Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Акціонерна власність в сучасних умовах

Карточка работы:2842-2012к
Цена:
Тема: Акціонерна власність в сучасних умовах
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 4 1. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 6 2. СУЧАСНИЙ СТАН АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 14 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 22 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 ДОДАТКИ 39  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. У кожній країні світу корпоративний сектор економіки має свої закономірності розвитку. В Україні поштовхом становлення акціонерної форми власності стали приватизаційні процеси, роздержавлення і корпоратизація підприємств. Незрілість внутрішнього та зовнішнього інституціонального середовища вітчизняних корпорацій обумовлювали низьку ефективність їх функціонування, недостатню активність на фондовому ринку, конфлікти інтересів, рейдерство тощо. На аналіз загальних проблем, які склалися в площині регулювання акціонерних товариств, відповідно до оновленого законодавства, звертають увагу вітчизняні дослідники, серед яких В. Бірюков, Ю. Жорнокуй, В. Жук, Г.Карпенко, Ю. Лупенко, А. Федоренко та інші. Загалом вони фіксують прогресивність Закону України «Про акціонерні товариства», відповідність його міжнародним стандартам, що в перспективі справлятиме значний вплив на економічний розвиток України, сприятиме залученню додаткових інвестицій та вдосконалить систему захисту прав власників акцій. Проте зазначені автори стверджують, що деякі положення Закону потребують доопрацювання та узгодження з іншими нормативними актами, які забезпечують належне функціонування відповідного типу організаційно-правової форми юридичних осіб. Однак, як свідчить аналіз літературних джерел, більшість авторів не систематизують переваги і недоліки акціонерних товариств, а розглядають їх фрагментарно, виділяючи від трьох до семи загальновідомих ознак. Разом з тим системний аналіз позитивних та негативних сторін розкриває глибинну внутрішню сутність акціонерних товариств, дає можливість обґрунтувати об’єктивні напрями подальшого розвитку акціонерних товариств. Метою курсової роботи є обгрунтування сутності та ролі акціонерної власності в сучасних умовах. Цільова спрямованість дослідження зумовила постановку і вирішення наступних завдань: ? дослідження сутності поняття, видів та значення поняття акціонерної власності; ? аналіз акціонерної власності в Україні в сучасних умовах; ? обгрунтування шляхів розвитку акціонерної власності в Україні. Об’єктом дослідження у курсовій роботі є вітчизняна акціонерна власність в сучасних умовах. Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, які виникають в процесі формування акціонерної власності. Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали теоретичні аспекти акціонерної власності, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем вибору функціонування акціонерних товариств, законодавчі та нормативні акти. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів.  
Объём работы:
32
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 1. Встановлено, що акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 2. Проведено дослідження видів акціонерних товариств та виявлено їх основні недоліки та переваги. На сьогодні в Україні функціонують приватні та публічні акціонерні товариства. Нами визначено, що акціонерна форма власності володіє значним потенціалом перетворення економічної ролі акціонерів та їх становища як власника, а головна перевага акціонерної форми пов'язана з тими змінами, які вона вносить у механізм реалізації власності на засоби виробництва. Впевнені, що саме акціонерна форма підприємництва – це величезний крок до підвищення ефективності роботи як окремого підприємства, так і зростання ефективності на рівні галузі, цілої промисловості. 3. Проведений аналіз сучасного стану акціонерної власності в Україні та виявлено, що світова фінансова криза практично не вплинула на обсяги емісії цінних паперів в Україні у 2009 р., адже у 2008 р. у цій сфері спостерігали значну активізацію: в 2009 р. було зареєстровано 741 випуск акцій на суму 101,07 млрд. грн., а у 2008 році – 46,14 млрд. грн. Згідно з даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за 2011 р. було зареєстровано 558 випусків акцій загальним обсягом 57,79 млрд. грн. Цей показник виявився на 17,2 млрд. грн. більшим за результат аналогічного періоду 2010 р. Останніми роками триває досить динамічний розвиток фондового ринку та спостерігається приріст обсягів зареєстрованих Комісією випусків акцій. У той же час у 2011 році регулятор зареєстрував 2 513 випусків акцій на суму 58,16 млрд. грн., що у порівнянні з 2010 роком більше на 17,57 млрд. грн. (або на 43,28 %). Це свідчить про активізацію інвестиційної діяльності на підприємствах. Варто зазначити, що найбільшу частку серед загального обсягу зареєстрованих випусків акцій становили емісії з реально залученими коштами (у 2011 році цей показник сягнув 90,20 % або 52,46 млрд. грн.). В той же час частка емісій акцій, зареєстрованих у процесі приватизації та корпоратизації, залишається досить значною і становить 7,89 % (або 4,59 млрд. грн.) від загального обсягу зареєстрованих випусків акцій у 2011 році. 4. Виділено проблеми, що перешкоджають стабільному розвитку акціонерної власності в Україні. Серед основних проблем досліджені такі як: проблема правового забезпечення реалізації інтересів різних груп акціонерів-інвесторів, самого товариства, його кредиторів, найманих робітників, споживачів, а також недопущення зловживання акціонерами, що здійснюють контроль за акціонерним товариством, своїми можливостями на шкоду згаданим особам; відносно нестабільну макроекономічну і політичну ситуації; несприятливий фінансовий стан великого числа новостворених корпорацій; недостатньо розвинуте і відносно суперечливе законодавство в цілому; слабкість інфраструктури для забезпечення виконання корпоративного законодавства; значну первинну «розпорошеність» володіння акціями; особливу роль менеджерів (директорів) у корпоративному контролі; тривалу боротьбу за контроль у корпораціях і відповідно нестабільність системи прав власності; соціально-політичні перешкоди для проведення реальних процедур банкрутства збиткових корпорацій та ін. 5. Поряд із охарактеризованими проблемами вітчизняної акціонерної власності було розглянуто шляхи вирішення сучасних перепон в напрямку стабільності в проведенні корпоративного управління власністю в Україні. Для цього визначені національні принципи корпоративного управління передбачають поєднання як загальних принципів корпоративного управління, так і особливих принципів управління, які розроблені з врахуванням національних особливостей формування корпоративного сектора економіки, законодавства і сформованої системи управління підприємствами в Україні. Також слід забезпечити досягнення умов керівництвом товариства для підвищення рівня захисту прав акціонерів шляхом належної та повсякчасної уваги до інтересів акціонерів; забезпечення фінансової прозорості та відкритості акціонерного товариства; розробка сучасних програм для ефективної роботи менеджменту акціонерного товариства; розробка сучасної системи контролю та аналізу якості роботи менеджменту акціонерного товариства. Доцільно сприяти підвищенню рівня корпоративної культури як керівництва акціонерних товариств, так й акціонерів; проводити навчання членів наглядових рад та правлінь акціонерних товариств; здійснювати пропаганду найкращої практики корпоративного управління.  
Вариант:нет
Литература:1. Про акціонерні товариства Текст: закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384. 2. Про господарські товариства Електронний ресурс: Закон України від 19.09.1991 р. №1576-XII / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 3. Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу : Навч. посіб. / Л. В. Алексеєнко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 463 с. 4. Баюра Д.О. Аналіз впливу якості корпоративного управління на вартість компанії / Д.О. Баюра, Д.Д. Ситенко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – № 22.4. – С. 314-319. 5. Білоченко А.М. Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні / А.М. Білоченко // Фінанси України : журнал. – 2008. – № 5. – С. 96-102. 6. Бірюков В. І. Аналіз деяких дискусійних питань акціонерних правовідносин / В. І. Бірюков // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – C.137-141. 7. Бурдак В. Як захистити права акціонерів? / В. Бурдак // Правовий тиждень. – 2010. – № 33 (211). – С. 7-10. 8. Васильчак С.В. Проблеми фінансового забезпечення різних форм підприємницької діяльності / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т.2. – С. 253-256. 9. Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні : Монографія / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. – Х. : Видавництво ХДЕУ. – 2003. – 324с. 10. Губарик О.М. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі фінансової звітності та бухгалтерського балансу / О. М. Губарик // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 38-41. 11. Дєєва Н. Механізм функціонування приватних і публічних акціонерних товариств: відмінності і проблеми / Н. Дєєва // Економічний аналіз. – 2010 рік. – Випуск 7. – С. 257-261. 12. Жорнокуй Ю. М. Закон України «Про акціонерні товариства»: позитивні та проблемні аспекти / Ю. М. Жорнокуй // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 48. – С. 32-40. 13. Жук В. М. Методичні рекомендації з реорганізації акціонерних товариств: правовий та обліковий аспекти Електронний ресурс / В. М. Жук, A. M. Морозова, Л. С. Стецюк // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_3/met_rek.pdf>. 14. Жученко З.О. Акціонерні товариства: проблеми управління та розвитку / З.О. Жученко // Актуальні проблеми економіки : Наук. економ. журнал. – 2010. – № 8. – С. 103-109. 15. Карпенко Г. В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблема залучення інвестицій на вітчизняні підприємства / Г. В. Карпенко, А. П. Данькевич // Фінанси України. – 2009. – №7. – С. 39-46. 16. Козаченко А.В. Основы корпоративного управления: Учеб.пособие / А.В.Козаченко, А.Э.Воронкова, Э.Н. Коренев. – Луганск : ВНУ, 2001. – 480 с. 17. Кудря Я.В. Актуальні проблеми управління акціонерними товариствами в Україні / Я.В. Кудря // Актуальні проблеми економіки : Наук. економ. журнал. – 2007. – № 2. – С. 68-73. 18. Лапіна І.С. Удосконалення управління джерелами фінансування діяльності підприємства / І. С. Лапіна, М. В. Лапіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 112-114. 19. Лупенко Ю. О. Акціонерний сектор вітчизняної економіки / Ю. О. Лупенко // Економіка України. – 2005. – №1. – С. 42-46. 20. Лупенко Ю. В. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів України / Ю. В. Лупенко // Наукові праці НДФІ. – 2009. – № 1 (46). – С. 91-98. 21. Маргасова В.Г. Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки : наук. економ. журнал. – 2010. – № 1 (103). – С. 136-142. 22. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Том перший: посібник / К. Маркс. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1954. – 790 с. 23. Міщенко В. І. Методологічні аспекти формування акціонерного капіталу / В. І. Міщенко // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 175-182. 24. Мороз О.В., Карачина М.П., Халімон Т.М. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: Монографія. Вінниця: УНІВЕР – СУМ – Вінниця. – 2008. – 180с. 25. Мочерний С. В. Економічна теорія : посібник / С. В. Мочерний. – К. : Академія, 1998. – 390 с. 26. 13. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/ 27. 14. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 28. Орлова Н., Мохова Ю. Проблеми захисту прав акціонерів та шляхи їх вирішення / Н. Орлова, Ю. Мохова // Схід. – 2011. – № 2 (109). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Skhid/2011_2/14.pdf 29. Пішпек С.І. Формування корпоративних відноси в перехідній економіці. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к-та екон. наук. – К. : КНУ. – 2001. – 19с. 30. Політична економія: підручник / Федоренко В. Г., Діденко О. М., Руженський, Уткін О. Ф. ; за науковою ред. доктора економ. наук, проф. В. Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487 с. 31. Рекомендації щодо реформи корпоративного управління в Україні // Звіт місії Світового банку в Україні. – К.: 2002. – 59 c. 32. Рибалкіна В.О. Політична економія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004.– 672 с. 33. Румянцев С.В. Фондовий ринок України у 2011 році / С.В. Румянцев // Цінні папери України. – 2012. – № 4 (701). – С. 126-132. 34. Селіверстова Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління / Л.С. Селіверстова // Фондовий ринок. – 2010. – № 14. – С. 12-15. 35. Федоренко А. Актуальні проблеми залучення інвестиційного капіталу в корпоративний сектор економіки / А. Федоренко // Вісник ТНЕУ. – 2009. – №1. – С. 20-30. 36. Фролов П. Корпоративне управління і проблеми функціонування виконавчого органу – правління / П. Фролов // Економіка України. – 2004. – № 2 (507). – С. 41-46. 37. Шаповалов В. О. Сучасний стан акціонерного сектора України і шляхи його поліпшення / В. О. Шаповалов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11(65). – С. 54-62. 38. Школьник І.О. Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій / І.О. Школьник // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 65-68.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)