ефективність патріотизмом, а мультинаціональне обслуговування являє собою гарантію ефективності бізнесу; г)мультинаціональні корпорації прагнуть надати допомогу слабо розвинутим країнам; д)мультинаціональні корпорації вбачають свою місію у забезпеченні світового прогресу. 22.Для німецького досвіду менеджменту найбільш характерно... а)жорсткий агресивний стиль; б)використання ресурсного планування; в)прагнення уникнути ризиків; г)утворення виробничих рад відповідно до Закону про залучення робітників до управління виробництвом (1951 р.); д)усе зазначене. 23.Для функції планування в системі японського менеджменту притаманне... а)колективне прийняття рішень (по колу) консенсусом; б)широке використання гуртків якості; в)індивідуальне прийняття рішень; г)швидке прийняття рішень та повільна їх реалізація; д)усе наведене. 24. Функція керівництва в американській моделі менеджмен¬ту включає таку рису, як... а)парний контроль; б)формальні бюрократичні організаційні структури; в)довгострокова орієнтація; г)переважно директивний стиль; д)нічого з наведеного. Множинний вибір 1.Середовище міжнародного менеджменту включає такі складові... а)ООН, Світовий банк, МВФ; б)ТНК, міжнародні організації; в)уряди, парламенти, міжнародні організації; г)політику, населення, технологію; д)політику, економіку, культуру, технологію. 2.Від якого законодавства бере свій початок сучасне цивільне право? а)вавілонського; б)англійського; в)римського; г)китайського; д)єгипетського. 3.Міжнародне публічне право розглядається як самостійна правова система, що регулює... а)ділові відносини між організаціями різних країн; б)відносини між компаніями однієї країни; в)відносини між фізичними особами різних країн; г)відносини між різними державами; д)усі наведені відносини. 4.Сучасна практика міжнародного бізнесу грунтується начотирьох моделях законодавства. Що з наведеного не є однією з цих моделей? а)ісламське право; б)соціалістичне право; в)загальне право; г)цивільне право;д)англійське право. 5.Культура являє собою набуті знання, які люди використовують для інтерпретації досвіду і... а)укладання міжнародних угод; б)загальної соціальної поведінки; в)створення нових товарів (послуг); г)визначення міжнародних ринків; д)усе наведене. 6.Найважливішими проявами культури с... а)цінності, позиція, поведінка; б)мова, одяг; в)природа, клімат; г)освіта, рівень доходів населення; д)наука, мистецтво, самодіяльність населення. 7.Найвищою культурною цінністю для американського менеджера є... а)колективність; б)вік; в)терпіння; г)свобода; д)сімейна безпека. 8.Найвищою культурною цінністю для японського менеджера є... а)індивідуалізм; б)групова гармонія; в)влада; г)час; д)сімейна гармонія. 9.На зворотній стороні візитівки керівника фірми «Похоронне бюро Майкла» — американця... за походженням — було надруковано: «Краще я матиму справу з тисячою..., ніж з одним....» а)американського, турків, греком; б)ірландського, шведів, японцем; в)грецького, турків, греком; г)китайського, англійців, французом; д)французького, французів, арабом. 10.У моделях вимірів ділової культури Г. Гофстеда та Ф. Тромпенаарса спільним є вимір... а)централізація — децентралізація; б)дистанціювання влади; в)самодостатність — саморозвиток; г) індивідуалізм — колективізм; д)ставлення до невизначеності. 2. Множинний вибір 1.Ґрунтовний досвід ресурсного, індикативного, стратегічного державного планування у 40— 90-х роках було нагромаджено у... а)США; б)Австрії; в)Австралії; г)ФРН; д) Франції. 2.Функції планування в системі японського менеджменту притаманне... а)колективне прийняття рішень (по колу) консенсусом; б)широке використання гуртків якості; в)індивідуальне прийняття рішень; г)швидке прийняття рішень і повільна їх реалізація; д)усе наведене. 3.Яка з наведених функцій щодо стратегічного планування виконується не вищими керівниками міжнародних компаній, а плановими підрозділами? а)створення структури стратегічного планування; б)аналіз й оцінка пропозицій; в)стимулювання виконавців; г)розробка стратегічних напрямів діяльності фірми; д)створення сприятливого клімату в колективі розробника стратегічного плану. 4.Розробка міжнародної портфельної стратегії ТНК включає такі послідовні чотири кроки а)...; б) оцінка нинішнього стану портфеля; в) визначення бажаного стану портфеля; г) реалізація портфельної стратегії: а)розробка місії ТНК; б)уточнення (коригування) місії ТНК; в)обґрунтування бачення ТНК; г)визначення стратегічних одиниць бізнесу у структурі ТНК; д)проведення наради директорів зарубіжних відділень. 5.Якщо міжнародна корпорація, переслідуючи мету справити враження стосовно своїх грандіозних планів, оголошує про придбання земельних ділянок в одній з країн, а насправді прагне примусити конкурентів відмовитись від будівництва заводу в цій країні, то стратегія розглядається як ... а)план; б)поведінка; в)позиція; г)перспектива; д)прийом. 6.Злиття і поглинання міжнародних компаній найчастіше використовується у випадках використання ... а) глобалізаційних стратегій; б) змішаних стратегій; в) національно орієнтованих стратегій; г) усіх наведених стратегій. 7. У разі використання маркетингових комунікацій як інструменту пристосування стратегій міжнародних корпораційдо французької національної культури враховується така особливість цієї культури, як... а) побоювання французів маніпулювання ((прихованими переконаннями»; б) вимога французів до раціональності повідомлень; в) уникнення причинної залежності і логіки; г)найвища цінність сміху; д)прагнення французів висміювати як рекламіста, так і споживача. 8.Згідно з Ешридською моделлю місії міжнародних корпорацій характеризуються такими параметрами: а)цілі; б)стратегії і стандарти; в)цінності; г)стандарти; д)усе наведене. 9.Принципова складність стратегічного планування в міжнародних корпораціях пов'язана з... а)обґрунтуванням місії; б)визначенням місії; в)аналізом зовнішнього середовища; г)аналізом внутрішнього середовища; д)усім наведеним. 10.Формула «локалізація глобального фокусу» притаманна міжнародним корпораціям з ... наголосом на глобалізації і ... наголосом на диференціації: а)високим, високим; б)високим, низьким; в)низьким, високим; г)низьким, низьким; д)середнім,середнім. 3. Множинний вибір 1. Здатніші до міжнародного бізнесу менеджери приймають управлінські рішення на підставі... а) рекомендацій, що містяться у літературі; б) фактів і інформації; в) вражень і почуттів: г) власного минулого досвіду; д) порад знайомих. 2. Яка риса з наведених найбільшою мірою притаманна менеджерам французького національного стереотипу? а) етноцентризм; б) несприйняття компромісів, схильність до конфліктів і дискусій під час вирішення різних проблем; в) глибока повага до традицій; г) прагматичність; д)поважне ставлення до часу як такого і насамперед — до найважливішого ділового ресурсу. 3.Для німецького досвіду менеджменту найбільш характерно... а)жорсткий агресивний стиль; б)використання ресурсного планування; в)прагнення уникнути ризиків; г)утворення виробничих рад відповідно до Закону про залучення робітників до управління виробництвом (1951 р.); д)усе зазначене. 4.Функція керівництва в американській моделі менеджменту включає таку рису, як... а)парний контроль; б)формальні бюрократичні організаційні структури; в)довгострокова орієнтація; г)переважно директивний стиль; д)нічого з наведеного. 5. Переважно централізовані рішення приймаються вищим керівництвом ТИК з питань... а)міжнародної маркетингової політики; б)фінансів; в)використання кадрів експатріантів; г)використання виробничих потужностей; д)з усіх наведених питань. 6. Класична помилка вищих менеджерів міжнародної корпорації «ІВМ» при зміні виробничої парадигми у 70-х роках, які недооцінили значення переходу до персональних комп'ютерів та їх величезний вплив на подальший бізнес і дозволили встановити на своїх комп'ютерах операційну систему ВОС компанії «Міcrosoft», була пов'язана з переоцінкою ними значення ...у процесі прийняття рішень. а) інтуїції; б) логіки; в) досвіду; г) делегування повноважень; д) усього наведеного. 7.Інформація «Касандри» включає дані. а)важливі приховані; б)неважливі приховані; в)неважливі помітні; г)неважливі непомітні; д)усе наведене. 8.Принципова відмінність прийняття рішень у міжнародних компаніях за результатами досліджень лауреата Нобелівської премії Г.Саймона пов'язана з частішим використанням . . а)логіки; б)інформації; в)економіко-математичного моделювання; г)Інтуїції; д)досвіду. 9.За висловом Пітера Друкера: «... менеджери можуть помилятись з вибором правильного вирішення правильної проблеми,але вони ніколи не шукають правильного рішення неправильної проблеми». а)японські; б)німецькі; в)французькі; г)західні; д)американські. 10. Синоптична модель процесу ухвалення рішень (визначення проблеми, обґрунтування цілей, висунення альтернатив, оцінка альтернатив, порівняння прогнозного результату по кожній альтернативі з цілями, вибір однієї з альтернатив) притаманна... менеджменту. а) японському; б) східному; в) західному; г) вищому; д) порівняльному. 4. Множинний вибір І. Посада віце-президента з міжнародних операцій запрова¬джується в... а) організаційній структурі на ранніх стадіях інтернаціоналізації; б) міжнародній дивізіональній структурі; в) глобальній продуктовій дивізіональній структурі; г) глобальній функціональній структурі; д)мультинаціональній матричній структурі. 2.Міжнародна корпорація «Дженерал Електрик» (США) і японська компанія «Фанук» для уникнення жорсткого глобального суперництва погодились співпрацювати у сфері розробки, виробництва, продажу і післяпродажного обслуговування устаткування з автоматизації виробництва. Яка форма міжнародного альянсу є найбільш прийнятною в цьому випадку? а)контрактна угода; б)неформальна угода; в)злиття; г)спільне підприємство; д)холдингова компанія у співвідношенні на батьківському рівні 50/50 з регіональними оперативними підрозділами. 3.Міжнародна горизонтально інтегрована фінансово-промислова група «Чейз Манхеттен Корпорейшен» (США) включає до свого складу «Чейз Манхеттен Бенк», авіакомпанії, залізниці, авіабудівні підприємства, хімічні компанії, фірми роздрібної торгівлі, а також... а)сільськогосподарські підприємства; б)навчальні заклади; в)страхові компанії; г)інші банки; д)брокерські фірми. 4. Вертикально інтегрована промислово-фінансова група ФРИ «Тіссен Оппенгейм» включає в себе концерн «Тіссен», представлений двома холдингами у сталеплавильній та ... галузях, та приватний банківський дім «Оппенгейм», представники яких є у спостережних радах обох холдингових компаній. а) сільськогосподарській; б) торговельній; в) машинобудівній; г) вугільній; д)енергетичній. 5.Ключовою перевагою і мотивом створення спільних підприємств порівняно з іншою формою організації міжнародного бізнесу є... а)висока зарплата персоналу; б)значний обсяг продажу; в)низькі витрати на виробництво товарів (послуг); г) можливість використання сильних конкурентних переваг партнерів (засновників); д) усе наведене. 6.Одним з яскравих успішних прикладів застосування теорії аналізу силового поля для здійснення змін є створення нової системи управління якістю шляхом спеціальних програм навчання в корпорації... у 80-тіроки минулого століття. а)Крайслер; б)БрІтіш Петролеум; в)Майкрософт; г)Ксерокс; д)Тойота. 7.Що з наведеного не входить до стратегічних цілей міжнародних альянсів? а)приріст вартості; б)нарощування компетенцій; в)збереження гнучкості; г)утворення спільного підприємства; д)захист основних конкурентних переваг. 8.Який тип організаційних змін посідає перше місце в розвитку німецьких корпорацій? а)стратегічних; б)людських; в)продуктових; г)технологічних; д)структурних. 9.Що з наведеного не входить до числа випереджаючих індикаторів корпоративного управління, запропонованих компанією «Девіс Глобал Адвайзерс»? а) національні кодекси для правлінь корпорацій; б) плани розвитку корпорацій; в) участь незалежних директорів у роботі Рад директорів; г) наявність основних комісій при Раді директорів; д) рівень оприлюднення інформації про доходи керівників корпорації. 10. Який з наведених принципів діяльності самонавчальних організацій П.Сенге назвав «п’ятою дисципліною»? а) системне мислення; б) досконале розуміння особистості; в) готові до викликів ментальні моделі; г) створення загальної моделі; 5. Множинний вибір 1. Що з наведеного є перевагою експатріантів? а) пристосованість до місцевих умов; б) високі здатності до роботи; в) менші витрати; г) висока кваліфікація; д) мобільність. 2.Для найбільшої кількості керівників американських міжнародних корпорацій, за даними спостережень, зарубіжна робота... впливає на подальшу кар 'єру в корпорації. а)істотно; б)неістотно; в)позитивно; г)негативно; д)ніяк не. 3.Яка з наведених характеристик відіграє найбільш важливе значення в моделі управління людськими ресурсами «людський капітал»? а)робочі завдання; б)характер найму; в)оцінка діяльності; г)психологічні контракти; д)усе наведене. 4.Використання уніформ і формальних підходів у службовому дизайні притаманна для корпорацій... а)Японії; б)Китаю; в)Німеччини; г)Мексики; д)усіх наведених країн. 5.Двомовні тренери користуються особливим попитом у... а)США; б)Японії; в)Німеччині; г)Китаї; д)Мексиці. 6.Автором теорії трьох потреб (успіх, влада, причетність) є... а)А. Маслоу; б)М. Портер; в)Ч. Хенді; г)Д. Мак-Клеланд; д)Ф. Герцберг. 7. Що з наведеного входить до складу теорії «трилисникових організацій» Ч. Хенді? а) три рівні менеджменту; б) три групи навичок (технічні, концептуальні, адміністративні); в) розвиток персоналу; г) стрижневі працівники; д) усе наведене. 8. Що з наведеного не становить проблему репатріації експатріантів? а) стосунки з колишніми колегами; б) отримання нової посади; в) особисті фінансові проблеми; г) реадаптація до життя в домашній країні; д) просування по службі. 9. Що з наведеного має найменше значення для управління дочірніми компаніями? а)знання місцевих законів; б)емоційна стабільність; в)управлінський талант; г)здатність адаптації до середовища; д)добрі комунікації. 10.Що з наведеного не входить до складу рольових функцій міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища? а)організатор пошуку стратегічних можливостей фірми на зовнішніх ринках; б)культурний аналітик; в)дипломат; г)контролер процесу виконання прийнятих управлінських рішень; д)громадський діяч.208 6. Множинний вибір 1.Теорія «2» В. Оучі обґрунтовує основні характеристики нових американських компаній на підставі узагальнення досвіду ...і... компаній. а)американських і російських; б)американських та японських; в)американських та європейських; г)японських та європейських; д)європейських і китайських. 2.У той час як ... гуру менеджменту пропонують менеджерам практикам так звані змістовні послання («використовуйте цей стиль керівництва'», «мотивуйте людей таким чином» і,т. ін.), ...гуру роблять наголос на тому, що менеджери можуть творчо використовувати власний досвід і інтелектуальні здібності, тобто вони пропонують послання відносно навчального процесу. а)японські, європейські; б)німецькі, російські; в)американські, японські; г)японські, американські; д)американські, англійські. 3.Менеджери Великобританії у практичній діяльності віддають перевагу в процесі прийняття рішень ... а)американським навчальним посібникам; б)британським навчальним посібникам; в)французьким навчальним посібникам; г)здоровому глузду; д)результатам соціальних досліджень. 4.У 1983 р. відомі американські дослідники стилів менеджменту Кенет Бланчард та Спенсер Джонсон видали короткий бестселер «Однохвилинний менеджер». Ця проста і яскрава книга, на відміну від наукових праць, побудована на повчальних бесідах молодого менеджера і досвідченого керівника, в яких суть менеджменту була зведена до трьох простих пунктів: постановка цілей, мотивація та оцінка виконання. Оскільки щ книга користувалась у світі величезним авторитетом, то вважали це цілком достатньою підставою для практичного застосування рекомендацій авторів. Однак вважали цю книгу ерзац яітературою через відсутність у ній переконливої аргументації і спрощеного трактування менеджменту. а)практики менеджменту, теоретики менеджменту; б)російські менеджери, американські менеджери; в)російські менеджери, українські менеджери; г)японські менеджери, європейські менеджери; д)німецькі менеджери, французькі менеджери. 5.Найбільш прозорі (висловлені) комунікації серед наведених націй притаманні... а)французам; б)німцям; в)італійцям; г)арабам; д)японцям. 6.Більше половини материнських компаній ... підтримують зворотний зв язок зі своїми закордонними філіями шляхом щомісячних письмових звітів, у той час як у компаній ... цей показник становить лише 10%. а)Європи, США; б)Африки, США; в)Японії, США; г)США, Японії; д)Європи, Японії. 7.Індивідуально орієнтована та виразно сформульована модель комунікацій притаманна менеджерам... а)Японії; б)Китаю; в)Росії; г)США; д)України. 8.... менеджери найчастіше використовують такі засоби комунікації, як службові записки, меморандуми, оголошення та інші формальні засоби. а)японські; б)американські; в)польські; г)російські; д)всі названі. 9.... менеджери спершу проводять інтенсивні усні консультації і лише згодом складають офіційний документ, щоб оформити вже досягнуту угоду. а)американські; б)британські;в в) канадські; г) шведські; і д) японські. 10. У результаті досліджень Д. Тенен було встановлено, що в процесі комунікацій ... намагаються підкреслити свій статус і незалежність, тим часом як... під час розмови прагнуть передусім встановити контакт. а) чоловіки, жінки; в) японці, американці; в)жінки, чоловіки; г)американці, японці; д)вищі керівники, нижчі керівники. 7. Множинний вибір 1. Процес контролю в міжнародних корпораціях означає..., вимірювання виконання та усунення відхилень. а)перевірку виконання б)розробку планів; в)призначення кадрів; г)розрахунок показників; д)встановлення стандартів. 2. Наголос на ретельному вимірюванні індивідуального реаль¬ного виконання притаманний для ... культури. а)східної; б)західної; в)японської; г)української; д)російської. 3. Критика системи контролю в корпораціях з боку широкої громадськості і органів регулювання ринку цінних паперів США набула розголосу у зв язку з банкрутством в 2001 р. компанії... а)Дженерал Електрик; б)Уорлдком; в)Ксерокс; г)Комроуд; д)Енрон. 4. ... менеджери фокусують у процесі контролю свою увагу на головних проблемах і не дозволяють втягувати себе в конкретні деталі. а)британські; б)французькі; в)німецькі; г)японські; д)усі перелічені. 5. Питання оптимізацїі оподаткування в міжнародних кор¬пораціях входять до компетенції... а)президента; б)бухгалтера; в)директора; г)казначея; д)контролера. 6. Що з наведеного становить пріоритет у концепції бю¬джету в оцінці результатів роботи менеджерів зарубіжних від¬ділень? а) зростання обсягів продажу; б) прибутковість відділення; в) забезпечення належного рівня якості продукції (послуг); г) досягнення зазначених у бюджеті цілей; д) розвиток відносин з місцевим урядом. 7.Що з наведеного не входить до сфери проведення ревізій зарубіжних відділень фахівців самих відділень? а)управління майном; б)перевірка підприємницьких концепцій; в)організаційні процеси; г)облік; д)оцінка бізнесу. 8.У країнах Європейського Союзу звітність корпорацій, що перебувають у лістингу, ґрунтується на підході а)об'єктивності інформації; б)передбаченого обсягу; в)загального обов'язку; г)розкриття інформації; д)усього наведеного. 9. Що з наведеного не являє собою вид фінансової звітності міжнародних корпорацій? а)звіт про прибутки; б)рахунок прибутків і збитків; в)звіт про акціонерний капітал; г)звіт про зміну фінансової позиції; д)звіт про основні результати. 10. Що з наведеного не становить ваду національних стандар¬тів бухгалтерського обліку? а)загальний брак компарабільності; б)необхідність використання валютних курсів при перерахунках показників звітів філій за їх подання до центрального офісу; в)плутанина у фінансовій звітності різних країн; г)різний склад статей фінансових звітів зарубіжних відділень; д)відмінність у правилах підрахунку окремих статей у різних країнах. 8. Множинний вибір 1.Одна із закономірностей сучасного технологічного розвитку, що знайшла свій вираз у 8-кривій, означає... а)лінійний зв'язок між витратами та якістю; б)нелінійний зв'язок між витратами та якістю; в)лінійний зв'язок між кумулятивними витратами (зусиллями), спрямованими на вдосконалення продукту (процесу), та продуктивністю, яка отримана за рахунок вкладених інвестицій; г)нелінійний зв'язок між кумулятивними витратами (зусиллями), спрямованими на вдосконалення продукту (процесу), та продуктивністю, яка отримана за рахунок вкладених інвестицій; д)щось інше. 2.Технологічний парадокс являє собою... а)зв'язок між інвестиціями та доходами; б)зв'язок між витратами і продуктивністю; в)зв'язок між продуктивністю і доходами; г)лінійний прямий зв'язок між витратами та якістю; д)нелінійний зворотний зв'язок між якістю і витратами. 3.Розробка нових технологій у материнській чи приймаюч країні для створення нових продуктів і процесів за рахуні{ентралізованих ресурсів міжнародної корпорації і подаль поширення інновацій по всіх відділеннях означає ... а)політику поліцентризму; б)інтегровану систему технологічного розвитку; в)політику глобального центру; г)розподілену систему технологічного розвитку; д)усе наведене. 4.Планування міжнародних науково-досліднісх і дослідницько конструкторських робіт транснаціональними корпораціями включає... а)розміщення науково-дослідних підрозділів; б)прийняття рішення щодо розробки продукту (технології); в)вибір майбутніх напрямів досліджень; г)розподіл людських і фінансових ресурсів між відповідними відділеннями корпорації; д)усе наведене. 5.Система тотального управління якістю містить такі ланки... а)філософські підстави; б)загальний інструментарій, що стосується статистичного контролю процесу і розгортання функції якості; в)інструменти статистичного спостереження відділу контролю якості; г)усе наведене; д)загальний інструментарій, що стосується статистичного контролю процесу і розгортання функції якості та інструменти статистичного спостереження відділу контролю якості. 6.Закон Мура, який означає подвоєння процесингової потужності кожних 18 місяців, було сформульовано на підставі узагальнення діяльності міжнародної корпорації... а)Тошиба; б)Дженерал Електрик; в)Моторола; г)Ай-Бі-Ем; д)Інтел. 7.Премія якості ... може бути присуджена компанії будь-якої країни світу. а) Демінга; к б) Болдріджа; в) Європи; с г) України; д)усі наведені. 8. Перелік компаній, що зазнали невдачі в конкурсі на присуння національної премії якості США М. Болдріджа, ... а) друкується у щотижневику «Бізнес-Уїк»; б) друкується в американській пресі; в) оголошується на телебаченні; г) друкується в спеціальних урядових виданнях з якості; д) не розголошується. 9.В основі українських національних конкурсів з якості лежить ... а)премія Малкольма Болдріджа; б)премія Демінга; в)Європейська нагорода якості; г)міжнародні стандарти якості ІСО-9000; д)українська модель якості. 10.При виборі партнерів в Україні міжнародні корпорації враховують ... рівень використання тотальних систем управління якістю: а)низький; б)середній; в)задовільний; г)достатній; д)високий. 9. Множинний вибір 1.Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій передбачає залучення зарубіжних валютних ринків для обслуговуванняя таких напрямів діяльності: а)експорт (імпорт); б) грошові перекази між штаб-квартирою і зарубіжними дочірніми фірмами в)інвестування (фінансування) на міжнародних фінансових ринках; г) усе наведене; д) усе наведене та виплати дивідендів зарубіжним власникам цінних паперів корпорації. 2. «Agenсy problem» означає конфлікт, який виникає між... а)вищім і середнім менеджментом; б) менеджментом корпорації та місцевим урядом країни-господаря; в)менеджментом корпорації та урядом країни походження (розташування) штаб-квартири; г)цілями акціонерів і менеджерів; д)різними географічними підрозділами однієї міжнародної корпорації. 3.Низькі витрати на працю в Україні є одним з факторів фінансової мотивації до міжнародного бізнесу, що належать до теорії... а)недосконалих ринків; б)міжнародного життєвого циклу товарів; в)порівняльних переваг; г)усіх перелічених теорій; д)не мають відношення до перелічених теорій. 4. використовують ринок єврооблігацій для таких видів фінансування: а)короткострокове; б)короткострокове і середньострокове; в)середньострокове; г)середньострокове і довгострокове; д)довгострокове. 5.Опціони на ф 'ючерсні валютні контракти як новий фінансовий інструмент були започатковані в січні 1984 р. на... а)Нью-Иоркській фондовій біржі; б)Лондонській фондовій біржі; в)Токійській фондовій біржі; г)Чиказькій біржі «Мегсапіііе ЕхсНапце»; д)Чиказькій опціонній біржі. 6.Трансферні ціни вперше почаїи використовуватись міжнародними компаніями: а)«Дженерал Моторз» у 20-ті роки; б)«Брітіш Петролеум» у минулому столітті; в)«Дженерал Моторз» і «Дженерал Електрик» на початку 30-х років' г)«Даймлер Бенц» у 50-ті роки; д)«Кока-Кола» і «Пепсі-Кола» у 30-ті роки. 7.Що з наведеного не входить до функцій трансферних цін™ а)забезпечення зв'язку між відділеннями міжнародної корпорації; б)оцінка господарської діяльності шляхом визначення розрахункового прибутку; в)забезпечення об'єктивної оцінки діяльності менеджерів; г)уникнення надмірного оподаткування; д)узгодження інтересів відділень із загально корпоративними ресами.. І 8.Що з наведеного не входить до системи критеріїв вибору банків для здійснення валютних операцій? а)швидкість виконання замовлення; б)надання спеціальних послуг і додаткових зручностей; в)співвідношення між ціною та якістю банківських послуг; г)конкурентна квота; д)оцінка банком міжнародного фінансового середовища. 9.Найбільш вузький «спред» існує на... а)товарних біржах; б)фондових біржах; в)міжбанківському ринку; г)у міжнародних готелях та аеропортах; д)міжбанківських валютних біржах. 10.Що з наведеного не характеризує ф'ючерсні валютні контракти? а)високий рівень стандартизації; б)точна визначеність сум; в)обмежений день поставки; г)використання для всіх валют; д)висока ліквідність. 10. Множинний вибір 1.Що з наведеного не належить до комерційних операцій міжнародних корпорацій? а)експорт; б)імпорт; в)реекспорт; г)ліцензування; д)пристосування продукту до особливостей національних ринків. 2.Що становить завершальну ланку процесу планування комерційної діяльності міжнародних корпорацій? а)стратегія експорту; б)стратегія імпорту; в)протоколи про наміри обох корпорацій; г)контракти купівлі-продажу; д)плани закупівель. 3.Яка з наведених форм розрахунків найчастіше застосовується міжнародними корпораціями в комерційних операціях? а) акредитив; б)інкасо; в)поштовий переказ; г)готівкові; д)електронний переказ. 4.Який з наведених підрозділів міжнародних корпорацій несе відповідальність за якість проведення комерційних операцій? а)стратегічного планування; б)маркетингу; в)досліджень і розробок; г)збуту; д)закупівель і продажів. 5.Яка з наведених компаній не може бути учасником міжнародних лізингових угод? а)маркетингова; б)страхова; в)виробнича; г)банк; д)транспортна. 6.Що з наведеного не входить до складу операцій зуст торгівлі? а)офсет; б)бартер; в)компенсаційна угода; г)зустрічна закупівля; д)міжнародний лізинг. 7.Міжнародний лізинг являє собою ... кредит під основні фонди і схожий з ... фінансуванням. а)валютний, інвестиційним; б)валютний, довгостроковим; в)валютний, короткостроковим; г)товарний, інвестиційним; д)товарний, короткостроковим, 8.Лізингові платежі не включають ... а)прибуток лізингодавця; б)амортизацію об'єкта лізингу; в)відсотки за кредитом; г)плату за патент; д)операційні витрати лізингодавця, 9. Коли партнер-імпортер розраховується виробленою продукцією за поставки експортера, то має місце ... а) промислова компенсаційна угода; б) торгова компенсаційна угода; в) міжнародний лізинг; г) оперативний лізинг; д) фінансовий лізинг. 10. Перевага ... зустрічних обмінів полягає у тому, що експор¬тер може отримати продукцію (послугу) будь-якої фірми країни-імпортера, а не тйіьки свого безпосереднього партнера. а) лізингових; б) фінансових; в) операційних; г) компенсаційних; д) офсетних. 11. Множинний вибір 1. Автором еклектичної парадигми є… а)Кнікерброкер; б)Трейнор; в)Шарп; г)Данінг; д) інший. 2. Якщо міжнародна корпорація «Брітіш Петролеум» вкладає кошти в російську компанію «Тюменська нафтова компанія» з метою забезпечення сировиною своїх нафтопереробних підприємств, то ми маємо справу з ... ... прямими іноземними інвестиціями. а) горизонтально інтегрованими; б) зворотними вертикальними; в) форвардними вертикальними; г) стратегічними портфельними; д) стратегічними форвардними. 3. Критерій віднесення іноземних інвестицій до прямих чи портфельних у розвинутій ринковій економіці вважається ...% загального обсягу вкладень в об’єкт інвестування. а) 5; б) 10; в) 25; г) 50; д) 75. 4. Пріоритетним регіоном для інвестування мультинаціональ¬них корпорацій в 90-х роках була... а) Азія; б) Латинська Америка; в) Центральна і Східна Європа; г) Південна Африка; д) Україна. 5.Яка з наведених формул інвестиційного потоку не має міжнародного характеру? А)1 => 3; б)1 => 1; в)3=> 1; г)2 => 3; д)3 => 2. 6.Найбільші ризики притаманні такій формі організації міжнародного бізнесу, як… а)лізингові угоди; б)експорт; в)імпорт; г)прямі іноземні інвестиції; д)міжнародні контракти на управління. 7.Яку назву в міжнародних масштабах дістав капітал, який полює а тимчасовим виграшем, а при зміні умов швидко входить до країн і виходить з них? А) «терплячі» гроші; б) міжнародні інвестиції; в) портфельні інвестиції; г) «гарячі» гроші; д) іншу. 8. Найбільш поширеними формами міжнародних інвестиційних компаній є… а) регіональні фонди; б) інвестиційні фонди; в) транснаціональні корпорації; г) міжнародні банки; д) інше. 9. Яке з наведених положень входить до складу конце міжнародної диверсифікації портфелів? А) модель оцінки капітальних активів; б) арбітражне ціноутворення; в) ефективність і недосконалість ринку; г ) кореляція доходів між національними ринками акцій; д) усе наведене. 10. Корпорації якої країни зробили найбільш значний внесок інвестицій в Україну? А) Німеччини; б) Китаю; в) Казахстану; г) Канади; д) Росії. 12. Множинний вибір 1.У результаті досліджень Д. Тенен було встановлено, що процесі комунікацій ... намагаються підкреслити свій стату незалежність у той момент, як ... під час розмови прагнуть перередусім встановити контакт. а)чоловіки, жінки; б)японці, американці; в)жінки, чоловіки; г)американці, японці; д)вищі керівники, нижчі керівники. 2.«Золоте правило» етичної поведінки, яке приписує пти себе стосовно інших так, як ми хотіли б, щоб вони став до нас, сформульовано... а)релігією; б)КІтом ДевІсом; в)Леоном Салліваном; г)ООН; д)кимось іншим. 3.... модель службового просування жінок по щаблях менеджменту в міжнародних корпораціях грунтується па визнанні Івних можливостей чоловіків і жінок. а)рівноправна; б)компліментарна; в)внескова; г)материнська; д)швидка. 4.Концепція про те, що бізнес має лише одну відповідальність — працювати заради інтересів акціонерів — вперше була сформульована... а)Ф. Тейлором; б)Г. Фордом; в)А. Файолем; г)У. Вандербілдом; д)М. Фрідманом. 5.Рішення головного інженера ЧАЕС М.Фоміна провести експеримент на 4-му блоці в ніч з 25 на 26 квітня 1986 р. з позицій концепції соціальної відповідальності слід кваліфікувати як... а)протидія; б)оборона; в)пристосування; г)сприйняття; д)безвідповідальність. 6.Відсутність правдивої інформації, з одного боку, а також перекручена її подача, з іншого, — формує у населення комплекс, , у результаті чого в нього виникає психологічна невідворотність захворювання. а)недовіри владі; б)недовіри корпораціям; в)власного безсилля; г)жертви Хіросіми; д) жертви Чорнобиля. 7.Турбота про зменшення забруднення довкілля транспортуй засобами корпорації «Лукойч» у моделі Вінтера належить функції... а)виробництва; б)зовнішніх зв'язків; в) кадрів; г)фінансів; д) організації. 8.На ділових зустрічах співробітники уважніше слухають … ніж... а)чоловіків, жінок; б)жінок, чоловіків; в)американців, японців; г)німців, французів; д)колег, підлеглих. 9. Концепція ... ґрунтується на рівній відповідальності у відшкодуванні збитків тими, хто завдає шкоди іншим, незалежно від релігійних вірувань і культурних уподобань. а)утилітаризму; б)сприйняття; в)пристосування; г)оборони; д)справедливості. 10. З погляду міжнародних корпорацій найгострішою етичною проблемою в їх співпраці з компаніями країн з перехідною економікою є... а)сексуальні домагання місцевого персоналу; б)інтелектуальне піратство; в)дискримінація місцевого персоналу; г)дискримінація експатріантів; д)дискримінація національних меншин. 13. Множинний вибір 1.Яка з наведених концепцій не пов'язана з формуванням глобального менеджменту? а)корпоративна; б)планетарна; в)синонімічна; г)цивілізаційна; д)наднаціональна. 2.Переваги ... корпорацій пов'язані з виявленням, компетентною оцінкою, мобілізацією і багатократним використанням поширених у світі знань. а)міжнародних; б)транснаціональних; в)багатонаціональних; г)метанаціональних; д)глобальних. 3.З якою категорією менеджерів найважче працювати на етапі змін корпоративної культури? а)які справляються зі своїми обов'язками і поділяють нові цінності; б)не справляються з роботою і не поділяють нові цінності; в)поділяють нові цінності, однак не справляються з роботою; г)справляються І роботою, але не поділяють нові цінності; д)усе наведене. 4.Якщо, за висловом Біла Гейтса, у 80-ті роки все вирішу якість, а в 90-ті роки — реінжиніринг бізнесу, то ключова концепція нинішнього десятиліття — ... а)виробництво; б)швидкість; в)маркетинг, г)фінанси; д)усе наведене. 5.Найбільш успішними у створенні стратегічних альянсі компанії. а)американські; б)азіатські; в)європейські; г)українські; д)латиноамериканські. 6.Що з наведеного входить до формули С. Розенкрс чисельність управлінського персоналу? а)коефіцієнт корисної дії; б)коефіцієнт планового розподілу часу; в)коефіцієнт витрат матеріалів; г)норма керованості; д)усе наведене. 7.Що з наведеного входить до складу формули П. Ерліха про екологічне навантаження? а)багатство; б)викиди шкідливих речовин; в)забруднення води; г)радіоактивне забруднення; д)усе наведене. 8.Що з наведеного не входить до складу моделі Дж. Коллінза «Від гарного до видатного»? а)дисципліновані люди; б)глобальне розумове спрямування; в)дисципліноване мислення; г)дисципліновані дії; д)концепція «їжака». 9.Що з наведеного не підпорядковується головному керуючому по знаннях метанаціональної корпорації? а)інформаційні системи; б)бібліотеки; в)група стратегічного планування; г)розвідка; д)розумова інфраструктура. 10.Для глобальної матричної структури корпоративна культура характеризується а) культурною однорідністю; б)культурною гнучкістю; в)людською різноманітністю; г)культурною інтеграцією; д)культурною адаптацією.
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)