Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Ієрархія потреб.

Карточка работы:3287-2012к
Цена:
Тема: Ієрархія потреб.
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Переваги та недоліки теорії А. Маслоу 4 2. Теорії мотивації Д.Макклеланда та Портера-Лоулера 8 3. Роль закону зростання потреб в рамках адміністративно-командної та ринково економічної системи. Еволюція закону в сучасних умовах 12 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Людина завжди була і залишається головним фактором розвитку та вдосконалення виробництва. З позицій виробництва людина – це не тільки його суб’єкт, але і кінцева мета. Суспільний продукт, пройшовши через розподіл і обмін, завершує свій шлях у споживанні, без якого будь-яке виробництво недоцільне. В споживанні задовольняються потреби людей. Потреба – це об’єктивна необхідність окремої людини, сім’ї, колективу, суспільства, держави в життєвих благах, послугах, духовних і культурних цінностях. Потреби виникають з народженням людини і супроводжують все її життя (поїсти, поспати, прикраси, іграшки, зошити, одяг, зачіска тощо). Характер походження потреб досить складний, але в їх основі лежать дві визначальні причини. Перша має фізіологічний характер, тому що людина, як жива істота, потребує певних умов і засобів існування. Друга є результатом суспільних умов. Сукупність суспільних потреб можна розглядати під різним кутом зору. Наприклад, суспільні потреби поділяються на економічні та неекономічні, виробничі та невиробничі. Їх можна розподілити з урахуванням суб’єкта споживання окремої людини, сім’ї, колективу підприємства, працівників певної галузі виробництва, жителів певних населених пунктів, суспільства в цілому або окремого класу.  
Объём работы:
16
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Потреба – це природний потяг людини до визначених умов життя, відсутність яких викликає хибне відчуття і породжує прагнення змінити такий стан речей. Потреби – це спонукальні мотиви рушійних сил, що є об’єктивною основою «ідеальних спонукань» – інтересів, бажань, цілей і т.д. Класифікація потреб Маслоу будується за критерієм значимості і містить: фізіологічні потреби і потреби в гарантіях; потреби в спілкуванні; потреби у визнанні; потреби в самореалізації тощо. Засоби, за допомогою яких задовольняються потреби, називаються благами. Одні блага перебувають у розпорядженні суспільства в необмеженій кількості (наприклад, повітря), інші – обмежені. Останні називають економічними благами, оскільки ці блага кількісно обмежені і на їх виготовлення потрібні ресурси. Основний недолік теорії Маслоу зводиться до того, що їй не вдалося врахувати індивідуальні відмінності людей. Теорія ієрархії потреб не знайшла одностайної підтримки, тому були запропоновані деякі модифікації до неї. Девід МакКлеланд не заперечував висновків А. Маслоу, але рахував його теорію ієрархії потреб неповною і не зовсім досконалою і тому запропонував свою власну теорію «трьох набутих потреб», де наголошує на потребах вищих рівнів, бо на його думку потреби нижчих рівнів відіграють дедалі менше значення, бо під час розвитку суспільства задовольнити їх стає все простіше і сучасна людина може легко їх задовольнити повністю або хоч би частково. МакКлеланд запропонував свої фактори мотивації: потребу влади; потребу досягнення успіху; потребу належності Модель Л. Портера і Е. Лоулера визначає співвідношення між винагородою і результатом та описує механізм виробничої поведінки персоналу: у разі недооцінки своєї діяльності працівник зменшуватиме свої зусилля; у разі переоцінки своєї діяльності працівник, найімовірніше не тільки збереже обсяг докладених зусиль, а й може його збільшити. Модель Портера-Лоулера враховує та поєднує такі поняття як зусилля, здібності, результати, винагороди, задоволення та сприйняття в межах єдиної взаємозалежної системи. Закон зростання потреб є законом суспільного прогресу. Він характеризує не просто зростання, тобто появу все нових і нових потреб, а зміну їх структури, що відбиває просування як людини, так і суспільства в цілому від біологічного (фізіологічного) до все більш і більш різнобічного, багатого життя. Основним інтересом планової економіки є суспільний інтерес, або інтерес суспільства як асоціації власників засобів виробництва і асоціації робітників. В адміністративно-командній економіці існує жорстка ієрархія інтересів: інтереси держави мають пріоритет перед регіональними, регіональні – перед колективними, колективні – перед особистими. Засобом забезпечення субординації інтересів було централізоване директивне планування економіки. Другорядне значення особистого інтересу в адміністративно-командній економіці призвело до серйозних збочень в економіці і утворило гальма її розвитку: позбавило людину економічних стимулів до праці; породило психологію утриманства та ін. У системі економічних інтересів на кожному конкретному історичному етапі економічного розвитку, крім основного, можна виділити головний інтерес. В Україні головний інтерес суспільства полягає в здійсненні ринкових реформ, що є передумовою подальшого економічного і соціального прогресу суспільства.  
Вариант:нет
Литература:1. Барр Р. Политическая зкономия. В 2-х томах : Пер. с фр. / Р. Барр. – М. : Высшая школа, 2004. – 255 c. 2. Бєляєв О. О. Політична економія : Навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – К. : КНЕУ, 2001. – 198 c. 3. Бєляєв О. О. Система економічних законів і категорій : Навч. Посібник / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, О. М. Комяков. – К. : КНЕУ, 2005. – 202 c. 4. Бутук А. И. Экономическая теорія : Учеб. Пособие / А. И. Бутук. – К. : Викар, 2008. – 277 c. 5. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2009. – 301 c. 6. Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. – К. : Основи, 2006. – 244 c. 7. Економіка : Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів / За ред. канд. екон. наук, доц. С. В. Степаненка. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 8. Економічна політика : Навч. посібник. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. – К. : КНЕУ, 2004. – 247 с. 9. Економічна політика : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, А. С. Бебело, А. З. Зазимко та ін. – К. : КНЕУ. – 2005. – 278 с. 10. Економічна теорія: політекономія : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2005. – 277 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)